| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 43
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 4 czerwca 2012 r.

w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przekazania rezerw państwowych mobilizacyjnych do rezerw strategicznych oraz przekazania lub zagospodarowania tych rezerw

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), w związku z art. 56 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Zespół do spraw przekazania rezerw państwowych mobilizacyjnych do rezerw strategicznych, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

§ 2.
W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanym dalej „Ministerstwem”;

2) Członkowie Zespołu wyznaczeni przez:

a) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

b) Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Polskich Kolei Państwowych S.A.,

c) Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

d) Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,

e) Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku,

f) Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,

g) Prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.,

h) Prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.,

i) Prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.,

j) Prezesa Zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A.,

k) Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.,

l) Dyrektora Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa, zwanego dalej „Dyrektorem BZK”;

3) Sekretarz Zespołu – Dyrektor BZK.

§ 3.
1. Kierownik podmiotu, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a–c i e–k, zgodnie ze swoją właściwością powołuje, odrębnie dla każdego miejsca magazynowania rezerw państwowych mobilizacyjnych, zwanych dalej „rpm”, komisję przekazującą, zwaną dalej „komisją”.

2. Komisja jest odpowiedzialna za przekazanie składników majątkowych rpm do Agencji Rezerw Materiałowych, zwanej dalej „ARM”.

3. W skład komisji, liczącej co najmniej trzech członków, wchodzą:

1) przewodniczący komisji;

2) przedstawiciel właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego – w przypadku podmiotu, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. g–k;

3) pracownicy materialnie odpowiedzialni za majątek rpm lub za stan techniczny tego majątku;

4) pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji księgowej lub materiałowej rpm;

5) inni wyznaczeni pracownicy.

4. Kierownik podmiotu powołujący komisję przekazuje Przewodniczącemu Zespołu, w celu zatwierdzenia, informację o jej składzie imiennym wraz z uzasadnieniem.

5. Na wniosek Dyrektora BZK Przewodniczący Zespołu może delegować pracowników Ministerstwa do udziału w pracach komisji.

6. Z chwilą otrzymania powiadomienia o zatwierdzeniu składu komisji przez Przewodniczącego Zespołu, komisja uzyskuje jednorazowe pełnomocnictwo do przekazania do ARM składników majątkowych rpm. Pełnomocnictwo wygasa z dniem podpisania protokołów przekazania – przyjęcia rpm do rezerw strategicznych, zwanych dalej „protokołami”.

§ 4.
Do zadań komisji należą w szczególności:

1) przekazanie składników majątkowych rpm do ARM;

2) bieżące informowanie Przewodniczącego Zespołu o zdarzeniach zakłócających proces przekazywania rpm;

3) sporządzenie i podpisanie wspólnie z pełnomocnymi przedstawicielami ARM protokołów przygotowanych w pięciu egzemplarzach odpowiednio według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2;

4) przekazanie protokołów oraz szczegółowego sprawozdania z przebiegu prac Przewodniczącemu Zespołu w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołów.

§ 5.
1. Do zadań Zespołu należą:

1) koordynowanie i nadzorowanie prac komisji, w tym doraźne sprawdzanie przebiegu tych prac;

2) przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć w sprawach spornych;

3) przygotowanie protokołu zbiorczego z przekazania rpm do rezerw strategicznych, zwanego dalej „protokołem końcowym”;

4) przygotowanie sprawozdania z prac Zespołu, sporządzonego na podstawie protokołów, szczegółowych sprawozdań komisji oraz protokołu końcowego zaakceptowanego przez Prezesa ARM.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należą:

1) kierowanie pracami Zespołu;

2) zatwierdzanie:

a) składów komisji,

b) protokołów komisji,

c) sprawozdania z prac Zespołu;

3) rozstrzyganie spraw spornych;

4) przedstawienie Prezesowi ARM do akceptacji dwóch egzemplarzy protokołu końcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, z których jeden, po uzyskaniu aprobaty Prezesa ARM, zostanie przekazany do akt Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie;

5) przekazanie Prezesowi ARM egzemplarzy nr 2 i 4 protokołów;

6) przedstawienie Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zatwierdzonego sprawozdania z prac Zespołu.

3. Do zadań Sekretarza Zespołu należą:

1) organizowanie, w porozumieniu z Przewodniczącym Zespołu, pracy Zespołu;

2) sprawdzenie pod względem formalnym przed zatwierdzeniem treści protokołów i w przypadku braku zastrzeżeń potwierdzenie tego faktu na egzemplarzu nr 1;

3) koordynowanie działań związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej prac Zespołu;

4) rozesłanie zainteresowanym podmiotom zatwierdzonych egzemplarzy nr 3 i 5 protokołów;

5) zapewnienie obsługi biurowej i kancelaryjnej Zespołu.

§ 6.
Protokoły, o których mowa w § 3 ust. 6, mają następujące przeznaczenie:

1) egzemplarz nr 1 – do akt Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie;

2) egzemplarz nr 2 – do akt ARM;

3) egzemplarz nr 3 – odpowiednio do akt podmiotu, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a–f, a w przypadku podmiotu, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. g–k, do akt właściwego terytorialnie urzędu morskiego;

4) egzemplarz nr 4 – do akt składnicy ARM, przejmującej składniki majątkowe rpm;

5) egzemplarz nr 5 – do akt podmiotu, który przekazał składniki majątkowe rpm do ARM.

§ 7.
1. Składniki majątkowe rpm, które nie zostały przejęte przez ARM, podlegają zagospodarowaniu z zachowaniem przepisów obowiązujących przy zbywaniu ruchomych składników majątkowych Skarbu Państwa, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 780) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761).

2. Wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.

3. Sprawozdania z przebiegu działań związanych z zagospodarowaniem rpm, o których mowa w ust. 1, zawierające informację o środkach stanowiących dochód budżetu państwa, należy przedkładać Dyrektorowi BZK w cyklu kwartalnym, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym kwartał.

§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej transport oraz gospodarka morska na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

Załącznik 1.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 4 czerwca 2012 r. (poz. 42)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 4 czerwca 2012 r. (poz. 42)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »