| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 23
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 5 maja 2015 r.

sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu informatycznego dotyczącego przygotowania, budowy i wdrożenia „Systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komitet Sterujący projektu informatycznego dotyczącego przygotowania, budowy i wdrożenia projektu pod nazwą: „System informatyczny powiadamiania ratunkowego” w zakresie pozostającym we właściwości ministra właściwego do spraw administracji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877 i 1915) oraz ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.1)), zwanego dalej „Projektem”.

2. Komitet Sterujący Projektu jest organem pomocniczym Ministra Administracji i Cyfryzacji.

§ 2.

1. W skład Komitetu Sterującego Projektu wchodzą:

1) Przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – informatyzacja,

2) Zastępca Przewodniczącego – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących systemu powiadamiania ratunkowego,

3) Główny Użytkownik – Dyrektor Departamentu do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,

4) Główny Dostawca – Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych

– zwani dalej „członkami Komitetu”.

2. Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych wyznacza spośród pracowników Centrum Projektów Informatycznych Kierownika Projektu, który uczestniczy w pracach Komitetu Sterującego Projektu bez prawa głosu.

3. Przewodniczący wyznacza sekretarza Komitetu Sterującego Projektu spośród wskazanych przez Głównego Dostawcę pracowników Centrum Projektów Informatycznych.

§ 3.

Na zaproszenie Przewodniczącego w pracach Komitetu Sterującego Projektu mogą brać udział przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji lub innych instytucji, stosownie do potrzeb Projektu.

§ 4.

1. Do zadań Komitetu Sterującego Projektu należy nadzór nad realizacją Projektu, a w szczególności:

1) monitorowanie postępu prac oraz ich zgodności pod kątem przebiegu realizacji Projektu z listą założeń biznesowych, wymaganiami funkcjonalnymi oraz obowiązującym stanem prawnym;

2) zatwierdzanie harmonogramu realizacji Projektu, zwanego dalej „harmonogramem”, propozycji zmian harmonogramu oraz monitorowanie przebiegu jego realizacji.

2. W ramach nadzoru nad realizacją Projektu Komitet Sterujący Projektu może zobowiązywać Głównego Użytkownika oraz Głównego Dostawcę do wykonywania zaleceń Komitetu Sterującego Projektu w zakresie realizacji prac określonych w Projekcie.

§ 5.

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu i przewodniczy jego obradom.

2. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego zastępuje go wskazany Członek Komitetu na podstawie pisemnego upoważnienia.

3. Główny Użytkownik odpowiada za:

1) weryfikację spełnienia wymagań i założeń biznesowych dla Projektu;

2) odbiór produktów Projektu;

3) podejmowanie decyzji dotyczących produktów Projektu.

4. Główny Dostawca odpowiada za:

1) realizację Projektu na podstawie zdefiniowanych wymagań;

2) przygotowanie produktów Projektu do odbioru;

3) sygnalizowanie Komitetowi Sterującemu Projektu konieczności zmian harmonogramu;

4) przygotowanie projektów zmian harmonogramu i przedstawianie do akceptacji Komitetowi Sterującemu.

5. Sekretarz odpowiada za obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu Sterującego Projektu, w tym za przygotowywanie projektów protokołów z posiedzeń.

§ 6.

1. Posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Sekretarz przedkłada Członkom Komitetu, w postaci elektronicznej, projekt protokołu z posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu.

3. Członkowie Komitetu zgłaszają uwagi do projektu protokołu w postaci elektronicznej w trybie rejestracji zmian w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania projektu protokołu. Uwagi przekazuje się na adres poczty elektronicznej Sekretarza. Niezgłoszenie uwag we wskazanym terminie oznacza akceptację projektu protokołu.

4. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

§ 7.

Za pracę w Komitecie Sterującym Projektu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. 1802.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »