| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 40
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Ustala się podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

§ 2.

 Minister – Marcin Korolec określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

1) Biura Ministra,

2) Gabinetu Politycznego Ministra.

§ 3.

 Sekretarz Stanu – Stanisław Gawłowski:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Informacji o Środowisku,

b) Departamentu Zasobów Wodnych;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

b) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.

§ 4.

 Podsekretarz Stanu – Główny Geolog Kraju – Piotr Grzegorz Woźniak:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych,

b) Departamentu Gospodarki Odpadami,

c) Biura do spraw Węglowodorów,

d) Biura Dyrektora Generalnego w zakresie zarządzania kryzysowego i powszechnego obowiązku obrony;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,

b) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

c) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

§ 5.

 Podsekretarz Stanu – Główny Konserwator Przyrody – Janusz Zaleski:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

b) Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”,

c) Biura Nasiennictwa Leśnego,

d) Instytutu Badawczego Leśnictwa,

e) Polskiego Związku Łowieckiego,

f) szkół leśnych,

g) parków narodowych.

§ 6.

 Podsekretarz Stanu – Aneta Wilmańska:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Ekonomicznego,

b) Departamentu Funduszy Europejskich,

c) Departamentu Ochrony Powietrza w zakresie prowadzenia negocjacji dotyczących obrotu jednostkami przyznanej emisji (AAU) oraz monitorowania realizacji zawartych umów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 7.

 Podsekretarz Stanu – Beata Jaczewska:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Ochrony Powietrza z wyłączeniem zakresu, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. c,

b) Departamentu Prawnego,

c) Departamentu Zrównoważonego Rozwoju;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

b) Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego,

c) Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

§ 8.

 Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu działają w imieniu Ministra w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3–7, a w szczególności:

1) prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia;

2) uczestniczą w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich.

§ 9.

 Spory kompetencyjne między Sekretarzem Stanu i Podsekretarzami Stanu, a także między Podsekretarzami Stanu rozstrzyga Minister.

§ 10.

 1. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu działają poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3–7, na bezpośrednie polecenie Ministra.

2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu w imieniu Ministra prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia poza zakresem swoich kompetencji, na podstawie odrębnych pełnomocnictw Ministra.

3. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu podpisują pilne pisma zawierające stanowisko Ministra.

§ 11.

 1. W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki i kompetencje we wszystkich sprawach wykonuje Sekretarz Stanu, jako stały zastępca Ministra.

2. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, w czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu obowiązki i kompetencje Ministra wykonuje Podsekretarz Stanu wyznaczony przez Ministra.

§ 12.

 Zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

1) Biura Dyrektora Generalnego w zakresie innym niż wskazany w § 4 pkt 1 lit. d;

2) Biura Finansowego;

3) Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

4) Biura Kadr i Szkoleń.

§ 13.

 Schemat podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 14.

 Traci moc zarządzenie nr 38 Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 39).

§ 15.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).


Załącznik 1. [SCHEMAT PODZIAŁU KOMPETENCJI W KIEROWNICTWIE MINISTERSTWA ŚRODOWISKA]

Załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska Nr 40
z dnia 31 lipca 2013 r.

SCHEMAT PODZIAŁU KOMPETENCJI W KIEROWNICTWIE MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

infoRgrafika


 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »