| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 42
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie systemu kontroli zarządczej w działach administracji rządowej – administracja publiczna, łączność, informatyzacja, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 i art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa zasady wykonywania kontroli zarządczej w działach administracji rządowej: administracja publiczna, łączność, informatyzacja, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

§ 2.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Minister – Ministra Administracji i Cyfryzacji;

2) Członkowie Kierownictwa – Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

3) Ministerstwo – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;

4) DKSiW – Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;

5) dyrektor komórki organizacyjnej – kierownika komórki organizacyjnej albo osobę wyznaczoną do kierowania komórką organizacyjną Ministerstwa;

6) dyrektor komórki nadzorującej – kierownika komórki organizacyjnej, która sprawuje nadzór nad jednostką w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa albo osobę wyznaczoną do kierowania tą komórką;

7) jednostka – urzędy obsługujące organy nadzorowane przez Ministra oraz jednostki podległe, o których mowa w wykazie, ustalonym na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;

8) kierownik jednostki – organ nadzorowany albo dyrektora jednostek podległych, o których mowa w pkt 7;

9) komórka organizacyjna – departament lub biuro Ministerstwa;

10) komórka nadzorująca – komórkę organizacyjną Ministerstwa wykonującą wobec jednostki zadania wynikające z nadzoru Ministra albo ze stosunku podległości wobec Ministra;

11) ustawa – ustawę o finansach publicznych;

12) oświadczenie Ministra o stanie kontroli zarządczej – oświadczenie Ministra o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni, dla działów administracji rządowej: administracja publiczna, łączność, informatyzacja, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, sporządzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy;

13) plan działalności – plan działalności Ministra na rok następny dla działów: administracja publiczna, łączność, informatyzacja, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, sporządzony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 70 ust. 7 ustawy;

14) sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra – sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra za rok poprzedni, dla działów administracji rządowej: administracja publiczna, łączność, informatyzacja, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, sporządzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 70 ust. 7 ustawy.

§ 3.

1. Kontrola zarządcza w Ministerstwie polega w szczególności na zarządzaniu poprzez stałe dokonywanie oceny w zakresie zdolności osiągania wyznaczonych celów określonych w planie działalności oraz dostosowywaniu narzędzi służących do ich osiągnięcia.

2. Członkowie Kierownictwa, dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierownicy jednostek w ramach kontroli zarządczej podejmują działania polegające w szczególności na:

1) wprowadzaniu rozwiązań zarządczych;

2) ocenianiu funkcjonowania rozwiązań zarządczych z punktu widzenia ich zgodności z regulacjami dotyczącymi kontroli zarządczej;

3) podejmowaniu działań w celu usystematyzowania i udoskonalenia, bądź zintegrowania stosowanych metod, mechanizmów lub procedur postępowania z punktu widzenia przyjętych do realizacji celów;

4) proponowaniu rozwiązań, regulowaniu oraz korygowaniu podejmowanych czynności dla zapewnienia ich przyszłej skuteczności organizacyjnej i ekonomicznej;

5) zgodnym z prawem, skutecznym i efektywnym osiąganiu rezultatów.

3. Do zadań dyrektora komórki organizacyjnej należy zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce.

4. Do zadań kierownika jednostki należy zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej jednostce.

5. Pracownicy Ministerstwa wykonują zadania związane z kontrolą zarządczą w zakresie określonym w regulaminach wewnętrznych komórek organizacyjnych, opisach stanowisk pracy, zakresach czynności oraz w zakresie wyznaczonym na mocy odrębnych upoważnień i poleceń służbowych.

§ 4.

1. Członkowie Kierownictwa, dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierownicy jednostek prowadzą stałą ocenę funkcjonowania sytemu kontroli zarządczej w zakresie celów i zadań określonych w planie działalności.

2. Oceny celów i zadań, o której mowa w ust. 1, dokonuje się biorąc pod uwagę kryterium:

1) skuteczności, gdzie zbadaniu podlega stopień osiągnięcia celów, a w pierwszej kolejności, czy podejmowanie zadania było celowe;

2) efektywności, gdzie zbadaniu podlega adekwatność zaangażowanych środków w stosunku do osiągniętych efektów.

§ 5.

Członkowie Kierownictwa nadzorują funkcjonowanie kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych, wobec których wykonują czynności kierownictwa oraz w jednostkach, wobec których wykonują zadania wynikające z nadzoru albo stosunku podległości wobec Ministra.

§ 6.

1. W DKSiW tworzy się stanowisko koordynatora do spraw kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej: administracja publiczna, łączność, informatyzacja, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, zwane dalej „koordynatorem do spraw kontroli zarządczej”.

2. Koordynatora do spraw kontroli zarządczej wyznacza Minister.

3. Koordynator do spraw kontroli zarządczej realizuje zadania w zakresie:

1) przygotowania projektu planu działalności na podstawie propozycji przekazanych przez dyrektorów komórek organizacyjnych do DKSiW;

2) oceny adekwatności określonych w planie działalności mierników, zadań i celów;

3) sporządzania projektu oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej na podstawie oświadczeń przekazanych do DKSiW przez Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz dyrektorów komórek organizacyjnych;

4) sporządzania projektu sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra na podstawie informacji przekazanych do DKSiW przez dyrektorów komórek organizacyjnych.

§ 7.

1. DKSiW zapewnia obsługę obiegu dokumentów związanych z kontrolą zarządczą oraz wspiera koordynatora do spraw kontroli zarządczej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 6 ust. 3.

2. Zespół Audytu Wewnętrznego przeprowadza systematyczną ocenę w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w ramach prowadzonych w Ministerstwie zadań audytowych zapewniających oraz czynności doradczych.

3. Komitet Audytu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji świadczy doradztwo na rzecz Ministra w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Rozdział 2.

Plan działalności i sposób jego realizacji

§ 8.

1. Członkowie Kierownictwa wyznaczają cele do realizacji przez komórki organizacyjne, wobec których wykonują czynności kierownictwa.

2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych sporządzają propozycje zadań i mierników dla celów wyznaczonych przez Członków Kierownictwa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

3. Dyrektorzy komórek nadzorujących sporządzają propozycje, o których mowa w ust. 2, po zapoznaniu się z zadaniami i miernikami zaproponowanymi przez kierowników jednostek.

4. Propozycje, o których mowa w ust. 2, dyrektorzy komórek organizacyjnych przedstawiają do akceptacji właściwego Członka Kierownictwa.

5. Dyrektorzy komórek organizacyjnych przekazują do DKSiW w terminie do dnia 15 października każdego roku propozycje celów oraz zaakceptowane propozycje zadań i mierników, o których mowa w ust. 2.

6. Koordynator do spraw kontroli zarządczej na podstawie informacji, o których mowa w ust. 5, sporządza projekt planu działalności.

§ 9.

1. Minister zatwierdza projekt planu działalności do dnia 27 października każdego roku, a następnie przekazuje go do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Minister zatwierdza plan działalności w terminie do dnia 20 listopada każdego roku, a następnie przekazuje go do Biura Ministra w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

§ 10.

Kierownicy jednostek sporządzają plan działalności dla jednostki na rok następny, z uwzględnieniem celów zawartych w planie działalności i przedkładają go Ministrowi w terminie do dnia 30 listopada każdego roku.

Rozdział 3.

Monitoring i sprawozdawczość

§ 11.

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych w terminie do dnia 31 lipca każdego roku dokonują przeglądu celów, zadań i mierników zawartych w planie działalności oraz sporządzają informację o poziomie ich realizacji, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej sporządza informację o poziomie realizacji celów, zadań i mierników również w przypadku wystąpienia istotnych zmian w zakresie poziomu ich realizacji.

3. Kierownicy jednostek dokonują przeglądu celów, zadań i mierników zawartych w planie działalności jednostki oraz sporządzają informację o poziomie ich realizacji, którą składają do Ministra w terminie do dnia 20 lipca każdego roku, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

4. Dyrektor komórki nadzorującej sporządza informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, po zapoznaniu się z informacją sporządzoną przez kierowników jednostek.

§ 12.

1. Kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania z wykonania planu działalności jednostki za rok poprzedni i przekazują go Ministrowi w terminie do dnia 20 lutego każdego roku.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej sporządza i przekazuje do DKSiW, w terminie do dnia 5 marca każdego roku, sprawozdanie dotyczące poziomu realizacji celów, zadań i mierników ujętych w planie działalności za rok poprzedni.

3. Dyrektorzy komórek nadzorujących sporządzają sprawozdania, o których mowa w ust. 2, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem sporządzonym przez kierowników jednostek.

4. Koordynator do spraw kontroli zarządczej na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 2, sporządza projekt sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra.

5. Minister zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu działalności w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, a następnie przekazuje go do Biura Ministra w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

§ 13.

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych w terminie do dnia 31 marca każdego roku składają do właściwych Członków Kierownictwa oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej, którą kierują.

2. Kierownicy jednostek do dnia 15 marca każdego roku składają do właściwych Członków Kierownictwa, za pośrednictwem dyrektorów komórek nadzorujących, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej jednostek, którymi kierują.

3. Dyrektorzy komórek nadzorujących składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, po zapoznaniu się z oświadczeniami kierowników jednostek.

§ 14.

1. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny sporządzają oświadczenie ostanie kontroli zarządczej, biorąc pod uwagę oświadczenia kierowników jednostek i informacje sporządzone przez dyrektorów komórek organizacyjnych, a następnie do dnia 10 kwietnia każdego roku przekazują oświadczenie do DKSiW. Członkowie Kierownictwa sporządzają oświadczenie według wzoru oświadczenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy.

2. Koordynator do spraw kontroli zarządczej na podstawie oświadczeń, o których mowa w ust. 1, sporządza projekt oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej.

§ 15.

Traci moc zarządzenie Nr 18 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w działach administracji rządowej – administracja publiczna, łączność, informatyzacja, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 30).

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

– Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911,1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1045,1117, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513.


Załącznik 1. [PROPOZYCJE CELÓW, ZADAŃ I MIERNIKÓW DO PLANU DZIAŁALNOŚCI MINISTRA]

Załączniki do zarządzenia Nr 42
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 30 października 2015 r.

Załącznik nr 1

PROPOZYCJE CELÓW, ZADAŃ I MIERNIKÓW DO PLANU DZIAŁALNOŚCI MINISTRA NA ROK ...

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienia do dokumentów o charakterze strategicznym

Nazwa

Wartość bazowa miernika

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2. [INFORMACJA O POZIOMIE REALIZACJI CELÓW, ZADAŃ I MIERNIKÓW]

Załącznik nr 2

INFORMACJA O POZIOMIE REALIZACJI CELÓW, ZADAŃ I MIERNIKÓW DOTYCZĄCA ROKU ...

Lp.

Cel

Mierniki

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Informacja o zagrożeniach i działaniach zapobiegawczych

Zakładana wartość na koniec roku

Wartość osiągnięta w II kwartale

Osiągnięta wartość skumulowana I–II kw./ przewidywana wartość skumulowana III kw.

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »