| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 47
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 września 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 84 Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 4, poz. 80) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 w pkt II „Działania ochronne na obszarach ochrony czynnej”:

a) lit. A. „W ekosystemach leśnych” otrzymuje brzmienie:

„A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Odnowienia pod osłoną drzewostanów

Sadzenie drzew i krzewów zgodnie z docelowymi składami gatunkowymi określonymi na podstawie przyjętej klasyfikacji fitosocjologicznej zespołów roślinnych i ich korelacji z potencjalnymi typami siedliskowymi lasu na powierzchni – 13,26 ha

Oddziały – 31a, 36f, 52a, 73k, 82j, 112a, k, 168d, 174f, 181f, 185a

2

Podsadzenia pod osłoną przerzedzonych drzewostanów

Sadzenie drzew i krzewów zgodnie z docelowymi składami gatunkowymi określonymi na podstawie przyjętej klasyfikacji fitosocjologicznej zespołów roślinnych i ich korelacji z potencjalnymi typami siedliskowymi lasu na powierzchni – 1,00 ha

Oddział 182c

3

Dosadzanie drzew w uprawach leśnych (poprawki i uzupełnienia)

Sadzenie odpowiednich gatunków drzew i krzewów w uprawach leśnych w miejsce wypadłych sadzonek na powierzchni 4,61 ha oraz na uprawach, na których potrzeba dokonania poprawek wynika z przeprowadzonej oceny udatności

1. Oddziały – 2b,c,d,12j,k,15c,19a,28j,31a,48i,57d,75i,118Kl, 127c,12 8Aa,c,155h,168b, 170h,182a.

2. Działki – 227/5, 227/6, 227/7, 264/5, 743/53

w miejscach wynikających z oceny upraw

4

Pielęgnowanie upraw

Stwarzanie warunków do wzrostu i rozwoju upraw, poprzez wykaszanie i motyczenie chwastów na uprawach na powierzchni 310,43 ha (w jednym roku lub corocznie)

1. Oddziały – 2b,c,d,8i,k,n,12j,k, 15c,28Aa,29j,
30g, 31a,33d,36b,f,39f,4 3k,48i,51b,c,52a, 57d,59a,71a,b,75i, 78Aj,78Cd,82j,91C,
91Dl,92a,106f,117k,l, 118Dd,118Kl, 121,j,123Kf,
126j,127c, 128Aa,b, 135d,f,g,140g,142b,155b,
f,h,160j,163a,164a165d,f,167a,168b,d,g,170h,
174f,179b,181f,182a,c, 184a,185a,186c,187b,
192b,198d,199d,202t, 205l,

2. Działki – 743/53, 227/5, 227/6, 227/7, 264/5

5

Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanach

Wycięcie drzew niepożądanych, w razie potrzeby ogławianie i obrączkowanie w uprawach i młodnikach w wieku 5–10 lat, na powierzchni 31,19 ha (czyszczenia wczesne)

Oddziały – 28j,30d,118d,118C a,182c

6

Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanach

Wycięcie drzew niepożądanych w młodnikach w wieku 11–20 lat, na powierzchni 36,57 ha (czyszczenia późne)

Oddziały – 5d,10a,15n,o,36c,4 8c,i,51a,55c,91ax, 91Ad,91Bf,97m,116Aa,128Ab,186a, 189Aa,b,c,202t

7

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzewostanów (trzebieże wczesne)

Wycinanie drzew mających niekorzystny wpływ na prawidłowy rozwój drzewostanu na powierzchni 3,88 ha, w drzewostanach w wieku 21–40 lat

Oddziały – 130d, 203k, 203n

8

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzewostanów (trzebieże późne)

Wycinanie drzew mających niekorzystny wpływ na prawidłowy rozwój drzewostanu na powierzchni 327,61 ha, w drzewostanach powyżej 40 lat

Oddziały – 5k,11d,f,16a,d, 17f,g,19a,c,f,21d,f, 31c,36f,37b,43a,j,4 4k,46a,b,48g, 69f,h,73h,74i,78l, m,78Ch,78Ci,79g, 87d,f,i,89g,90b,c, 91l,p,s,91Ak,91Al, 91Bb, 91Co, 93a,b,97k,n, 110g, 111f, 112a, k, 113a, 117b, 119d, 136i, 151a,c, 151d,g,j,l, 152c,d, 152g,h, 160d, f, g, h, 162a, 166h, 174d,h, 176a,b, 177b,d, f, 178a,b,c,d, 181c, 182c, 192r,s, 193 a,b,c,g, 199a,b, 202i,r, 203j,l, 204a,b,c,d,f,g,h, 205a,b, c,d,f,h,i,j,k,m, 206b,208a,c,d,f,i

9

Przebudowa drzewostanów

Przebudowa drzewostanów mająca na celu zmianę gatunkową składu drzewostanu stosownie do siedliska, zmianę struktury biologicznej drzewostanu na powierzchni 10,38 ha

Oddziały – 19b,73k,168d, 177g, 185f, 189a

10

Utrzymanie stanu sanitarnego drzewostanów

Usunięcie z drzewostanu wywrotów i złomów, drzew opanowanych przez kambio- i ksylofagi oraz grzyby patogeniczne, które poprzez masowe występowanie zwiększają zagrożenie dla całego drzewostanu, powodując jego gwałtowny rozpad (według potrzeb), zabieg nie dotyczy drzew z dziuplami, leżących i stojących drzew obumarłych – stanowiących drewno martwe/posusz ekologiczny

W miejscach faktycznego zagrożenia ustalonych na podstawie obserwacji terenowych

11

Usuwanie gatunków obcych

Mechaniczne usuwanie gatunków obcych dla flory krajowej z podsadzeniem gatunków stanowiących dla nich konkurencję (według potrzeb)

Oddziały – 28j,30d, 118d,118Ca,182c,5d, 10a,15n,o,36c,48 c,i,51a,55c,91ax,91Ad, 91Bf,97m,116Aa,128Ab,186a, 89Aa,b,c,202t, 73k, 19b,130d,203k,203n,5k, 11d,f,16a,d, 17f,g,19a,c,f,21d,f, 31c,36f,37b,43aj 44k,46a,b,48g, 69f,h,73h,74i,78l,m, 78Ch,78Ci,79g, 87d,f,i,89g,90b,c,91l,p,s,91Ak,91Al, 91Bb, 91Co, 93a,b,97k,n, 110g, 111f, 112a,k, 113a, 117b, 119d, 136i, 151a,c, 151d,g,j,l, 152c,d, 152g,h, 160d,f,g,h, 162a, 166h, 168d, 174d,h, 176a,b, 177b,d,f,g 178a,b,c,d, 181c, 182c, 185f, 192r,s, 193a,b,c,g, 199a,b, 202i,r, 203j,l, 04a,b,c,d,f,g,h, 205a,b,c,d, f,h,i,j,k,m, 206b, 208a,c,d,f,i, 19b,73k,168d, 177g, 185f, 189a

12

Likwidacja zagrożenia dla drzewostanów spowodowanego przez owady

1. Prognozowanie występowania owadów zagrażających drzewostanom – około 160 prób.

2. Wyszukiwanie drzew zasiedlonych przez kambiofagi.

3. Korowanie surowca drzewnego, rozdrabnianie gałęzi i resztek po wyróbce drewna (według potrzeb).

4. Wykładanie pułapek feromonowych – około 120 sztuk.

5. Wykonanie cięć przygodnych i sanitarnych (według potrzeb)

W miejscach faktycznego zagrożenia ustalonych na podstawie obserwacji terenowych

13

Likwidacja zagrożeń drzewostanów ze strony grzybów pasożytniczych

Usuwanie drzew opanowanych, zagrażających trwałości drzewostanów (według potrzeb)

W miejscach faktycznego zagrożenia ustalonych na podstawie obserwacji terenowych

14

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanach przez jelenie i sarny

Wykonanie nowych ogrodzeń upraw leśnych, powierzchnia grodzenia około 43 ha przed zwierzętami

Oddział – 36f, 73k, 78Aj, 78Cd, 82j, 92a, 112k, 121j, 127c, 128Aa, 155h, 168d,174f, 181f, 182c, 185a

Naprawa ogrodzeń istniejących do 40 km

Istniejące ogrodzenia

Indywidualne mechaniczne zabezpieczenie sadzonek około 10 ha (w jednym roku lub corocznie)

Oddział – 71a,b, 73k, 75h, 82a, 112a, 160j

Zabezpieczenie sadzonek środkami odstraszającymi oraz wełną owczą około 16ha (w jednym roku lub corocznie)

Oddział – 2b,c, 15c, 28j, 57d

15

Ochrona przeciwpożarowa

1. Konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja) – na długości około 32 km (w jednym roku lub corocznie)

2. Konserwacja punktów czerpania wody (3 punkty) – corocznie.

3. Utrzymanie przejezdności dróg pożarowych.

4. Oczyszczanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych z materiałów łatwopalnych i pozostałości po wyróbce drewna na powierzchni około 79 ha (w jednym roku lub corocznie).

5. Usuwanie drzew i krzewów pod liniami energetycznymi.

6. Naprawa i wymiana tablic informujących o zagrożeniach pożarowych oraz oznakowanie dróg pożarowych.

7. Ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu według potrzeb wynikających ze stanu zagrożenia pożarowego

Teren Parku w strefie ochrony czynnej

 

 

Budowa nowych i naprawa starych rogatek, w celu ograniczenia możliwości wjazdu pojazdów do lasu – około 106 sztuk (w jednym roku lub corocznie)

Oddziały – 5s, 5Ba,b,c,d,f, 5Af,g,i,kj,8a,b,m,o,l, 9k,p,s, 88, 89, 151, 153, 156, 162, 163

 

 

Modernizacja dróg umożliwiająca dojazd wozów straży pożarnej do siedlisk Natura 2000

Teren całego Parku

Modernizacja dwóch stanowisk czerpania wody

Oddziały – 11, 166c,d”

 

b) lit. C „Inne, według specyfiki Parku” otrzymuje brzmienie:

„C. Inne, według specyfikacji Parku:

 

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Konserwacja leśnych mogił z okresu Wiosny Ludów i II Wojny Światowej

Zadanie realizowane przez Park, według potrzeb

Oddziały – 69, 75, 185

2

Budowa i remont urządzeń turystycznych

Coroczna naprawa, konserwacja i budowa infrastruktury turystycznej (około 240 obiektów), w tym:

1) wiat,

2) zadaszeń,

3) ławostołów,

4) ławek,

5) punktów widokowych,

6) ogrodzeń,

7) oznakowań,

8) drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,

9) tablic edukacyjno-informacyjnych,

10) odbudowa „schodów wojewody”

Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych, polach wypoczynkowych i parkingach na terenie całego Parku

3

Odtworzenie siedliska priorytetowego – muraw napiaskowych na terenie Ozu Budzyńskiego

Usuwanie roślinności niepożądanej (drzewiastej i krzewiastej) w tym gatunków obcych inwazyjnych z powierzchni 1,7 ha

Oddział 91Ds

4

Zarządzanie Planem Ochrony Parku i informacją przyrodniczą

Budowa wewnętrznej sieci informatycznej (światłowodowej i radiowej) wraz z przyłączem zewnętrznym

Teren Parku wraz z siedzibą Dyrekcji Parku”

 

2) w załączniku nr 3 w pkt II „Obszar ochrony krajobrazowej”, w lit. B „Ochrona gatunków zwierząt”, dodaje się lp. 4 w brzemieniu:

„4

Daniel

Monitoring występowania gatunku obcego, introdukowanego przez obwody łowieckie graniczące z Parkiem

Odstrzały redukcyjne zwierząt na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, zgodnie z planem redukcji”

 

3) w załączniku nr 5 lit. C „Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych” otrzymuje brzmienie:

„C. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.

Miejsca udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Stacja turystyczna z polem biwakowym w Wypalankach, oddział 166 d, f

100

2

Jezioro Łódzko – Dymaczewskie, oddział 135Aa, b

510

3

Jezioro Witobelskie, oddział 193A

80

4.

Jezioro Wielkowiejskie, oddział 122K 1

510

5

Jezioro Chomęcicko-Rosnowskie, oddział 166 Aa

120

6

Jezioro Jarosławieckie oddział 107f

300”

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »