| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 43
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich, zwaną dalej „Komisją”, jako organ pomocniczy Ministra Środowiska.

§ 2.

1. Do zakresu działania Komisji należy przygotowywanie dla Ministra Środowiska:

1) opinii w zakresie zatwierdzania projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dotyczących:

a) obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,

b) określania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego składowania odpadów,

c) ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,

d) obiektów budownictwa wodnego o wysokości piętrzenia przekraczającej 5 m;

2) ocen zakresu merytorycznego prac geologicznych wykonywanych przez państwową służbę geologiczną pełnioną przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy;

3) ocen projektów, dokumentacji i opracowań geologicznych zamawianych przez Ministra Środowiska innych niż wymienione w pkt 1, dotyczących geologii inżynierskiej;

4) analiz metod prowadzenia prac geologicznych dla celów dokumentacyjnych i opiniowania przepisów dotyczących projektowania robót geologicznych oraz ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb budownictwa, planowania przestrzennego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego składowania odpadów;

5) propozycji opracowań dotyczących metodyki projektowania prac geologicznych i dokumentowania geologiczno-inżynierskiego oraz tworzenia baz danych geologiczno-inżynierskich;

6) opinii w innych sprawach wskazanych przez Ministra Środowiska z zakresu geologii inżynierskiej.

2. Regulamin pracy Komisji jest określony w załączniku do zarządzenia.

§ 3.

1. W skład Komisji, wchodzą:

1) przewodniczący Komisji;

2) zastępcy przewodniczącego Komisji – w liczbie 3 osób;

3) członkowie – w liczbie do 16 osób.

2. Przewodniczącego Komisji, zastępców przewodniczącego Komisji oraz członków Komisji powołuje i odwołuje Minister Środowiska.

§ 4.

1. Obsługę Komisji zapewnia departament właściwy w sprawach geologii i koncesji geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

2. Dyrektor departamentu właściwego w sprawach geologii i koncesji geologicznych wyznacza pracownika departamentu do pełnienia funkcji sekretarza Komisji.

3. Do zadań sekretarza Komisji należy obsługa posiedzeń zespołów oraz posiedzeń plenarnych Komisji, w tym zawiadamianie członków Komisji oraz osób wymienionych w § 1 ust. 2, § 2 ust. 3 i § 6 ust. 1 załącznika do zarządzenia o terminie posiedzenia, pomoc w redagowaniu opinii w toku posiedzenia, a także wykonywanie wszelkich innych prac biurowych związanych z działaniem Komisji lub poszczególnych zespołów.

§ 5.

1. Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane z budżetu Ministerstwa Środowiska, w części będącej w dyspozycji departamentu właściwego w sprawach geologii i koncesji geologicznych w Ministerstwie Środowiska, przeznaczonej na wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością organów pomocniczych Ministra Środowiska.

2. Przewodniczącemu, zastępcom, oraz członkom Komisji, a także osobom niewchodzących w skład Komisji, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 ust. 3 załącznika do zarządzenia, przysługuje prawo do diet oraz zwrotu kosztów przejazdów i noclegów, na zasadach i w wysokości określonej przepisami o zasadach ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska Nr 44 z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie powołania Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich2).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Ministra Środowiska Nr 39 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2009 r. Nr 2, poz. 39).

Załącznik 1. [Regulamin pracy Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich]

Załącznik do zarządzenia nr 43 Ministra Środowiska
z dnia 31
lipca 2013 r.

Regulamin pracy Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich

§ 1. 1. Przewodniczący Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich, zwanej dalej „Komisją”, reprezentuje Komisję na zewnątrz, kieruje pracami Komisji, zwołuje posiedzenia zespołów, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu pracy Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich, zwanego dalej „Regulaminem”, oraz składa Ministrowi Środowiska sprawozdanie z działalności Komisji za dany rok w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

2. Przewodniczący wyznacza osobę, spośród członków Komisji albo osób niewchodzących w jej skład, która opracowuje opinię (koreferat) dotyczącą sprawy skierowanej do rozpatrzenia i przedstawia tę opinię zespołom, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, na posiedzeniu, o ile zostały powołane.

3. Przewodniczący po zapoznaniu się z opinią (koreferatem) może odstąpić od zwołania posiedzenia zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu. W takiej sytuacji opinia (koreferat) wraz z opinią przewodniczącego stanowią opinię, ocenę, analizę lub propozycję dla Ministra Środowiska, o których mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia.

§ 2. 1. Komisja rozpatruje sprawy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–5 zarządzenia, w zespołach powołanych przez przewodniczącego Komisji, zwanych dalej „zespołami”.

2. Zespół składa się z przewodniczącego zespołu, którym jest przewodniczący Komisji lub jego zastępca, i co najmniej 2 członków Komisji. W uzasadnionym przypadku, przewodniczący Komisji może wyznaczyć na przewodniczącego zespołu innego członka Komisji.

3. Przewodniczący Komisji może powołać w skład zespołu specjalistę niebędącego członkiem Komisji, po poinformowaniu dyrektora departamentu właściwego w sprawach geologii i koncesji geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

4. W skład zespołu nie mogą wchodzić osoby wymienione w § 6 ust. 1 pkt 1–3 Regulaminu.

5. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej zespół może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w § 3 Regulaminu.

§ 3. Sprawy szczególnie skomplikowane rozpatrują zespoły w rozszerzonym o jedną albo dwie osoby składzie, na polecenie przewodniczącego Komisji lub na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Komisji. W skład poszerzonego zespołu wchodzą inni członkowie Komisji lub inne osoby powołane zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu.

§ 4. Minister Środowiska może zwołać posiedzenie plenarne całego składu Komisji w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 zarządzenia.

§ 5. Członkowie Komisji lub zespołu oraz osoby powołane zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu powinni być zawiadamiani o terminie i porządku posiedzenia plenarnego Komisji lub zespołu na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem, drogą pisemną lub mailową lub telefoniczną.

§ 6. 1. Na posiedzenie plenarne Komisji lub zespołu powinni być na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem zaproszeni:

1) przedkładający projekt robót geologicznych, dokumentację geologiczną lub inne opracowanie;

2) osoba, która sporządziła projekt robót geologicznych, dokumentację geologiczną lub inne opracowanie;

3) osoba, która sporządziła opinię (koreferat) w rozpatrywanej sprawie;

4) przedstawiciel departamentu właściwego w sprawach geologii i koncesji geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

2. Przewodniczący Komisji lub zespołu może w razie potrzeby zaprosić na posiedzenie także inne osoby niewymienione w ust. 1.

3. Nieobecność na posiedzeniu osób wymienionych w ust. 1 nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.

§ 7. 1. Przewodniczący zespołu otwiera posiedzenie, przedstawiając temat posiedzenia i członków zespołu oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniu.

2. Autorzy albo przedkładający opracowania (projekty, dokumentacje) w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–5 zarządzenia, prezentują cel wykonania, zakres i wyniki prac przeprowadzonych i udokumentowanych w przedłożonym opracowaniu.

3. Osoby biorące udział w posiedzeniu mogą zgłaszać pytania do autorów opracowań lub przedkładających opracowanie, którzy następnie udzielają odpowiedzi.

4. Osoba, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, przedstawia sporządzoną przez siebie opinię (koreferat).

5. Prowadzi się ogólną dyskusję, w której biorą udział wszyscy zaproszeni na posiedzenie.

6. Członkowie zespołu prowadzą naradę, w której udział biorą przewodniczący, członkowie zespołu, osoba sporządzająca opinię (koreferat), przedstawiciel departamentu właściwego w sprawach geologii i koncesji geologicznych w Ministerstwie Środowiska. Narada odbywa się na wniosek co najmniej jednej z tych osób i toczy się bez udziału autorów oraz przedkładających opracowania, o których mowa w ust. 2.

7. Po naradzie odbywa się głosowanie nad przyjęciem danego opracowania, które jest jawne. Dokonując oceny opracowania zespół ocenia prawidłowość jego sporządzenia kierując się zarówno własnym doświadczeniem zawodowym, jak i ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21) oraz przepisami wykonawczymi. W głosowaniu biorą udział przewodniczący i członkowie zespołu. Rozstrzygnięcia zespołu zapadają większością głosów. W razie równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego.

8. Zespół sporządza na piśmie opinię, ocenę, analizę lub propozycję, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–5 zarządzenia, na temat opracowania będącego przedmiotem posiedzenia.

9. Opinia, ocena, analiza lub propozycja powinna w szczególności zawierać oznaczenie miejsca i daty posiedzenia, tematu rozpatrywanej sprawy oraz stanowisko zespołu wraz z uzasadnieniem, oraz zostać podpisane przez przewodniczącego i członków zespołu.

10. Przewodniczący zespołu przedstawia opinię, ocenę, analizę lub propozycję Ministrowi Środowiska.

§ 8. Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio do posiedzeń plenarnych Komisji oraz posiedzeń zespołu w rozszerzonym składzie.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Kopijer

Absolwent studiów MBA (Thames Valley University, London). Posiada amerykańskie certyfikaty Modelu ROI™, J.J.Phillips, ROI Institute oraz metodologii Human Performance Improvement, ASTD. Certyfikowany Coach LMI™. Ponad 20-letnie doświadczenia menedżerskie i biznesowe zdobywał, jako Prezes 2C Dom Brokerski Rynku Szkoleń, Prezes American Society for Training and Development na Polskę, Wiceprezes polskiego oddziału International Institute of Coaching, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Project Manager Misji Studyjnych w renomowanych przedsiębiorstwach w Anglii, Francji Niemczech, Holandii i Belgii, organizowanych przez Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Finansów oraz udziałowiec i menedżer różnych firm szkoleniowych i doradczych. Doświadczenie w HR zdobywał, jako specjalista ds. szkoleń w centralnym zarządzie Poczty Polskiej oraz HR Manager w KOMA S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »