| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 46
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 19 lipca 2012 r.

w sprawie opracowania planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska i transport, urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) w związku z § 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) tryb i zasady opracowania, zatwierdzania i aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska i transport, w tym kart realizacji zadań operacyjnych;

2) tryb i zasady opracowania, zatwierdzania i aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem”, w tym:

a) centralne organy administracji rządowej podległe lub nadzorowane przez Ministra, zwane dalej „organami”, obowiązane do opracowania planów operacyjnych funkcjonowania centralnych organów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b) kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, zwanych dalej „kierownikami jednostek”, obowiązanych do opracowania planów operacyjnych tych jednostek w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

3) tryb i zasady opracowania, zatwierdzania i aktualizacji planów funkcjonowania przedsiębiorców, na których minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i transportu nałożył obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa w trybie decyzji.

§ 2.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) plan operacyjny funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – dokument planistyczny wykonywany przez organy oraz kierowników jednostek w ramach planowania operacyjnego;

2) plan funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – dokument planistyczny wykonywany przez przedsiębiorcę w ramach planowania operacyjnego;

3) przedsiębiorca – przedsiębiorcę o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na którego minister właściwy do spraw transportu i minister właściwy do spraw gospodarki morskiej nałożył obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w trybie decyzji;

4) decyzja – decyzja administracyjna wydana na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571).

§ 3.

1. Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanym dalej „Ministerstwem” sporządza:

1) plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2) plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej gospodarka morska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

3) plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej transport w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. W opracowaniu planów, o których mowa w ust. 1, w tym kart realizacji zadań operacyjnych uczestniczą dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa według swojej właściwości.

§ 4.

Plany operacyjne, w zakresie swojej właściwości, opracowują:

1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

2) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

3) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;

4) Główny Inspektor Transportu Drogowego;

5) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

6) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni;

7) Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku;

8) Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

§ 5.

Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie przesyła wypisy z:

1) planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa do organu, o którym mowa w § 4 pkt 1;

2) planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej gospodarka morska – do kierowników jednostek, o których mowa w § 4 pkt 6–8 oraz do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Gdyni;

3) planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej transport – do organów, o których mowa w § 4 pkt 2–5, przedsiębiorców z obszaru transportu wodnego śródlądowego, Polskich Kolei Państwowych S.A., PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej Sp. z o.o.

§ 6.

1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przesyła wypisy z planu operacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego – do przedsiębiorców w obszarze infrastruktury i transportu lotniczego oraz do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przesyła wypisy z planu operacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – do przedsiębiorców w obszarze drogownictwa.

3. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przesyła wypisy z planu operacyjnego Urzędu Morskiego w Słupsku – do przedsiębiorców w obszarze gospodarki morskiej według właściwości.

4. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przesyła wypisy z planu operacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie – do przedsiębiorców w obszarze gospodarki morskiej według właściwości.

5. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przesyła wypisy z planu operacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni – do przedsiębiorców w obszarze gospodarki morskiej według właściwości.

6. Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. w ramach koordynacji zadań obronnych2):

1) przesyła wypisy z planu funkcjonowania Polskich Kolei Państwowych S.A. – do przedsiębiorców, o których mowa w pkt IV poz. 7–12 oraz poz. 15–20 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1314);

2) koordynuje proces sporządzania, zatwierdzania oraz aktualizacji planów funkcjonowania przez przedsiębiorców, o których mowa w pkt IV poz. 7–12 oraz poz. 15–20 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

§ 7.

1. Organy i kierownicy jednostek, o których mowa w § 4 opracowują, zatwierdzają i aktualizują plany operacyjne na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego. Plany operacyjne sporządzane są w dwóch egzemplarzach.

2. Do oznaczania planów operacyjnych ma zastosowanie Norma Obronna NO-02-A060:2008 System obronny państwa. Plany obronne. Klasyfikacja.

3. Przedsiębiorcy opracowują, zatwierdzają, aktualizują i oznaczają plany funkcjonowania na zasadach określonych w Metodyce opracowania planu funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny3). Ilość egzemplarzy sporządzanych planów funkcjonowania określa przedsiębiorca, uwzględniając możliwość przekazania jednego egzemplarza planu do organu szczebla nadrzędnego oraz Ministra.

4. Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie koordynuje proces sporządzania zatwierdzania oraz aktualizacji planów operacyjnych i planów funkcjonowania, a także zapewnia wymianę informacji wewnątrz i międzyresortowych niezbędnych dla potrzeb ich wykonania.

§ 8.

Plany operacyjne oraz plany funkcjonowania sporządza się jako dokumenty niejawne zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

§ 9.

Traci moc Zarządzenie Nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie opracowania planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, łączność i transport w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz opracowania planów operacyjnych funkcjonowania centralnych organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury, zmienione Zarządzeniem Nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie opracowania planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, łączność i transport w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz opracowania planów operacyjnych funkcjonowania centralnych organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORT, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa; gospodarka morska; transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Obowiązek koordynacji zadań obronnych przez Polskie Koleje Państwowe S.A. wynika z ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.).

3) Dokument określający sposób opracowania planu funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na podstawie Podręcznika Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075:2008 Planowanie obronne – Struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »