| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.2)) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa organizację wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w działach kierowanych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz w podporządkowanych lub nadzorowanych przez niego jednostkach organizacyjnych.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:

1) jednostkach – rozumie się przez to jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane, o których mowa w obwieszczeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2012 r. poz. 48);

2) komórkach organizacyjnych – rozumie się przez to komórki organizacyjne Ministerstwa, określone w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa;

3) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;

4) Ministrze – rozumie się przez to Ministra Administracji i Cyfryzacji;

5) urzędach – rozumie się przez to urzędy obsługujące organy, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479);

6) zadaniach obronnych – rozumie się przez to zadania wykonywane w ramach powszechnego obowiązku obrony wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i przepisów wykonawczych do tej ustawy (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 i 1101).

§ 3.

1. W Ministerstwie zadania obronne w imieniu Ministra realizuje i koordynuje Departament Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego.

2. Departament Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego w imieniu Ministra koordynuje wykonywanie zadań obronnych w jednostkach.

§ 4.

Do zadań obronnych wykonywanych w Ministerstwie zalicza się w szczególności:

1) planowanie i finansowanie zadań obronnych wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa, w tym planowanie operacyjne oraz programowanie obronne;

2) organizowanie i przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na potrzeby Ministra;

3) przygotowanie i utrzymywanie systemów łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz zarządzania kryzysowego;

4) określanie i realizację zadań w ramach podwyższania gotowości obronnej państwa oraz tworzenie dla tych potrzeb systemu stałych dyżurów;

5) przygotowanie obiektów i infrastruktury Ministerstwa dla właściwego funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego, systemu stałego dyżuru oraz stanowisk kierowania Ministra;

6) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 188, poz. 1517);

7) sporządzanie wykazów obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;

8) wykonywanie zadań w zakresie przygotowań jednostek przewidzianych do objęcia militaryzacją, o których mowa w art. 174 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

9) reklamowanie pracowników Ministerstwa od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

10) doskonalenie współpracy cywilno-wojskowej w strukturach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego NATO oraz realizację zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza wobec sił sojuszniczych i organizacji NATO, w zakresie właściwości Ministra;

11) organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych oraz kontroli realizacji zadań obronnych.

§ 5.

Kierownicy komórek organizacyjnych realizują zadania obejmujące:

1) udział w tworzeniu i przygotowaniu:

a) dokumentacji planowania operacyjnego i programowania obronnego,

b) kart realizacji zadań operacyjnych,

c) regulaminu organizacyjnego, struktury i etatów Ministerstwa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny,

d) planów i harmonogramów wykonywania zadań obronnych,

e) warunków funkcjonowania systemu stałego dyżuru oraz stanowisk kierowania Ministra,

f) planów przemieszczenia wydzielonych sił i środków na główne stanowisko kierowania Ministra w zapasowym miejscu pracy oraz zapasowe stanowisko kierowania Ministra;

2) wspieranie:

a) udziału Ministra w przygotowaniu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,

b) zespołów zadaniowych i grup eksperckich, tworzonych w ramach przygotowania stanowisk kierowania Ministra,

c) współpracy cywilno-wojskowej;

3) współpracę z Departamentem Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego w zakresie:

a) wnioskowania o reklamowanie pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

b) dostosowywania obowiązujących aktów normatywnych dotyczących funkcjonowania komórek organizacyjnych, do realiów i uwarunkowań wynikających z ogłoszenia stanów nadzwyczajnych, oraz kształtowania rozwiązań organizacyjno-prawnych w tej dziedzinie,

c) realizacji zadań operacyjnych, zgodnie z tabelą realizacji zadań operacyjnych, stanowiącą załącznik do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Działów Administracji Rządowej kierowanych przez Ministra,

d) planowania i realizacji zamierzeń szkoleniowych, ujętych w planach i programach szkolenia obronnego Ministerstwa.

§ 6.

Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego jest upoważniony do żądania od kierowników komórek organizacyjnych oraz kierowników jednostek, w zakresie ich właściwości, sprawozdań i informacji dotyczących stanu przygotowań obronnych, a także wydawania kierownikom wytycznych i doraźnych poleceń w sprawach wykonywania zadań obronnych.

§ 7.

Do zadań obronnych wykonywanych w urzędach i jednostkach zalicza się w szczególności:

1) podwyższanie gotowości obronnej oraz tworzenie dla tych potrzeb systemu stałego dyżuru;

2) udział w przygotowaniu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;

3) występowanie do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o reklamowanie pracowników jednostki od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

4) realizację zadań z zakresu ochrony obiektów wykorzystywanych przez jednostki dla potrzeb funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;

5) udział w szkoleniach obronnych organizowanych przez Ministra.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne – na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1–4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101 i 1407 oraz poz. 1445.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WebHat

WebHat to prężnie rozwijająca się firma tworząca interaktywny video e-learning.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »