| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 56
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2013 r.

§ 2.

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, które określa załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, które określa załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 56 Ministra Środowiska
z dnia 27 września 2012 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń

1

1. Nieprawidłowy skład gatunkowy drzewostanów w stosunku do siedliska.

2. Nieprawidłowa struktura wiekowa i przestrzenna w drzewostanach sztucznego pochodzenia

1. Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów.

2. Stwarzanie warunków do powstania odnowienia naturalnego i sztucznego gatunków zgodnych z siedliskiem.

3. Produkcja sadzonek drzew do nasadzeń na powierzchniach leśnych

2

Uszkodzenia upraw i młodników przez jelenie i sarny

1. Zabezpieczanie mechaniczne sadzonek drzew osłonami indywidualnymi.

2. Zabezpieczanie środkami zapachowymi odstraszającymi (repelentami).

3. Odstrzały regulujące liczebność populacji jelenia, a w rejonach koncentracji upraw jodłowych także redukcja sarny.

4. Grodzenie małych powierzchni upraw leśnych i młodników

3

Zanikanie cennych siedlisk i gatunków w ekosystemach nieleśnych w wyniku sukcesji naturalnej

Stosowanie włókowania, koszenia, odkrzaczania oraz wypasu

4

Zanikanie lasotwórczych gatunków drzew jodły, jaworu i jesionu spowodowane przez konkurencję międzygatunkową oraz grzyby i owady

Optymalizowanie warunków wzrostu i rozwoju upraw i młodników zawierających w swoim składzie drzewa z gatunków – jodła, jawor i jesion

5

Zanikanie roślinności mającej znaczenie kulturowe przy dawnych siedliskach ludzkich (w tym starych odmian drzew owocowych)

1. Usuwanie ekspansywnych gatunków roślin w celu utrzymania siedlisk i roślin charakterystycznych dla siedlisk ludzkich.

2. Odsłanianie zarastających drzew owocowych i szczepienie ginących odmian

6

Zanikanie istniejących śladów po obiektach dawnej kultury materialnej

Odsłanianie śladów po dawnych obiektach, poprzez wykaszanie roślin na starych cmentarzach i przy kapliczkach przydrożnych

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń

1

Zanikanie charakterystycznych gatunków roślin zielnych w następstwie zaprzestania gospodarki pastwiskowej i łąkowej

Wykaszanie roślin na łąkach wraz z usunięciem biomasy lub wypas

2

Okresowe wysychanie oraz zanikanie zbiorników wodnych zasiedlonych przez płazy

1. Całoroczne utrzymanie wody w zbiornikach poprzez ich pogłębienie.

2. Odtwarzanie zniekształconych siedlisk, tworzenie nowych oczek wodnych

3

Zagrożenie pożarowe młodników sąsiadujących z łąkami

Wykaszanie roślin na łąkach przylegających do drzewostanów, pasami na szerokość do 100 m

4

Niszczenie lęgów rzadkich ptaków gniazdujących na ziemi (puchacza, derkacza, przepiórki, słonki) przez jenoty i nadmierną populację lisów

Odstrzał redukcyjny lisów i jenotów

5

Ekspansja gatunków obcych:

1) barszczu Sosnowskiego,

2) niecierpka gruczołowatego,

3) rdestu ostrokończystego,

4) kolczurki klapowanej

Mechaniczne zwalczanie roślin w obrębie zauważonych stanowisk

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń

1

Nieograniczony wjazd kilkuset samochodów, w okresie sobotnio-niedzielnym, w część centralną masywu Magury Wątkowskiej

Przygotowanie przez Park wystąpień do odpowiednich organów o przywrócenie statusu leśnej drogi zakładowej w miejscowości Folusz (od Ośrodka Zarybieniowego Polskiego Związku Wędkarskiego w głąb Parku)

2

Nadmierna penetracja, w okresie sobotnio-niedzielnym, ostoi wilka i rysia na obszarze ochrony ścisłej „Magura Wątkowska”

Weryfikacja istniejących szlaków turystycznych

3

Niejednorodny status prawny rzadkich gatunków zwierząt w Beskidzie Niskim na terytorium Polski i Słowacji, powodujący m.in. pozyskiwanie wilka w strefie przygranicznej na terytorium Słowacji, będącego pod całkowitą ochroną w Polsce

Współpraca w kierunku ujednolicenia statusu prawnego rzadkich gatunków zwierząt w rejonach przygranicznych Polski i Słowacji

4

Zabijanie migrujących płazów przez samochody w rejonie drogi wojewódzkiej Jasło-Krempna

1. Zabezpieczenie drogi przecinającej trasę migracji płazów siatką ochronną i przenoszenie schwytanych płazów na drugą stronę drogi w kierunku zbiorników wodnych.

2. Edukacja

5

Niszczenie początkowych stadiów rozwojowych (złóż jaj oraz stadiów larwalnych) nadobnicy alpejskiej i zanik stanowisk, na których gatunek jest nieliczny

1. Unikanie dłuższego przetrzymywania na gruncie Parku drewna bukowego, przeznaczonego do wywozu w okresie składania jaj przez imagines nadobnicy alpejskiej.

2. Pozostawianie pewnej liczby martwych buków oraz specjalnie przygotowanych pryzm drewna bukowego na terenie Parku do naturalnego rozkładu jako bazy lęgowej dla nadobnicy alpejskiej.

3. Przenoszenie części materiału lęgowego

6

Zanieczyszczanie powierzchni Parku odpadami

1. Zbieranie i wywożenie odpadów stałych.

2. Edukacja

7

Zmniejszanie w otulinie powierzchni łowisk dla ptaków drapieżnych (orła przedniego, orlika krzykliwego, myszołowa, puszczyka uralskiego) w wyniku rozproszenia zabudowy

1. Edukacja ludności oraz pracowników urzędów gmin o zagrożeniach dla ptaków drapieżnych w związku ze zmniejszeniem łowisk.

2. Oznakowanie kilku osobników orlików krzykliwych nadajnikami telemetrycznymi w celu ustalenia minimalnych warunków przestrzennych gwarantujących dogodne warunki do żerowania ptaków.

3. Wypracowania wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

8

Kradzieże drewna i innych pożytków leśnych

Współpraca z policją oraz odnawianie granic i punktów granicznych Parku

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń

1

Penetracja obszarów leśnych przez ludność (w poszukiwaniu grzybów oraz zrzutów jelenich), powodująca płoszenie zwierząt leśnych oraz ptaków gniazdujących na ziemi

Sprawowanie wzmożonego nadzoru terenu w okresie nasilania się zagrożenia, a w szczególności nad obszarami wyłączonymi ze zbioru grzybów w okresie ich wysypu

2

Niekontrolowana penetracja terenu Parku przez turystów wzdłuż udostępnionych miejsc i tras, powodująca erozję gleb i rozdeptywanie poboczy szlaków

Ukierunkowanie ruchu turystycznego wzdłuż udostępnionych tras poprzez utrzymanie ich we właściwym stanie – bieżące konserwacje i remonty szlaków turystycznych oraz infrastruktury turystycznej

 

 

1) Zagrożenia uporządkowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną ścisłą

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1. Konserwacja i naprawa szlaków i infrastruktury turystycznej

2. Zabezpieczanie lub usuwanie drzew stwarzających zagrożenie dla osób poruszających się udostępnionych po trasach lub przebywających w udostępnionych miejscach

Według potrzeb

Na obszarach ochrony ścisłej wzdłuż udostępnionych tras

 

II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

 

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Usunięcie części drzew w drzewostanach sosnowo-brzozowych na gruntach porolnych, w celu odsłonięcia buka, jodły i jaworu (przebudowa drzewostanów)

715,84 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 1a, 57h, 166c, 179a, 183i, 184a, 193a, 203c, 204b, 206c.

2. Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 3b, 36c, 41c, 43b, 54a, 57g, 61c, 64b, 66a, 69a, 71b, 71d, 96f, 98a, 99c, 101a, 105a, 112c, 138, 142a, 145a, 151a, 151b, 161c, 165a, 188c, 207c, 284a, 286d

2

Stopniowe przerzedzanie drzewostanu w celu stworzenia prawidłowych warunków do rozwoju i wzrostu jodły w drzewostanach mieszanych

763,78 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 9b, 25a, 26a, 27a, 33b, 33c, 40a, 47a, 74b, 86a, 102a, 110a, 111b, 152a, 153a, 164a, 168a, 168c, 182a, 198b.

2. Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 59a, 110a, 117a, 118b, 138b, 155a, 156c, 157b, 160d, 180d, 194a, 195a, 199a, 199b, 200a, 236d, 244f

3

Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna)

202,70 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 9a, 28b, 32d, 138a.

2. Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 10a, 47b, 47c, 55d, 57c, 61b, 63b, 66b, 112a, 113a, 204f

4

Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna)

356,27 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 4a, 6a, 17f, 32a, 57b, 63c, 69a, 98b, 105b, 119c, 122a, 126a, 154b, 197d, 200f.

2. Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 4d, 236f, 270a, 273a, 277a

5

Zbiór nasion domieszkowych gatunków drzew i krzewów

16 935 ha

Obszar ochrony czynnej Parku

6

Hodowla materiału sadzeniowego (sadzonek drzew i krzewów) w szkółkach leśnych niezbędnych do przebudowy przedplonowych sośnin, porastających siedlisko buczyn karpackich oraz do kształtowania strefy ekotonu

0,42 ha

Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 1m, 74d

7

Porządkowanie powierzchni pod odnowienia sztuczne

2,00 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 1a, 65d.

2. Obręb ochronny Nowy Żmigród – 112c, 188c, 284a

8

Odnowienia sztuczne – sadzenie sadzonek jodły pod osłoną drzewostanu

2,30 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 1a, 65d.

2. Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 74d, 112c, 188c, 284a

9

Pielęgnowanie upraw leśnych za pomocą motyki i wykaszanie roślinności zielnej

45,17 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 1a, 57a, 65d, 58a, 93b, 99a, 123c, 124b, 218a.

2. Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 1l, 18b, 22c, 52f, 54a, 61c, 63a, 66a, 67a, 72c, 73a, 77a, 112c, 136a, 138a, 142a, 145a, 155b, 164f, 176a, 188c, 284a, 295a

10

Kontrola występowania pędraków – poszukiwanie pędraków w glebie, zebranie pędraków i zasypanie dołów

1 dół

Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 74d

11

Ochrona upraw leśnych i młodników poprzez ich zabezpieczenie przed zwierzyną płową środkami zapachowymi (repelentami) oraz grodzenie

358,50 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 1a, 10a, 11a, 12c, 16a, 56a, 57a, 57c, 58a, 65d, 93b, 97g, 98a, 99a, 101 a, 102a, 110c, 111b, 112a, 123c, 124b, 129d, 131b, 152a, 153a, 154b, 155a,b, 157a, 158a, 159a, 160a, 164a, 165f, 166c,d, 167a,b, 168a, 169a, 170d, 172a, 173c, 174a, 175d, 176b, 177a, 178a, 183a, 191j, 193a, 198b,d, 199b, 200a,b,c, 201b, 204b, 205c, 206c,h, 207a, 208b, 209d, 212a, 213b, 218a.

2. Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 1l, 5g, 18b, 19a, 22c, 35a, 36c, 46a, 49b, 50b, 52f, 54a, 55b, 56a, 57a, 58a, 59a, 60a, 61c, 63a, 64b, 66a,c, 67a,d, 68g, 69a, 70b, 73a, 74d, 76d, 79a, 81a, 112c, 133b, 136a, 138a, 142a,b,c, 143a, 145a, 146a, 155b, 159a, 161c, 163a, 164c,f, 165a, 166a,b, 166d, 167a, 176a, 188c, 189a, 190a, 196c, 284a, 293a, 295a,f

12

Odstrzał redukcyjny zwierzyny płowej

Jeleni do 80 sztuk i saren do 40 sztuk

Na obszarach ochrony czynnej z wyłączeniem uroczyska „Ciechania” określonego w oddziałach – 47–55, 74, 78–81, 114–128, ponadto w przypadku sarny tylko w rejonach koncentracji upraw i młodników jodłowych

13

Zapobieganie erozji gleby i zwiększanie retencyjności poprzez odprowadzenie wód opadowych z usytuowanych na stromiznach szlaków i dróg leśnych

Według potrzeb

Na obszarze ochrony czynnej wzdłuż szlaków i dróg leśnych

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

 

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Koszenie mechaniczne i ręczne łąk z usunięciem biomasy lub wypas, włókowanie

356,48 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 7c,d,f, 53h,i,m, 56b, 78i, 105g,i, 108b,d, 109b,c, 110d, 114a, 115a,c,d, 116a,c, 118b,c,i, 133/8, 153c,d,i, 161b,c,d,g,h,i, 165a,b,c, 183a,b,c,d,–f,g,h, 185a,c, 186b,h,i,j,k,l,m,n,o,p, 187b,f, 191b,i,h, 198a,b, 283/1, 286/2, 286/4, 205/1.

2. Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 5f, 69b,d, 77c,f, 132b,c, 133c, 141n,i, 142d, 161a,b, 169c, 294c,h, 296g,l,m

2

Usuwanie siewek drzew i krzewów naturalnego pochodzenia

35,40 ha

Obręb Ochronny Krempna – 7c,f, 53i, 107b, 108b,d, 109b,c, 115a,c,d, 116a,c, 118b,c,i, 183a,b, 186h,j,k,o, 187f, 198a,b

3

Kształtowanie strefy ekotonu na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych

Pas długości 5 km i szerokości 10 m

Wzdłuż granicy polno-leśnej w kompleksach łąkowych Rozstajne, Żydowskie, Ciechania, Wilsznia

 

C. Inne, według specyfiki Parku

 

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ręczne wykaszanie roślin zielnych – zadanie wykonywane raz w roku

5 cmentarzy, kapliczki

1. Obręb Ochronny Krempna – 3f, 116a, 172d, 186f,g.

2. Obręb Ochronny Nowy Żmigród –135a, 173f

2

1. Konserwacja i naprawa szlaków i infrastruktury turystycznej.

2. Zabezpieczanie lub usuwanie drzew stwarzających zagrożenie dla osób poruszających się po udostępnionych trasach i przebywających w udostępnionych miejscach

Według potrzeb

Na obszarze ochrony czynnej wzdłuż udostępnionych tras i miejsc

 

III. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną krajobrazową w nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Utrzymanie gruntów rolnych w dotychczasowym użytkowaniu

57,00 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 12a,b, 130d,f, 206i,j,k,l.

2. Obręb Ochronny Nowy Żmigród –1a,b,c,d,f,g,h,i,j,p,r,s,t,w,x,y,z,ax,bx,cx,dx,fx,g, hx,ix,jx,kx,lx,mx, 5a,b,c, 14a,b,c,d, 44c,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,r, 80a,d,f,g,h,i,j,k,l, 86d,f,g,h,i,j,k, 141a,b,c,d,f,g,i,j,k,l,m,n,o,p,r, 178a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,l, 242a,b,c,d,f,g, 265a,b

 

 

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony1)

1

Kosaciec syberyjski

Ochrona populacji gatunku poprzez utrzymanie łąk i przeciwdziałanie sukcesji

Ręczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 1,01 ha w Obrębach Ochronnych:

1) Krempna – 174d, 178b,

2) Nowy Żmigród – 173a

2

Mieczyk dachówkowaty

Ręczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 1,68 ha w Obrębie Ochronnym Nowy Żmigród – 135a, 173b,c, 190a,b, 195b,c

3

Goryczka wąskolistna

Ręczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 0,29 a w Obrębie Ochronnym Krempna – 100b, 101a

4

Storczyk męski

Ręczne wykoszenie na powierzchni 2 a w Obrębie Ochronnym Krempna – 108d

5

Zimowit jesienny

Wykaszanie mechaniczne i ręczne łąk po 15 lipca na powierzchni 67 a w Obrębie Ochronnym Krempna – 23d, 31b

6

Storczyca kulista

Ręczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 1,82 ha w Obrębie Ochronnym Krempna –2f,g, 119b, 125a,b

7

Gnidosz błotny

Ręczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 1,62 ha w Obrębie Ochronnym Krempna –78a,b,c,d,f

8

Stare odmiany drzew owocowych z pierwszej połowy XX wieku

Zabiegi pielęgnacyjne, zabezpieczenie wysadzonych okulantów

Wykoszenie roślinności zielnej w istniejących nasadzeniach w obrębach ochronnych:

1) Krempna – 2g,i, 3d,f, 78i,o, 108d,f, 115a, 118c,d, 172d, 187a, 282/5, 283/1,

2) Nowy Żmigród – 120a, 294c

Zabiegi pielęgnacyjne w starych sadach

Odsłonięcie i prześwietlenie 50 szt. starych drzew w obrębach ochronnych:

1) Krempna – 53h, 116g, 118c,i, 153b,f, 162a,

2) Nowy Żmigród – 161a

9

Gatunki inwazyjne

Mechaniczne zwalczanie stanowisk barszczu Sosnowskiego, niecierpka gruczołowatego, kolczurki klapowanej

Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 9h, 31b

10

1. Gatunki objęte ochroną ścisłą:

1) wawrzynek wilcze łyko,

2) skrzyp olbrzymi,

3) kosaciec syberyjski,

4) dziewęćsił bezłodygowy,

4) lulecznica kraińska,

5) pokrzyk wilcza jagoda,

6) lilia złoto głów,

7) zimowit jesienny,

8) kłokoczka południowa,

9) cis pospolity.

2. Gatunki objęte ochroną częściową:

1) kruszyna pospolita,

2) kopytnik pospolity,

3) czosnek niedźwiedzi,

4) kalina koralowa,

5) barwinek pospolity,

6) bluszcz pospolity.

3. Gatunki niepodlegające ochronie w ilości:

1) ok. 15 gatunków drzew,

2) ok. 30 gatunków krzewów i krzewinek,

3) ok. 200 gatunków roślin zielnych

Ochrona ex situ w ogrodzie dydaktycznym

Pozyskanie całych roślin, części roślin lub ich nasion z terenu Parku w celu wysadzenia, wysiania na terenie ogrodu dydaktycznego

 

II. Czynna ochrona gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony1)

1

Orzeł przedni, orlik krzykliwy, myszołów, puchacz, puszczyk uralski, bocian czarny

Utrzymanie stref ochronnych wokół miejsc gniazdowania oraz poprawa bazy żerowej na łąkach i pastwiskach

Koszenie na powierzchni 29,46 ha na terenie enklaw śródleśnych oraz rozległych kompleksów łąkowych w Obrębach Ochronnych Krempna i Nowy Żmigród

2

Orlik krzykliwy

Oznakowanie nadajnikami telemetrycznymi w celu określenia wymogów żerowiskowych niezbędnych dla opracowania wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Odłowienie dorosłych (w miejscach żerowania) oraz młodocianych osobników (w gniazdach) i oznakowanie nadajnikami GPS – GSM –łącznie do 4 osobników

3

1. Kumak górski.

2. Żaba trawna.

3. Traszki:

1) grzebieniasta,

2) karpacka,

3) zwyczajna,

4) górska

Tworzenie i utrzymanie oczek wodnych, wykorzystywanych jako miejsca rozrodu

Wykonanie 3 oczek wodnych w Obrębie Ochronnym Krempna –1j, 122c, 153b

4

1. Ropucha szara.

2. Żaba trawna

Zabezpieczenie szlaku migracji na miejsca rozrodu

1. Instalacja siatki ochronnej wraz z pojemnikami pułapkowymi.

2. Przenoszenie schwytanych osobników na drugą stronę drogi w Obrębie Ochronnym Nowy Żmigród

5

Nadobnica alpejska

Utrzymanie miejsc rozrodu w martwym drewnie bukowym

Pozostawienie stosów drewna bukowego na wytypowanych, nasłonecznionych miejscach

Wsparcie stanowisk, gdzie populacja jest mało liczna i zagrożona

Wyłożenie stosów drewna bukowego na stanowiskach z liczną populacją z przeznaczeniem do przemieszczenia ich po zasiedleniu (przez 3 lata) w inne rejony Parku

6

1. Derkacz.

2. Przepiórka.

3. Słonka

Redukcja liczebności lisa oraz eliminacja jenota

Wykonanie odstrzałów redukcyjnych w ilości do 20 sztuk lisów (z wyłączeniem uroczyska „Ciechania” określonego w oddziałach – 47–55, 74, 78–81, 114–128) oraz redukcja wszystkich osobników jenota

7

Modraszek arion

Ochrona populacji gatunku

Ręczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 0,73 a w Obrębie Ochronnym Krempna – 78i

 

 

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

Załącznik 4. [OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

1. Obręb Ochronny Krempna – 63c,d,f,g,h, 64b,c, 65f,g,h, 66–68, 69b,d,f,g, 70, 71, 72, 73a,b,d, 74d,f, 75, 76, 77a,b, 87–90, 101b,c, 102b,c, 103.

2. Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 21d,f,g,h, 22d,f,g, 23–27, 28b, 29d, 32c,d, 33, 34, 38, 39a,b, 40a, 41a, 42a, 211–215, 216a,c, 217–223, 224a,b,d,f, 225, 226a,c, 227a,b,c,f, 228a,c,d, 229, 230b,c,d, 231, 232b,c,d, 233–235, 238a, 239–241, 248–253, 271, 272, 274, 275

2408

2

Ochrona czynna

1. Obręb Ochronny Krempna – 1–11, 12c–62, 63a,b, 64a, 65a,b,c,d, 69a,c, 73c, 74a,b,c, 77c, 78–86, 91–100, 101a, 102a, 104–130c, 131–205, 206a,b,c,d,f,g,h, 207–218.

2. Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 1k,l,m,n,o, 2–4, 5d–13, 14f–20, 21a,b,c, 22a,b,c, 28a, 29a,b,c, 30, 31, 32a,b, 35–37, 39c,d, 40b,c, 41b,c,d, 42b,c,d,f,g, 43, 44a,b,d, 45–79, 80b,c, 81–86c, 87–140, 141h, 142–177, 178m,n,o, 179–210, 216b, 224c, 226b, 227d, 228b, 230a, 232a, 236, 237, 238b, 242h,i, 243–247, 254–264, 265c,d,f,g, 266–270, 273, 276–296

16 935

3

Ochrona krajobrazowa

1. Obręb Ochronny Krempna – 12a,b, 130d,f, 206i,j,k,l.

2. Obręb Ochronny Nowy Żmigród –1a,b,c,d,f,g,h,i,j,p,r,s,t,w,x,y,z,ax,bx,cx,dx,fx,gx,hx,ix,jx,kx,lx,mx, 5a,b,c, 14a,b,c,d, 44c,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,r, 80a,d,f,g,h,i,j,k,l, 86d,f,g,h,i,j,k, 141a,b,c,d,f,g,i,j,k,l,m,n,o,p,r, 178a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,l, 242a,b,c,d,f,g; 265a,b

57

 

 

19400

Razem

 

 

 

 

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa ta przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH I REKREACYJNYCH ORAZ MAKSYMALNA LICZBA OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH I REKREACYJNYCH ORAZ MAKSYMALNA LICZBA OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały obszar Parku

5 osób

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

„Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum Magurskiego Parku Narodowego” w Krempnej, Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 80g,h

200 osób

2

Terenowa Stacja Edukacyjna – Polany, Obręb Ochronny Krempna – 31g

10 osób

3

Terenowa Stacja Edukacyjna – Żydowskie, Obręb Ochronny Krempna – 187a

20 osób

4

Terenowa Stacja Edukacyjna – Ciechania, Obręb Ochronny Krempna – 118c

5 osób

5

Cały obszar Parku

3 osoby

 

III. Miejsca udostępniane w celach kulturowych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Cmentarz – Rozstajne, Obręb Ochronny Krempna – 172d

20 osób

2

Cmentarz – Żydowskie, Obręb Ochronny Krempna – 186f,g

20 osób

3

Cmentarz – Świerzowa Ruska, Obręb Ochronny Nowy Żmigród –135a

20 osób

4

Cmentarz – Ciechania, Obręb Ochronny Krempna – 116a

20 osób

5

Cmentarz – Wilsznia, Obręb Ochronny Krempna – 3f

20 osób

6

Kapliczka w Świątkowej Wielkiej, Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 173f

100 osób

7

„Mogiła Żydowska” na przełęczy Hałbów, Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 75c

100 osób

 

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Miejsce do palenia ogniska i dziennego wypoczynku, Obręb Ochronny Nowy Żmigród –209h

50 osób

2

Parking oraz miejsce do palenia ogniska i dziennego wypoczynku, Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 205c,d

50 osób

3

Miejsce do palenia ogniska i dziennego wypoczynku, Obręb Ochronny Krempna –138a, 141a

50 osób

4

Budynek mieszkalny – Grab 1, Obręb Ochronny Krempna – 205k

10 osób

5

Miejsca do zbioru grzybów:

1) Obręb Ochronny Krempna – tylko obszary ochrony czynnej z wyłączeniem uroczyska „Ciechania” określonego w oddziałach 47–55, 74, 78–81, 114–128,

2) Obręb Ochronny Nowy Żmigród – tylko obszary ochrony czynnej z wyłączeniem uroczyska „Kolanin” określonego w oddziałach 55–63, 81–85, 92, 93

Do 50 osób w grupach do 3 osób

 

 

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »