| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.2)), w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 49 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTBiGM poz. 49), w załączniku Nr 1 „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Administrator danych osobowych może wyznaczyć, spośród pracowników Ministerstwa posiadających przeszkolenie w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zwanego dalej „ABI” oraz osobę upoważnioną do zastępowania ABI. Do zadań ABI należy nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy. Zadania ABI, jeśli został ustanowiony, określa załącznik Nr 4 do Polityki bezpieczeństwa. Osoba zastępująca ABI realizuje zadania ABI tylko w przypadku nieobecności ABI. Administrator danych osobowych upoważnia ABI oraz osobę upoważnioną do zastępowania ABI do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych przetwarzanych w Ministerstwie. Wzór upoważnienia do pełnienia funkcji ABI określa załącznik nr 1 do Polityki bezpieczeństwa. Wzór upoważnienia ABI do przetwarzania danych osobowych określa załącznik Nr 2 do Polityki bezpieczeństwa.

4. Administratorem systemu informatycznego, zwanym dalej „ASI”, jest pracownik Ministerstwa odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym. ASI oraz osobę upoważnioną do zastępowania ASI wyznacza Administrator danych osobowych. Wzór wyznaczenia do pełnienia funkcji ASI określa załącznik Nr 3 do Polityki bezpieczeństwa. Zadania ASI określa załącznik Nr 4 do Polityki bezpieczeństwa. Osoba zastępująca ASI realizuje zadania ASI tylko w przypadku nieobecności ASI.”,

b) uchyla się ust. 5;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do przetwarzania danych dopuszczone są wyłącznie osoby przeszkolone w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych oraz posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych osobowych. Zadania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych określa załącznik Nr 4 do Polityki bezpieczeństwa.”;

3) załącznik Nr 1 do Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, transport – na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396);

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

Załącznik 1. [WZÓR - WYZNACZENIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI]

Załącznik do zarządzenia Nr 9
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 26 kwietnia 2013 (poz. 21)

Załączniki do Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych osobowych
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej

Załącznik Nr 1

WZÓR Wyznaczenie do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »