| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 32
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 91 Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2007 r., Nr 2, poz. 26 i Nr 3, poz. 63 oraz Dz. Urz. Min. Środ. z 2012 r. poz. 22).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.

Załącznik 1. [STATUT REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE]

Załącznik
do zarządzenia Nr 32
Ministra Środowiska
z dnia 18 czerwca 2013 r.

STATUT
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

§ 1. 1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwany dalej „Regionalnym Zarządem”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878 oraz z 2010 r. Nr 130, poz. 874), zwanego dalej „rozporządzeniem”, oraz niniejszego statutu.

2. Regionalny Zarząd zapewnia obsługę dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwanego dalej „dyrektorem Regionalnego Zarządu”, będącego organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w ustawie.

3. Regionalny Zarząd jest państwową jednostką budżetową, utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, podległą prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

§ 2. 1. Obszar działania Regionalnego Zarządu obejmuje region wodny Środkowej Wisły, region wodny Jarft, region wodny Niemna, region wodny Łyny i Węgorapy oraz region wodny Świeżej, określone rozporządzeniem.

2. Siedzibą Regionalnego Zarządu jest Warszawa.

§ 3. 1. Regionalnym Zarządem kieruje dyrektor Regionalnego Zarządu.

2. Dyrektor Regionalnego Zarządu kieruje Regionalnym Zarządem przy pomocy zastępców dyrektora oraz głównego księgowego.

3. Dyrektor Regionalnego Zarządu wykonuje zadania określone w ustawie.

4. Dla realizacji zadań Regionalnego Zarządu mogą być tworzone wewnętrzne komórki organizacyjne (wydziały, działy, zespoły, stanowiska pracy), jednostki terenowe (zarządy zlewni, inspektoraty, nadzory), a także inne jednostki organizacyjne – na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

5. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora Regionalnego Zarządu wykonuje wyznaczona do tych spraw osoba.

§ 4. 1. W skład Regionalnego Zarządu wchodzą następujące piony i jednostki terenowe:

1) pion Zasobów Wodnych;

2) pion Ochrony Przeciwpowodziowej;

3) pion Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych;

4) pion Gospodarowania Majątkiem Skarbu Państwa;

5) pion Inwestycji i Funduszy Europejskich;

6) pion Administracyjno-Prawny;

7) pion Ekonomiczny;

8) Zarząd Zlewni Pojezierza Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Hańczy z siedzibą w Giżycku;

9) Zarząd Zlewni Narwi z siedzibą w Dębe;

10) Zarząd Zlewni Wisły lubelskiej i Bugu granicznego z siedzibą w Puławach;

11) Zarząd Zlewni Wisły mazowieckiej z siedzibą w Warszawie;

12) Zarząd Zlewni Kamiennej i Radomki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Pionem lub pionami kierują zastępcy dyrektora Regionalnego Zarządu w liczbie uzgodnionej z prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

3. Pionem ekonomicznym kieruje główny księgowy.

§ 5. Szczegółową wewnętrzną strukturę organizacyjną Regionalnego Zarządu, zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności, określa Regulamin Organizacyjny Regionalnego Zarządu, nadany przez dyrektora Regionalnego Zarządu.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »