| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 2 sierpnia 2012 r.

w sprawie likwidacji Centrum Informacji o Środowisku

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Likwiduje się państwową jednostkę budżetową Centrum Informacji o Środowisku, zwane dalej „Centrum”, utworzone zarządzeniem Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Centrum Informacji o Środowisku, zmienionym zarządzeniem Nr 34 Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Informacji o Środowisku oraz zarządzeniem Nr 17 Ministra Środowiska z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Centrum Informacji o Środowisku.

2. Z dniem wejścia w życie zarządzenia następuje rozpoczęcie likwidacji Centrum.

3. Likwidacja Centrum zakończy się z dniem 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

1. Mienie znajdujące się w posiadaniu Centrum w dniu likwidacji zostanie nieodpłatnie przekazane państwowej jednostce budżetowej – Ministerstwu Środowiska, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

2. Należności i zobowiązania likwidowanego Centrum z dniem likwidacji stają się należnościami i zobowiązaniami Skarbu Państwa – Ministra Środowiska.

§ 3.

Do pracowników Centrum ma zastosowanie art. 361 oraz 411 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)).

§ 4.

1. Na stanowisko likwidatora Centrum wyznacza się Dyrektora Centrum.

2. Likwidator dokona wszelkich wymaganych czynności związanych z likwidacją Centrum, w szczególności:

1) opracowania harmonogramu likwidacji i przedłożenia go Ministrowi Środowiska w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.;

2) sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji i planu finansowego likwidacji;

3) zawiadomienia banku, prowadzącego obsługę rachunku bankowego Centrum, o rozpoczęciu likwidacji Centrum;

4) sporządzenia wykazu umów cywilnoprawnych, których stroną jest Centrum oraz zawiadomienia drugiej strony tych umów o likwidacji Centrum;

5) sporządzenia wykazu postępowań administracyjnych, sądowych i sądowoadministracyjnych, których stroną jest Centrum;

6) dokonania odpowiednich czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum, w tym rozwiązania z pracownikami umów o pracę do dnia likwidacji Centrum;

7) dokonania zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia sprawozdania końcowego z likwidacji oraz bilansu zamknięcia.

3. Termin zakończenia działalności likwidatora wyznacza się na dzień 31 marca 2013 r.

§ 5.

Traci moc zarządzenie Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Centrum Informacji o Środowisku oraz zarządzenie Nr 17 Ministra Środowiska z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Centrum Informacji o Środowisku.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »