| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2013 r.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 5 Ministra Środowiska
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja
i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków

1

Zagrożenie przyrody na terenie Parku spowodowane przez działania właścicieli nieruchomości niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku, a występujące na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym Parku

1. Nabywanie nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku przez Kampinoski Park Narodowy.

2. Ustanowienie rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dla właścicieli nieruchomości nabywanych w celu oddania w użytkowanie wieczyste Parku (Obręb Ochronny Laski w oddziale 26 oraz Obręb Ochronny Kromnów w oddziale 269).

3. Wykluczenie inwestycji takich jak:

1) napowietrzne linie przesyłowe,

2) siłownie wiatrowe,

3) maszty przekaźnikowe,

4) obiekty wysokościowe,

5) obiekty wielkokubaturowe

2

Obniżenie poziomu wód gruntowych

1. Budowa i konserwacja zastawek na ciekach wodnych należących do Parku.

2. Likwidacja kanałów odwadniających.

3. Budowa grobli ograniczających spływ wód powierzchniowych.

4. Renaturyzacja głównych cieków Parku

3

Niekontrolowana penetracja całego terenu Parku

Ukierunkowanie ruchu turystycznego, poprzez:

1) zaprojektowanie, budowę i konserwację infrastruktury turystycznej,

2) jednolite i czytelne oznakowanie granicy zewnętrznej Parku,

3) konserwację szlaków pieszych (odnawianie co 3-4 lata),

4) ewentualne korekty przebiegu szlaków pieszych zgodnie z potrzebą,

5) wymianę słupów i drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,

6) konserwację szlaków rowerowych,

7) wyznaczenie sieci szlaków we wschodniej części Parku,

8) oznakowanie w terenie szlaków turystyki konnej,

9) konserwację istniejących oraz zaprojektowanie i wykonanie nowych ścieżek dydaktycznych,

10) konserwację szlabanów metalowych,

11) instalowanie nowych szlabanów w celu uniemożliwienia wjazdu pojazdów na tereny chronione,

12) budowę zapór (z żerdzi, kłód, gałęzi) u podnóża wydm i miejsc nielegalnej penetracji (ścieżki, wjazdy, itp.),

13) ustawianie:

a) tablic informacyjnych,

b) map,

c) tablic z regulaminem Parku,

d) piktogramów

 

4

Występowanie pożarów

1. Wykonanie pasów przeciwpożarowych.

2. Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności.

3. Usuwanie krzewów i drzew pod liniami energetycznymi oraz wokół transformatorów.

4. Gaszenie pożarów.

5. Modernizacja systemu łączności.

6. Oczyszczanie punktów czerpania wody.

7. Porządkowanie terenów zagrożonych.

8. Usuwanie materiałów łatwopalnych.

9. Remont i wymiana tablic informujących o zagrożeniach pożarowych

5

Opanowywanie siedlisk przez ekspansywne gatunki obcego pochodzenia, zagrażające gatunkom rodzimym

1. Usuwanie mechaniczne drzew i krzewów obcego pochodzenia oraz roślin zielnych zagrażających rodzimym gatunkom.

2. Wspomaganie usuwania mechanicznego drzew i krzewów oraz roślin zielnych obcego pochodzenia preparatami chemicznymi i biologicznymi w przypadku najbardziej ekspansywnych (czeremcha amerykańska (Prunus serotina), klon jesionolistny (Acer negundo), dąb czerwony (Quercus rubra), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia))

6

Niezgodność składu gatunkowego części drzewostanów z siedliskiem

1. Regulacja struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów.

2. Dolesianie wybranych luk i przerzedzeń.

3. Produkcja w Gospodarstwie Szkółkarskim w Julinku sadzonek drzew i krzewów do odnowień i zalesień.

4. Pielęgnacja upraw.

5. Utrzymywanie odpowiedniej struktury zbiorowiska leśnego.

6. Wykonywanie cięć pielęgnacyjno-hodowlanych i ochronnych.

7. Odnowienie lasu w drodze siewu (naturalnego, sztucznego) lub sadzenia.

8. Przebudowa drzewostanów.

9. W razie konieczności:

1) wykonywanie poprawek i uzupełnień,

2) porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia,

3) wprowadzanie podszytów zgodnych z siedliskiem

7

Zanieczyszczenie wód

1. Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wsi.

2. Wprowadzenie systemu oczyszczania wód opadowych.

3. Zabudowa biologiczna rzek, strumieni oraz terenów wokół zbiorników wodnych.

4. Przeciwdziałanie przekształcaniu łąk na grunty rolne.

5. Ograniczenie stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w miejscach położonych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych.

6. Wprowadzanie do układu hydrograficznego Parku wód pościekowych o parametrach:

1) BZT5 (mgO2/m3) 8 i poniżej,

2) zawiesiny (mg/l) 30 i poniżej,

3) CHZT cr (mg/l) 70 i poniżej,

4) azot ogólny (mg N/l) 10 i poniżej,

5) fosfor ogólny (mg P/l) 0,25 i poniżej.

7. Możliwość budowy przydomowych oczyszczalni ścieków tylko w przypadku zabudowy rozproszonej

 

8

Zanieczyszczenie powietrza

1. Termomodernizacja budynków.

2. Zastosowanie/wymiana izolacji termicznej.

3. Modernizacja/wymiana instalacji grzewczej.

4. Wymiana kotłów na nowe, bardziej przyjazne środowisku.

5. Zmiana paliwa/ewentualne zastosowanie energii odnawialnej

9

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi

1. Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych.

2. Likwidacja starych składowisk odpadów.

3. Systematyczna likwidacja eternitowych pokryć dachowych i ich utylizacja.

4. Rekultywacja terenu

10

Zagrożenia drzewostanów przez owady

1. Prognozowanie występowania owadów, poprzez:

1) wykładanie pułapek feromonowych,

2) wykonanie jesiennych poszukiwań owadów w ściółce i poszukiwanie owadów w glebie.

2. Ograniczanie liczebności owadów poprzez:

1) wyszukiwanie i usuwanie zasiedlonych drzew stojących,

2) usuwanie części drzew przewróconych lub złamanych w wyniku działania czynników abiotycznych,

3) mechaniczne rozdrabnianie gałęzi i resztek po wyróbce drewna, z pozostawieniem ich na powierzchni,

4) korowanie surowca drzewnego,

5) chwytanie owadów w pułapki

11

Zagrożenia sadzonek hodowanych na szkółce przez owady i pasożytnicze grzyby

1. Prognozowanie występowania owadów, poprzez poszukiwanie owadów w glebie.

2. Zwalczanie owadów oraz chorób grzybowych w szkółce (mechanicznie, chemicznie, biologicznie)

12

Szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne w ekosystemach leśnych i nieleśnych

1. Zabezpieczanie upraw leśnych i odnowień przed zgryzaniem, poprzez wykonanie nowych ogrodzeń oraz naprawianie już istniejących.

2. Zabezpieczanie upraw rolnych przez grodzenie i stosowanie repelentów.

3. Regulacja liczebności populacji

13

Zarastanie drzewami i krzewami zbiorowisk nieleśnych

1. Koszenie łąk i usuwanie nalotu drzew i krzewów na łąkach, murawach napiaskowych, wrzosowiskach, wraz z usunięciem biomasy.

2. W razie potrzeby utrzymanie i powiększanie wybranych luk w drzewostanie, eliminacja podrostu i podszytu.

3. Wspieranie rolnictwa ekologicznego i pakietów przyrodniczych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

14

Zmniejszanie się liczebności niektórych rodzimych gatunków roślin

1. Eliminacja nadmiernej konkurencji gatunków osobników ekspansywnych, zwłaszcza obcych.

2. Prowadzenie działań zmierzających do przywrócenia i utrzymania właściwych stosunków wodnych.

3. Zachowanie gospodarki ekstensywnej i przyjaznych środowisku naturalnemu sposobów użytkowania terenów przeznaczonych pod rolnictwo.

4. Ochrona gatunków zagrożonych in situ (monitoring oraz ewentualne zastosowanie ochrony czynnej, np. odsłanianie terenów otwartych) oraz ex situ (kolekcja wybranych gatunków w Gospodarstwie Szkółkarskim w Julinku)

 

15

Zanikanie i przekształcanie siedlisk gatunków zwierząt

1. Zachowanie różnorodności, powierzchni i właściwego środowiska życia zwierząt.

2. Sterowanie zagęszczeniem, strukturą gatunkową, wiekową i przestrzenną populacji zwierząt

16

Rozprzestrzenianie się obcych gatunków zwierząt

Ograniczanie liczebności gatunków obcych (w szczególności norki amerykańskiej (Mustela vision) i jenota (Nyctereutes procyonoides)), stanowiących zagrożenie dla gatunków rodzimych

17

Ginięcie rodzimych gatunków zwierząt

1. Przywracanie gatunków zwierząt, które dawniej występowały na terenie Parku.

2. Zasilanie grup zwierząt nowymi osobnikami.

3. Prowadzenie zamkniętej hodowli zachowawczej żubrów.

4. Ograniczanie liczebności gatunków stanowiących niebezpieczeństwo dla istnienia gatunków zagrożonych.

5. Dokarmianie zwierząt w okresie zalegania wysokiej pokrywy śnieżnej i ekstremalnie niskich temperatur.

6. Pogłębianie i odladzanie wodopojów

18

Zagrożenie zwierząt kłusownictwem

1. Patrolowanie Parku przez służby terenowe i straż Parku – zdejmowanie wnyków i innych pułapek na obszarze całego Parku.

2. Współpraca z policją

19

Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ulegają zwierzęta

1. Odpowiednie oznakowanie dróg przecinających korytarze ekologiczne.

2. Budowa przejść dla zwierząt nad lub pod drogami

20

Zagrożenie wścieklizną

1. Redukcja populacji lisa (Vulpes vulpes) i jenota (Nyctereutes procyonoides).

2. Wykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie

21

Zużycie techniczne zabytków budownictwa i architektury

Prace konserwacyjne i rewaloryzacyjne

22

Zniekształcenie krajobrazu kulturowego

Prace rekonstrukcyjne, w tym przycinanie gałęzi wierzb przydrożnych (ogławianie) oraz kształtowanie zadrzewień

23

Antropogenna erozja gleb na wydmach

1. Odgrodzenie fragmentów wydm narażonych na penetrację ludzką i erozję wodną.

2. Wykonanie w miarę potrzeby zabezpieczeń przeciwerozyjnych

24

Zbyt mała ilość martwego drewna w niektórych drzewostanach, zapewniająca szansę przeżycia gatunków saproksylicznych

1. Pozostawianie martwego drewna w lasach w różnej postaci, zarówno wydzielonego w trakcie naturalnych procesów zachodzących w drzewostanie (przechodzenie faz rozwojowych), jak i w wyniku zdarzeń losowych.

2. Pozostawienie martwego drewna wycinanego podczas zabezpieczenia szlaków turystycznych

25

Niekontrolowana działalność ludzka wynikająca ze zbyt wysokiego stanu wód powierzchniowych, zmierzająca do przyspieszenia ich odpływu

1. Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną na danym terenie.

2. Działania techniczne ograniczające podnoszenie poziomu wody przez gatunek bobra europejskiego (Castor fiber) w rejonach konfliktowych

26

Niszczenie rzadkich gatunków roślin i ich stanowisk przez zwierzęta (np. zgryzanie, buchtowanie)

1. Regulacja populacji zwierzyny.

2. Ewentualne wzmacnianie populacji zagrożonych roślin.

3. Techniczne zabezpieczanie stanowisk roślin.

4. Ochrona roślin ex situ

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja
i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków

1

Degradacja gleb i degeneracja roślinności pod wpływem obniżonego melioracyjnie poziomu wód gruntowych

1. Kontynuacja nabywania gruntów prywatnych.

2. Renaturyzacja obszarów małych zlewni hydrologicznych

2

Pojawianie się:

1) nowych, obcych gatunków roślin i zwierząt, zwłaszcza inwazyjnych,

2) innych organizmów zagrażających istnieniu populacji rodzimych roślin i grzybów w tym gatunków z załącznika nr 2 dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

1. Monitoring organizmów zagrażających.

2. Zwalczanie organizmów zagrażających rodzimej faunie i florze oraz skutków ich pojawiania się

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja
i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków

1

1. Presja urbanizacji na terenie otuliny Parku.

2. Zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód

1. Prowadzenie uzgodnień w ramach opracowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2. Opiniowanie inwestycji

2

Przerwanie powiązań przyrodniczych Parku z otoczeniem, w szczególności z doliną Wisły, a w konsekwencji doprowadzenie do zubożenia genetycznego i gatunkowego roślin i zwierząt Parku

Prowadzenie uzgodnień w ramach opracowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

3

Opanowywanie siedlisk Parku przez ekspansywne gatunki obcego pochodzenia zagrażające gatunkom rodzimym

1. Propagowanie hodowli rodzimych gatunków roślin wśród mieszkańców otuliny Parku.

2. Prowadzenie edukacji ekologicznej.

3. Produkcja i sprzedaż gatunków rodzimych do ogrodów przydomowych i zadrzewień

4

Obniżanie poziomu wód gruntowych oraz ich zanieczyszczanie

1. Ograniczenie liczby ujęć wody.

2. Zaniechanie prowadzenia prac powodujących obniżanie poziomu wód w Parku.

3. Badanie czystości wód

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja
i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków

1

Utrzymywanie się wysokiego zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych w Parku i otulinie

Opiniowanie inwestycji mających wpływ na stan wód, w szczególności:

1) gminnych sieci wodociągowych,

2) sieci kanalizacyjnych, itp.

2

Antropogeniczne przekształcenia gleb

Wspieranie tradycyjnego rolnictwa (ekologicznego) i agroturystyki

3

Pojawianie się:

1) nowych obcych gatunków roślin i zwierząt, (zwłaszcza inwazyjnych),

2) innych organizmów zagrażających istnieniu populacji rodzimych roślin i grzybów w tym gatunków z załącznika nr 2 dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

1. Prowadzenie monitoringu.

2. Zwalczanie organizmów zagrażających rodzimej faunie i florze oraz skutków ich pojawienia

4

Zmiana warunków siedliskowych na skutek nieprzewidywalnych zmian pogodowych oraz zjawisk o charakterze katastrof

1. Prowadzenie monitoringu.

2. Podejmowanie działań mających na celu zachowanie trwałości istnienia populacji rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimej fauny i flory

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony ścisłej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ograniczanie penetracji terenu przez ludzi – bariery wzdłuż granic i na drogach dojazdowych do obszarów ochrony ścisłej

Doraźnie – zależnie od zagrożenia

Obszar całego Parku

2

1. Naprawa i wymiana:

1) tablic informujących o nazwie i celach utworzenia obszarów ochrony ścisłej,

2) słupków granicznych obszarów ochrony ścisłej.

2. Konserwacja oznakowania szlaków turystycznych.

3. Bieżące naprawy infrastruktury turystycznej

3

Ścinanie pojedynczych drzew zagrażających turystom przy szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, drogach (z pozostawieniem ich na gruncie)

4

Kontrolne poszukiwania owadów w ściółce na stałych powierzchniach, w celu oceny liczebności owadów

7 prób

Drzewostany sosnowe w wieku powyżej 20 lat

5

Ochrona przeciwpożarowa, poprzez:

 

 

1) utrzymanie przejezdności 27 dojazdów pożarowych, łącznie z ich oznakowaniem,

2,50 km

Obszar całego Parku

2) budowę i remont istniejących dróg z drewnianych wałków,

0,15 km

Obręb Ochronny
Kromnów, oddział 183i

3) prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych w obrębach i obwodach ochronnych (patrole)

Zależnie od zagrożenia

Obszar całego Parku

6

Konserwacja słupków granicznych

Doraźnie – zależnie od potrzeb

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ograniczanie penetracji terenu przez ludzi – bariery wzdłuż granic i na drogach dojazdowych do obszarów ochrony ścisłej

Doraźnie – zależnie od zagrożenia

Obszar całego Parku

2

1. Naprawa i wymiana:

1) tablic informujących o nazwie i celach utworzenia obszarów ochrony ścisłej,

2) słupków granicznych obszarów ochrony ścisłej.

2. Konserwacja oznakowania szlaków turystycznych

Doraźnie –zależnie od potrzeb

Obszar całego Parku

3

Ścinanie pojedynczych drzew zagrażających turystom przy szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, drogach (z pozostawieniem ich na gruncie)

 

4

Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych w obrębach i obwodach ochronnych (ochrona przeciwpożarowa)

Zależnie od zagrożenia i potrzeb

Obszar całego Parku

 

C. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Renaturalizacja stosunków wodnych w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu różnorodności biologicznej oraz zachowania i poprawy stanu zjawisk zależnych od wód

Według potrzeb

Obszar całego Parku –szczegółowa lokalizacja po wykonaniu dokumentacji technicznej

 

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Opieka nad Mogiłą Powstańców z 1863 r.

1 obiekt

Obręb Ochronny Laski, oddział 234c

2

Konserwacja i ochrona kapliczek, krzyży przydrożnych, tablic pamiątkowych i pomników

Według potrzeb

Obszar całego Parku

3

Naprawa, konserwacja i budowa infrastruktury edukacyjno-turystycznej, w tym:

1) oznakowań,

2) drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,

3) tablic edukacyjno-informacyjnych,

4) szlaków turystycznych,

5) ścieżek edukacyjnych

Szlaki turystyczne i obiekty przy szlakach turystycznych

4

Monitoring zbiorowisk roślinnych:

1) zbiorowisk wodnych,

2) zbiorowisk nadwodnych,

3) zbiorowisk okrajkowych,

4) wrzosowisk,

5) zbiorowisk ruderalnych,

6) gatunku cisa pospolitego (Taxus baccata),

7) innych szczególnie cennych gatunków roślin

Obszar całego Parku

5

Monitoring rozpadu i regeneracji drzewostanu olszowego w obszarze ochrony ścisłej „Żurawiowe”

Obręb Ochronny Kampinos, oddział 115b

6

Monitoring na powierzchniach pohuraganowych w obszarze ochrony ścisłej „Cyganka”

Obręb Ochronny Laski, oddział 173a

7

1. Inwentaryzacja grzybów, w tym zbiór owocników do dokumentacji i oznaczenia.

2. Wykonywanie fotografii.

Obszar całego Parku

8

Inwentaryzacja roślinności rzeczywistej pasów wydmowych

9

Inwentaryzacja roślinności wodnej i nadwodnej

10

Inwentaryzacja inwazyjnych gatunków roślin

11

Monitoring:

1) muchołówki małej (Ficedula parva),

2) ptaków szponiastych,

3) bociana czarnego (Ciconia nigra),

4) żurawia (Grus grus),

5) derkacza (Crex crex)

12

Inwentaryzacja (nieinwazyjna):

1) pachnicy dębowej (Osmoderma eremita),

2) zgniotka cynobrowego (Cucujus cinnaberinus),

3) chrząszczy saproksylicznych

 

II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież), w celu zwiększenia odporności drzewostanów na czynniki biotyczne i abiotyczne:

595,95 ha

 

1) trzebież wczesna,

 

 

73,55 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 48h, 158cx, 170i, 275g, 275l, 275r, 275s, 275t, 299b, 299r, 303i, 304a, 308a, 308b, 339g, 344a, 363c, 363f, 363j, 363o, 363x, 378i, 390h, 415fx, 419b, 433b.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 23d, 281a, 309b, 311fx, 315c, 337a, 349f, 350i, 361z, 367h, 370m, 370z, 370hx, 371x, 372h, 375f, 417p, 417s.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 81g, 135r, 275a, 275i, 284j, 284o, 310bx, 310nx, 312k, 312l, 313b, 313d, 313k, 313n, 313r, 314m, 314t, 328d, 333o, 333hx, 337k, 338a

2) trzebież późna

522,40 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 82g, 87a, 89f, 103a, 104b, 112a, 139b, 150c, 179a, 179b, 179c, 186a, 187c, 188a, 192k, 218a, 337k, 354rx, 363n, 376h, 385lx, 385rx, 385tx, 385xx, 385zx, 385ay, 385cy, 385dy, 389j, 389k, 428m, działka (dz.) nr 25 Kampinos.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 6k, 27g, 43b, 44c, 54i, 54j, 54k, 55i, 57g, 63a, 64a, 75g, 79d, 101h, 117a, 122a, 122b, 127c, 134c, 134g, 136a, 159a, 160a, 176h, 176j, 187f, 280m, 349g, 355d, 359z, 361l, 362l, 367i, 370c, 402b, 402c, 402d, 417a, 417b, 417c, 417d, 417f, 417h, 417i, 417j, 417k, 417l, 417m, 417n, 417o, 417r, 417t, 417w, 417x, 417y, 417z, 417ax, 417bx, dz. nr 29 Gorzewnica, dz. nr 33/1 Piaski Królewskie, dz. nr 34/1 Piaski Królewskie.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 2g, 2h, 14a, 64a, 86a, 87a, 87b, 132a, 132f, 132g, 133d, 133f, 134f, 136j, 136o,159j, 159k, 167d, 170a, 180d, 185a, 185c, 190b, 205a, 206b, 206f, 206k, 207h, 209a, 210d, 210i, 210j, 211b, 239f, 239h, 247d, 247h, 248b, 255f, 255Ac, 255Ad, 256f, 265j, 352d,352f

 

2

Poprawa warunków wzrostu młodego pokolenia (cięcia odsłaniające)

11,80 ha

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały –187a, 187b, 188a

3

Usuwanie części drzew opanowanych przez owady lub grzyby, których masowe występowanie zagraża w znaczący sposób trwałości drzewostanów oraz drzew wywróconych i złamanych przy drogach, szlakach turystycznych, w pobliżu zabudowań, obiektów turystycznych, linii energetycznych, itp., stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia

Doraźnie według oceny Zespołu Ochrony Lasu

Obszar całego Parku

4

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia):

111,66 ha

 

1) czyszczenia wczesne,

40,58 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 109a,d, 113a, 190b, 191a,192c,i, 196c, 197d,g 198a,b, 199b,g, 201a, 204c,g,h, 252k, 254k, 255g, 258b, 262a.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 119a, 275b, 276h, 351cx, 354b, 370b,d, 374l, 387c.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały –173h, 287m,n, 288g,i, 289a, b, g, j, k, l, m, o, p

2) czyszczenia późne

71,08 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 128b, 198b, 297l, 298o, 299j, 340r,y, 369k,r, 373fx, 375f, 376f, 377s, 383ix, 406m,o, 427m, wieś Józefów działka (dz.) nr 10.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 117d, 118i, 280m, 311fx, 351x, ax, 353j, 370m, p, r, 371g,r,x, 374p, 375f, 385x, 391m,o.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały –37o, 176g, 180c, 216i, 329l, m, 333d,t, 350b,g, 353o,r

5

Zalesienia nabytych gruntów rolnych (zalesienia na gruntach porolnych)

1,43 ha

1. Obręb Ochronny Kromnów, wieś Famułki Królewskie dz. nr 169,170/1, wieś Władysławów dz. nr 32.

2. Obręb Ochronny Laski, wieś Truskawka dz. nr 138

6

Dosadzanie pożądanych dla danego siedliska gatunków drzew (dolesienia luk)

0,60 ha

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały –73c, 276b, 348s,t

7

Zalesienia nabytych gruntów rolnych w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+: „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”

10,00 ha

Obszar całego Parku – szczegółowa lokalizacja po realizacji wykupu gruntów zależna od oceny eksperta

 

8

Podsadzenia hodowlane luk w drzewostanach po usunięciu czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina) i dębu czerwonego (Quercus rubra)

5,70 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały –109a, 113a, 197d, 199b.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały –59a

9

Dosadzanie pożądanych gatunków drzew w uprawach leśnych i młodnikach (poprawki i uzupełnienia)

1,84 ha

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 400b,d, wieś Gorzewnica dz. nr 29

10

Wykonanie dole sień na nabytych gruntach w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+: „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”

40,00 ha

Obszar całego Parku – szczegółowa lokalizacja po realizacji wykupu gruntów zależna od oceny eksperta

11

Użytkowanie istniejących plantacji choinkowych (świerkowych)

2,71 ha

1. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 77w, wieś Kromnów dz. nr 279.

2. Obręb Ochronny Laski, oddziały –26f,j, 37b

12

Odnowienie plantacji choinkowej świerkowej

0,10 ha

Obręb Ochronny Laski, oddział – 26b

13

Zabezpieczanie mechaniczne modrzewia i cennych gatunków liściastych, w celu ograniczenia szkód powodowanych przez zwierzęta łowne, poprzez:

 

 

 

1) palikowanie,

3000 sztuk

Obszar całego Parku w nowych nasadzeniach

 

2) budowę nowych ogrodzeń

300 m

Wieś Truskawka, dz. nr 138

14

Palikowanie modrzewia i cennych gatunków drzew przy zalesianiu i dolesianiu gruntów rolnych w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+: „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”

Według potrzeb, po określeniu siedliska

Obszar całego Parku – szczegółowa lokalizacja po realizacji wykupu gruntów

15

Konserwacja ogrodzeń zabezpieczających uprawy i odnowienia leśne przed jeleniowatymi

Według potrzeb

Obszar całego Parku

16

Wzbogacanie składu gatunkowego granicy polno-leśnej

0,03 ha

Obręb Ochronny Kampinos, wieś Zamość, dz. nr 228

17

Wprowadzanie podszytów

0,25 ha

Obręb Ochronny Kromnów, oddział –166h

18

Zbiór nasion i owoców z rodzimych drzew i krzewów

Według potrzeb

Obszar całego Parku

19

Wykaszanie roślin zielnych na powierzchni upraw leśnych

13,62 ha

20

Kontrolne poszukiwania owadów w ściółce na stałych powierzchniach, w celu oceny liczebności owadów

501 prób

Drzewostany sosnowe w wieku powyżej 20 lat

21

Prognozowanie występowania owadów – wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych)

51 sztuk

 

22

Ochrona przed ekspansją obcych gatunków roślin (czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina), robinii akacjowej, dębu czerwonego (Quercus rubra), klonu esionolistnego (Acer negundo), sosny Banksa (Pinus banksiana)):

1) wycinanie,

2) wyrywanie,

3) w wyjątkowych przypadkach dopuszczenie zwalczania chemicznego

493,27 ha

Obszar całego Parku

23

Odstrzały redukcyjne osobników z gatunku sarna (Capreolus capreolus) w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych

100 sztuk – łącznie na obszarze ochrony czynnej krajobrazowej w ekosystemach leśnych nieleśnych

24

Odstrzały redukcyjne osobników z gatunku jeleń (Cervus elpahus) w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych

25 sztuk – łącznie na obszarze ochrony czynnej krajobrazowej, w ekosystemach leśnych i nieleśnych

25

Odstrzały redukcyjne osobników z gatunku dzik (Sus scrofa) w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych

400 sztuk – łącznie na obszarze ochrony czynnej krajobrazowej, w ekosystemach leśnych i nieleśnych

26

Odstrzały redukcyjne w celu ochrony ptaków i drobnych ssaków:

1) lisa (Vulpes vulpes),

2) jenota (Nyctereutes pryconoides),

3) norki amerykańskiej (Mustela vision),

4) szopa pracza (Procyon lotor)

Bez ograniczeń

27

Łagodzenie wpływu ekstremalnych warunków pogodowych na zwierzynę poprzez:

1) wykładanie lizawek dla zwierząt,

2) pogłębianie i odladzanie wodopojów na ciekach i zbiornikach wodnych,

Doraźnie – zależnie od potrzeb wynikających z warunków pogodowych

Obszar całego Parku

 

 

3) udostępnianie runa, poprzez częściowe usunięcie pokrywy śnieżnej,

4) dokarmianie w skrajnie trudnych warunkach zimowych w przypadku masowego zagrożenia życia zwierząt

 

 

28

Konserwacja słupków granicznych

Doraźnie – zależne od potrzeb

Obszar całego Parku

29

Konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja)

7,6 km

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały –297m, 304y, 308d, 316x, 334t, 372o, 373dx, 411c, 419a.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały –229z, 269a,b,c,d,f, 282d,f, 287a,b, 289d,j, 318c,321a,g,h, 403b.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały –111Am, 134As, 306a,y,lx,mx,ox,sx,tx,wx, 307cx, 308bx, 309cx, 310i,n,w,x,y,cx,dx,gx,kx,nx,rx,wx,xx, zx, 311m,l,o, 312d,g,h,k,n,p, 313c,d,f,g, 314g, 333w,dx,gx,ix, 339a,b,m, 341d,i,l,m

30

Konserwacja punktów czerpania wody

2 sztuki

1. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 323i.

2. Obręb Ochronny Laski, oddział 26k

31

Utrzymanie przejezdności 88 dojazdów pożarowych – konserwacja

82,83 km

Obszar całego Parku

32

Budowa nowych i remont istniejących dojazdów pożarowych z drewnianych wałków

1,93 km

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddział 81a, 384f.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały –59a, 61b, 69b, 70a, 160i, 192h, 204a, 205a.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały –21a,b,c, 127d, 128d, 142b, 143a, 181c

33

Stabilizacja dojazdów pożarowych –zasypywanie dołów kruszywem naturalnym

Doraźnie – zależne od potrzeb

Obszar całego Parku

34

Porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych z materiałów łatwopalnych i pozostałości po wyróbce drewna

79,66 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 82g, 87a, 103a, 104b, 112a, 179a, 186a, 188a, 218a, 275g,l,r,s,t, 339g, 376h, 378i.

2. Obręb Ochronny Kromnów,

1) oddziały – 54i,k, 55i, 63a, 64a, 75g, 79d, 101h, 122a, 127c, 136a, 187a,b, 188a, 309b, 311fx, 337a, 349f,g, 350i, 359z, 370h,m,z, 371x, 372h, 375f, 402b,c,d, 417b,c,d,f,j,k,l,m,n,o,p,r,s,t,

2) wieś Piaski Królewskie działki 33/1,34/1.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 2g,h, 14a, 64a, 81g, 86a, 87a,b, 132f, 133d,f,g, 134f, 136j,o, 159j,k, 170a, 185a, 190b, 205a, 206b,f,k, 209a, 210d,i,j, 247h, 248b, 255f, 255Ad, 256f, 275a, 312k, 314m,t, 333o,hx, 352d,f

 

35

Usuwanie nalotu z drzew i krzewów pod liniami energetycznymi i wokół transformatorów

Doraźnie – zależnie od potrzeb

Obszar całego Parku

36

1. Naprawa i wymiana tablic, informujących o zagrożeniach pożarowych.

 

 

 

2. Oznakowanie dojazdów pożarowych

 

 

37

Ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu

120 sztuk – według potrzeb wynikających ze stanu zagrożenia pożarowego

 

38

Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku

7 wież, zależnie od zagrożenia

 

39

Odkrzaczanie wrzosowiska w ramach realizacji zadań projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) –„Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Kampinoskim Parku Narodowym”

10,00 ha

Obręb Ochronny Laski, oddział 334h,j,k

40

Wykaszanie luk w drzewostanach w ramach realizacji zadań projektu ze środków EFRR w ramach POIiŚ –„Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Kampinoskim Parku Narodowym”

10,00 ha

Obręb Ochronny Laski, oddział 334k

41

Odkrzaczanie wrzosowiska

5,00 ha

Obręb Ochronny Laski, oddziały – 108a,b, 109c, 110d

42

Naprawa nawierzchni dróg gospodarczych

Według potrzeb

Obszar całego Parku

43

Odkrzaczanie i tworzenie luk w drzewostanach w celu ochrony buławnika czerwonego

(Cephalanthera rubra)

0,20 ha

Obręb Ochronny Laski, oddziały – 103g,f, 122a

44

Usuwanie:

1) podrostu drzew i krzewów,

2) warstwy mszystej w celu ochrony sasanki otwartej (Pulsatilla patens) (gatunek z załącznika nr 2 dyrektywy 92/43/EWG)

0,10 ha

1. Obręb Ochronny Laski, oddział – 113a.

2. Obręb Ochronny Kampinos, oddział 138 b.

3. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 280m

45

1. Usuwanie podrostu drzew i krzewów.

2. Tworzenie luk w drzewostanie w celu ochrony dąbrowy świetlistej i gatunków z nią związanych (siedlisko przyrodnicze z załącznika nr 1 dyrektywy 92/43/EWG)

0,50 ha

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 189k, 190k, 191l, 192h

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ochrona cennych płatów siedlisk dogodnych dla rozwoju rzadkich gatunków motyli, poprzez:

1) wykaszanie łąk,

2) usuwanie pokosu,

3) stogowanie siana w ramach realizacji zadań projektu ze środków EFRR w ramach POIiŚ – „Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Kampinoskim Parku Narodowym”

67,00 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddział 420d,f.

2. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 115d,k, 198k, 227f, 228h, 135n, 309k, 334m

2

Budowa kładki drewnianej na ścieżce edukacyjnej „Wokół Opalenia”, w celu ograniczenia wydeptywania siedlisk rzadkich gatunków motyli, w ramach realizacji zadań projektu ze środków EFRR w ramach POIiŚ –„Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Kampinoskim Parku Narodowym”

310m

Obręb Ochronny Laski, oddział 198k

3

Koszenie łąk i usuwanie pokosu w celu ochrony cennych płatów łąk wilgotnych i zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (siedlisko przyrodnicze z załącznika nr 1 dyrektywy 92/43/EWG) i gatunków z nimi związanych

10,00 ha

Obręb Ochronny Laski, oddziały – 294a,i,l, 295f,g

4

Koszenie łąk i usuwanie pokosu w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+ oraz NFOŚiGW –„Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”

30,00 ha

Obszar całego Parku – szczegółowa lokalizacja po wykupieniu gruntów

5

Odkrzaczanie powierzchni łąk w ramach realizacji zadań projektu ze środków EFRR w ramach POIiŚ –„Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Kampinoskim Parku Narodowym”

8,00 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddział 420d,f.

2. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 115d, 135n

 

6

Odkrzaczanie powierzchni łąk w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+ oraz NFOŚiGW – „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”

5,00 ha

Obszar całego Parku – szczegółowa lokalizacja po wykupieniu gruntów

7

Odkrzaczanie i koszenie łąk w ramach realizacji zadań projektu ze środków EFRR w ramach POIiŚ –„Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym –obszarze Natura 2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”

40,00 ha

Obszar całego Parku – szczegółowa lokalizacja po realizacji wykupu gruntów ze środków projektu

8

Zapobieganie naturalnemu pojawianiu się niepożądanych gatunków roślin (sukcesji) przez wykaszanie krzewów i odrośli

6,95 ha

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 172f, 173i, 204t, 204r, 389a

9

Koszenie łąk przez miejscowych rolników, na terenach bezpośrednio przyległych do użytkowanych przez nich gruntów

43,67 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddział 275cx,

2) wieś Aleksandrów dz. nr 45, 50,

3) wieś Kiścinne dz. nr 88/2.

 

 

 

2. Obręb Ochronny Kromnów:

1) oddziały – 19h,i,j,k,l, 20a,j, 302c,f,g,

2) wieś Cisowe dz. nr 7, 23, 56, 81,

3) wieś Górki dz. nr 121, 128 181/1, 288,

4) wieś Zamość dz. nr 52.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały –306bx,zx, 307b,w,x,y,bx,dx,gx,fx,d,w, 308dx, 309w,y,cx,gx, 310l,p,w, 313l

10

Użytkowanie gruntów rolnych przez miejscowych rolników w ramach umów dzierżawy

91,14 ha

1.Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddziały – 170d,g, 219i,j, 272a,o, 288b, 298a,t,dy, 304x,y,bx,cx,fx, 325l,o,s,x,y,z, 355s, 406d,

2) wieś Górki część dz. nr 381/3,

3) wieś Famułki Brochowskie część dz. 283,

4) wieś Roztoka część dz. 21/1.

 

 

 

2. Obręb Ochronny Kromnów:

1) oddziały – 20k, 216a,b,c,f,l, 273n, 291ax,cx, 292d,o, 297l, 299c,d,fx, 300c, 301a,c, 304g, 306a, 325cx,gx, 328a,m, 355dx,fx, 367kx, 404c, 410l, 412b,c,d,f,g,h,i,j, 419c,

2) wieś Nowa Dąbrowa dz. nr 67/1,

3) wieś Górki część dz. nr 145, 172, 319, 7/2, 194,

4) wieś Miszory część dz. 51, 52.

 

 

 

3. Obręb Ochronny Laski:

1) oddziały – 310w,hx,by, 312c,i,j, 323t,ax, 324l, 325t,w,x,y,mx,rx,tx, 345b,

2) wieś Sieraków część dz. 140/1

 

11

Zachowanie ekosystemów otwartych przez:

1) usuwanie krzewów,

2) koszenie,

3) usuwanie pokosu

Całkowita powierzchnia około 740 ha, powierzchnia zredukowana (po wyłączeniu płatów turzyc wysokich i trzcin, drobnych zabagnień, pasów roślin wzdłuż cieków) około 700 ha

1. Tereny łąkowe przeznaczone pod wieloletnią dzierżawę (5 lat) – w ramach umów dzierżawy dla osób uczestniczących w programach rolno-środowiskowych.

2. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddziały – 59a,b, 170h, 212b,c, 245d,f, 275b,o,ax,dx,fx, 295c, 311j, 275b,o,ax,dx,fx, 284a,b, 312b,c,d,f,g, 314a,b,c, 317a,d, 320a, 322h, 324a,b,c,d,g,h,i,j,k,l,m,n, 325b,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m,n,p,r,w,ax,bx, 326a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o, 333a,b,c,f,h,j,k, 331a,b, 334a,b,c,d,f,h,i,k,o,p,w, y, 335a,b,c,d,f,h,k,l,m, 336a,b,c,f, 361c,d,f, 362c,f,g,h, 366m, 368w, 394a, 425b,c, 342a,b,c,d,f,g,h,i,j,l, 343a,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m, 364c,i,j,k, 390a,b,c, 391a, 392a, 393a,b,g,h,i, 396g,l,i,k, 398p, 399i, 400a,d,g,i,k,n,o,t, 401c,g,k,l, 402d, 403c,f, 404d, 405b,g,j ,k,l,p, 406d,r,x,cx,dx,fx,hx, 407f, 408b,i,p, 409b,d,i,m,n, 452d,g,h,

 

 

 

2) wieś Górki, cz. dz. nr 339,

 

 

 

3) wieś Famułki Brochowskie dz. nr 60, 68, 72, 78 cz., 84 cz., 90, 98, 101, 113, 152, 157 cz., 159 cz., 160, 161, 162, 165, 181 cz., 182, 192, 376 cz.,

 

 

 

4) wieś Kiścinne – Krogulec, część dz. nr 86.

 

 

 

3. Obręb Ochronny Kromnów:

1) oddziały – 322p, 324o, 325i,r,y,z,cx, 326o,r,s,ax,bx, 327d,f,g,h,i, 328o,p, 368w, 369r,ax, 381y,z, 384d,f,g,h,i,n,o,p,r,t, 393a,b,c,g,f,i,j,l,m,o,p,s,t, 398l,m,n,o,

2) wieś Famułki Brochowskie dz. nr 2 cz., 4 cz., 13 cz., 19 cz., 25 cz.,30 cz., 40, 47 cz., 53,

3) wieś Famułki Królewskie dz. nr 207cz., 254 cz.,

4) Nowa Dąbrowa dz. i nr 3 cz., 9 cz.,13 cz., 27 cz., 34/2 cz., 41, 48, 60/1, 62, 63/1, 69, 70/1, 160/1, 168, 170/1 cz., 182,

5) wieś Władysławów dz. nr 67 cz., 79 cz.

 

 

 

4. Obręb Ochronny Laski:

1) oddziały – 309g,ax, 310b,c,j,

2) wieś Janówek działki nr 35, 84

12

Kontrola gatunków inwazyjnych w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+ oraz NFOŚiGW – „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”

115,00 ha

Obszar całego Parku – szczegółowa lokalizacja po realizacji wykupu gruntów

 

13

1. Odstrzały redukcyjne osobników z gatunku dzik (Sus scrofa) w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych.

2. Zabezpieczanie pól środkami zapachowymi.

3. Grodzenie

400 sztuk – łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej w ekosystemach leśnych i nieleśnych –według potrzeb

Obszar całego Parku

14

Odstrzały redukcyjne osobników z gatunku sarna (Capreolus capreolus) w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych

100 sztuk – łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej w ekosystemach leśnych i nieleśnych

 

15

Odstrzały redukcyjne osobników z gatunku jeleń (Cervus elpahus) w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych

25 sztuk – łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej w ekosystemach leśnych i nieleśnych

 

16

Odstrzały redukcyjne w celu ochrony ptaków i drobnych ssaków:

Bez ograniczeń

 

 

1) lisa (Vulpes vulpes),

 

 

 

2) jenota (Nyctereutes procyonoides),

 

 

 

3) norki amerykańskiej (Mustela vision),

 

 

 

4) szopa pracza (Procyon lotor),

 

 

 

5) bażanta (Phasianus colchicus)

 

 

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Spowalnianie odpływu wód powierzchniowych.

Według potrzeb

Obszar całego Parku

 

2. Zwiększanie małej retencji.

 

 

 

3. Zasypywanie zbędnych odcinków rowów melioracyjnych.

 

 

 

4. Uzupełnienie wypłukanej przez wodę ziemi.

 

 

 

5. Remont drewnianych przegród.

 

 

 

6. Naprawa innych uszkodzeń w istniejących przetamowaniach

 

 

2

Przyspieszanie odpływu wód powierzchniowych w przypadku wyjątkowo wysokich, długo utrzymujących się stanów wysokich wód powodujących zagrożenie dla ludzi i mienia

Według potrzeb

Obszary ochrony czynnej i krajobrazowej

 

3

Utrzymanie i prowadzenie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych

39 punktów pomiaru (piezometrów)

Obszar całego Parku

4

Utrzymanie i prowadzenie monitoringu pogody

1. 3 punkty meteorologiczne.

2. 5 punktów opadowych

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały -172A, 205, 275.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały -276, 419.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały - 2, 206, 333

5

Renaturalizacja stosunków wodnych w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu różnorodności biologicznej oraz zachowania i poprawy stanu zjawisk zależnych od wód

Według potrzeb

Obszar całego Parku – szczegółowa lokalizacja po wykonaniu dokumentacji technicznej

 

D. Ochrona przyrody nieożywionej, gleb, walorów widokowych oraz obszaru Parku przed penetracją ludzką

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Przeciwdziałanie osuwaniu się wydm

Naprawa 30 drewnianych płotków przeciwerozyjnych

Obręb Ochronny
Kromnów, oddziały - 136-138, 178-183, 184-188

2

Ochrona i kształtowanie walorów widokowych, przez:

 

1. Obręb Ochronny Kromnów, oddział -348n

 

1) ogławianie wierzb,

137 sztuk wierzb

 

2) sadzenie zrzezów wierzbowych – uzupełnienie w istniejących zadrzewieniach

100 sztuk

2. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały -59c, 294w, 304a, 318s, 333a,b,d, 403d,f, 411c

3

Ochrona obszarów Parku przed nadmierną penetracją ludzką

1. Konserwacja istniejących szlabanów

2. Ustawianie ogrodzeń i „barier”

Obszar całego Parku

Obręb Ochronny Laski, oddziały - 199h, 111A

4

Ochrona obszarów Parku przed nadmiernym ruchem turystycznym

Bieżąca naprawa, konserwacja, odbudowa i budowa infrastruktury turystycznej – według potrzeb

Obszar całego Parku

5

Konserwacja leśnych mogił z okresu II Wojny Światowej

Według potrzeb

 

6

Konserwacja cmentarzy z okresu II Wojny Światowej - zadanie realizowane przez Wojewodę Mazowieckiego, gminy, parafie i Park

 

1. Cmentarz - Mauzoleum i Muzeum Walki i Męczeństwa w Palmirach, oddział -123a.

2. Cmentarze wojenne w:

1) Wierszach,

2) Laskach,

3) Granicy,

4) Wiktorowie

7

Uporządkowanie i oznaczenie miejsca pochówku Żydów

Obręb Ochronny
Kampinos, oddział - 354ox

 

8

Uporządkowanie cmentarza kolonistów niemieckich, konserwacja i opieka nad cmentarzem

Odkrzaczenie oraz inne według wskazań Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Obręb Ochronny Laski, oddział 2f

9

Ochrona obszarów Parku przed nadmierną penetracją ludzką

Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystyki konnej

Obszar całego Parku

10

Konserwacja i ochrona na terenie wykupionych nieruchomości:

1) kapliczek,

2) krzyży przydrożnych,

3) tablic pamiątkowych,

4) pomników

Według potrzeb

11

1. Opieka nad cmentarzami kolonistów „olenderskich”.

2. Budowa ogrodzeń.

3. Usunięcie krzewów.

4. Ustawianie tablic informacyjnych

1. Obręb Ochronny
Kromnów, oddziały - 367dx, 391m.

2. Obręb Ochronny
Kampinos działka nr 2 we wsi Karolinów

12

Opieka nad Sosną Powstańców 1863 r.

Obręb Ochronny Kampinos, oddział - 82d

 

E. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Monitoring zbiorowisk roślinnych:

1) zbiorowisk wodnych,

2) zbiorowisk nadwodnych,

3) zbiorowisk okrajkowych,

4) wrzosowisk,

5) zbiorowisk ruderalnych,

6) gatunku cisa pospolitego (Taxus baccata),

7) innych szczególnie cennych gatunków roślin

Według potrzeb

Obszar całego Parku

2

1. Inwentaryzacja grzybów, w tym zbiór owocników do dokumentacji i oznaczenia.

2. Wykonywanie fotografii

3

Inwentaryzacja roślinności rzeczywistej pasów wydmowych

4

Inwentaryzacja roślinności wodnej i nadwodnej

5

Inwentaryzacja inwazyjnych gatunków roślin

6

Ocena skuteczności działań związanych ze zwalczaniem gatunków obcych inwazyjnych

7

Monitoring:

1) muchołówki małej (Ficedula parva),

2) ptaków szponiastych,

3) bociana czarnego (Ciconia nigra),

4) żurawia (Grus grus),

5) derkacza (Crex crex)

8

Budowa ścieżek edukacyjnych

9

Inwentaryzacja pachnicy dębowej (Osmoderma eremita), zgniotka cynobrowego (Cucujus cinnaberinus) i chrząszczy saproksylicznych

10

Monitoring populacji motyli, roślin pokarmowych larw motyli oraz ptaków, będących docelowymi gatunkami ochrony w ramach realizacji zadań projektu finansowanego w ramach funduszy EFRR w ramach POIiŚ – „Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Parku”

11

Modernizacja i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ścieżki edukacyjnej „Do Leśnego Ogródka Botanicznego”

 

III. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Nabywanie nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku

Według możliwości

Obszar całego Parku – zgodnie z programem wykupów gruntów

2

Produkcja materiału sadzeniowego

7,42 ha

Szkółka Julinek

3

Propagowanie sadzenia przy gospodarstwach prywatnych (i szerzej – w otulinie Parku) gatunków rodzimych drzew i krzewów

Według możliwości

Obszar całego Parku

4

Zwalczanie chorób grzybowych materiału sadzeniowego (mechaniczne, chemiczne i biologiczne)

1,16 ha

Szkółka Julinek

5

Kontrolne poszukiwania owadów w glebie

Według potrzeb

Grunty rolne do zalesień i szkółka

6

Odstrzały redukcyjne osobników z gatunku sarna (Capreolus capreolus) w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych

100 sztuk – łącznie na obszarze ochrony czynnej i kraj obrazowej w ekosystemach leśnych i nieleśnych

Obszar całego Parku

7

Odstrzały redukcyjne osobników z gatunku jeleń (Cervus elaphus) w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych

25 sztuk – łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej w ekosystemach leśnych i nieleśnych

8

Odstrzały redukcyjne osobników z gatunku dzik (Sus scrofa) w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych

400 sztuk – łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej w ekosystemach leśnych i nieleśnych

9

Odstrzały redukcyjne w celu ochrony ptaków i drobnych ssaków:

1) lisa (Vulpes vulpes),

2) jenota (Nyctereutes proconoides),

3) norki amerykańskiej (Mustela vision),

4) szopa pracza (Procyon lotor)

Bez ograniczeń

 

10

Ochrona przeciwpożarowa

 

 

Konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja)

2,82 km

1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddziały - 152a, 157h, 172Ar, 253p, 366f, 368h,

2) wieś Korfowe działka nr 77.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały - 84k, 180f, 420a.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały -81b, 194f,g,i,j.

4. Obręb Ochronny Laski, oddział - 369b

Konserwacja punktów czerpania wody

1 sztuka

Obszar całego Parku

Utrzymanie przejezdności 20 dojazdów pożarowych – konserwacja

2,5 km

1. Usuwanie nalotu drzew i krzewów pod liniami energetycznymi i wokół transformatorów.

2. Usuwanie zbędnych przewodów energetycznych, słupów energetycznych i telekomunikacyjnych

Doraźnie – zależnie od potrzeb

1. Naprawa i wymiana tablic informujących o zagrożeniach pożarowych.

2. Oznakowanie dojazdów pożarowych

Ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu

Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Nabywanie nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku

Według możliwości

Obszar całego Parku zgodnie z programem wykupów gruntów

2

1. Odstrzały redukcyjne osobników z gatunku dzik (Sus scrofa) w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych.

2. Zabezpieczanie pól środkami zapachowymi oraz przez grodzenie

400 sztuk – łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej w ekosystemach leśnych i nieleśnych

Obszar całego Parku

3

Odstrzały redukcyjne osobników z gatunku sarna (Capreolus capreolus) w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych

100 sztuk – łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej w ekosystemach leśnych i nieleśnych

4

Odstrzały redukcyjne osobników z gatunku jeleń (Cervus elpahus) w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych

25 sztuk - łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej w ekosystemach leśnych i nieleśnych

5

Odstrzały redukcyjne w celu ochrony ptaków i drobnych ssaków:

1) lisa (Vulpes vulpes),

2) jenota (Nyctereutes procyonoides),

3) norki amerykańskiej (Mustela vision),

4) szopa pracza (Procyon lotor),

5) bażanta (Phasianus colchicus)

Bez ograniczeń

 

 

6

Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych

1 punkt pomiarowy (piezometr)

Obręb Ochronny Kromnów,
oddział 420

7

Użytkowanie terenów rolnych

20,48 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddział 219f,

2) wieś Lasocin działki nr 21, 22.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 419k.

3. Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach (OHŻ), oddział 3b,c,g, h, i, j

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Utrzymanie ziemnego zbiornika retencyjno-infiltrującego, pełniącego również funkcję gromadzenia części oczyszczonych wód pościekowych z oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki”

1,71 ha

Obręb Ochronny Laski,
oddział 222a

2

Renaturalizacja stosunków wodnych w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu różnorodności biologicznej oraz zachowania i poprawy stanu zjawisk zależnych od wód

Według potrzeb

Obszar całego Parku – szczegółowa lokalizacja po wykonaniu dokumentacji technicznej

 

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Konserwacja i ochrona cmentarzy z okresu II Wojny Światowej

Według potrzeb

1. Obręb Ochronny Laski, oddziały - 210c, 298g, działka nr 118.

2. Obręb Ochronny Kampinos, oddział 173f

2

Konserwacja i ochrona kapliczek, krzyży przydrożnych, tablic pamiątkowych i pomników

 

Obszar całego Parku

3

Ochrona obszarów Parku przed nadmierną penetracją ludzką

Bieżąca konserwacja, naprawa, odbudowa i budowa infrastruktury turystycznej, odnowienie oznakowania szlaków turystycznych – według potrzeb

 

 

Modernizacja parkingów, budowa infrastruktury towarzyszącej

1. Obręb Ochronny Laski, oddziały - 3d, 135t, 227b, 208h, 326n.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały - 67b, 84k

 

Wytyczenie i wyznakowanie szlaków turystyki konnej

Obszar całego Parku

 

 

Wytyczenie i wyznakowanie szlaku do Zbiornika Mokre Łąki

Obręb Ochronny Laski,
oddziały - 223, 224, 225

4

1. Aleja III Tysiąclecia – konserwacja i utrzymanie obiektu.

2. Sadzenie kolejnych dębów

1 obiekt

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy

5

1. Kompleksowa modernizacja i adaptacja do celów edukacji kompleksu budynków na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy, w tym budynków zabytkowych (siedziba Obrębu Ochronnego Kampinos i Muzeum Puszczy Kampinoskiej).

2. Edukacyjne zagospodarowanie terenu

 

6

Ochrona obszarów Parku przed nadmiernym ruchem turystycznym, poprzez modernizację istniejącego parkingu, urządzenie terenów rekreacyjnych oraz budowę wiaty wielofunkcyjnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki

Zagospodarowanie polany wypoczynkowej wraz z parkingiem

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały - 172Aw,x, 366i

7

Ochrona obszarów Parku przed nadmiernym ruchem turystycznym

 

Obręb Ochronny Laski, oddział - 188i

8

1. Upowszechnianie wiedzy o Parku, wiedzy przyrodniczej, ekologicznej i zasad zrównoważonego rozwoju, poprzez działania edukacyjne i informacyjne:

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych, ośrodków edukacyjnych i punktów informacyjnych,

2) organizacja wydarzeń edukacyjnych (festiwale, szkolenia, warsztaty, konkursy, wernisaże, wystawy, festyny, kampanie informacyjne i promocyjne).

2. Działalność wydawnicza.

3. Komunikacja społeczna.

4. Sympozja.

5. Seminaria, konferencje

Według potrzeb

1. Centrum Edukacji w Izabelinie.

2. Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy.

3. OHŻ.

4. Teren Parku i otuliny.

5. Działania poza Parkiem

9

1. Ochrona elementów dawnych fortyfikacji.

2. Zabezpieczenie przed niekontrolowaną penetracją

2 obiekty

1. Grochalskie Piachy.

2. Dębina

10

1. Prowadzenie Muzeum Puszczy Kampinoskiej.

2. Uzupełnienie i konserwacja zbiorów

1 obiekt

Ośrodek Dydaktyczno -Muzealny w Granicy

11

1. Prowadzenie Centrum Edukacji w Izabelinie.

2. Uzupełnienie i konserwacja zbiorów ekspozycji stałej „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej”

1 obiekt

Centrum Edukacji w Izabelinie

12

1. Budowa zagrody rehabilitacyjno-pokazowej zwierząt w Julinku.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej

1 obiekt

Obwód Ochronny Rózin

13

Budowa sieci hydrantowej do obszaru ochrony ścisłej Granica i Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy

1 obiekt

Obręb Ochronny Kampinos

14

Rozbudowa infrastruktury terenowej, poprzez zagospodarowanie modelu wydmy i urządzenie ogródka roślinności puszczańskiej

1 obiekt

1. Centrum Edukacji w Izabelinie.

2. Obręb Ochronny Laski, oddział – 209d, f

 

15

Wykonanie ścieżki dydaktycznej „Tropem łosia”

1 obiekt

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy

16

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, poprzez:

1) likwidację nielegalnych składowisk,

2) wymianę pokryć dachowych na nowe w obiektach własności Skarbu Państwa

Według możliwości

Obszar całego Parku

17

Wykonanie audytów energetycznych i termomodernizacja osad służbowych

 

18

Rozbiórka obiektów budowlanych, zbędnych dla realizacji zadań ochronnych, będących w użytkowaniu wieczystym Parku

 

19

Rozbiórka obiektów budowlanych w ramach realizacji zadań projektów:

1) „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”, w ramach LIFE+.

2) „Ochrona gatunków i siedlisk w Parku – obszarze Natura 2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”, ze środków EFRR, w ramach POIiŚ

20 gospodarstw

Obszar całego Parku szczegółowa lokalizacja po realizacji wykupu gruntów i zabudowań

20

Rozbiórka masztów o konstrukcji stalowej zbędnych do realizacji zadań ochronnych

Według możliwości

1. Famułki oddział – 204l.

2. Truskaw oddział – 268l.

3. Rybitew oddział – 6p

21

Budowa osady leśniczego Obwodu Ochronnego Krzywa Góra i Polesie

2 obiekty

Obwód Ochronny Krzywa Góra i Polesie

22

Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku mieszkalnego we wsi Debły gmina Leszno

1 obiekt

Debły oddział – 184w nr inw.

KPN/T/60/058

23

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu wraz z przyłączem do osady służbowej w Laskach

1 obiekt

Laski ul. Partyzantów 60 oddział – 367 nr inw. KPN/T/66/08

24

1. Podłączanie zabudowań Parku do gminnych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

2. Wykonywanie dokumentacji projektowej

Według możliwości

Obszar całego Parku

25

1. Budowa parkingów turystycznych – leśnych.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej

7 sztuk

1. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 2l, 135t, 188i, 208h, 227b.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 67b, 84k

26

Wymiana przyłącza energetycznego w OHŻ

1 obiekt

OHŻ

27

Wymiana taboru samochodowego Parku poprzez zakup nowych pojazdów

5 sztuk

Obszar całego Parku

28

Prowadzenie Stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

1 obiekt

Stacja Bazowa „Kampinos”

29

Prowadzenie monitoringu siedlisk

Według możliwości

Obszar całego Parku

30

Remont mostu drewnianego

1 obiekt

Obręb Ochronny Kampinos, oddział – 184a,b

31

Budowa woliery adaptacyjno-treningowej dla rysi

1 obiekt

Obręb Ochronny Kromnów, oddział – 203g,f

 

32

Sprzątanie i wywóz śmieci

Według potrzeb

Obszar całego Parku

33

Dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznej stacji meteorologicznej dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej

1 komplet

Siedziba dyrekcji Parku (oddział 209z)

34

Budowa masztów metalowych stacji bazowych łączności radiowej

2 sztuki

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddział – 271j.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddział – 301, działka nr 105

35

Budowa masztów łączności wewnętrznej sieci informatycznej Parku o konstrukcji metalowej wraz z systemem przesyłu

2 zestawy

1. Obwód Ochronny Wiersze dz. ew. 80.

2. Obwód Ochronny Dąbrówka dz. ew. 105

36

Monitoring zbiorowisk roślinnych:

1) zbiorowisk wodnych,

2) zbiorowisk nadwodnych,

3) zbiorowisk okrajkowych,

4) wrzosowisk,

5) zbiorowisk ruderalnych,

6) gatunku cisa pospolitego (Taxus baccata),

7) innych szczególnie cennych gatunków roślin

Według potrzeb

Obszar całego Parku

37

1. Inwentaryzacja grzybów, w tym zbiór owocników do dokumentacji i oznaczenia.

2. Wykonywanie fotografii

38

Inwentaryzacja roślinności rzeczywistej pasów wydmowych

39

Inwentaryzacja roślinności wodnej i nadwodnej

40

Inwentaryzacja inwazyjnych gatunków roślin

41

Ocena skuteczności działań związanych ze zwalczaniem gatunków obcych inwazyjnych

42

Monitoring:

1) muchołówki małej (Ficedula parva),

2) ptaków szponiastych,

3) bociana czarnego (Ciconia nigra),

4) żurawia (Grus grus),

5) derkacza (Crex crex)

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami.

Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów, Ośrodka Hodowli Żubrów Smardzewice sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r.

Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych.

Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Obszary ochrony czynnej

A. Sposoby czynnej ochrony gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis)

Ochrona ex situ

1. Utrzymanie hodowli gatunków w Gospodarstwie Szkółkarskim w Julinku.

2

Zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris)

 

2. Zbiór nasion i wzbogacenie kolekcji o kolejne wybrane gatunki

3

Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris)

 

4

Szałwia łąkowa (Sylvia pratensis)

 

5

Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora)

 

6

Inne szczególnie cenne gatunki roślin

 

7

1. Mącznica lekarska
(Arctostaphylos uvaursi).

2. Goździk piaskowy
(Dianthus arenarius).

3. Ukwap dwupienny

Ochrona in situ, poprzez utrzymanie odpowiednich warunków siedliskowych w płatach muraw napiaskowych i wrzosowisk

Utrzymywanie i powiększanie istniejących luk w drzewostanie, eliminacja podrostu i podszytu w części wydzielonej w Obrębie Ochronnym Laski, oddziały –108a,b, 109c, 110d, 334j,k

8

Sasanka otwarta (Pulsatilla patens)

Ochrona in situ, poprzez utrzymanie odpowiednich warunków siedliskowych

Eliminacja podrostu i podszytu, ograniczanie warstwy mszystej w części wydzieleń:

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały – 113a, 334r,

2) Obręb Ochronny Kampinos, oddział – 138b

9

Pełnik europejski (Trollius europaeus)

Ochrona ex situ

Założenie stanowisk zastępczych dla populacji występującej w Obrębie Ochronnym Laski, oddział – 376b

10

Buławnik czerwony (Cephalanthera rubra)

Ochrona in situ, poprzez przywrócenie odpowiednich warunków siedliskowych

Eliminacja podszytu i powiększenie luk w drzewostanie Obręb Ochronny Laski, oddziały – 103b, 104a, 122a, 34a

 

B. Sposoby czynnej ochrony gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Bezkręgowce chronione na podstawie dyrektywy 92/43/EWG.

2. Gatunki ptaków chronionych na podstawie dyrektywy 2009/147/WE

Zachowanie miejsc bytowania i rozrodu

1. Zachowanie siedlisk poprzez koszenie i odkrzaczanie łąk.

2. Zapobieganie sukcesji na wrzosowiskach.

3. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód w zbiornikach.

4. Pozostawianie drzew dziuplastych, próchniejących i martwych

2

Bezkręgowce:

Czynna ochrona siedlisk w ramach realizacji zadań projektu finansowanego z funduszy EFRR w ramach POIiŚ – „Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Parku”

1. Odkrzaczanie łąk.

1) strojniś nadobny (Philaeus chrysops),

2. Wykaszanie łąk.

2) przeplatki – aurinia (Euphydryas aurinia),

3. Odkrzaczanie wrzosowisk

3) didyma (Melitaea didyma),

4) diamina (Melitaea diamina),

5) modraszki – alkon (Phrngaris alcon),

6) arion (Phrngaris arion),

7) telejus (Phengaris telejus),

8) lelek (Caprimulgus europaeus)

3

1. Bocian czarny (Ciconia nigra).

Ochrona miejsc gniazdowania

Wyznaczanie stref ochronnych wokół gniazd i przestrzeganie zaleceń ochronnych z nimi związanych

2. Bielik (Haliaeetus albicilla).

3. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

4

1. Nietoperze (Chiroptera).

Zachowanie miejsc rozrodu, miejsc lęgowych i bazy pokarmowej

Pozostawianie drzew dziuplastych i martwych

2. Ptaki (w szczególności dziuplaki).

3. Bezkręgowce

5

1. Nietoperze (Chiroptera), w tym gatunki chronione na podstawie dyrektywy 92/43/EWG.

Ochrona nisz bytowania cennych gatunków

Pozostawianie odpowiednio urządzonych piwnic oraz budynków drewnianych lub rekonstrukcja ich części

2. Inne drobne ssaki.

3. Owady

 

6

Żubr (Bison bonasus)

Hodowla zamknięta w OHŻ

1. Zapewnienie właściwych warunków bytowych hodowanych zwierząt.

2. Opieka weterynaryjna.

3. Sterowanie rozmnażaniem (księgi rodowodowe).

4. Wymiana zwierząt z innymi ośrodkami

7

Ryś (Lynx lynx)

Program reintrodukcji gatunku rozpoczęty w 1992 r.

1. Śledzenie zachowań rysia (Lynx lynx) w naturze.

2. Odłów i leczenie osobników chorych lub osłabionych i ponowne ich uwalnianie.

3. Dopuszczenie kolejnych osobników w celu wzbogacenia puli genowej

8

Bóbr (Castor fiber)

1. Ochrona gatunku reintrodukowanego w 1980 r.

1. Ochrona tam i żeremi.

2. Ograniczenie zabiegów udrażniania cieków wodnych.

2. Zmniejszanie szkód na gruntach stanowiących własność prywatną

3. Budowa urządzeń i wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom w uprawach rolnych na gruntach niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

9

Ssaki kopytne

Łagodzenie wpływu ekstremalnie warunków pogodowych

1. Wyłożenie lizawek dla zwierząt w ilości 34 sztuk.

2. Pogłębianie i odladzanie wodopojów na ciekach i zbiornikach wodnych.

3. Udostępnianie runa, poprzez częściowe usunięcie pokrywy śnieżnej oraz dokarmianie w skrajnie trudnych warunkach zimowych w przypadkach masowego zagrożenia życia zwierząt

10

1. Sarna (Capreolus capreolus).

Utrzymanie liczebności na poziomie nie zagrażającym środowisku

Redukcja liczebności drogą odstrzałów

2. Jeleń (Cervus elaphus).

3. Dzik (Sus scrofa)

11

1. Lis (Vulpes vulpes).

Obniżenie pogłowia lisa i redukcja gatunków obcych

Regulacja liczebności na drodze pozyskania i odstrzałów redukcyjnych

2. Jenot (Nyctereutes procyonoides).

3. Norka amerykańska (Mustela vision).

4. Szop pracz (Procyon lotor).

5. Bażant (Phasianus colchicus)

12

Lis (Vulpes vulpes)

Ochrona populacji przed wścieklizną

Wykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie

 

II. Obszary ochrony krajobrazowej

A. Sposoby czynnej ochrony gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Zwierzęta łowne

Łagodzenie wpływu ekstremalnych warunków pogodowych

1. Pogłębianie i odladzanie wodopojów na ciekach i zbiornikach wodnych.

2. Udostępnianie runa poprzez częściowe usunięcie pokrywy śnieżnej.

3. Dokarmianie w skrajnie trudnych warunkach zimowych w przypadkach masowego zagrożenia życia zwierząt

2

1. Sarna (Capreolus capreolus).

Regulacja liczebności

Odstrzały redukcyjne

2. Jeleń (Cervus elaphus).

3. Dzik (Sus scrofa)

3

Ryś (Lynx lynx)

Program reintrodukcji rysia rozpoczęty w 1992 r.

1. Śledzenie ich zachowań w naturze.

2. Odłów.

3. Leczenie osobników chorych lub osłabionych i ponowne ich uwalnianie.

4. Dopuszczenie kolejnych osobników w celu wzbogacenia puli genowej

4

Bóbr (Castor fiber)

1. Ochrona gatunku reintrodukowanego w 1980 r.

2. Zmniejszanie szkód na gruntach stanowiących własność prywatną

1. Ochrona tam i żeremi.

2. Ograniczenie zabiegów udrażniania cieków wodnych.

3. Budowa urządzeń i wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom w uprawach rolnych na gruntach nie będących w użytkowaniu wieczystym Parku

5

1. Jenot (Nyctereutes procyonoides).

2. Norka amerykańska (Mustela vision).

3. Lis (Vulpes vulpes).

4. Bażant (Phasianus colchicus)

Regulacja liczebności:

1) populacji lisa (Vulpes vulpes),

2) gatunków obcych

Odstrzały redukcyjne – bez ograniczeń

6

Lis (Vulpes vulpes)

Ochrona populacji przed wścieklizną

Wykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie

 

7

1. Nietoperze (Chiroptera).

Ochrona nisz bytowania cennych gatunków

Pozostawianie odpowiednio urządzonych piwnic oraz budynków drewnianych lub rekonstrukcje ich części

 

2. Inne drobne ssaki.

 

3. Owady

8

1. Bocian czarny (Ciconia nigra).

Ochrona miejsc gniazdowania

Wyznaczanie i przestrzeganie zaleceń ochronnych w strefach ochronnych wokół gniazd

 

2. Bielik (Haliaeetus albicilla).

 

 

3. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

 

9

Ptaki

Zachowanie siedlisk

Zachowanie terenów otwartych

 

 

Wzbogacenie bazy pokarmowej w okresie zimowym

Wykładanie karmy dla ptaków w okresie mroźnej zimy w ilości do 150 kg

10

1. Nietoperze (Chiroptera).

Zachowanie miejsc rozrodu, miejsc lęgowych i bazy pokarmowej

Pozostawianie drzew dziuplastych i martwych

 

2. Ptaki (w szczególności dziuplaki).

 

3. Bezkręgowce

11

1. Bezkręgowce chronione na podstawie dyrektywy 92/43/EWG.

Zachowanie miejsc bytowania i rozrodu

1. Koszenia i odkrzaczania łąk.

2. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód w zbiornikach.

 

2. Gatunki ptaków chronione na podstawie dyrektywy 2009/147/WE

 

3. Pozostawiane drzew dziuplastych, próchniejących i martwych – głównie dąb (Quercus) i lipa (Tilia)

 

Załącznik 4. [OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia
ogółem w ha

1

Obszary ochrony ścisłej

1. W Obrębie Ochronnym Kampinos oddziały o numerach – 4–9, 13–17, 18a,b, 70a–n, 71a–j, 72a–m,o,p, 73a–g, 74a–h, 92m, 93f,g, 94b–j, 137b,c, 138c, 142c,f, 143b–d, 144, 145, 151f–h,j, 161c,f, 162, 165d–g, 166, 167a–n, 168, 169, 170a,b, 171, 172a,b, 181k,m, 210, 211, 215a–c, 216a–j,m–o,s, 217, 238–240, 242, 243a,c,d, 244, 245a–c, 246–248, 249a–c,f,g, 250a–c, 251a,c.

4636

 

 

2. W Obrębie Ochronnym Kromnów oddziały o numerach – 3A, 4, 4A, 5l,m,n, 6n,o, 9–12, 14c,d,f, 15a–i,k, 16a–g, 17a–h, 18a–j, 19a, 25a, 26a–c, 27a–c,f, 47c,d, 48a–f, 95, 96, 97a–d, 140j,k, 141d–j, 142d,–j, 143g–k, 144c–i, 145f,g,i,j, 146b,d,g,i , 147, 161f–j, 162d–j, 163f–j, 164j, 182c, 183–186, 193g–n, 194m–p, 195i–o, 196c–k, 197d–j, 198–202, 203a,h,i, 204f, 206b, 208d, 214c, 215a–c, 232–260.

 

 

 

3. W Obrębie Ochronnym Laski oddziały o numerach – 10l–t, 11h,k,m,n,p–s, 17f–i, 24b–d, 25a,b,f–p, 27a–j, 28a–i, 29–31, 32a,b,d–g, 33f,h–j, 34c–f, 35, 36, 37a,i–n, 38i–k, 48a–j, 49–57, 58d–l, 59c–j, 67–74, 75g,h, 77b–f,j,k, 92–101, 102a,d,i–n, 114a,d,f, 116a–g, 117–121, 132b, 133a–c, 134a–c, 135a–h,k,m, 136a–i,l,p, 147c–f,i–l, 148a,d,f,g,i–k, 160d–g, 161f,g, 171a–d,g, 172a–h,j–l, 173a–c,j, 232–234, 269, 270l,p–t, 271

 

2

Obszary ochrony czynnej

1. W Obrębie Ochronnym Kampinos oddziały o numerach – 1–3, 10–12, 18c–k, 19–69, 70o–s, 72k–m, 72n,r–w, 73h–j, 74i–o, 75–82, 83a–d,g–i, 84–91, 92a–l, 93a–d, 94a, 95–111, 112a–j,l–m, 113–131, 132a–h,j, 133–136, 137 a, 138a,b, 139–141, 142a,b,d, 143a, 146–150, 151a–d,i, 152b–f, 153–156, 157a–g,i,j, 158–160, 161a,b, 163, 164, 165a–c, 166, 170c–j, 172c–f, 172Aa,b,d,f,h–p,s,t, 173a–d,g–i,l, 174–178, 178Aa–m, 179, 180, 181a–j,l, 182a,b,d–g, 184a–t, 185–198, 199b–i, 200, 201a–i,k–p, 202, 203, 204a–o,w–ax, 205a–d,g–j, 207a–d, 212, 214, 215d, 216k,l,p,r,t,w, 218, 219a–d,h–j, 220, 221a–d,g–k, 225–237, 241, 243b,f, 245d,f, 249d,h, 250d–j, 251b,d, 252, 253a–o, 254a–d,g–m, 255, 256a,b,d–i, 257–269, 270a–kx, 271a–i,k–s, 272a–p, 273a–j,l–n, 275a–o,r–hx, 276–279, 280a,b,d–zx, 281–290, 291a–g,i–l, 292a–g,i–ox, 293a–c,f–x, 294a–m,o,p–dx, 295, 296, 297a–ax,cx–wx, 298a–xx,zx–fy, 299a–o,r–t, 300, 301a–g,i–fx, 302a–f,h–dy, 303, 304a–j,l–fx,hx–px, 305, 306, 307a–c,f–h,j–cx, 308, 309a–c,f,h,i,k–y, 310–314, 315a–gx,ix–px, 316a–z,bx,dx–gx,ix,jx, 317–323, 324a–d,g–j, 325a–i,k–s,w–ax, 326, 327, 328a–c,j, 329–332, 333a–h,k,l, 334a–t,z, 335a–k, 336, 337, 338a–l,m–s, 339a,b,d–n, 340a,b,f,h–ix, 341–343, 347–353, 354a–dx,gx,ix–wx,yx–ay, 355a,b,d–p,s–fx,hx,ix, 356–359, 360a–m,o–ax,cx,fx–mx, 361a–f,h–n,r–cx, 362a–j,l–w,y–bx,dx,fx, 363a–bx, 364, 365, 366b,d,h–n,p,r, 367a,c–z, 368a–g,i–p,s–y, 369a,c–nx, 370, 371, 372a–s,w,x, 373a–p,s–x,z–fx, 374a–j,l–o,r,s, 375–381, 382a–f,h–j,l,m,o–x, 383–389, 390–393, 394a–d, 395a–d, 396a–f, 397a, 398a–ay, 399, 400a–d,g–t, 401–404, 405a–l,o–x, 406a–r,w–bx, 407–410, 411a–o,s ,t, 412–414, 415a–y,ax–jx, 416a–r,t–gx, 17, 418a–l,n–p,s, 419a–i,k,l, 420–424, 446.

27 392

 

 

2. W Obrębie Ochronnym Kromnów oddziały o numerach – 1–3, 5a–k,o, 6a–m,r, 7–8, 13, 14a–c,g–m, 15j,l–o, 16h–j, 17i–l, 18k–m, 19b–f,h,j–r, 20a,f–y, 21–24, 25b–g, 26d–h, 27d,g–i, 28–46, 47a,b,f,g, 48g, 49–66, 67a,c,f–j, 68–76, 77a–h,j–n,p,r,t–dx,gx–rx, 78–94, 97f, 98–133, 134a–c,g–i, 135–139, 140a–i,l–p, 141a–c, 142a–c, 143a–f, 144a,b, 145a–d,h, 146a,c,f, 148–160, 161a–d, 162a–c, 163a–d, 164a–i,k, 165–179, 180a–d,g,h, 181, 182a,b,d–g, 187–192, 193a–f, 194a–l, 195a–f,h, 196a,b, 197a–c, 203b–g, 204a–d,g,h,k,m–t, 205, 206a,c–k, 207, 208a–c,f,g, 209–213, 214a,b,d, 215d,f, 216a–c,f–o, 216A, 217, 218, 219a–d, 219A–223, 224a–h,j–r, 225, 226, 227a–c, 229, 261–265, 266a–d,h–k, 267, 268, 269a,b,d–bx,gx–ix, 270a–j,l–w,y–fx,hx–jx, 271, 272a–dx,gx–ay,dy, 273a–n,r,t,y,z, 274a–n,p–bx,dx–mx, 275, 276c–s, 277a,c–n, 279–283, 284a–f,h–m, 285–290, 291a–p,s–y,ax–hx, 292a,b,d–w, 293a,c–h, 294, 295, 296b,d–h,j–s, 297, 298, 299a,d,f,h–n,p–dx,gx,hx, 300, 301a,c–g,i,j, 302a–g,i–j,l, 303, 304a–i,k–n, 305, 306a,b,d–t, 307, 308a–g,i–p, 309a–k,m–ix, 310–314, 315a–c,f–z, 316a,c–z, 317–320, 321a–i, 322–324, 325a–l,n–dx,gx, 326a–o,r–bx, 327–330, 331a–l, 332a–c,f–n, 333–335, 336a–n,p, 337, 338a–h,j–n, 339a–r,t–x,z–hx, 340a–t,x–z, 341–347, 348a–ax,bx, 349, 350a–gx, 351–355, 356a–l,n–kx, 357–363, 364c–l, 365, 366a–dx,gx, 367a–ix,kx,lx, 368a–hx,jx–px, 369a–f,h–n,p–w,y–bx, 370a–ax,cx–hx, 371, 372a–c,f–l, 373a–c,f–r, 374a–h,l–p,s–w, 375, 376, 377a–f,h–dx, 378a–g,i–fx, 379, 380, 381a–c,f–z, 382–384, 385a–g,i–m,o–ix, 386, 387a,c–n, 388–400, 402, 403, 415b, 419a,c,f–j.

 

 

 

3. W Obrębie Ochronnym Laski oddziały o numerach – 1, 2b–d,g–j,l, 3a–c,f–i, 4–8, 9a–d,g–i,k–o, 10a–d,g–k, 11a–g,i,j,l,o,t, 12, 13a,c–h, 14a,b,d–g, 15, 16, 17a–d, 18–23, 24a, 25c,d, 26a,b,d–g,i–s, 27k, 28j,k, 32c, 33a–d,g, 34a,b, 37b–f,o, 38a–h, 39–47, 48k,l, 58a–c, 59a,b, 60–66, 75a–f, 76, 77a,g–i,l–o, 78–80, 81a,c–l, 82–91, 102b,c,f–h, 103–113, 115a–k, 116h, 122, 123a,c,d, 124–130, 131a–f, 132a,c–g, 133d–g, 134d,f, 134Aa–l,o,s–w, 135i,j,n–r, 136j,k,m–o, 137–146, 147a,b,g,h, 148b,c,h, 149–159, 160a–c, 161a–d, 162–170, 171f,h,i, 172i,m,173d–i, 174–187, 188a–h,j–p, 189–193, 194a–d,h,k,l,o, 195, 196a–c,f–k, 197, 198, 199a–l, 200–204, 205a–d,g, 206a–s, 207, 208a–f,i,j, 209a–c,h–k, 210a,b,d,g–o,r–x, 211a,b,d–i, 212a–d,i,k,l,n, 213–218, 219g–fx, 220, 221a–m, 222–226, 227a,c–n, 228–231, 235–247, 248b–r, 249–253, 254a,b,f–l, 255–267, 268a–k,m–w,y,z, 270a–k,m–o, 272, 273, 274a,c,d,i–ax, 275a–n,p,r,t–bx, 276–281, 282a–j,l–n, 283a–r, 284–289, 290a–l,n–y, 291, 292a–f,h–xx, 293b–h,j–bx, 294–297, 298a–f, 298Aa–k, 299a–j, 300–302, 303a–t,x–fx, 304–306, 307a–gx,jx, 308a–px,sx–wx, 309a,c–hx,jx–mx,ox, 310a–dx,hx–kx,mx–zx,by, 311a–m,o, 312–314, 315a–f, 16a–x,z,ax, 317–322, 323a–w,y,ax,bx, 324a–hx,jx,lx–nx, 325a–dx,gx–jx,lx,mx,px,rx,tx,xx–ay,cy, 326b–i,k–m,o–x, 327a–c,f,h–t, 328a,b,d–h,j–m, 329–331, 332a–bx, 333a–g,i–lx,334a–d,g–s, 335a–s,w–bx, 336a–px, 337–338, 339a–f,h–m, 345a,c–f, 346a–g,i–z, 347, 348a,b,d–o, 349, 350, 351a–j,l–n, 352a–i, 353, 354, 355a–g, 357, 361b–f, 363, 364, 367.

 

 

 

4. W Ośrodku Hodowli Żubrów oddziały o numerach – 2a–d,f–l,m–s,w–z, 3a

 

3

Obszary ochrony krajobrazowej

1. W Obrębie Ochronnym Kampinos oddziały o numerach – 83f, 132i, 152a, 157h, 172g, 172Ac,g,r,wx, 173f,j,k, 178An,o, 184w, 199a, 201j, 204p–t,bx, 205f, 207f,g, 219f,g, 221f, 222–224, 253p, 254f, 256c, 270lx,mx,nx,ox, 271j, 272r, 273k, 275p, 280a,c, 291h, 292h, 293d,f, 294n,p,fx, 297bx,wx, 298yx, 299p, 301h, 302g, 304k,gx, 307d,i, 309d,g,j, 315hx, 316ax,cx,hx, 324f, 325j,t,bx, 328d–i,k–o, 333i,j,m,n,334wx,y, 335l,m, 338m, 339c, 340c,d,g, 344–346, 354fx,hx,xx, 355cr,gx, 360n,bx,dx, 361g,o,p, 362kx,cx,gx,hx,ix,jx, 363cx, 366a,c,f,g,o, 367b, 368hr, 369b,ox, 372t, 373ry, 374k,p, 381, 382g,k,n,y, 389Aa, 394f–l,m, 395f–l, 396g–l, 397b, 398by, 400f, 405mn, 406s,cx–ix, 411p,r, 416s, 418m,r, 419j, 425–434, 436–440, 442, 444, 448–452.

6516

 

 

2. W Obrębie Ochronnym Kromnów oddziały o numerach – 6p, 19g,i, 20b–d, 67b,d, 77i,o,s,fx, 134f, 180f, 204i,j,l, 216d,p,r, 219f, 224i, 227d,f–k,m–z,ax–tx,wx, 266f,g, 269b,c,cx–fx, 272fx,by,cy, 273o,p,s,t,w,x, 274o,cx,nx, 276a,b, 277b, 284g,n, 291r,z, 292c, 293b, 296a,c,i,k, 299b,c,g,o,fx, 301b,h, 302h,k, 304j, 306c, 309l, 315d, 316b, 321j, 325m,fx,hx, 326p, 331m, 332d, 336o, 338i, 339s,y, 340w, 348bx, 350hx–kx, 356m, 364a,b, 366fx, 367jx,lx, 368ix,rx, 369g,ox, 370bx,fx,ix,jx, 372d, 373d, 374i,j,kr, 377fx, 378h, 381d, 387b, 401, 404–412, 414, 415a,c–f, 416–418, 419b,d,k,l, 420.

 

 

 

3. W Obrębie Ochronnym Laski oddziały o numerach –2a,f,k, 3d, 9f,j, 10f, 13b, 14c, 26c,h, 37g,h, 81b, 114b,c, 115l, 123b,f, 131g, 134Am,n,p,r, 135l,s,t, 188i,r, 194f,g,i,j,m,n, 196d, 199m, 205f, 206t,w,z,x,y, 208g,h, 209c–g,k–n, 210c,f,p, 211c, 212f–h,j,m, 219a–f, 227b, 254c,d, 268lx, 274b,f,g,h, 275o,s, 282k, 283s,t, 290m, 292g, 293a,i, 298g, 298Al, 299k, 303w, 307hx,ix, 308rx, 309b,ix,nx, 310fx,gx,lx,ay,cy, 311n,p, 315g, 316y, 323xz, 324ix,kx,ox, 325fx,kx,nx,ox,sx,wx,by,dy,fy, 326a,j,n, 327d,g, 328c,i, 332cx, 333h, 334f, 335t,cx, 339g, 345b,c, 346h, 348c, 351k, 352j, 355h, 359, 360, 361a, 362, 365, 366, 368–376.

 

 

 

4. W Ośrodku Hodowli Żubrów oddziały o numerach – 1, 2t, 3b,c,d,f,g,h,i,j

 

Razem:

38544

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami.

Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r.

Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych.

Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących
przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Cały obszar Parku

Bez limitu

2

Stanica Naukowa w Famułkach Królewskich, Obręb Ochronny Kromnów, oddział – 370 dx

20

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących
przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Polany wypoczynkowe

Bez limitu

2

Centrum Edukacji w Izabelinie, Obręb Ochronny Laski, oddział 209g

500

3

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy Obrębu Ochronnego Kampinos, oddział – 172g

1. Ośrodek – 1 000

2. Muzeum – 50

4

OHŻ w Smardzewicach, oddział 2

60

5

Biblioteka, Budynek Dyrekcji Parku, Izabelin, Obręb Ochronny Laski oddział 209g

10

6

Gospodarstwo Szkółkarskie w Julinku, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 199a

50

7

Leśny Ogródek Botaniczny w Obrębie Ochronnym Laski, oddział 205d

50

8

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Zamczysku, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 165g

50

9

Mogiła Powstańców 1863 r., Obręb Ochronny Laski, oddział 234c

Bez limitu

10

Skansen budownictwa puszczańskiego – teren Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172Ar

100

11

Chata Kampinoska, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 173j

100

12

Muzeum Puszczy Kampinoskiej, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172g

50

13

Kapliczki, krzyże przydrożne, tablice pamiątkowe, pomniki i tym podobne obiekty – teren całego Parku

Bez limitu

 

14

Pozostałości cmentarzy kolonistów „olenderskich”:

1) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 367dx, 391m, 388ll,

2) Obręb Ochronny Kampinos, działka nr 2 we wsi Karolinów

 

15

Miejsce Pamięci Palmiry, Obręb Ochronny Laski, oddział 123a

 

16

Cmentarze wojenne z okresu II wojny światowej w:

1) Wierszach, Obręb Ochronny Laski, działka nr 118,

2) Laskach Obręb Ochronny Laski, oddział 210c,

3) Granicy, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 173f,

4) Wiktorowie, Obręb Ochronny Laski, oddział 298g

 

17

Cmentarz kolonistów niemieckich, Obręb Ochronny Laski, oddział 2f

 

18

Miejsce straceń Żydów Obręb Ochronny Kampinos, oddział 354ox

 

19

Mogiły żołnierskie – obszar całego Parku

 

20

Aleja III Tysiąclecia, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172Af

200

21

Współczesne miejsca kultu religijnego:

1) kościół w Górkach, Obręb Ochronny Kromnów, działka nr 255,

2) kościół w Wierszach, Obręb Ochronny Kampinos, działka nr 64

Bez limitu

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących
przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Parkingi:

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały – 2l, 3d, 9f, 10f, 123a, 135t, 188i, 208h, 209g, 227b, 326n, 360a,

2) Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 152a, 172Aw,x,

3) Obręb Ochronny Kromnów, oddz. 67b, 84k, 180f

Limitowana pojemnością parkingów

2

Pola wypoczynkowe:

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały – 114b, 115a, 134Am,n, 188i, 194f,g,i,j, 209c,d,f, 227b, 268x, 334f, 360a,b, 268x,

2) Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 152a, 172Aw 253p, 366i,

3) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 67b, 266d,g

13 250

3

Skansen w Obrębie Ochronnym Kampinos, oddział 172Ar

100

4

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172g

Ośrodek – 1 000

Muzeum – 50

5

Zagroda pokazowa żubrów w OHZ w Smardzewicach, oddział 2z

60

6

Stacja końcowa turystycznej kolejki wąskotorowej linii Sochaczew – Wilcze Tułowskie

300

7

Stanica Turystyczna Borek Tułowicki, Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 134b, 134f

500

 

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych i sportowych

Lp.

Miejsce udostępniane1)
(nazwa miejsca i jego lokalizacja według numeracji oddziałów)

Maksymalna liczba osób mogących
przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Boisko w Obrębie Ochronnym Laski, oddział 345b

500

2

Bunkry Fortu V, Obręb Ochronny Kromnów, oddział 224

20

3

Zbiornik retencyjno – infiltrujący przy oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Obrębie Ochronnym Laski, oddział 222a

10

4

Zbiornik wodny Mariew, Obręb Ochronny Laski, oddział 369b

5

5

Polany wypoczynkowe Obręb Ochronny Laski, oddziały –114b, 115a

50

 

134Am,n

100

 

188i

500

 

194f,g,i,j

2000

 

209c,d,f

2500

 

227b

300

 

268x

100

 

334f

3500

 

360a,b

100

 

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały –

152a

500

 

157h

100

 

172Aw

1000

 

173i,k,l

2000

 

253p

100

 

366i

100

 

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały –

67b

150

 

266d,g

150

6

Borek Tułowicki, Obręb Kromnów, oddziały –

134a,b,c,f

300

7

Bór Kazuński, Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 216–220, 222

200

 

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami.

Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r.

Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych.

Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »