| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 42
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Na podstawie art. 121 ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się Regulamin Rady Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 23 Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz. Urz. MI Nr 6, poz. 30), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368).

Załącznik 1. [REGULAMIN RADY MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA]

Załącznik do zarządzenia Nr 42
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. (poz. 38)

REGULAMIN RADY MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA

§ 1.

Regulamin określa organizację i tryb działania Rady Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, zwanej dalej „Radą SAR”, jako organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawach związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu.

§ 2.

1. W skład Rady SAR wchodzi:

1) przewodniczący Rady SAR – Dowódca Marynarki Wojennej;

2) zastępca przewodniczącego Rady SAR;

3) sekretarz Rady SAR;

4) członkowie Rady SAR.

2. Zastępca przewodniczącego Rady SAR, sekretarz Rady SAR oraz członkowie Rady SAR są powoływani przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej na wniosek właściwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368), w porozumieniu z właściwymi ministrami.

3. Zastępcą przewodniczącego Rady SAR jest dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

4. Sekretarzem Rady SAR jest zastępca dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa do spraw operacyjnych.

§ 3.

1. Rada SAR działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia są zwoływane przez przewodniczącego Rady SAR co najmniej dwa razy w roku, a w razie potrzeby również na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

3. Pracami Rady SAR kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

§ 4.

Członkowie Rady SAR wykonują swoje funkcje osobiście i są obowiązani do uczestnictwa w posiedzeniach Rady SAR.

§ 5.

Do zadań przewodniczącego Rady SAR należy w szczególności:

1) planowanie i organizowanie pracy Rady SAR;

2) zwoływanie posiedzeń Rady SAR;

3) ustalanie porządku posiedzeń Rady SAR;

4) przewodniczenie posiedzeniom Rady SAR;

5) informowanie, w razie konieczności, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o zauważonych problemach związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu;

6) reprezentowanie Rady SAR.

§ 6.

Do zadań sekretarza Rady SAR należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu porządku posiedzeń Rady SAR;

2) opracowywanie projektów uchwał Rady SAR;

3) dostarczanie niezbędnych materiałów i dokumentów członkom Rady SAR;

4) zapewnienie protokołowania posiedzeń Rady SAR;

5) zapewnienie przechowywania dokumentów Rady SAR;

6) opracowywanie rocznych sprawozdań z działania Rady SAR oraz z realizacji podjętych uchwał.

§ 7.

Przewodniczący Rady SAR może zapraszać na posiedzenia Rady SAR osoby, których wiedza i doświadczenie będą pomocne w trakcie obrad Rady SAR.

§ 8.

1. Z posiedzenia Rady SAR sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz Rady SAR.

2. Treść protokołu, przed podpisaniem, wymaga uzgodnienia ze wszystkimi członkami Rady SAR obecnymi na posiedzeniu.

3. Treść protokołu może być uzgadniana z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

4. Sekretarz Rady SAR przesyła ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej oraz wszystkim członkom Rady SAR odpis protokołu, po jego podpisaniu.

§ 9.

1. Rada SAR może podejmować rozstrzygnięcia w formie uchwał, które podpisuje przewodniczący Rady SAR.

2. Uchwały Rady SAR są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady SAR.

§ 10.

Przewodniczący Rady SAR może w uzasadnionych wypadkach, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego członka Rady SAR, wystąpić do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej z wnioskiem o sporządzenie opracowania lub opinii z zakresu przedmiotu działalności Rady SAR.

§ 11.

Z tytułu uczestnictwa w pracach Rady SAR nie przysługuje wynagrodzenie.

Uzasadnienie

Podstawę prawną działania Rady Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, zwanej dalej „Radą SAR”, stanowi art. 121 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368), zwanej dalej „ustawą”. Stosownie do ust. 5 ww. artykułu ustawy minister właściwy do spraw gospodarki morskiej jest podmiotem odpowiedzialnym za ustalenie regulaminu dotyczącego organizacji i trybu działania Rady SAR.

W załączniku do zarządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, w § 2 określono, skład Rady SAR. Postanowienia przedmiotowego paragrafu stanowią realizację i doprecyzowanie regulacji zawartej w art. 121 ust. 2 ustawy.

Rada SAR jest podmiotem kolegialnym, który działa na posiedzeniach (§ 3).

Na członków Rady SAR, w § 4, został nałożony obowiązek osobistego uczestnictwa w posiedzeniach Rady.

Główne zadania przewodniczącego i sekretarza Rady SAR zostały zawarte w paragrafach 5 i 6.

Rada SAR działa na posiedzeniach, na które mogą być zapraszane, przez przewodniczącego Rady SAR, również osoby nie będące członkami Rady SAR (§ 7).

Z posiedzeń Rady SAR sporządzany jest protokół, który jest podpisywany przez przewodniczącego Rady SAR i sekretarza Rady SAR po wcześniejszym uzgodnieniu jego treści przez wszystkich członków Rady SAR (§ 8).

Rada SAR ma uprawnienie do podejmowania uchwał, w trybie określonym w § 9.

W § 10 została przewidziana możliwość opracowania opinii z zakresu przedmiotu działalności Rady SAR.

Według regulacji zawartej w § 11 za uczestnictwo w pracach Rady SAR nie przysługuje wynagrodzenie.

Wejście w życie projektu zarządzenia nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki sektora przedsiębiorstw, wydatki sektora publicznego, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

Brzmienie przedmiotowego projektu zarządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zostało uzgodnione ze wszystkimi członkami Rady SAR.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »