| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 40
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 6 Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 6), w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt I „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony ścisłej" po lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych" dodaje się lit. C w brzmieniu:

„C. Ochrona ekosystemów wodnych

 

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

Monitoring gatunków występujących w ekosystemach wodnych m.in. poryblina jeziornego

2 gatunki

Wielki Staw i Mały Staw"

 

2) w pkt II „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej":

a) lit. B „W ekosystemach leśnych" otrzymuje brzmienie:

„B. W ekosystemach leśnych

 

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Zbiór szyszek, nasion i pędów do szczepień z lokalnych ekotypów drzew i krzewów

W miarę potrzeb i urodzaju nasion

1. Wydzielone drzewostany.

2. Drzewa i krzewy rodzimego pochodzenia

2

Hodowla sadzonek

Do 100 000 sztuk

Szkółki leśne – 104h, 104f,

 

 

 

 

108h, 113g, 118d

3

Zbiór ściółki dla zaszczepienia grzybów korzeniowych (mikoryz) na produkowanych sadzonkach

Do 80 metrów przestrzennych

Obwody ochronne – Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

4

Przebudowa drzewostanów w reglu dolnym:

Do 150 000 sztuk sadzonek

1) sadzenie jodły pospolitej,

2) buka zwyczajnego

5

Kształtowanie strefy ekotonu – sadzenie sadzonek

Do 5 000 sztuk sadzonek

6

Wzbogacanie bazy pokarmowej cietrzewia – sadzenie sadzonek gatunków stanowiących bazę pokarmową

Do 10 000 sztuk sadzonek

7

Kontrolne poszukiwania owadów (zasnui świerkowej)

Do 60 prób

8

Wykładanie drzew pułapkowych na kornika drukarza oraz ich korowanie

Do 200 sztuk pułapek

9

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na:

Do 900 sztuk pułapek

1) kornika drukarza,

2) rytownika pospolitego,

3) drwalnika paskowanego,

4) brudnicę mniszkę,

5) wskaźnicę modrzewianeczkę

10

Korowanie drewna zasiedlonego przez owady w drzewostanach zagrożonych masowym występowaniem kornika drukarza i gatunków jemu towarzyszących

1300 ha, w miarę potrzeb i stopnia rozwoju owadów, z pozostawieniem większości drewna okorowanego do mineralizacji

11

Cięcia sanitarne – cięcie drzew powalonych, złamanych oraz zasiedlonych przez owady dla ograniczenia masowego rozwoju owadów zagrażających zdrowotności drzewostanów, z pozostawieniem drzew niezasiedlonych

1300 ha, w miarę potrzeb i stopnia zagrożenia przez owady

12

Zabezpieczanie upraw leśnych przed uszkodzeniami przez jelenie i sarny, poprzez grodzenia powierzchniowe upraw podokapowych

Do 3300 m

13

Naprawy istniejących ogrodzeń upraw leśnych dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami spowodowanymi przez jelenie i sarny (bieżące naprawy i konserwacja)

W miarę potrzeb, stwierdzanych uszkodzeń ogrodzeń przez śnieg i przewrócone drzewa

14

Kompleksowe naprawy ogrodzeń powierzchniowych (obejmujące wymianę słupków oraz częściową

Do 9500 m

 

 

wymianę siatki ogrodzeniowej)

 

 

15

Demontaż ogrodzeń upraw leśnych (zdejmowanie ogrodzeń w obszarach niewymagających dalszej ochrony przed zgryzaniem przez zwierzynę z uwagi na wielkość drzewek)

Do 9000 m

16

Zabezpieczanie upraw leśnych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez jelenie i sarny, przy pomocy indywidualnych osłon z siatki –przestawianie lub naprawa osłon istniejących

Do 1400 sztuk

17

Zabezpieczanie upraw leśnych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez jelenie i sarny, przy pomocy nowych indywidualnych osłon z siatki

Do 1800 sztuk

18

Zabezpieczanie spiralami upraw leśnych przed uszkodzeniami przez jelenie i sarny, poprzez zakładanie na pędy szczytowe osłonek winidurowych

Do 250 000 sztuk

19

Zabezpieczanie upraw leśnych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez jelenie i sarny, poprzez stosowanie na pędy szczytowe środków zapachowych (repelentów)

Do 385 000 sztuk

20

Zabezpieczanie mechaniczne drzewek przed ich uszkodzeniem spowodowanym przez jelenie, za pomocą osłon indywidualnych lub środków zapachowych (repelentów)

Do 1750 sztuk

21

Ochrona odnowień przed zwierzyną, poprzez odstrzał redukcyjny zwierząt łownych

1. Jeleń europejski – do 36 sztuk.

2. Sarna europejska – do 10 sztuk

22

Zabezpieczanie szczepów na archiwum genetycznym

Do 6200 sztuk

23

Wykaszanie roślin wokół sadzonek drzew na uprawach leśnych

Do 71 000 sztuk

24

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia wczesne, czyszczenia późne)

Do 111 ha

25

Poprawa warunków bytowania populacji cietrzewia, poprzez regulację zagęszczenia drzew w młodnikach w reglu górnym

Do 20 ha

26

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (cięcia rozluźniające)

Do 7 ha

Oddziały – 118i,j, 50a, 51 b, 59i,j

27

Usunięcie części drzew w celu poprawy warunków wzrostu dla młodego pokolenia (cięcia na rzecz

Do 45,7 ha

Oddziały – 29b, 31c, g, 34b,f,g, 35a, 43c,f,g, 108i, 112c,d,f, 116b,c,d 120b,f,

 

 

odnowienia)

 

121c,d, 122h,j, 126g, 127f,

132b, 135h,i, 182a, 183a,

184a, 213c,b,f 214g,h,

215b,c,d,f,g"

 

b) w lit. C „W nieleśnych ekosystemach lądowych", w tabeli lp. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 

„1

Wykaszanie łąk wraz z usunięciem biomasy

Do 35,8 ha

Obwody ochronne – Śnieżka, Przełęcz, działka 168 AM3 Obręb Sobieszów

2

Wycinanie nalotów drzew i krzewów

Do 6 ha

Obwody ochronne – Śnieżka, Przełęcz, działka 168 AM3 Obręb Sobieszów"

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »