| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 stycznia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W zarządzeniu nr 54 Ministra Środowiska z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska3), w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) współpraca z Departamentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przy realizacji zadań Ministra, jako instytucji pośredniczącej w zarządzaniu dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.”;

2) w § 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenie spraw z zakresu normalizacji i certyfikacji na oznakowanie ekologiczne;”;

3) w § 14a dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) prowadzenie spraw z zakresu statystyki resortowej;

11) koordynacja spraw z zakresu kontroli zarządczej.”;

4) w § 22 uchyla się pkt 11.

§ 2.
 W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektorzy Departamentu Gospodarki Odpadami, Departamentu Planowania Strategicznego, Departamentu Instrumentów Środowiskowych i Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego opracują i przedłożą do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Środowiska nowe, wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych kierowanych przez siebie.
§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

3) Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 1 Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska, zarządzeniem nr 11 Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska, zarządzeniem nr 12 z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska oraz zarządzeniem nr 30 z dnia 24 maja 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »