| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 61
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 24 października 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 3 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTBiGM Nr 1, poz. 1 oraz z 2012 r. poz. 48 i 66) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dyrektor komórki organizacyjnej może wyznaczyć pracownika do koordynowania realizacji zadań komórki organizacyjnej określając zakres koordynowanych zadań oraz nadzorowane wydziały, zespoły lub stanowiska pracy, informując o tym Dyrektora Generalnego Ministerstwa. W przypadku braku dyrektora, pracownika do koordynowania może wyznaczyć pracownik kierujący komórką organizacyjną.”;

2) w § 17 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich;”;

3) w § 29:

a) w ust. 2 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17) ustawy o podatku od towarów i usług – dotyczące potwierdzania zamówień dostaw sprzętu komputerowego przez Akademię Morską w Gdyni i Akademię Morską w Szczecinie.”,

b) w ust. 4 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich – w zakresie wymierzania kar pieniężnych.”,

c) w ust. 6 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) współdziałania z Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich.”;

4) w § 30 w ust. 1 w pkt 6 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 7.;

5) w § 35 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Departament prowadzi postępowania administracyjne, w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw transportu i gospodarki morskiej rozpoznawanych na podstawie ustawy o finansach publicznych – w zakresie wydawania decyzji o ulgach w spłacie należności dotyczących wykorzystania funduszy unijnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.”;

6) w § 39 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) obsługi Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich;”;

7) w § 40 w ust. 2 pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) obsługi finansowo-księgowej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, komisji dyscyplinarnej i rzecznika dyscyplinarnego;”.

§ 2.

1. Kierujący komórką organizacyjną, której zakres zadań ulega zmianie na podstawie niniejszego zarządzenia, przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Biuro Dyrektora Generalnego przedkłada projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej wraz z opisami stanowisk pracy Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do zatwierdzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2012 r.

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »