| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów”

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów”, ogłoszonego w dniu 6 marca 2015 r.

§ 2.

Do zadań komisji konkursowej należy:

1) zaopiniowanie złożonych ofert w oparciu o kryteria określone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;

2) przedłożenie Ministrowi Administracji i Cyfryzacji listy ofert rekomendowanych do przyznania dotacji w 2015 r., wraz z proponowaną kwotą dotacji.

§ 3.

1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert większością głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. Członek oraz przewodniczący komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu.

4. Komisja konkursowa może dokonywać wiążących rozstrzygnięć w obecności co najmniej 5 członków.

5. Komisja konkursowa sporządza protokół ze swoich prac. Protokół podpisuje przewodniczący komisji konkursowej.

§ 4.

Komisja konkursowa działa w następującym składzie:

1) przedstawiciele Ministra Administracji i Cyfryzacji:

a) Pan Włodzimierz Marciński, przewodniczący komisji konkursowej,

b) Pani Milena Dorobek,

c) Pan Piotr Idzikowski, sekretarz komisji konkursowej,

d) Pan Tomasz Napiórkowski,

e) Pan Mikołaj Rogiński;

2) przedstawicielka organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Pani Anna Woźniak, przedstawicielka Stowarzyszenia WIOSNA.

§ 5.

1. Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.

2. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji konkursowej.

3. Przewodniczącego, w razie jego nieobecności na posiedzeniu, zastępuje wskazany przez niego członek komisji konkursowej.

4. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowej zapewnia Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

§ 6.

Do zadań sekretarza komisji konkursowej należy:

1) powiadamianie członków komisji o terminie i miejscu posiedzeń komisji;

2) sporządzanie protokołu z posiedzeń komisji;

3) przechowywanie dokumentacji komisji.

§ 7.

Członkowie komisji konkursowej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach komisji konkursowej.

§ 8.

Komisja kończy działalność z chwilą ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

- Andrzej Halicki

MINISTER
ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »