| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 46
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 19 lipca 2012 r.

w sprawie opracowania planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska i transport, urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) w związku z § 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) tryb i zasady opracowania, zatwierdzania i aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska i transport, w tym kart realizacji zadań operacyjnych;

2) tryb i zasady opracowania, zatwierdzania i aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem”, w tym:

a) centralne organy administracji rządowej podległe lub nadzorowane przez Ministra, zwane dalej „organami”, obowiązane do opracowania planów operacyjnych funkcjonowania centralnych organów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b) kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, zwanych dalej „kierownikami jednostek”, obowiązanych do opracowania planów operacyjnych tych jednostek w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

3) tryb i zasady opracowania, zatwierdzania i aktualizacji planów funkcjonowania przedsiębiorców, na których minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i transportu nałożył obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa w trybie decyzji.

§ 2.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) plan operacyjny funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – dokument planistyczny wykonywany przez organy oraz kierowników jednostek w ramach planowania operacyjnego;

2) plan funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – dokument planistyczny wykonywany przez przedsiębiorcę w ramach planowania operacyjnego;

3) przedsiębiorca – przedsiębiorcę o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na którego minister właściwy do spraw transportu i minister właściwy do spraw gospodarki morskiej nałożył obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w trybie decyzji;

4) decyzja – decyzja administracyjna wydana na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571).

§ 3.

1. Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanym dalej „Ministerstwem” sporządza:

1) plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2) plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej gospodarka morska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

3) plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej transport w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. W opracowaniu planów, o których mowa w ust. 1, w tym kart realizacji zadań operacyjnych uczestniczą dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa według swojej właściwości.

§ 4.

Plany operacyjne, w zakresie swojej właściwości, opracowują:

1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

2) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

3) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;

4) Główny Inspektor Transportu Drogowego;

5) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

6) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni;

7) Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku;

8) Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

§ 5.

Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie przesyła wypisy z:

1) planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa do organu, o którym mowa w § 4 pkt 1;

2) planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej gospodarka morska – do kierowników jednostek, o których mowa w § 4 pkt 6–8 oraz do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Gdyni;

3) planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej transport – do organów, o których mowa w § 4 pkt 2–5, przedsiębiorców z obszaru transportu wodnego śródlądowego, Polskich Kolei Państwowych S.A., PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej Sp. z o.o.

§ 6.

1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przesyła wypisy z planu operacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego – do przedsiębiorców w obszarze infrastruktury i transportu lotniczego oraz do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przesyła wypisy z planu operacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – do przedsiębiorców w obszarze drogownictwa.

3. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przesyła wypisy z planu operacyjnego Urzędu Morskiego w Słupsku – do przedsiębiorców w obszarze gospodarki morskiej według właściwości.

4. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przesyła wypisy z planu operacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie – do przedsiębiorców w obszarze gospodarki morskiej według właściwości.

5. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przesyła wypisy z planu operacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni – do przedsiębiorców w obszarze gospodarki morskiej według właściwości.

6. Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. w ramach koordynacji zadań obronnych2):

1) przesyła wypisy z planu funkcjonowania Polskich Kolei Państwowych S.A. – do przedsiębiorców, o których mowa w pkt IV poz. 7–12 oraz poz. 15–20 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1314);

2) koordynuje proces sporządzania, zatwierdzania oraz aktualizacji planów funkcjonowania przez przedsiębiorców, o których mowa w pkt IV poz. 7–12 oraz poz. 15–20 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

§ 7.

1. Organy i kierownicy jednostek, o których mowa w § 4 opracowują, zatwierdzają i aktualizują plany operacyjne na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego. Plany operacyjne sporządzane są w dwóch egzemplarzach.

2. Do oznaczania planów operacyjnych ma zastosowanie Norma Obronna NO-02-A060:2008 System obronny państwa. Plany obronne. Klasyfikacja.

3. Przedsiębiorcy opracowują, zatwierdzają, aktualizują i oznaczają plany funkcjonowania na zasadach określonych w Metodyce opracowania planu funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny3). Ilość egzemplarzy sporządzanych planów funkcjonowania określa przedsiębiorca, uwzględniając możliwość przekazania jednego egzemplarza planu do organu szczebla nadrzędnego oraz Ministra.

4. Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie koordynuje proces sporządzania zatwierdzania oraz aktualizacji planów operacyjnych i planów funkcjonowania, a także zapewnia wymianę informacji wewnątrz i międzyresortowych niezbędnych dla potrzeb ich wykonania.

§ 8.

Plany operacyjne oraz plany funkcjonowania sporządza się jako dokumenty niejawne zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

§ 9.

Traci moc Zarządzenie Nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie opracowania planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, łączność i transport w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz opracowania planów operacyjnych funkcjonowania centralnych organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury, zmienione Zarządzeniem Nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie opracowania planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, łączność i transport w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz opracowania planów operacyjnych funkcjonowania centralnych organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORT, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa; gospodarka morska; transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Obowiązek koordynacji zadań obronnych przez Polskie Koleje Państwowe S.A. wynika z ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.).

3) Dokument określający sposób opracowania planu funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na podstawie Podręcznika Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075:2008 Planowanie obronne – Struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »