| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 40
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Ustala się podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

§ 2.

 Minister – Marcin Korolec określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

1) Biura Ministra,

2) Gabinetu Politycznego Ministra.

§ 3.

 Sekretarz Stanu – Stanisław Gawłowski:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Informacji o Środowisku,

b) Departamentu Zasobów Wodnych;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

b) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.

§ 4.

 Podsekretarz Stanu – Główny Geolog Kraju – Piotr Grzegorz Woźniak:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych,

b) Departamentu Gospodarki Odpadami,

c) Biura do spraw Węglowodorów,

d) Biura Dyrektora Generalnego w zakresie zarządzania kryzysowego i powszechnego obowiązku obrony;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,

b) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

c) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

§ 5.

 Podsekretarz Stanu – Główny Konserwator Przyrody – Janusz Zaleski:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

b) Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”,

c) Biura Nasiennictwa Leśnego,

d) Instytutu Badawczego Leśnictwa,

e) Polskiego Związku Łowieckiego,

f) szkół leśnych,

g) parków narodowych.

§ 6.

 Podsekretarz Stanu – Aneta Wilmańska:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Ekonomicznego,

b) Departamentu Funduszy Europejskich,

c) Departamentu Ochrony Powietrza w zakresie prowadzenia negocjacji dotyczących obrotu jednostkami przyznanej emisji (AAU) oraz monitorowania realizacji zawartych umów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 7.

 Podsekretarz Stanu – Beata Jaczewska:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Ochrony Powietrza z wyłączeniem zakresu, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. c,

b) Departamentu Prawnego,

c) Departamentu Zrównoważonego Rozwoju;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

b) Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego,

c) Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

§ 8.

 Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu działają w imieniu Ministra w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3–7, a w szczególności:

1) prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia;

2) uczestniczą w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich.

§ 9.

 Spory kompetencyjne między Sekretarzem Stanu i Podsekretarzami Stanu, a także między Podsekretarzami Stanu rozstrzyga Minister.

§ 10.

 1. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu działają poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3–7, na bezpośrednie polecenie Ministra.

2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu w imieniu Ministra prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia poza zakresem swoich kompetencji, na podstawie odrębnych pełnomocnictw Ministra.

3. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu podpisują pilne pisma zawierające stanowisko Ministra.

§ 11.

 1. W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki i kompetencje we wszystkich sprawach wykonuje Sekretarz Stanu, jako stały zastępca Ministra.

2. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, w czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu obowiązki i kompetencje Ministra wykonuje Podsekretarz Stanu wyznaczony przez Ministra.

§ 12.

 Zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

1) Biura Dyrektora Generalnego w zakresie innym niż wskazany w § 4 pkt 1 lit. d;

2) Biura Finansowego;

3) Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

4) Biura Kadr i Szkoleń.

§ 13.

 Schemat podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 14.

 Traci moc zarządzenie nr 38 Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 39).

§ 15.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

§ 15.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).


Załącznik 1. [SCHEMAT PODZIAŁU KOMPETENCJI W KIEROWNICTWIE MINISTERSTWA ŚRODOWISKA]

Załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska Nr 40
z dnia 31 lipca 2013 r.

SCHEMAT PODZIAŁU KOMPETENCJI W KIEROWNICTWIE MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

infoRgrafika


 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »