| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 27
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Nr 96, poz. 618, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się statut Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

– Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092, z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 249.

2) Decyzja była poprzedzona zarządzeniem Nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego (Dz. Urz. MI Nr 5, poz. 27).

Załącznik 1. [STATUT INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W WARSZAWIE]

Załącznik do decyzji Nr 27 Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 16 września 2015 r.

STATUT INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W WARSZAWIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej „Instytutem”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), zwanej dalej „ustawą”;

2) zarządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 września 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Łączności (M.P. Nr A–91, poz. 1261);

3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania Instytutowi Łączności statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr 103, poz. 862);

4) niniejszego statutu.

§ 2. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 3. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa. Instytut może tworzyć jednostki organizacyjne poza swoją siedzibą.

§ 4. Instytut używa nazwy:

1) w języku polskim: „Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy”;

2) w języku angielskim: „National Institute of Telecommunications”.

§ 5. Instytut może używać skróconej nazwy „IŁ – PIB".

§ 6. Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.

§ 7. Organem nadzorującym Instytut jest minister właściwy do spraw łączności.

Rozdział 2

Postanowienia szczegółowe

§ 8. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD 72.19.Z);

2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce;

3) wdrażanie oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 9. Instytut prowadzi działalność w ramach zadań wynikających ze statusu państwowego instytutu badawczego, zgodnie z treścią art. 22 ustawy. Instytut jest organizacją badawczą o charakterze niezarobkowym (non profit).

§ 10. Zakres działania Instytutu obejmuje przede wszystkim następujące obszary:

1) telekomunikacja i techniki informacyjne, ukierunkowane na rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy;

2) sieci telekomunikacyjne (w tym także teleinformatyczne);

3) światłowodowe systemy transmisyjne;

4) inżynieria wiedzy;

5) odnawialne źródła energii;

6) kompatybilność elektromagnetyczna;

7) budowa środowisk laboratoryjnych do testowania nowych rozwiązań i badania nowych usług w sieciach telekomunikacyjnych;

8) media elektroniczne i techniki ich dystrybucji;

9) bezpieczne systemy telekomunikacyjne, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i zarządzania kryzysowego;

10) analizy stanu rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, rynku telekomunikacyjnego i pocztowego;

11) metodyki testowania wykorzystywane w miernictwie elektrycznym, elektronicznym i optoelektronicznym.

§ 11. Do szczegółowego zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych stanowiących podstawy teoretyczne do opracowania nowych rozwiązań w dziedzinach nowych generacji szkieletowych i dostępowych sieci telekomunikacyjnych, w tym transmisyjnych systemów światłowodowych;

2) opracowywanie metod zarządzania i projektowania sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci radiowych uwzględniających racjonalną gospodarkę widmem radiowym, bezpiecznych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, efektywnych systemów zasilania;

3) prowadzenie badań stanowiących podstawy nowych usług sieciowych (telekomunikacyjnych i teleinformatycznych), oraz ocena jakości takich usług;

4) tworzenie rozwiązań innowacyjnych oraz ich wdrażanie i upowszechnianie, jak również prowadzenie działalności na rzecz wynalazczości i ochrony własności intelektualnej i przemysłowej;

5) rozwój i eksploatacja systemów gromadzenia, przetwarzania, analizy, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz budynkach umożliwiających kolokacje;

6) walidacja metod badawczych i pomiarowych, wzorcowanie oraz kalibracja przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia jednolitości miar dla potrzeb przedsiębiorstw oraz innych instytucji w ramach systemów spójności pomiarowej z krajowymi i/lub międzynarodowymi wzorcami pomiarowymi;

7) prowadzenie badań i ocena urządzeń dołączanych do sieci telekomunikacyjnej oraz urządzeń radiowych, w tym w celu umożliwienia oznakowania wyrobów znakiem CE;

8) prowadzenie działalności jednostki notyfikowanej zgodnie z Dyrektywą 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r., w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności;

9) wykonywanie badań i analiz, opracowywanie opinii i ekspertyz naukowo-technicznych, w szczególności dotyczących telekomunikacji, technik informacyjnych i poczty, kompatybilności elektromagnetycznej, gospodarki widmem częstotliwości, w tym dla potrzeb organów regulacyjnych i innych organów administracji państwowej i publicznej;

10) rozwijanie i prowadzenie baz danych oraz związanych z nimi technik analizy danych dotyczących różnych dziedzin działania Instytutu;

11) przeprowadzanie przewodów doktorskich i nadawanie stopni naukowych doktora nauk technicznych według posiadanych uprawnień;

12) prowadzenie studiów podyplomowych, organizacja seminariów, szkoleń i kursów dokształcających;

13) prowadzenie innych prac związanych z działalnością podstawową Instytutu:

a) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych m.in. poprzez prowadzenie działalności wydawniczej;

b) prowadzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, a także współpracy z organizacjami normalizacyjnymi krajowymi i międzynarodowymi, w tym opracowywanie i opiniowanie standardów w zakresie stanowiącym przedmiot działania Instytutu;

c) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.

§ 12. Instytut może prowadzić działalność inną niż wymieniona w § 10 i § 11 niniejszego statutu, w tym:

1) projektowanie systemów, sieci i infrastruktury teleinformatycznej;

2) wykonywanie usług i robót teleinformatycznych;

3) produkcja urządzeń i wyrobów stosowanych w telekomunikacji;

4) gospodarka posiadanymi nieruchomościami;

5) gospodarka urządzeniami;

działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym.

§ 13. Rada Naukowa Instytutu liczy 23 członków. W skład Rady Naukowej wchodzą:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 16;

2) osoby spoza Instytutu w liczbie 7.

§ 14. Liczba należnych miejsc w radzie dla członków Rady Naukowej wskazanych w § 13 pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy wynosi 13, w tym liczba miejsc w radzie dla osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy nie powinna być większa niż 10.

§ 15. Liczba należnych miejsc w radzie dla członków Rady Naukowej wskazanych w § 13 pkt 1 i nieposiadających stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego wynosi 3.

§ 16. Osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, wchodzą w skład Rady Naukowej, jeżeli ich liczba jest nie większa od liczby należnych im miejsc w radzie. Jeżeli liczba tych osób przekracza liczbę należnych miejsc w radzie, przeprowadza się głosowanie tajne. W skład rady wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

§ 17. Pozostali członkowie Rady Naukowej, będący pracownikami Instytutu, są wybierani w głosowaniu tajnym spośród pracowników naukowych i badawczo-technicznych nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego. W skład rady wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów, w poszczególnych grupach, określonych w § 14 i §15.

§ 18. Dyrektor Instytutu może powołać i odwołać:

1) sekretarza naukowego Instytutu;

2) jedno kolegium i dwa organy opiniodawczo-doradcze;

3) pełnomocników do realizacji określonych zadań, ustalając zakres i czas ich umocowania.

§ 19. Zatrudnienie pracownika naukowego w Instytucie jest poprzedzone konkursem:

1) konkurs ogłasza dyrektor w drodze zarządzenia;

2) w ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania formalne, listę dokumentów, które kandydat powinien złożyć oraz termin składania dokumentów;

3) ogłoszenie o konkursie jest publikowane w szczególności na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie internetowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej; termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu;

4) kandydat powinien złożyć dokumenty wymienione w ogłoszeniu. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna;

5) na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej jest wyłaniany zwycięzca konkursu;

6) konkurs przeprowadza i rozstrzyga komisja powołana przez dyrektora. Decyzję komisji zatwierdza dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;

7) konkurs może być nierozstrzygnięty i w takim przypadku można ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.

§ 20. Komisja dyscyplinarna, składająca się z 3 członków, w tym co najmniej 1 profesora, jest wybierana w Instytucie w następujący sposób:

1) dyrektor w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą składającą się z 5 członków, spośród pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego oraz wskazuje przewodniczącego komisji;

2) czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie;

3) bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej;

4) kandydatury należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez dyrektora;

5) komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów;

6) głosowanie jest tajne, w skład komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów;

7) komisja sporządza protokół z wyborów, który przekazuje dyrektorowi;

8) dyrektor ogłasza wyniki wyborów.

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

§ 21. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw łączności.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Roman Przasnyski

Główny analityk Gold Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »