| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 2 września 2014 r.

w sprawie nadania statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Władzy Wdrażającej Programy Europejskie nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

 Traci moc zarządzenie Nr 22 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2013 r. poz. 35).

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rafał Trzaskowski

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

Załącznik 1. [STATUT WŁADZY WDRAŻAJĄCEJ PROGRAMY EUROPEJSKIE]

Załącznik do zarządzenia Nr 4 Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 2 września 2014 r.

STATUT

WŁADZY WDRAŻAJĄCEJ PROGRAMY EUROPEJSKIE

§ 1. 1. Władza Wdrażająca Programy Europejskie, zwana dalej „Władzą Wdrażającą”, jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.

2. Siedzibą Władzy Wdrażającej jest Warszawa.

3. Władza Wdrażająca realizuje w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych jej do realizacji.

4. Władza Wdrażająca zarządza programami powierzonymi jej do realizacji w zakresie i w sposób zgodny z decyzjami uprawnionych organów administracji rządowej oraz zasadami obowiązującymi przy realizacji tych programów.

§ 2. Zakres zadań wykonywanych przez Władzę Wdrażającą, o których mowa w § 1 ust. 3, określają umowy lub porozumienia zawarte między Władzą Wdrażającą a organami administracji publicznej.

§ 3. 1. W skład Władzy Wdrażającej wchodzą:

1) Dyrektor;

2) Departament Kompetencji Cyfrowych;

3) Departament Wdrażania Projektów Szerokopasmowych;

4) Departament Projektów e-Administracji;

5) Departament Programów Europejskich;

6) Departament Systemu Zarządzania i Kontroli;

7) Departament Finansowo-Administracyjny.

2. Regulamin organizacyjny Władzy Wdrażającej ustala w drodze zarządzenia Minister Administracji i Cyfryzacji na wniosek Dyrektora.

§ 4. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Administracji i Cyfryzacji.

2. Dyrektor kieruje Władzą Wdrażającą i reprezentuje ją jednoosobowo na zewnątrz.

3. W razie nieobecności Dyrektora pracą Władzy Wdrażającej kieruje upoważniony przez niego Dyrektor Departamentu.

4. Dyrektor wykonuje zadania Władzy Wdrażającej przy pomocy Dyrektorów Departamentów.

5. Władza Wdrażająca jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)).

6. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych we Władzy Wdrażającej i może powierzać wykonywanie określonych zadań innym osobom na podstawie umów cywilnoprawnych, pełnomocnictw oraz upoważnień.

7. Dyrektor może wydawać zarządzenia, decyzje i wytyczne w sprawach związanych z funkcjonowaniem i zakresem działania Władzy Wdrażającej.

8. Dyrektor może upoważnić Dyrektorów Departamentów i kierowników komórek organizacyjnych, wchodzących w skład departamentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2–7, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110, z 2013 r. poz. 2, 675, 896 i 1028 oraz z 2014 r. poz. 208.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »