| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 48
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 19 lipca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 3 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTBiGM Nr 1, poz. 1) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Przy Ministrze działają:

1) Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych;

2) Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych;

3) Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego;

4) Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego;

5) międzyresortowy organ pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego – Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. Minister powołuje:

1) Państwową Komisję Kwalifikacyjną;

2) Komisję Odpowiedzialności Zawodowej;

3) Komisję weryfikacyjną do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdem silnikowym;

4) Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną.”;

2) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25.1. Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa jest właściwy w sprawach:

1) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) ustawy o wyrobach budowlanych;

3) ustawy Prawo budowlane;

4) ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;

5) ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – w zakresie dotyczącym zagospodarowania przestrzennego;

6) ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu – w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego i budownictwa;

2. Departament wykonuje zadania ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikające z:

1) ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

2) ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

3) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

4) ustawy Prawo wodne;

5) ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej;

6) ustawy Prawo ochrony środowiska – w zakresie dotyczącym wykonania opracowań ekofizjograficznych;

7) ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;

8) ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów – w zakresie audytu energetycznego i jego weryfikacji;

9) ustawy o efektywności energetycznej;

10) ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;

11) ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

12) ustawy Prawo zamówień publicznych;

13) ustawy Kodeks pracy – w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

14) ustawy Kodeks wyborczy;

15) ustawy Prawo pocztowe.

3. Departament prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, rozpoznawanych na podstawie:

1) ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, dotyczących odmowy włączenia do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych należących do osób trzecich;

2) ustawy Prawo budowlane, dotyczących utraty uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

4. Departament prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, rozpoznawanych na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, jako organ wyższego stopnia, dotyczących pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

5. Departament prowadzi sprawy:

1) zgodności planów zagospodarowania przestrzennego województw z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju oraz programami zawierającymi zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym;

2) współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie zagospodarowania przestrzennego kraju;

3) okresowych raportów o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju;

4) rejestru programów zawierających zadania rządowe służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym;

5) polityki miejskiej;

6) zażaleń na postanowienia wojewody w sprawie uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian w zakresie zgodności z ustaleniami odpowiednich zadań rządowych;

7) włączenia do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych należących do osób trzecich – w zakresie właściwości ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;

8) rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej;

9) samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów;

10) świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, w tym uzyskiwania uprawnień do ich wydawania;

11) efektywności energetycznej w budownictwie;

12) upoważnień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych – w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

13) programów studiów podyplomowych na potrzeby termomodernizacji oraz oceny charakterystyki energetycznej budynku;

14) wskazywania przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej właściwej do wydania opinii, dołączanych do pozwolenia na budowę obiektów budowlanych;

15) zgody ministra w przypadku w przypadku budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych;

16) polityki architektonicznej;

17) współpracy z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego.

6. Departament zapewnia obsługę Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

7. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego;

2) Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie;

3) Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie;

4) Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie.”;

3) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. 1. Departament Mieszkalnictwa jest właściwy w sprawach:

1) ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;

2) ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;

3) ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania;

4) ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004 – 2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych;

5) ustawy o własności lokali;

6) ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

7) ustawy o dodatkach mieszkaniowych;

8) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;

9) ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych;

10) ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe;

11) ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej;

12) ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów;

13) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

14) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2. Departament wykonuje zadania ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikające z:

1) ustawy Prawo spółdzielcze – w zakresie dotyczącym spółdzielni mieszkaniowych;

2) ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym;

3) ustawy o Policji;

4) ustawy o Służbie więziennej;

5) ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

3. Departament prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, rozpoznawanych na podstawie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, dotyczących zatwierdzania statutów towarzystw budownictwa społecznego, prawa używania w nazwie wyrazów „towarzystwo budownictwa społecznego” oraz skrótu „TBS”.

4. Departament prowadzi sprawy:

1) oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni mieszkaniowych;

2) współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - w zakresie finansowania budownictwa czynszowego, Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz Funduszu Dopłat;

3) związane ze współdziałaniem z właściwymi jednostkami przy kształtowaniu instrumentów polityki ekonomicznej państwa oddziałujących na mieszkalnictwo, w tym systemu podatkowego.”;

4) § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. 1. Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi jest właściwy w sprawach:

1) ustawy Kodeks morski;

2) ustawy o bezpieczeństwie morskim;

3) ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

4) ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki;

5) ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków;

6) ustawy o portach i przystaniach morskich;

7) ustawy o pracy na morskich statkach handlowych;

8) ustawy o podatku tonażowym;

9) ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”;

10) ustawy o wykonywaniu prac podwodnych;

11) ustawy o izbach morskich;

12) ustawy o wyposażeniu morskim;

13) ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich;

14) ustawy o żegludze śródlądowej;

15) ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym;

16) ustawy o Polskim Rejestrze Statków;

17) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – w zakresie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej;

18) ustawy Prawo przewozowe – w zakresie dotyczącym żeglugi śródlądowej;

19) ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – w zakresie dotyczącym żeglugi śródlądowej.

2. Departament wykonuje zadania ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej wynikające z:

1) ustawy o ochronie granicy państwowej;

2) ustawy o systemie oświaty – w zakresie dotyczącym żeglugi śródlądowej oraz kształcenia zgodnie z wymogami Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (STCW);

3) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

4) ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych;

5) ustawy Prawo ochrony środowiska – w zakresie dotyczącym administracji morskiej oraz śródlądowej;

6) ustawy Prawo wodne;

7) ustawy Prawo budowlane – w sprawach warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

8) ustawy Prawo geologiczne i górnicze;

9) ustawy Prawo telekomunikacyjne;

10) ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej;

11) ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;

12) ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego;

13) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dotyczące sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach morskich;

14) ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

15) ustawy Kodeks wyborczy;

16) ustawy o referendum ogólnokrajowym.

3. Departament wykonuje zadania ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz ministra właściwego do spraw transportu, w sprawach dotyczących żeglugi śródlądowej, wynikających z ustawy Kodeks pracy – w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Departament prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, rozpoznawanych na podstawie:

1) ustawy o bezpieczeństwie morskim, w tym – jako organ wyższego stopnia;

2) ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki – jako organ wyższego stopnia;

3) ustawy o wyposażeniu morskim – jako organ wyższego stopnia;

4) ustawy o wykonywaniu prac podwodnych – jako organ wyższego stopnia;

5) ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, w tym – jako organ wyższego stopnia;

6) ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, w tym – jako organ wyższego stopnia oraz jako organ odwoławczy;

7) ustawy Kodeks morski, w tym – jako organ wyższego stopnia;

8) ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym – jako organ odwoławczy;

9) ustawy o dozorze technicznym – jako organ wyższego stopnia, w zakresie dotyczącym transportu morskiego i żeglugi śródlądowej;

10) ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej, dotyczących uznania kwalifikacji zawodowych – jako organ wyższego stopnia;

11) ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, dotyczących odmowy włączenia do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych należących do osób trzecich.

5. Departament prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw transportu, rozpoznawanych na podstawie:

1) ustawy o żegludze śródlądowej;

2) ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – w zakresie dotyczącym żeglugi śródlądowej.

6. Departament prowadzi sprawy:

1) bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i śródlądowych;

2) krajowej oraz zintegrowanej polityki morskiej UE;

3) ochrony żeglugi i portów;

4) poszukiwania i ratowania życia na morzu;

5) szkolenia i kwalifikacji morskich i w żegludze śródlądowej;

6) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczaniem morza przez statki;

7) ochrony brzegu morskiego;

8) instytucji klasyfikacyjnych;

9) inwestycji morskich, portowych oraz wodnych śródlądowych finansowanych z udziałem środków publicznych;

10) badania wypadków morskich;

11) nadzoru nad wykonywaniem przez państwo obowiązków państwa bandery, państwa portu oraz państwa bandery;

12) systemów elektronicznej wymiany informacji oraz inteligentnych systemów transportu w zakresie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej;

13) współpracy z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Morskiego;

14) współpracy z Radą Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa;

15) komisji mieszanych do spraw transportu morskiego i wodnego śródlądowego, zgodnie z zawartymi dwustronnymi i wielostronnymi umowami międzynarodowymi;

16) promocji morskiej oraz promocji zawodów morskich;

17) centralnej ewidencji przewoźników;

18) włączenia do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych należących do osób trzecich, w zakresie właściwości ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;

19) zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi, we współpracy z Departamentem Gospodarki Przestrzennej.

7. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) dyrektorami urzędów morskich;

2) dyrektorami urzędów żeglugi śródlądowej;

3) izbami morskimi i delegatami Ministra przy izbach morskich;

4) Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (SAR);

5) Transportowym Dozorem Technicznym – w zakresie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej;

6) Akademią Morską w Szczecinie;

7) Akademią Morską w Gdyni;

8) Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni – w zakresie Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (STCW);

9) ponadgimnazjalnymi szkołami morskimi – w zakresie Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (STCW);

10) ponadgimnazjalnymi szkołami żeglugi śródlądowej;

11) spółkami żeglugowymi utworzonymi na podstawie umów międzynarodowych;

12) Instytutem Morskim w Gdańsku.

8. Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi:

1) prowadzi Sekretariat Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego;

2) obsługuje Radę do Spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej;

3) obsługuje Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną.”;

5) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. 1. Departament Transportu Drogowego jest właściwy w sprawach wynikających z:

1) ustawy o czasie pracy kierowców;

2) ustawy o kierujących pojazdami;

3) ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – w zakresie dotyczącym transportu drogowego;

4) ustawy o systemie tachografów cyfrowych;

5) ustawy Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Dróg i Autostrad;

6) ustawy o transporcie drogowym;

7) ustawy Prawo przewozowe – w zakresie dotyczącym przewozów drogowych;

8) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – w zakresie dotyczącym transportu drogowego oraz transportu innego szynowego, w zakresie przewozu osób tramwajem.

2. Departament wykonuje zadania ministra właściwego do spraw transportu wynikające z:

1) ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest;

2) ustawy o dozorze technicznym – w zakresie dotyczącym transportu drogowego;

3) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

4) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

5) ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;

6) ustawy o przedsiębiorstwach państwowych – w zakresie przedsiębiorstw państwowych użyteczności publicznej Państwowej Komunikacji Samochodowej;

7) ustawy Kodeks pracy – w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie drogowym.

3. Departament prowadzi postępowania administracyjne, w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw transportu, rozpoznawanych na podstawie:

1) ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej, dotyczących uznania kwalifikacji zawodowych;

2) ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczących:

a) odstępstw od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy,

b) świadectw homologacji,

c) wydawania potwierdzeń o posiadaniu uprawnień do wydawania kart pojazdów,

d) zakazu prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka doskonalenia techniki jazdy oraz wykreślenia z urzędu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej – jako organ wyższego stopnia,

e) wykreślenia instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy – jako organ wyższego stopnia,

f) rejestracji pojazdu należącego do przedstawicielstwa dyplomatycznego – jako organ wyższego stopnia,

g) wydawania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów – jako organ wyższego stopnia;

3) ustawy o dozorze technicznym, dotyczących:

a) uprawnień do wytwarzania, naprawy, modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji;

b) eksploatacji urządzeń technicznych,

c) obrotu i wytwarzania urządzeń technicznych

jako organ wyższego stopnia, w zakresie dotyczącym transportu drogowego;

4) ustawy o kierujących pojazdami, dotyczących:

a) zakazu prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka doskonalenia techniki jazdy,

b) skreślenia instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy jako organ wyższego stopnia;

5) ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – w zakresie dotyczącym transportu drogowego.

4. Departament prowadzi sprawy:

1) nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych;

2) rzeczoznawców samochodowych;

3) komisji weryfikacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym;

4) komisji egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów techniki jazdy i instruktorów techniki jazdy;

5) certyfikatów kompetencji zawodowych;

6) komisji mieszanych do spraw międzynarodowych przewozów drogowych, zgodnie z zawartymi dwustronnymi i wielostronnymi umowami międzynarodowymi;

7) wyboru producenta blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych oraz kart pojazdów;

8) przekazywania informacji o rejestracji pojazdu, jego cechach identyfikacyjnych i zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego oraz dowodów rejestracyjnych do państw członkowskich Unii Europejskiej;

9) systemów elektronicznej wymiany informacji oraz inteligentnych systemów transportu – w zakresie zarządzania ruchem drogowym;

10) sprawozdań wojewodów z wykonywania zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami.

6. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego – z wyłączeniem spraw załatwianych przez Departament Dróg i Autostrad;

2) Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie;

3) Transportowym Dozorem Technicznym – w zakresie dotyczącym transportu drogowego.”;

6) § 34 otrzymuje brzmienie:

„§ 34. 1. Departament Transportu Kolejowego jest właściwy w sprawach wynikających z:

1) ustawy o transporcie kolejowym, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych;

2) ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP;

3) ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – w zakresie dotyczącym transportu kolejowego;

4) ustawy o Funduszu Kolejowym;

5) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – w zakresie dotyczącym transportu kolejowego, transportu linowego, transportu linowo-terenowego oraz transportu innego szynowego, w zakresie przewozu osób metrem;

6) ustawy Prawo przewozowe – w zakresie dotyczącym przewozów kolejowych;

7) ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego – w zakresie dotyczącym infrastruktury kolejowej;

8) ustawy o finansach publicznych – w zakresie dotyczącym finansowania infrastruktury kolejowej.

2. Departament wykonuje zadania ministra właściwego do spraw transportu wynikające z:

1) ustawy o służbie medycyny pracy – w sprawach dotyczących pracy na kolei;

2) ustawy o dozorze technicznym – w zakresie dotyczącym kolejnictwa;

3) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w sprawach dotyczących sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w pociągach;

4) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – w sprawach dotyczących ustalania terenów zamkniętych;

5) ustawy Prawo energetyczne – w sprawach dotyczących kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego;

6) ustawy Kodeks pracy – w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kolejnictwie;

7) ustawy Prawo budowlane – w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych oraz upoważnień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, w sprawach dotyczących infrastruktury kolejowej.

3. Departament prowadzi postępowania administracyjne, w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw transportu, rozpoznawanych na podstawie:

1) ustawy o transporcie kolejowym, dotyczących:

a) odstępstw od warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych oraz prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,

b) likwidacji linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej;

2) ustawy o komercjalizacji restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP, dotyczących rozporządzania składnikami aktywów trwałych;

3) ustawy o dozorze technicznym, dotyczących:

a) uprawnień do wytwarzania, naprawy, modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji,

b) eksploatacji urządzeń technicznych,

c) obrotu i wytwarzania urządzeń technicznych

jako organ wyższego stopnia, w zakresie dotyczącym kolejnictwa;

4) ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej, dotyczących uznania kwalifikacji zawodowych – jako organ wyższego stopnia;

5) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – w zakresie nakładania kar pieniężnych na operatorów lub przewoźników;

6) ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – w zakresie dotyczącym transportu kolejowego.

4. Departament prowadzi sprawy:

1) współdziałania z Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych;

2) systemów elektronicznej wymiany informacji oraz inteligentnych systemów transportu – w zakresie transportu kolejowego i infrastruktury kolejowej;

3) inwestycji:

a) w zakresie taboru kolejowego i transportu intermodalnego w części dotyczącej kolejnictwa, finansowanych z udziałem środków publicznych,

b) inwestycji kolejowych infrastrukturalnych finansowanych z udziałem środków publicznych;

4) wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w między wojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym;

5) praw i obowiązków pasażerów w transporcie kolejowym.

5. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego;

2) Instytutem Kolejnictwa w Warszawie;

3) Transportowym Dozorem Technicznym – w zakresie dotyczącym kolejnictwa.

6. Departament prowadzi sprawy wynikające z reprezentowania Skarbu Państwa w PKP S.A. i PKP PLK S.A. przez ministra właściwego do spraw transportu..”;

7) § 38 otrzymuje brzmienie:

„§ 38. 1. Departament Prawny jest właściwy w sprawach prawidłowego, pod względem legislacyjno-prawnym, przygotowania aktów normatywnych oraz obsługi prawnej Ministra i Ministerstwa.

2. W szczególności Departament prowadzi sprawy:

1) legislacji w trybie określonym odrębnym zarządzeniem;

2) monitorowania komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie terminowego opracowywania projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych z zakresu działania Ministra, ujętych w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów i wykazie prac legislacyjnych obejmującym projekty rozporządzeń Ministra, oraz aktów normatywnych wdrażających lub dostosowujących polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej;

3) materiałów dla Ministra i jego przedstawicieli na posiedzenia Rady Ministrów i komitetów Rady Ministrów – z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej;

4) stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

5) organizacji i funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie swobodnego przepływu towarów oraz nieformalnego rozwiązywania problemów tego rynku (SOLVIT);

6) odpowiedzi na wystąpienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa;

7) obsługi prawnej, w tym:

a) wydaje opinie prawne w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa oraz udziela wyjaśnień dotyczących obowiązującego systemu prawnego,

b) opiniuje projekty: umów międzynarodowych, umów zawieranych przez Ministra lub Ministerstwo, statutów organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Ministra oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa,

c) opiniuje projekty decyzji administracyjnych i postanowień oraz projekty odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych, z wyłączeniem decyzji, postanowień oraz odpowiedzi do sądów administracyjnych w sprawach prowadzonych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami, Departament Orzecznictwa I oraz Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, z wyjątkiem decyzji wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,

d) zapewnia zastępstwo procesowe Ministra oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami, Departament Orzecznictwa I i Departament Orzecznictwa II;

8) inne, wynikające z ustawy o radcach prawnych;

9) uzgodnień międzyresortowych projektów aktów prawnych i umów międzynarodowych.

3. Departament prowadzi:

1) wykaz spraw sądowych w sprawach cywilnych, w których zastępstwo procesowe zapewnia Departament;

2) rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Ministra oraz wytycznych Ministra, o których mowa w ustawie o Radzie Ministrów;

3) Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

4) sprawy notyfikacji krajowych aktów wykonawczych wdrażających przepisy wspólnotowe w zakresie właściwości Ministra.”;

8) § 40 otrzymuje brzmienie:

„§ 40. 1. Biuro Administracyjno-Finansowe zapewnia obsługę administracyjną i biurową pracowników Ministerstwa, realizuje zadania w zakresie gospodarowania mieniem Ministerstwa, prowadzenia jego ewidencji oraz w zakresie reprezentowania Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Ministerstwa, a także odpowiada za opracowanie i realizację budżetu Ministerstwa w zakresie dochodów i wydatków dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych, prowadzi ewidencję księgową i obsługę finansową operacji gospodarczych realizowanych przez dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych, wykonuje zadania dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych oraz zadania głównego księgowego Ministerstwa w częściach budżetu państwa, których dysponentem jest Minister.

2. W szczególności Biuro prowadzi sprawy:

1) gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi Ministerstwu w trwały zarząd;

2) utrzymania odpowiedniego stanu technicznego nieruchomości, w tym budynków;

3) inwestycji i remontów;

4) ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz gospodarowania nimi;

5) ochrony znaków towarowych;

6) warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie;

7) ochrony przeciwpożarowej w budynkach Ministerstwa;

8) kancelarii głównej i zapewnienia obsługi kancelaryjnej komórek organizacyjnych Ministerstwa;

9) obsługi gospodarczej i technicznej narad i konferencji organizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa;

10) usług poligraficznych;

11) zaopatrzenia w materiały, przedmioty nietrwałe i środki trwałe;

12) gospodarowania odpadami;

13) organizacji i prowadzenia magazynu;

14) łączności wewnętrznej i zewnętrznej;

15) obsługi transportowej;

16) planowania dochodów i wydatków Ministerstwa oraz ich realizacji;

17) zmian w planie finansowym Ministerstwa w trakcie roku budżetowego – w zakresie właściwości Biura;

18) obsługi finansowo-księgowej i sprawozdawczości z wykonania budżetu dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych;

19) sporządzania harmonogramu realizacji wydatków budżetowych – w zakresie dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych;

20) dyspozycji środkami pieniężnymi;

21) naliczania i rozliczania wynagrodzeń pracowniczych;

22) sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej;

23) płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

24) gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

25) rozliczania gospodarki magazynowej;

26) obsługi finansowej przedstawicieli Ministra za granicą;

27) realizacji płatności składek do organizacji międzynarodowych;

28) rozliczania krajowych i zagranicznych delegacji służbowych pracowników Ministerstwa oraz kosztów zagranicznych delegacji służbowych;

29) zakupu biletów lotniczych dla celów realizacji delegacji służbowych;

30) obsługi finansowo-księgowej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, komisji dyscyplinarnej i rzecznika dyscyplinarnego;

31) obsługi finansowo-księgowej urzędów żeglugi śródlądowej;

32) realizowania płatności oraz ewidencji księgowej projektów współfinansowanych z funduszy unijnych w zakresie właściwości Biura.

3. W strukturze Biura funkcjonuje archiwum zakładowe Ministerstwa. Szczegółowe zasady pracy archiwum określa instrukcja kancelaryjna oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.”.

§ 2.

1. Kierujący komórką organizacyjną, której zakres zadań ulega zmianie na podstawie niniejszego zarządzenia, przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Biuro Dyrektora Generalnego przedkłada projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej wraz z opisami stanowisk pracy Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do zatwierdzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklepy KOMFORT S.A.

Sklepy KOMFORT S.A. to największa w Polsce sieć specjalizująca się w sprzedaży pokryć podłogowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »