| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 55
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie art. 18a ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. MI Nr 3, poz. 8, z późn. zm.3)) w załączniku w § 3 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Departament Informacji i Informatyki;”;

2) uchyla się pkt 2;

3) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) Departament Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych;”;

4) w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) Stanowisko do spraw Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 2.

MINISTER TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2002 r. Nr 7, poz. 28, Dz. Urz. MTiB z 2006 r. Nr 3, poz. 6, Dz. U. MI z 2008 r. Nr 9, poz. 52 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 6 i Nr 15, poz. 51.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »