| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 29
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 6 listopada 2012 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w sprawie planów osłony technicznej transportu i infrastruktury transportowej o znaczeniu obronnym

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania wytyczne w sprawie planów osłony technicznej transportu i infrastruktury transportowej o znaczeniu obronnym, stanowiące załącznik do decyzji.

§ 2.

Tracą moc wytyczne Nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie planowania osłony technicznej transportu i gospodarki morskiej przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowane.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER

TRANSPORTU, BUDOWNICTWA

I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

Załącznik 1. [Wytyczne w sprawie planów osłony technicznej transportu i infrastruktury transportowej o znaczeniu obronnym]

Załącznik do decyzji Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 6 listopada 2012 (poz. 80)

WYTYCZNE
w sprawie planów osłony technicznej transportu i infrastruktury transportowej o znaczeniu obronnym

Wytyczne określają:

1) organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zobowiązane do sporządzenia planów osłony technicznej transportu i infrastruktury transportowej;

2) szczegółowy zakres przedmiotowy planów oraz formę ich opracowania;

3) tryb zatwierdzania, uaktualniania oraz koordynacji działań przy sporządzaniu planów.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) osłonie technicznej – należy przez to rozumieć osłonę techniczną infrastruktury transportowej, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294), zwanym dalej „rozporządzeniem RM z dnia 3 lutego 2004 r.”;

2) planie – należy przez to rozumieć plan osłony technicznej, o którym mowa w rozporządzeniu RM z dnia 3 lutego 2004 r.;

3) organach – należy przez to rozumieć organy administracji rządowej podległe lub nadzorowane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:

a) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

b) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

c) Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie,

d) Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku,

e) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni;

4) jednostkach – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne lub bazy formowania, będące przedsiębiorcami przewidzianymi do objęcia militaryzacją, ujętymi w resortowym zestawieniu zadań lub przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym ujętymi w wykazie określonym na podstawie przepisów art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571), w odniesieniu do których organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa jest minister właściwy do spraw transportu lub minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

§ 3.

1. Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwany dalej „Dyrektorem BZK”, sporządza „Plan osłony technicznej działów administracji rządowej – transport i gospodarka morska”.

2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad sporządza „Plan osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym”.

3. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego sporządza „Plan osłony technicznej w obszarze lotnictwa cywilnego”.

4. Właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego sporządza według swoich właściwości „Plan osłony technicznej infrastruktury portowej i transportu morskiego”.

5. Jednostki bezpośrednio realizujące zadania osłony technicznej biorą udział w opracowywaniu planów, na zasadach określonych przez organy, o których mowa w ust. 2–4.

6. Plany zatwierdza Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

7. Organy, o których mowa w ust. 2–4, sporządzają dla jednostek wypisy z planów w zakresie ich zadań i obszaru działania.

8. Plany sporządza się zgodnie z odrębnymi przepisami w zakresie przygotowania obronnego transportu i infrastruktury transportowej 2).

9. Plany oraz wyciągi z planów podlegają ochronie na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych3).

§ 4.

1. Plan składa się z części opisowej i graficznej.

2. Część opisowa planu, według właściwości organu sporządzającego, zawiera:

1) ocenę zagrożeń militarnych i niemilitarnych w obszarze danego rodzaju transportu,

2) charakterystykę transportu i danej infrastruktury transportowej podlegających osłonie technicznej, w tym charakterystykę:

a) dostępnych środków transportowych,

b) tras żeglugowych,

c) techniczno-eksploatacyjną portów morskich i lotniczych,

d) morskich, lotniczych i drogowych przejść granicznych oraz wytypowanych parkingów drogowych,

e) wytypowanych centralnych dróg samochodowych (CDS), drogowych odcinków lotniskowych (DOL), dojazdów i dróg w tymczasowych rejonach przeładunkowych, dróg dojazdowych do osi przepraw promowych i do stacji i punktów ładunkowych na liniach kolejowych oraz charakterystykę obiektów inżynierskich znajdujących się w ciągach tych dróg;

3) organizację punktów odkażania i dezaktywacji;

4) materiały i środki techniczne przeznaczone do wykorzystania w osłonie technicznej, w tym miejsca przechowywania i charakterystykę rezerw konstrukcji mostowych i zapasów eksploatacyjnych;

5) zamiar kierowania jednostkami bezpośrednio realizującymi zadania osłony technicznej;

6) zasadnicze zadania w realizacji osłony technicznej transportu i wytypowanej infrastruktury transportowej;

7) strukturę organizacyjną, możliwości i zadania jednostek przeznaczonych do realizacji zadań osłony technicznej;

8) kierowanie i organizację łączności;

9) organizację współdziałania, w tym:

a) pomiędzy własnymi jednostkami organizacyjnymi,

b) z wojskowymi organami regulacji ruchu,

c) z oddziałami przepraw promowych rozwijanymi w ciągach CDS w wyznaczonych osiach przepraw przez szerokie przeszkody wodne,

d) z innymi poza resortowymi organami wspierającymi realizację zadań osłony technicznej transportu i infrastruktury transportowej;

10) inne informacje uwzględniające specyfikę danego rodzaju transportu lub elementów infrastruktury obronnej;

11) arkusz uzgodnień i tabelę zmian;

12) wykaz osób posiadających prawo wglądu do planu oraz wykaz osób posiadających prawo prowadzenia prac planistycznych;

13) objaśnienie znaków i skrótów.

3. Część opisowa powinna spełniać następujące wymagania:

1) format stronic A4 w układzie pionowym o ustawieniach marginesu: lewy – 2,5 cm, prawy – 1,5 cm, górny i dolny – 1,5 cm, nagłówek – 1,8 cm, stopka – 1,25 cm;

2) typ czcionki – „Times New Roman”:

a) wielkość czcionki tytułu rozdziału – 14 punktów pogrubiona,

b) wielkość czcionki tytułu podrozdziału – 12 punktów pogrubiona,

c) wielkość czcionki tytułu podrozdziału niższego rzędu i punktu – 12 punktów,

d) wielkość czcionki akapitu – 12 punktów,

e) odstęp między liniami tekstu – 1,5;

3) tekst akapitów – wyjustowany;

4) stronę tytułową planu określa załącznik do wytycznych.

4. Część graficzną planu sporządza się na mapie w skali 1:500 000 w formie papierowej lub elektronicznej.

5. Część graficzna planu, według właściwości organu sporządzającego, zawiera:

1) elementy infrastruktury transportowej uwzględniające specyfikę danego rodzaju transportu wraz z niezbędnymi opisami podstawowych jej parametrów;

2) dojazdy do stacji i punktów ładunkowych na liniach kolejowych oraz portów morskich i lotniczych o priorytetowym znaczeniu;

3) dojazdy i drogi w tymczasowych rejonach przeładunkowych;

4) dojazdy do osi przepraw promowych;

5) miejsca stałej dyslokacji jednostek, a także planowane rejony ich wykorzystania oraz stanowiska kierowania własne i szczebla nadrzędnego;

6) miejsca stałej dyslokacji oraz przewidywane rejony rozmieszczenia jednostek w czasie realizacji zadań osłony technicznej;

7) rozmieszczenie materiałów i środków technicznych oraz rezerw konstrukcji mostowych i zapasów eksploatacyjnych;

8) miejsca rozwinięcia punktów odkażania i dezaktywacji;

9) objaśnienia znaków i skrótów zastosowanych na mapie.

§ 5.

1. Plany podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także doraźnie w przypadku wprowadzenia istotnych zmian.

2. Plany sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden dla organu sporządzającego i jeden dla Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

§ 6.

Dyrektor BZK koordynuje i nadzoruje proces sporządzania planów oraz wspomaga międzyresortową wymianę informacji niezbędnych dla potrzeb wykonania planów.

infoRgrafika

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461), Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599, z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa (Dz. U. Nr 32, poz. 363, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294).

3) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »