| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 12 lutego 2013 r.

w sprawie zasad prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zasady prowadzenia konsultacji społecznych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

§ 2.

1. Konsultacje społeczne prowadzone są w sposób otwarty i powszechny, zapewniający każdemu obywatelowi dostęp do konsultowanych dokumentów i możliwość wypowiedzenia się.

2. Konsultacje społeczne prowadzone są przy uwzględnieniu zasad: dobrej wiary, powszechności, przejrzystości, responsywności, koordynacji, przewidywalności oraz zasady poszanowania dobra ogólnego, zawartych w dokumencie „Kodeks Konsultacji” – „Siedem Zasad Konsultacji” wypracowanym przez ekspertów podczas warsztatu Kongresu Wolności w Internecie1).

§ 3.

Konsultacjom społecznym podlegają:

1) projekty założeń projektów ustaw,

2) projekty aktów normatywnych,

3) strategie i inne dokumenty uznane przez kierownictwo ministerstwa za strategiczne,

– zwane dalej „dokumentami”.

§ 4.

1. Projekty założeń projektów ustaw oraz projekty aktów normatywnych, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej RCL oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji.

2. Dokumenty powinny być także publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz na innych stronach internetowych przeznaczonych do prowadzenia konsultacji społecznych.

§ 5.

1. Konsultacje społeczne trwają co najmniej 21 dni, jeżeli przepisy odrębne nie wskazują dłuższych terminów. Dniem rozpoczęcia konsultacji społecznych jest dzień publikacji dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji.

2. Do dokumentów poddawanych konsultacjom należy dołączać informację, wskazującą podstawowe reguły przeprowadzanych konsultacji oraz wskazującą w sposób zrozumiały dla obywatela ich przedmiot. Informacja ta powinna:

1) zawierać datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji wraz z uzasadnieniem ewentualnego skrócenia okresu konsultacji, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 zarządzenia;

2) zawierać streszczenie – opis celów i przesłanek konsultowanego dokumentu napisane w sposób zrozumiały dla obywatela;

3) wskazywać sposób zgłaszania uwag;

4) wskazywać koordynatora konsultacji – osobę z komórki merytorycznej odpowiedzialnej za dokument, która czuwać będzie nad przebiegiem konsultacji i stosowaniem zasad, o których mowa w § 2 ust. 2.

3. Do informacji, o której mowa w ust. 2, należy dołączyć listę podmiotów, do których dokument zostanie indywidualnie skierowany w ramach konsultacji społecznych.

4. Informacje i dokumenty powinny być publikowane w postaci elektronicznej umożliwiającej przeszukiwanie ich treści.

§ 6.

1. Komórka merytoryczna odpowiedzialna za dokument, zwana dalej „komórką merytoryczną”, konsultuje z komórką odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych sposób przeprowadzanych konsultacji, w tym wykorzystanie stron internetowych, o których mowa w § 4 ust. 2, oraz termin konsultacji, a następnie:

1) przesyła dokument oraz listę, o której mowa w § 5 ust. 3, z podanymi adresami elektronicznymi oraz numerami faksów do komórki właściwej do spraw legislacji w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji a także w celu rozesłania podmiotom wskazanym w liście, o której mowa w § 5 ust. 3;

2) opracowuje informację, o której mowa w § 5 ust. 2 i przesyła ją wraz z dokumentem oraz listą, o której mowa w § 5 ust. 3, do komórki odpowiedzialnej za koordynację konsultacji społecznych.

2. Komórka merytoryczna zamieszcza dokument wraz z informacją na stronach internetowych, o których mowa w § 4 ust. 2.

§ 7.

1. W rozsądnym terminie od dnia zakończenia konsultacji w miejscach publikacji dokumentu komórka merytoryczna zamieszcza podsumowanie konsultacji, z merytorycznym odniesieniem się do uwag oraz krótką informacją, które z nich i w jaki sposób zostały uwzględnione. Możliwe jest zbiorcze odniesienie się do uwag.

2. Komórka merytoryczna przesyła również podsumowanie do komórki właściwej do spraw legislacji.

§ 8.

1. Minister, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu sprawujący nadzór nad komórką merytoryczną może podjąć decyzję o przeprowadzeniu uproszczonych konsultacji, w których:

1) termin konsultacji trwa co najmniej 7 dni;

2) komórka merytoryczna nie ma obowiązku sporządzenia streszczenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, oraz

3) komórka merytoryczna może odstąpić od sporządzenia listy podmiotów, o której mowa w § 5 ust. 3.

2. Powodem przeprowadzenia uproszczonych konsultacji może być pilność sprawy lub charakter dokumentu, który tylko w nieznacznym stopniu wpływa na prawa i obowiązki obywateli.

§ 9.

Minister, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu sprawujący nadzór nad komórką merytoryczną w wyjątkowych przypadkach może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu konsultacji społecznych. W takim przypadku należy opublikować dokument w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji wraz z uzasadnieniem odstąpienia od konsultacji.

§ 10.

1. Czas trwania rozpoczętych konsultacji społecznych może zostać przedłużony decyzją Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu sprawującego nadzór nad komórką merytoryczną prowadzącą konsultacje.

2. W przypadku przedłużenia czasu trwania konsultacji, komórka merytoryczna informuje o tym w miejscach publikacji dokumentu.

§ 11.

Przepisy dotyczące terminów przeprowadzania konsultacji określone w niniejszym zarządzeniu nie mają zastosowania, w przypadku innych terminów określonych w przepisach odrębnych.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

- Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zgodnie z punktem 6.I.B.I. Załącznika do uchwały Rady Ministrów z 22 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu „Lepsze regulacje 2015”, do momentu opracowania i przyjęcia przez Radę Ministrów wytycznych do przeprowadzania Oceny Wpływu możliwe jest przyjęcie w poszczególnych ministerstwach Zasad Konsultacji jako dokumentu określającego i przejrzyście formułującego podstawowe standardy przeprowadzanych w danym ministerstwie konsultacji. Wzorem takiego dokumentu może być dokument Siedem Zasad Konsultacji.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »