| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 23
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 5 maja 2015 r.

sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu informatycznego dotyczącego przygotowania, budowy i wdrożenia „Systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komitet Sterujący projektu informatycznego dotyczącego przygotowania, budowy i wdrożenia projektu pod nazwą: „System informatyczny powiadamiania ratunkowego” w zakresie pozostającym we właściwości ministra właściwego do spraw administracji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877 i 1915) oraz ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.1)), zwanego dalej „Projektem”.

2. Komitet Sterujący Projektu jest organem pomocniczym Ministra Administracji i Cyfryzacji.

§ 2.

1. W skład Komitetu Sterującego Projektu wchodzą:

1) Przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – informatyzacja,

2) Zastępca Przewodniczącego – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących systemu powiadamiania ratunkowego,

3) Główny Użytkownik – Dyrektor Departamentu do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,

4) Główny Dostawca – Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych

– zwani dalej „członkami Komitetu”.

2. Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych wyznacza spośród pracowników Centrum Projektów Informatycznych Kierownika Projektu, który uczestniczy w pracach Komitetu Sterującego Projektu bez prawa głosu.

3. Przewodniczący wyznacza sekretarza Komitetu Sterującego Projektu spośród wskazanych przez Głównego Dostawcę pracowników Centrum Projektów Informatycznych.

§ 3.

Na zaproszenie Przewodniczącego w pracach Komitetu Sterującego Projektu mogą brać udział przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji lub innych instytucji, stosownie do potrzeb Projektu.

§ 4.

1. Do zadań Komitetu Sterującego Projektu należy nadzór nad realizacją Projektu, a w szczególności:

1) monitorowanie postępu prac oraz ich zgodności pod kątem przebiegu realizacji Projektu z listą założeń biznesowych, wymaganiami funkcjonalnymi oraz obowiązującym stanem prawnym;

2) zatwierdzanie harmonogramu realizacji Projektu, zwanego dalej „harmonogramem”, propozycji zmian harmonogramu oraz monitorowanie przebiegu jego realizacji.

2. W ramach nadzoru nad realizacją Projektu Komitet Sterujący Projektu może zobowiązywać Głównego Użytkownika oraz Głównego Dostawcę do wykonywania zaleceń Komitetu Sterującego Projektu w zakresie realizacji prac określonych w Projekcie.

§ 5.

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu i przewodniczy jego obradom.

2. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego zastępuje go wskazany Członek Komitetu na podstawie pisemnego upoważnienia.

3. Główny Użytkownik odpowiada za:

1) weryfikację spełnienia wymagań i założeń biznesowych dla Projektu;

2) odbiór produktów Projektu;

3) podejmowanie decyzji dotyczących produktów Projektu.

4. Główny Dostawca odpowiada za:

1) realizację Projektu na podstawie zdefiniowanych wymagań;

2) przygotowanie produktów Projektu do odbioru;

3) sygnalizowanie Komitetowi Sterującemu Projektu konieczności zmian harmonogramu;

4) przygotowanie projektów zmian harmonogramu i przedstawianie do akceptacji Komitetowi Sterującemu.

5. Sekretarz odpowiada za obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu Sterującego Projektu, w tym za przygotowywanie projektów protokołów z posiedzeń.

§ 6.

1. Posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Sekretarz przedkłada Członkom Komitetu, w postaci elektronicznej, projekt protokołu z posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu.

3. Członkowie Komitetu zgłaszają uwagi do projektu protokołu w postaci elektronicznej w trybie rejestracji zmian w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania projektu protokołu. Uwagi przekazuje się na adres poczty elektronicznej Sekretarza. Niezgłoszenie uwag we wskazanym terminie oznacza akceptację projektu protokołu.

4. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

§ 7.

Za pracę w Komitecie Sterującym Projektu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

§ 8.

 

Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. 1802.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »