| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 1 sierpnia 2013 r.

w sprawie systemu stałego dyżuru

Na podstawie art. 18 ust. 1i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 oraz poz. 1101, 1407 i 1445), w związku z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) zasady przygotowania, organizacji, uruchomienia i funkcjonowania systemu stałego dyżuru w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w urzędach obsługujących Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Głównego Geodetę Kraju, a także u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na których minister właściwy do spraw łączności w drodze decyzji administracyjnej nałożył obowiązek realizacji zadań obronnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571);

2) wzór instrukcji stałego dyżuru.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze – rozumie się przez to Ministra Administracji i Cyfryzacji;

2) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;

3) jednostkach – rozumie się przez to urzędy i przedsiębiorców, o których mowa w § 1 pkt 1.

§ 3.

Celem organizacji stałego dyżuru jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów upoważnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w „Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej”, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426), poprzez:

1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;

2) przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.

§ 4.

1. System stałego dyżuru przygotowuje kierownik jednostki w siedzibie tej jednostki.

2. Urzędy, o których mowa w § 1 pkt 1, organizujące główne stanowiska kierowania są obowiązane przygotować system stałego dyżuru w swoich stałych siedzibach oraz w zapasowych miejscach pracy.

3. Przygotowanie systemu stałego dyżuru w jednostce polega na:

1) wyznaczeniu składu osobowego stałego dyżuru;

2) wskazaniu pomieszczenia, wyposażonego w środki łączności, sprzęt komputerowy, materiały biurowe i zapasowe źródło energii elektrycznej, w którym stały dyżur będzie pełniony;

3) opracowaniu i uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego Ministerstwa dokumentacji związanej z zapewnieniem warunków do funkcjonowania systemu stałego dyżuru, w tym instrukcji stałego dyżuru, której wzór określa załącznik do zarządzenia;

4) wyznaczeniu osób upoważnionych do uruchomienia systemu stałego dyżuru oraz opracowaniu wykazu tych osób, zawierającego ich dane teleadresowe;

5) wyznaczeniu dyżurnych środków transportowych dla potrzeb systemu stałego dyżuru;

6) zapewnieniu systemów łączności oraz ochrony w miejscach funkcjonowania systemu stałego dyżuru;

7) zorganizowaniu, nie rzadziej niż raz w roku, w ramach szkolenia obronnego, szkolenia teoretycznego i praktycznego dla osób wchodzących w skład systemu stałego dyżuru.

4. Od chwili uruchomienia stały dyżur pełniony jest całodobowo.

5. Za funkcjonowanie systemu stałego dyżuru w jednostkach odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek.

§ 5.

1. W przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa, system stałego dyżuru uruchamiany jest obligatoryjnie w Ministerstwie oraz w urzędach, o których mowa w § 1 pkt 1, w celu realizacji zadań określonych w § 8 ust. 3 tego rozporządzenia.

2. W celu szkolenia i kontroli system stałego dyżuru może być uruchomiony w stanie stałej gotowości obronnej państwa, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa, na polecenie kierownika jednostki lub Ministra w stosunku do jednostek, oraz Ministra w stosunku do Ministerstwa.

3. O uruchomieniu systemu stałego dyżuru kierownik jednostki informuje Ministra Administracji i Cyfryzacji poprzez Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego Ministerstwa.

4. Decyzję o zakończeniu działania stałego dyżuru wydaje kierownik jednostki, który wydał decyzję o jego uruchomieniu.

§ 6.

1. W system stałego dyżuru mogą zostać włączeni przedsiębiorcy, o których mowa w § 1 pkt 1.

2. Realizacja przez przedsiębiorców zadań stałego dyżuru, w szczególności przygotowanie, organizacja i uruchomienia stałego dyżuru, realizowana jest w trybie art. 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

§ 7.

1. W Ministerstwie zadania stałego dyżuru realizowane są w Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego przez Zespół Stałego Dyżuru, zwanym dalej „Zespołem”.

2. Do zadań Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego należy:

1) opracowanie dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 3;

2) ustalenie sposobu funkcjonowania i wyznaczenie składu Zespołu oraz zapewnienie jego przeszkolenia;

3) ustalenie sposobu powiadamiania osób wchodzących w skład Zespołu;

4) sprawowanie nadzoru i koordynację prac związanych z przygotowaniem, uruchamianiem i sprawnym funkcjonowaniem stałego dyżuru;

5) zapewnienie ochrony pomieszczeń i dokumentów w czasie trwania całodobowej pracy Zespołu;

6) zapewnienie obsługi całodobowej pracy Zespołu w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa wyznaczają do realizacji zadań stałego dyżuru co najmniej dwóch pracowników z każdej komórki organizacyjnej Ministerstwa.

4. Pracownicy wyznaczeni do Zespołu obowiązani są posiadać poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych albo, w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, posiadać pisemne upoważnienie Ministra.

5. Do zadań Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa należy zapewnienie pod względem logistycznym, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego Ministerstwa, możliwości całodobowej pracy Zespołu.

6. Do zadań Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie należy przygotowywanie materiałów informacyjnych, dotyczących funkcjonowania stałego dyżuru w zakresie informacji jawnych i bieżące ich rozsyłanie do mediów.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 8.

 

Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1497).

Załącznik 1. [WZÓR – INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU]

Załącznik do zarządzenia Nr 15
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 1 sierpnia 2013 r.

WZÓR – INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »