| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 24
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 maja 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 17 Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. MŚ, poz. 17), w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego (BDG) należy obsługa techniczna, gospodarcza, informatyczna i administracyjna Ministerstwa, ewidencja i gospodarowanie majątkiem, organizacja zamówień publicznych, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie oraz koordynacja realizacji zadań Ministra związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną informacji niejawnych, a w szczególności:

1) obsługa administracyjno-biurowa, logistyczna, w tym związana z tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi, i techniczna Ministerstwa oraz nieruchomości znajdujących się w zarządzie i władaniu Ministerstwa, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dostawy towarów i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Ministerstwa;

2) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym finansowanych również ze środków zagranicznych, z wyłączeniem postępowań znajdujących się w zakresie właściwości Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych;

3) obsługa wyjazdów zagranicznych pracowników Ministerstwa i ekspertów Ministra;

4) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania majątkiem Ministerstwa, w tym ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

5) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

6) zapewnienie rozwoju systemów teleinformatycznych Ministerstwa, z uwzględnieniem wymagań dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz administrowanie tymi systemami, w tym również systemami, w których przetwarzane są informacje niejawne;

7) koordynowanie realizacji zadań Ministra związanych z zarządzaniem kryzysowym i powszechnym obowiązkiem obrony, zapewnienie przestrzegania w Ministerstwie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz odbieranie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.”;

2) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„§ 18a. Do zakresu działania Biura Finansowego (BF) należy obsługa finansowo-księgowa Ministerstwa, w tym obsługa finansowa realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, a w szczególności:

1) opracowywanie projektu i planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Ministerstwa w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz wieloletnich planów finansowych, w tym w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, w oparciu o jednostkowe plany rzeczowo-finansowe;

2) bieżąca obsługa budżetu Ministerstwa, w szczególności poprzez przygotowywanie wniosków w zakresie zmian planu finansowego dysponenta III stopnia, przygotowywanie wniosków o zmianę planu finansowego oraz wniosków o uruchomienie środków w ramach rezerwy celowej do dysponenta I stopnia;

3) organizowanie i prowadzenie rachunkowości Ministerstwa;

4) obsługa finansowo-księgowa poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa, w tym w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych oraz projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

5) naliczanie należności wynikających z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;

6) realizacja dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych w oparciu o przyjęty roczny plan finansowy.”;

3) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Do zakresu działania Biura Kadr i Szkoleń (BKS) należy prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych, a w szczególności:

1) opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie polityki personalnej w Ministerstwie;

2) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa, z wyłączeniem zagadnień związanych z naliczaniem i wypłatą świadczeń wynikających ze stosunku pracy;

3) organizowanie i przeprowadzanie naboru pracowników oraz organizowanie praktyk studenckich, staży absolwenckich i wolontariatu w Ministerstwie;

4) prowadzenie spraw z zakresu rozwoju zawodowego pracowników Ministerstwa;

5) gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia i szkolenia pracowników Ministerstwa;

6) prowadzenie działalności socjalnej w ramach administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, z wyłączeniem obsługi księgowej;

7) prowadzenie we współpracy z komórkami sprawującymi nadzór merytoryczny nad jednostkami podległymi albo nadzorowanymi przez Ministra, spraw związanych ze stosunkiem pracy kierowników tych jednostek;

8) koordynowanie działań związanych z przeciwdziałaniem korupcji w Ministerstwie.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wieczorek

Szkoleniowiec, właściciel firmy doradczej, specjalista ds. rachunkowości. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008. Praktyk kontroli z doświadczeniem od 2002 r. Niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, chętnie podejmujący trudne tematy. Autor wielu publikacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »