| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw nadzoru nad kolejowymi inwestycjami infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw nadzoru nad kolejowymi inwestycjami infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, zwany dalej „Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

2) Zastępcy Przewodniczącego Zespołu:

a) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wykonujący zadania w zakresie kolejnictwa,

b) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wykonujący zadania w zakresie wykorzystania środków pochodzących z funduszy UE;

3) członkowie Zespołu:

a) Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

b) Dyrektor Departamentu Funduszy UE w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

c) Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.,

d) Członkowie Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

e) przedstawiciele:

– Centrum Unijnych Projektów Transportowych,

– Polskich Kolei Państwowych S. A.,

– PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., a w szczególności Dyrektorzy poszczególnych projektów inwestycyjnych.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli:

1) organów administracji rządowej i samorządowej;

2) organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

3) komórek organizacyjnych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

4) innych podmiotów mających wpływ na realizację kolejowych projektów infrastrukturalnych.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy koordynacja i monitorowanie inwestycji kolejowych liniowych określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (zgodnie z aktualną „Listą projektów indywidualnych dla POIiŚ 2007 – 2013 " – lista podstawowa).

2. Biorąc pod uwagę wielkość planu inwestycyjnego POIiŚ w zakresie transportu kolejowego, zadania Zespołu będą koncentrować się na inwestycjach w zakresie modernizacji infrastruktury, położonych na najważniejszych szlakach komunikacyjnych oraz projektach rewitalizacyjnych.

3. Zadania określone w ust. 1 Zespół wykonuje w szczególności poprzez:

1) nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji kolejowych;

2) monitoring postępu rzeczowo-finansowego inwestycji poprzez weryfikację opracowanego przez wykonawcę i zatwierdzonego przez inwestora harmonogramu realizacji inwestycji;

3) koordynację przedsięwzięć, których realizacja z uwagi na ich położenie wpływa znacząco na prowadzenie prac budowlanych w ramach inwestycji kolejowych, w szczególności w obszarze aglomeracji;

4) eliminowanie barier pojawiających się podczas realizacji inwestycji poprzez wypracowanie rozwiązań problemów zgłaszanych przez inwestora, w szczególności występujących przy pozyskiwaniu niezbędnych decyzji administracyjnych oraz analiza ryzyk w tym zakresie;

5) monitorowanie procedury wnioskowania o środki UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca lub inny członek Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępców należy w szczególności:

1) inicjowanie i organizowanie posiedzeń Zespołu oraz kierowanie pracami Zespołu;

2) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o tych terminach członków Zespołu.

§ 5.

1. Spotkania Zespołu odbywają się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub w siedzibie Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2. Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia w zależności od tego, która z komórek organizacyjnych będzie inicjatorem spotkania, Departament Transportu Kolejowego bądź też Departament Funduszy UE w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

3. Informacja o terminie spotkania przekazywana będzie członkom Zespołu pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie.

§ 6.

Traci moc zarządzenie nr 20 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw nadzoru nad kolejowymi inwestycjami infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »