| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 253 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Nadzór i kontrolę w sprawach skarg i wniosków sprawuje Minister Administracji i Cyfryzacji, zwany dalej „Ministrem”.

2. Dyrektor Generalny Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zwany dalej „Dyrektorem Generalnym”, sprawuje bieżący nadzór nad terminowością przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zwanego dalej „Ministerstwem”.

3. Koordynację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Ministerstwa powierza się Departamentowi Kontroli, Skarg i Wniosków.

4. Departament Kontroli, Skarg i Wniosków koordynuje przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz nadzoruje załatwianie skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Ministerstwa, a także organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane.

5. Departament Kontroli, Skarg i Wniosków w ramach koordynacji, o której mowa w ust. 3:

1) przyjmuje, rejestruje skargi i wnioski wpływające do Ministerstwa i kieruje je do komórek organizacyjnych Ministerstwa lub do właściwych podmiotów;

2) rozpatruje skargi na działanie komórek organizacyjnych Ministerstwa;

3) przyjmuje od obywateli zgłoszenia dotyczące przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, zwanych dalej „Kierownictwem Ministerstwa”.

6. Komórki organizacyjne Ministerstwa, w zakresie swojej właściwości, w ramach prowadzenia spraw związanych z nadzorem Ministra nad organami i jednostkami oraz spraw związanych z podległymi Ministrowi organami i jednostkami organizacyjnymi, rozpatrują skargi i wnioski dotyczące tych organów lub jednostek.

7. Komórki organizacyjne Ministerstwa rozpatrują skargi i wnioski dotyczące swojego zakresu działania.

8. Skargi i wnioski, nienależące do właściwości komórek organizacyjnych lub do właściwości Ministerstwa, wpływające bezpośrednio do komórek, są przekazywane właściwym komórkom organizacyjnym Ministerstwa lub właściwym organom.

§ 2.

1. Wyznaczeni przez Ministra członkowie Kierownictwa Ministerstwa przyjmują zainteresowanych w sprawach skarg i wniosków po uprzednim ustaleniu terminu spotkania. Wskazany przez członka Kierownictwa Ministerstwa lub Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków pracownik sporządza protokół przyjęcia skargi lub wniosku. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Departament Kontroli, Skarg i Wniosków przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 4.

3. Informację o terminach przyjmowania obywateli przez pracowników Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie jej w gablocie informacyjnej przy wejściu do siedziby Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa.

4. Komórki organizacyjne Ministerstwa udzielają obywatelom informacji w zakresie rozpatrywanych skarg i wniosków.

§ 3.

Odpowiedzi na skargi i wnioski są podpisywane przez:

1) członków Kierownictwa Ministerstwa – w sprawach dotyczących organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

2) Dyrektora Generalnego – w sprawach dotyczących dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa;

3) dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa – w sprawach dotyczących podległych pracowników i zakresu działania komórki, którą kierują.

§ 4.

1. Departament Kontroli, Skarg i Wniosków prowadzi rejestr skarg i wniosków. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Departament Kontroli, Skarg i Wniosków prowadzi ewidencję przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków. Wzór ewidencji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5.

1. Skargi i wnioski rozpatruje się rzetelnie i terminowo z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

2. W przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie należy o tym zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

§ 6.

Skargi i wnioski oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty, o których mowa w art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, są rejestrowane, przechowywane oraz archiwizowane przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.

§ 7.

1. Komórki organizacyjne Ministerstwa, organy podległe lub nadzorowane przez Ministra oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane są obowiązane do przekazywania Departamentowi Kontroli, Skarg i Wniosków sprawozdania z działalności w sprawie załatwionych skarg i wniosków do dnia 15 lutego za rok poprzedni.

2. Departament Kontroli, Skarg i Wniosków przekazuje podmiotom, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, wytyczne dotyczące sposobu przygotowania informacji, o której mowa w ust. 1.

§ 8.

1. Departament Kontroli, Skarg i Wniosków na podstawie informacji, o których mowa w § 7 ust. 1, opracowuje do końca marca każdego roku ocenę przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Ministerstwo, organy podległe lub nadzorowane przez Ministra oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane za rok poprzedni.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez Ministra.

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

4. Komórki organizacyjne Ministerstwa, organy podległe lub nadzorowane przez Ministra oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane wykorzystują ocenę, o której mowa w ust. 1, do usunięcia przyczyn skarg oraz do zapewnienia pełnego wykorzystania wniosków dla usprawnienia działalności.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Michał Boni

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 254, poz. 1700, Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.

Załącznik 1. [Wzór - Protokół przyjęcia skargi/wniosku]

Załączniki do zarządzenia Nr 7 Ministra Administracji
i Cyfryzacji
z dnia 20 czerwca (poz. 22)

Załącznik nr 1

WZÓR – Protokół przyjęcia skargi/wniosku

infoRgrafika


Załącznik 2. [REJESTR SKARG I WNIOSKÓW]

Załącznik nr 2

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

infoRgrafika


 

Załącznik 3. [Ewidencja przyjęć obywateli]

Załącznik nr 3

Ewidencja przyjęć obywateli

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »