| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 61
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2014 r.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną czynną oraz krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 61 Ministra Środowiska
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenie wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków

1

Zanikanie siedlisk ptaków wodno-błotnych wywołane ekspansją trzciny i krzewów

Koszenie trzcinowisk z usuwaniem biomasy

2

Ekspansja norki amerykańskiej (Neovison vison) jako gatunku obcego, stanowiącego zagrożenie dla trwałości populacji gatunków fauny

1. Eliminacja gatunku obcego.

2. Prowadzenie monitoringu populacji oraz identyfikowanych zagrożeń

3

Deficyt tlenowy wód w okresie wysokich temperatur w wyniku procesu zarastania koryt rzecznych Narwi (koryto anastomozujące) i spowolnienia przepływu wody

Zwiększanie retencji i utrzymanie przepływów biologicznych poprzez udrażnianie zarastających koryt rzecznych

4

Zanikanie roślinności łąkowo-pastwiskowej w następstwie zaniechania tradycyjnych form użytkowania

1. Koszenie łąk.

2. Wypas bydła, koni

5

Zarastanie trzciną i krzewami ekosystemów nieleśnych

1. Koszenie mechaniczne trzcinowisk i turzycowisk

2. Wycinanie ręczne krzewów ograniczające ich sukcesję

6

Brak akceptacji społecznej dla potrzeby prowadzenia zabiegów ochronnych na gruntach niebędących własnością Skarbu Państwa, położonych w granicach Parku

1. Wykup gruntów.

2. Działania edukacyjne społeczności lokalnych

II. Zagrożenie wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków

1

Występowanie pożarów

1. Współpraca ze strażą pożarną.

2. Patrolowanie terenu

2

Zagrożenia spowodowane przez masowe pojawianie się owadów foliofagicznych i kambiofagicznych

1. Wykładanie pułapek feromonowych i klasycznych.

2. Poszukiwania owadów w ściółce jako działań monitoringowych w celu identyfikacji przebiegu gradacji owadów.

3. Ustalenie ewentualnych metod zapobiegawczych w przypadku stwierdzenia zagrożeń o charakterze ekstremalnym (klęskowym)

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków

1

Pogarszanie się jakości wody w Narwi (obniżanie się zawartość tlenu, zwiększanie ilości biogenów i toksyn wydzielanych przez sinice) w wyniku niekontrolowanego zrzutu wody ze zbiornika Siemianówka w okresie zakwitów glonów

1. Współpraca z zarządem zbiornika Siemianówka.

2. Okresowa kontrola i ustalanie optymalnych wielkości zrzutów wody do rzeki Narew

 

2

Zmiana naturalnego przepływu wód w Narwi w wyniku żądań rolników dotyczących obniżania poziomów piętrzenia określonych pozwoleniem wodnoprawnym

Współpraca z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie funkcjonowania zbiornika Siemianówka i jazu w Rzędzianach w zakresie gospodarki wodnej

 

3

Funkcjonowanie poza granicami Parku urządzeń hydrotechnicznych (zbiornika Siemianówka i jazów na uregulowanych odcinkach Narwi) negatywnie wpływające na jakość oraz poziom wód powierzchniowych rzeki, co ma niekorzystny wpływ na warunki środowiskowe bytowania i rozrodu ichtiofauny, zwłaszcza gatunków ryb drapieżnych

Wspomaganie populacji ryb drapieżnych oraz regulacja jej struktury wiekowej przez zarybianie – zgodnie z opracowaniem i zaleceniami Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Niestabilny poziom wód powierzchniowych i gruntowych

Egzekwowanie wytycznych pozwolenia wodno prawnego oraz kontrola piętrzeń wody na jazie w Rzędzianach

2

Zagrożenie pożarowe

Współpraca ze strażą pożarną

3

Nielegalne składowiska odpadów

Współpraca z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie edukacji i przestrzegania obowiązujących przepisów gospodarki odpadami

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Wystawienie pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha)2)

2 sztuki

1. Wieś Uhowo, działka numer 342/3

2. Miasto Suraż, działka numer 11

2

Poszukiwania owadów w ściółce

2 próby

 

3

Prognozowanie występowania cetyńca (Tomicus sp.) na pułapkach klasycznych

2 sztuki

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja3)

1

1. Koszenie łąk z wywożeniem biomasy.

2. Wypas z wykorzystaniem bydła

52,97 ha

1. Wieś Kurowo, działki o numerach – 3/1, 4/3, 6/28, 6/2.

2. Miasto Suraż, działki o numerach – 85/3, 112/3, 123/1, 126/1, 143/1, 155/1, 158/2, 159/1, 173, 175, 179/3, 199/17, 274/1, 276/1, 278/1, 279/1, 288/3, 288/4, 369/1, 431/1, 474/5, 474/6, 484/1,576-578, 580/1, 581/1, 665/1, 667/1, 669/1, 671/1, 682/1, 696/4, 716, 750, 751, 758, 792/1, 860, 880

2

Koszenie, odkrzaczanie ze zbiorem biomasy w ramach 5-letniej umowy dzierżawy gruntów

104,90 ha

1. Wieś Uhowo, działki o numerach – 344/4, 345/4, 345/5, 346/2-346/4, 347/1-347/5, 348/1-348/3, 349/3, 349/4, 350, 357/1, 357/2, 357/4, 358/1, 359/3, 359/4, 360/6, 362/1, 362/2, 371/6, 373/4, 375/3, 760, 761/1, 762/1, 763/1, 765/1, 766, 767/2, 769/1, 770/1, 777/1, 778/1, 780-782, 784, 785, 788-791, 793, 795, 796, 800-802, 804, 806/1, 808/1, 809/1, 813/1, 814/2, 817/1, 819/1, 821/2, 823/1, 826/1, 829/1, 830/1, 833/1, 834, 835/2, 837/1, 838/1, 848/2, 849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853/1, 854, 864-866, 869, 871-875, 877, 879, 882, 884, 885, 887, 889, 892, 897, 901, 902/1, 903-905, 906/1, 913, 916, 917.

2. Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach – 28, 36, 39-41, 42/1, 45, 48, 51, 58, 60, 61, 63-65, 67/1, 71, 77, 78, 89, 90, 94, 103, 107, 108, 110, 113-116, 120,136-138, 142, 148-150, 152, 153, 160, 161, 169, 172, 175, 181, 182, 185, 457, 461/1, 464, 465, 472/1

 

3

Ręczne koszenie i odkrzaczanie w siedliskach: zarośla wierzby rokity (Betulo-Salicetum repentis) szuwarze turzycy nitkowej (Caricetum lasiocarpae) i łąkach trzęślicowych (Molinietum caeruleae)

45,10 ha

1. Wieś Uhowo, działki o numerach –344/3, 351, 352, 353/1-353/3, 354/1, 354/2, 354/3, 355, 356, 363, 366, 367, 369/4, 369/5, 370/1, 370/2, 371/3, 372/1-372/4, 373/1, 373/3, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/5-376/11, 377/2, 377/3, 378/1-378/3, 379/3, 771/1, 772/1, 773/1, 774, 775/1,

2. Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach – 123, 128, 131, 133, 135, 140

4

Mechaniczne koszenie, odkrzaczanie z wywożeniem biomasy w ramach 5-letniej umowy dzierżawy

72,48 ha

1. Wieś Kruszewo, działki o numerach – 318/1, 398/5, 403/1- 403/5, 403/10, 403/11, 404, 551- 554, 556, 569, 584, 586, 593

2. Wieś Pańki, działki o numerach – 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 2/9-2/12, 3/2, 3/4, 3/5, 3/8, 3/9, 4/1-4/4, 5/9, 5/12-5/15, 6/8, 7/2, 7/8-7/10, 8/7, 8/10, 8/15-8/17, 8/20, 8/27, 8/30, 8/33, 8/37-8/40, 8/42-8/46, 8/6, 9/1, 9/2, 9/20-9/22, 10/1, 10/3, 11/1, 12/5,21/21, 21/28, 21/29, 22/10, 24/17, 24/18, 25/1, 26/1, 331, 332, 334, 336, 339, 342, 344, 345, 347-349, 353-357, 362

5

Koszenie z usuwaniem biomasy (zabiegi wieloletnie – przewidziane na okres kolejnych 6 lat)

721,95 ha

1. Wieś Kruszewo, działki o numerach – 154/1, 154/2, 154/3, 156/1, 156/3, 156/4, 156/6, 159/2, 160/4, 162/1, 162/2, 162/3, 163/10, 163/4, 163/8, 163/9, 164/5, 164/6, 164/7, 168/1, 168/10, 168/11, 168/13, 168/14, 168/15, 168/24, 168/26, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9, 171/1, 171/2, 171/6, 171/7, 171/8, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 176/1, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 177/5, 178/12, 178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 178/17, 178/18, 178/19, 178/5, 178/6, 179/1, 179/6, 183/5, 185/2, 185/3, 185/4, 185/6, 185/7, 188/1, 188/3, 188/4, 188/5, 194/1, 203/17, 204/4, 204/5, 204/6, 209/10, 210/2, 211/17, 211/20, 211/23, 211/24, 211/25, 211/26, 211/27, 211/7, 212/14, 212/18, 212/22, 212/25, 212/29, 212/6, 212/9, 216/1, 216/2, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/10, 229/2, 229/3, 229/4, 229/8, 229/9, 230/4, 230/5, 230/6, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 234/1, 234/2, 234/3, 239/1, 239/2, 239/3,347/1, 347/2, 347/3, 347/4, 347/5, 355/2, 356/2, 357/7, 357/8, 357/9, 359/10, 359/11, 359/12, 359/13, 359/17, 359/6, 359/7, 360/6, 363/1, 366/5, 378/3, 384/2, 385/1, 385/2, 385/3, 389/16, 389/17, 389/18, 389/25, 389/26, 389/27, 392/6, 394/1, 691, 692, 693, 694, 704, 711, 712, 713, 714, 715, 726, 727, 728, 734, 735, 736, 737, 738, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 785, 795, 817, 818, 819, 820, 821, 829, 832, 833, 835, 837, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 852, 853, 854, 855, 856, 858, 863, 866.

 

 

 

 

2. Wieś Izbiszcze, działki o numerach – 83/4, 241/4, 243/5, 245/3, 251/3, 252/4, 252/5, 252/6, 253/3, 253/4, 258/3, 298/1, 310/12, 310/6, 311/1, 311/3, 312/3, 312/4, 314/2, 317/1, 317/3, 317/4, 319/1, 319/11, 319/14, 320/1, 320/12, 320/7, 320/9, 322/1, 322/8, 325/1, 325/11, 325/15, 325/16, 325/2, 325/5, 325/6, 325/8, 327/1, 327/2, 327/3, 327/5, 327/6, 327/8, 327/9, 329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 330/5, 332/1, 332/2, 332/32, 332/5, 333/12, 333/6, 334/6, 334/7, 335/6, 335/7, 337/8, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 338/7, 338/8, 339/1, 339/2, 342/1, 342/3, 342/5, 342/7, 343/3, 343/4, 344/1, 344/3, 344/4, 344/5, 345/1, 345/3, 345/4, 345/4, 345/5, 346/3, 346/7, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 348/8, 349/1, 349/2, 349/5, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 353/3, 353/4, 353/5, 353/6, 353/7, 354/2, 355/2, 355/4, 355/6, 357/5, 357/6, 358/1, 358/2, 358/3, 358/4, 364/1, 369/1, 369/11, 369/15, 369/19, 369/2, 369/20, 369/21, 369/3, 369/4, 369/6, 369/8, 370/4, 370/5, 371/12, 371/13, 371/14, 371/4, 371/5, 372/2, 372/5, 372/7, 372/8, 373/11, 373/7, 373/9, 374/1, 374/15, 374/17, 374/21, 374/4, 377/1, 377/11, 377/12, 377/5, 378/2, 379/1, 379/10, 379/3, 379/5, 379/7, 379/9, 380/2, 380/5, 380/8, 380/9, 381/1, 381/2, 381/5, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 384/1, 384/3, 384/5, 384/7, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 389/3, 391/2, 391/3, 392/3, 393/1, 393/3, 393/5, 393/6, 393/7, 396, 397/3, 399/3, 400/1, 400/14, 401/2, 404/4, 405/3.

 

 

 

 

3. Wieś Uhowo, działki o numerach – 382, 389, 392, 395, 396, 401, 403, 406, 408, 417, 432, 442, 452, 459, 466, 477, 383/1, 384/1, 384/3, 385/1, 386/1, 386/2, 386/3, 387/1, 387/2, 388/1, 388/4, 388/5, 398/1, 399/1, 399/2, 399/3, 400/1, 405/2, 407/2, 409/2, 410/2, 411/1, 411/2, 412/2, 413/1, 413/5, 413/6, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 415/2, 415/3, 415/4, 418/10, 418/7, 418/8, 420/1, 420/3, 421/1, 421/6, 421/7, 422/2, 423/3, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 425/3, 426/10, 426/11, 426/12, 426/13, 426/3, 426/5, 426/6, 426/7, 426/8, 427/3, 427/5, 428/2, 430/2, 435/2, 438/2, 438/3, 438/4, 440/1, 440/2, 443/1, 443/4, 444/1, 445/2, 445/3, 446/1, 446/2, 448/2, 449/1, 453/1, 453/4, 454/1, 457/1, 460/2, 460/3, 461/2, 462/1, 462/2, 463/1, 463/3, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 467/3, 468/1, 468/10, 468/6, 469/2, 470/1, 470/2, 470/4, 470/5, 471/2, 471/3, 472/1, 474/2, 474/3, 474/4, 474/5, 474/6, 475/2, 476/6, 478/2, 478/3, 478/4, 479/1, 479/2, 480/5, 481/4, 483/2, 484/1, 484/3, 484/6, 485/1, 486/2, 487/3, 487/6, 488/4, 489/3, 490/4, 490/5, 490/8, 491a/3, 491a/4, 491a/5, 491a/6, 492/2, 493/4, 493/5, 494/1, 494a/5, 494a/8, 495/1, 495/2, 496/3, 496/6, 496/8, 497/2, 497/3, 497/4, 498/3, 498/4, 499/1, 501/2, 501/3, 501/4, 501/5, 501/6, 501/7, 501/8, 502/1, 502/2, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 505/3, 506/1, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6, 507/7, 508/2, 508/5, 508/6, 508/7, 509/3, 509/4, 509/5, 509/6, 509/7, 510/5, 510/7, 513/1, 513/2, 514/1, 514/3, 515/1, 515/3, 515/4, 516/2, 516/4, 518/10, 518/12, 518/13, 518/8, 518/9, 519/1, 519/10, 519/2, 519/3, 519/4, 519/5, 519/7, 519/8, 519/9, 520/1, 520/2, 520/3, 520/4, 521/4, 521/7, 522/4, 522/7, 522/8, 523/2, 525/3, 526/5, 527/2, 527/4, 528/1, 532/1, 533/1, 533/2, 533/3, 533/4, 534/3, 536/1, 536/3, 537/2, 537/4, 539/2.

 

 

 

4. Wieś Baciuty, działki o numerach – 1055, 1082, 1083, 1084, 1131, 974, 959, 1175, 930, 931, 960, 961, 996, 1164, 1117, 872, 879, 897, 803, 804, 808, 831, 837, 844, 845, 832, 820, 816, 815, 826, 777, 924, 918, 917, 915, 909, 907, 953, 1157, 1143, 1110, 988, 1189, 1190, 1137, 862, 1176, 1186, 952, 977, 759, 976, 978, 1090, 1091, 981, 1064, 761, 1044, 1045, 1046, 1047, 827, 984, 1196, 922, 983, 861, 857, 1172, 1125, 1126, 1183, 1184, 1182, 1180, 1128, 1130, 1144, 875, 891, 833, 801, 813, 814, 829, 836, 825, 796, 964, 1107, 1132, 1146, 1118, 1165, 991, 1112, 1159, 935, 939, 989, 1158, 919, 776, 778, 779, 843, 765, 903, 763, 772, 1063, 1201, 1198, 1206, 1145, 864, 798, 646, 762, 767, 768, 792, 793, 794, 800, 834, 990, 1038, 1108, 1109, 1111, 1173, 628, 629, 630, 633, 635, 637, 643, 647, 649, 662, 666, 668, 669, 673, 696, 997, 998, 1036, 1037, 1039, 645, 651, 652, 943, 1178, 962, 722/1.

 

 

 

5. Wieś Wólka Waniewska, działki o numerach – 20, 21, 27/1, 27/2, 35, 47, 53, 67, 73/1.

6. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach – 90, 100, 111, 213, 223.

7. Wieś Mojsiki Borzyska, działki o numerach – 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97.

8. Wieś Jeńki, działki o numerach - 268/2, 296, 319, 385/2.

9. Wieś Waniewo, działka o numerze 441.

10. Wieś Mojsiki, działka o numerze 10

 

6

Wykaszanie, usuwanie drzew i krzewów (odkrzaczanie) ze zbiorem biomasy

163,00 ha

1. Wieś Radule, działki o numerach –21/18, 26/16, 26/19, 26/20, 49/6, 49/7, 73/1, 73/2, 74/4, 74/5, 77/1, 81, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 82, 83, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 89/1, 90/1, 90/2, 91, 92/1, 92/2, 92/4, 92/5, 93, 94, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109/4, 109/5, 110/3, 110/4, 111/1, 111/2, 113/2, 113/3, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 119/2, 119/3, 120/1, 120/2, 121, 122/2, 122/3, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2127/5, 127/6, 128/2, 128/3, 129/4, 129/5, 130/4, 130/5, 131/1, 131/2, 132/2, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 134/2, 134/3, 134/5, 135/1, 135/3, 135/5, 135/7, 135/9, 136/1, 136/6, 136/5, 137/1, 137/7, 138/1, 138/2.

2. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach – 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201

7

Koszenie ze zbiorem biomasy –przewidziane na okres kolejnych 4 lat

212,98 ha

1. Wieś Kruszewo, działki o numerach – 402/3,197/12, 366/4, 359/14, 359/15, 212/26, 212/27, 212/30, 212/31, 698, 560, 588, 860, 191/4, 191/5, 160/1, 110/10, 338, 364/4, 377/1, 585, 568, 576, 567, 578, 170/3, 315, 190/4, 190/5, 174/7, 173/6, 331/2, 110/8, 102/18, 152/2, 203/24, 357/3, 574, 212/10, 212/15, 212/19, 212/23, 359/8, 212/11, 212/16, 212/20, 212/24, 359/3, 359/9, 824, 110/9, 110/11, 110/12, 110/13, 190/1, 190/2, 190/3, 191/1, 191/2, 191/3, 377/2, 377/3, 364/2, 364/3, 695, 696, 697, 790, 792, 366/2, 366/3, 203/20, 203/21, 203/22, 203/23, 215/3, 357/1, 357/2, 110/4, 110/5, 110/6, 110/7, 102/12, 102/13, 102/16, 170/1, 167/1, 167/2, 224/1, 762, 763, 764, 765, 766, 109/2, 199, 389/14, 389/15, 389/20, 389/21, 164/4, 355/5, 587, 551, 553, 387/7, 387/8, 395/1,395/2, 810, 187/3, 187/4, 187/5, 217/2, 217/3, 217/4, 325, 352/5, 352/6, 352/7, 352/8, 371/4, 371/5, 371/6, 161/2, 161/4, 161/5, 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 749, 751, 240/1, 240/2, 382/1, 382/2, 382/3, 210/1, 210/3, 210/4, 210/5, 218/6, 218/7, 219/5, 219/6, 368/1, 368/2, 368/4, 369/4.

2. Wieś Izbiszcze, działki o numerach – 324/7, 324/8, 324/9, 310/1, 310/2, 310/8, 310/9, 320/2, 320/10, 320/11, 323/8, 323/14, 323/16, 325/3, 310/3, 310/7, 317/2, 336/3, 336/5, 340/1, 340/5, 341/3, 341/4, 341/5, 326/3, 326/4, 326/5, 314/1, 314/3, 319/12, 319/13, 323/1, 323/17, 324/10, 310/4, 321/7, 392/8, 400/13, 239/5, 331/1, 331/2, 331/3, 331/4, 320/8, 359/3, 359/4, 367/1, 367/2, 367/3, 367/4, 405/1, 405/2, 357/1, 357/3, 389/1, 389/4, 368/6, 368/9, 368/10, 363/2, 363/4, 364/4, 364/5, 248/4, 318/2, 318/3, 318/6, 374/23.

3. Wieś Pańki, działki o numerach – 338, 340, 341, 11/4, 12/2, 32/4, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 39/2, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/16, 39/21, 39/22, 15/1, 15/6, 15/26, 15/27, 352, 45/15, 45/24, 45/25, 45/26, 45/27, 361, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 12/8.

4. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach – 78,81.

5. Wieś Topilec, działki o numerach – 100, 238, 439/1, 449, 490, 458, 207, 208, 216, 217, 218, 219, 224, 225, 226, 262, 265, 423, 425, 427, 429, 430/1, 432, 444, 466, 484, 494, 550, 169, 562.

6. Wieś Zawady, działki o numerach – 117, 121/2, 119/2, 123/1

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja3)

1

Wykaszanie szuwaru trzcinowego pod powierzchnią wody rzeki Narew

7220 m

1. Wieś Izbiszcze, działka numer 488.

2. Wieś Uhowo, działka numer 942

3. Wieś Wólka Waniewska, działka numer 531

2

Udrażnianie zarastających koryt rzeki Narew poprzez usuwanie lokalnych zastoisk wód spowodowane sukcesją roślinności

1900 m

Wieś Uhowo, działki o numerach –1789, 1798, 1790

3

Zarybianie jesiennym narybkiem:

1) suma (Silurus glanis),

2) szczupaka (Esom lucius),

3) bolenia (Leuciscus aspius)

6000 sztuk suma

(Silurus glanis), 300 kg szczupaka (Esom lucius), 6000 sztuk bolenia

(Leuciscus aspius)

1. Miasto Suraż, działka numer 856.

2. Miasto Łapy, działki o numerach 1002, 486, 484.

3. Wieś Turośń Kościelna, działka numer 483.

4. Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach – 1082, 1084, 26.

5. Wieś Uhowo, działka numer 942.

6. Wieś Bokiny, działka numer 53.

7. Wieś Wólka Waniewska, na działka numer 531.

8. Wieś Izbiszcze, działka numer 177/1.

9. Wieś Kurowo, działki o numerach 15, 132, 251.

10. Wieś Kruszewo, działki o numerach – 876/2, 876/3.

11. Wieś Pańki, działka numer 328

4

Odłowy kontrolne i badanie kondycji ichtiofauny

W trzech obszarach Narwi w granicach Parku

Na stanowiskach o przeciętnych dla Narwi warunkach środowiskowych

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną krajobrazową

Inne według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Ochrona siedlisk i gatunków fauny poprzez wykupy gruntów prywatnych w granicach Parku dla realizacji zabiegów ochrony czynnej (koszenia, usuwanie krzewów i drzew z wywożeniem biomasy)

163,00 ha

1. Wieś Radule, działki o numerach – 18/2, 18/3, 20/3, 21/8-21/10, 26/16- 26/20, 49/6, 49/7, 73/1, 73/2, 74/4, 74/5, 77/1, 79/1-79/4, 80/1, 80/2, 81-83, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/1/, 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/4, 89/1, 90/1, 90/2, 91, 92/1-92/5, 93, 94, 95/1-95/4, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100, 101/, 101/2, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109/4, 109/5, 110/3, 110/4, 111/1, 111/2, 113/2, 114/1-114/3, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 119/2, 119/3, 120/1, 120/2, 121, 112/2, 122/3, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 127/5, 127/6, 128/2, 128/3, 129/4, 129/5, 130/4, 130/5, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 133/1-133/4, 135/2-135/1, 135/3, 135/5, 135/7, 135/9, 136/1-135/5, 137/1, 137/7, 138/1, 138/2, 148/1, 148/2, 192/2, 193/3, 193/4, 194/9/194/12195/13, 196/4, 197/15, 197/16, 198/6-198/8, 199/5, 239, 258/1, 258/2, 259.

2. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach – 15, 71-83, 84/1-84/3, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 91-99, 101/1, 102/1, 103-110, 112-118, 120-126, 128, 129,132-135, 186-196, 198-201, 203-206, 207/1, 207/2, 208-212, 214-222, 224

 

2

Odtwarzanie siedlisk i ograniczanie sukcesji roślinności na siedliskach gatunków poprzez wykupy gruntów prywatnych dla realizacji działań ochronnych (koszenia, usuwanie krzewów i drzew z wywożeniem biomasy)

80,00 ha

1. Wieś Kruszewo, działki o numerach – 405, 406/1, 406/3, 407/2, 490, 408/1, 408/2, 315, 316/3, 317, 319, 320, 314/1, 314/2, 313/2, 312/1, 311, 310/1, 309/1, 308/1, 306, 395/1, 395/3, 396, 551, 553, 386/4-386/10, 387/1-387/8, 388/1-388/6, 389/19-389/24, 389/1-389/6, 389/28-389/31, 389/13-389/15, 390/17, 390/19-390/25, 391/1-391/3, 392/4, 392/1, 393/3, 392/8, 397/1-397/4, 398/2-398/4, 322/1, 322/2, 323/1, 323/2, 429, 324/3, 325-329, 330/1, 331/1, 331/2, 332/1, 332/2, 333, 334/1, 334/2, 471, 336/1, 335, 337-339, 341-343, 344/2, 344/1, 345/4, 384/1, 384/3-384/5, 381/1-383/3, 382/1-382/3, 382/5, 381/1-381/3, 380/1-380/3, 379/1-379/3, 550, 378/7, 378/10, 378/4, 378/5, 336/2, 378/6, 377/1, 377/2, 377/4-377/6, 376/2, 378/3, 375/1-375/4, 374/1, 374/2, 340/1-340/3, 373/1, 373/6-373/9, 372/1-372/3, 371/1-371/6, 345/1-345/3, 370/4-370/8, 396/1-396/4, 368/1, 368/2, 368/4, 368/5, 367/1-367/4, 366/1, 366/3, 366/4, 365/1-365/9, 364/1-364/4, 363/2, 363/3, 362/1-362/3, 361/1-361/3, 360/1, 360/2, 360/4, 359/3, 359/9, 358/1, 358/5, 357/6, 357/1, 355/8, 354/2, 354/3, 359/3, 358/2, 394/1, 353/9, 352/5, 352/1, 351/1, 350/4, 350/1, 349/1, 347/11, 346/1, 359/18-359/20, 359/14, 359/15, 354/5-357/7, 355/9, 357/3, 355/7, 353/10-353/12, 352/6, 352/2, 352/3, 352/7, 351/2-351/4, 350/5, 350/6, 350/2, 350/3, 349/2, 349/3, 348/2, 347/7, 347/12, 499/1, 414/3, 1/3, 1/2, 240/1, 238/1-238/3, 240/2, 237/1-237/6, 236/1-236/5, 235/4-235/9, 233/8, 233/6, 233/10, 232/1, 232/2, 231/1-231/5, 227/1-227/3, 226/1-226/3, 225/1-225/4, 453, 224/1-224/3, 223/4, 223/5, 223/1, 223/2, 222/8, 222/5, 222/9, 223/10, 222/1, 222/2, 222/4, 221/9, 221/7, 221/8, 221/11, 221/5, 221/1, 221/4, 221/3, 220/1, 220/2, 219/5, 219/6, 218/6, 218/7, 217/4, 217/1-217/4, 215/1-215/4, 454-457, 214/1-214/9, 213/1-213/4, 211/8, 211/13, 211/18, 211/21, 211/22, 2111/12, 211/15, 455/1, 212/15, 212/16, 212/19, 212/20, 212/23, 212/24, 212/26, 212/27, 212/30, 212/31, 212/10, 212/11, 210/5, 209/2, 210/1, 210/3210/4, 209/3, 209/9, 209/11, 209/6, 209/5-209/8, 208/2-208/5, 208/7-208/10, 208/12, 207/1-207/3, 206/6-206/10, 205/6-205/9, 203/11-203/15, 203/20-203/24, 202/1-202/12, 201/2-201/4, 201/6, 200/1-200/4, 197/9-197/16, 198, 199, 546, 102/16, 102/17, 102/20, 102/13, 102/12, 102/18, 102/19, 196/7-196/11, 196/2, 196/4-195/6, 196/1, 195/1-195/6, 194/2-194/9, 193/1-193/6, 192/1-192/12, 191/1-191/5, 190/1-190/5, 189/1-189/5, 104/5, 188/7, 188/8, 188/5, 187/1-181/5, 186/1-186/5, 185/1, 185/5, 184/1-184/10, 183/1-183/4, 183/6-183/11, 105/8-105/16, 106/20, 182/1-182/7, 181/1-181/5, 181/7-181/13, 181/17-181/30, 180/8, 180/1, 180/2, 180/4-180/14, 108/1-108/6, 109/1-109/8, 110/4-110/13, 179/2-179/5, 176/14, 177/5, 176/16-176/18, 175/1-175/3, 175/6-175/9, 174/5-174/7, 174/3, 173/2-173/6, 172/7-172/12, 171/3-171/5, 170/1-170/3, 113/8-113/10, 169/4, 169/5, 313/13, 168/12, 167/1-167/3, 166/1-166/12, 165/1-165/3, 164/1-164/4, 163/5-163/7, 161/2-161/5, 160/1-160/3, 159/1-159/3, 157/6-157/8, 157/1-157/3, 156/5, 152/1, 152/2, 153/5-153/10, 153/1,655-658, 660-668, 670-690, 695-703, 705-710, 716-725, 729-733, 739-751, 762-766, 774, 777-779, 786-794, 796-816, 780, 822-831, 132, 859-862.

 

 

 

 

2. Wieś Izbiszcze, działki o numerach -238/5, 238/7, 239/5, 239/6, 239/9, 240/8, 240/10, 243/3, 243/6, 243/7, 245/4-245/6, 246/1-246/4, 247/2-247/5, 246/3, 248/4-248/6, 249/2, 250/3, 251/4, 254/5, 254/11, 255/3, 255/4, 255/11, 255/12, 257/1, 257/2, 259/3, 323/15-323/17, 323/5, 324/7, 324/9, 324/10, 324/4, 324/1, 325/3, 325/4, 325/6-325/11, 326/2-326/5, 325/15, 325/16, 328/1, 328/2, 447, 448, 333/11, 334/5, 327/2, 327/3, 331/1-331/4, 332/4, 333/4, 333/10, 336/1-336/7, 337/1, 337/2, 337/3, 337/5, 337/7, 338/1, 338/2, 339/1-339/3, 340/1, 340/4, 340/5, 341/1-341/3, 341/8, 342/2, 342/4, 342/6, 343/1-343/4, 344/2, 345/2, 346/10, 346/9, 346/4, 347/5-347/7, 347/3, 388/6, 350/1, 350/3, 350/4, 351/1, 351/3, 354/2-354/6, 356/3, 357/1, 357/3, 357/7, 434, 358/3, 359/1-359/5, 359/7-359/9, 360/1, 360/2, 360/6, 360/7, 361/1-361/4, 451, 362/1, 362/3, 361/4, 363/4, 364/4, 364/5, 365/1-365/4, 367/1-367/3, 366/1-366/3, 368/6-368/11, 368/1-368/4, 368/13, 433/1, 369/5, 369/93, 369/7, 369/10, 369/14, 371/15, 371/11, 371/6, 371/3, 371/16-371/18, 432/2, 373/4, 453, 454, 372/6, 372/3, 372/4, 373//5, 373/6, 373/8, 373/10, 374/3, 374/8, 374/13, 374/19, 374/22, 374/23, 375/5, 376/1-376/5, 377/2, 377/9, 377/10, 379/2, 379/4, 379/11, 380/1, 380/3, 380/4, 380/6, 380/7, 382/2, 382/5, 384/2, 384/4, 384/8, 385/1, 385/4-385/8, 386/1-386/11, 388/1, 388/2, 389/1, 398/2, 389/4, 390/1, 390/2, 391/1, 391/4-391/6, 392/1, 392/2, 392/4-392/8, 392/10, 392/11, 394/1, 395/3, 397/5, 398/2, 399/1, 399/2, 402/2, 400/4, 400/8-400/12, 401/1, 401/3, 402/1, 402/2, 403/1-403/3, 404/1, 404/5, 405/1 405/2, 406/1, 406/2, 434, 470/3, 472-476, 477, 479-483, 499.

 

 

 

 

3. Wieś Pańki, działki o numerach - 66/1, 67/2, 66/2, 63/3, 62/3, 61/1, 60/1, 59/4, 70/3, 70/5, 68/8, 68/6, 68/467/4, 68/5, 63/4, 62/4, 61/2, 60/3, 60/2, 60/4, 61/5, 60/7, 59/3, 58/3, 51/34, 57/42, 57/41, 57/40, 54/22, 54/20, 53/28, 51/10, 50/28, 51/2, 50/36, 48/11, 57/33, 57/32, 58/4, 57/38, 57/37, 57/36, 57/39, 54/21, 52/1, 51/1, 50/35, 49/1, 48/3, 48/2, 48/1, 45/16, 44/23, 44/21, 43/16, 39/20, 39/18, 70/6, 69/2, 68/9, 67/5, 68/8, 64/3, 62/5, 61/6, 60/6, 59/5, 58/6, 78/7, 77/6, 76/8, 75/1, 75/8, 74/21, 74/22, 74/31, 74/34, 73/2, 72/15, 72/16, 74/10, 73/3, 72/13, 72/14, 71/26, 71/2, 71/8, 57/19, 74/38, 73/4, 72/11, 72/12, 71/27, 71/3, 73/5, 72/9, 72/10, 73/6, 72/7, 72/8, 71/28, 71/4, 71/9, 57/18, 57/18, 57/17, 57/16, 55/16, 53/19, 74/39, 73/7, 72/5, 76/6, 71/29, 71/5, 74/41, 73/8, 72/3, 72/4, 74/43, 73/9, 72/1, 72/2, 71/25, 71/1771/6, 71/11, 57/3, 57/2, 57/1, 55/20, 57/15, 57/14, 57/13, 57/9, 56/10, 57/6, 55/18, 55/19, 53/13, 52/12, 55/8, 53/33, 52/11, 51/9, 51/8, 51/7, 49/6, 52/8, 53/12, 53/11, 52/7, 52/6, 51/6, 53/10, 52/5, 51/5, 55/15, 53/30, 51/4, 51/11, 50/29, 49/12, 48/8, 48/7, 48/29, 48/81, 48/45, 48/9, 48/14, 48/12-48/17, 49/5, 45/27, 45/8, 44/16, 49/6, 49/13, 48/28, 48/25, 48/22, 48/19, 48/18, 46/4, 47/9, 46/3, 46/2, 46/1, 45/14, 44/8, 44/15, 43/4, 43/2, 43/6, 44/14, 44/13, 44/7, 44/6, 45/6, 45/26, 44/12, 44/10, 44/5, 45/4, 44/25, 45/24, 45/17, 44/24, 44/28, 43/30, 43/10, 43/8, 39/21, 39/19, 38/11, 39/2, 39/10, 39/22, 39/4, 39/11, 38/2, 39/5, 39/15, 39/14, 39/6, 39/7, 39/12, 38/3, 40/32, 39/8, 39/13, 38/4, 37/27, 36/6, 35/52, 35/18, 35/10, 37/21-37/26, 36/2-36/5, 36/7, 35/50-35/53, 35/30, 35/32, 35/44, 35/37, 37/3, 35/43, 35/36, 35/28, 35/21, 35/35, 35/27, 35/41, 35/34, 35/20, 35/40, 35/33, 35/25, 35/15, 35/47, 35/12, 35/11, 35/10, 34/19-34/22, 34/13, 34/13-34/17, 33/13, 33/2, 33/3-33/5, 33/1, 34/18, 33/15-33/18, 32/1-32/10, 31/4-31/7, 29/10, 29/9, 29/4, 29/8, 28/3, 29/3, 29/7, 28/4, 27/2, 27/1, 28/6, 28/5, 29/6, 29/5, 29/2, 29/1, 30/4, 30/5, 31/6, 25/4, 28/2, 28/1, 27/4, 21/26, 21/30, 21/1, 20/2-20/4, 19/9-19/13, 21/2, 20/30, 20/29, 18/11, 21/31, 21/3, 20/28, 21/4, 20/26, 20/25, 18/10, 21/32, 21/33, 21/5, 20/32, 21/6, 20/22, 20/21, 19/13, 18/8, 18/9, 15/26-15/29, 14/11-14/14, 11/2-11/4, 12/8, 12/9, 12/2, 18/12, 18/13, 19/8, 20/1, 358-361, 350-354, 337-345, 335, 333, 9/17, 9/18, 9/5, 9/4, 7/1, 7/6, 7/3, 5/1, 5/2, 3/1, 3/3, 3/6, 3/7, 1/5, 1/6.

4. Wieś Wólka Waniewska, działki o numerach – 1, 2, 3, 3/3, 3/4, 4, 5, 6/1, 6/4, 6/5, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 15-17, 18/4, 19, 22, 23/3, 24-26, 28/1, 28/2, 29-31, 32/3, 33, 34/3, 36/1, 36/2, 37/1, 38-40, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 45, 46, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 52/2, 54-57, 58/1, 60/1, 60/2, 61, 62/1, 62/2, 63-66, 68-70, 71/1, 71/2, 72, 73/2, 73/3, 74-77, 78/1, 78/2, 79, 80/3, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83-86, 87/2, 88, 89, 90/1-90/3, 91-93, 94/1, 94/2, 95/2, 96/1, 96/2, 97, 98, 99/1, 99/2, 100, 103, 105, 106/1, 108/3, 109, 110/1, 110/2, 111-116, 117/1-117/4, 118, 119/3, 119/4, 120/1, 120/3-120/5121/1-121/4, 122/3, 123/1-123/3, 124/1, 124/2, 125, 126/1, 126/2, 127, 128/1, 128/2, 129, 130/1, 131/1, 131/2, 132/-132/3, 133, 134, 135/1, 135/2, 136-140, 141/1, 141/3, 141/4, 142/4, 143-146, 147/1, 147/2, 148-154, 155/1, 155/2, 156, 157, 158, 159, 160/1, 162, 163/1, 163/2, 164-167, 169/1, 169/2, 170, 171/1, 172, 173, 174, 175/1, 177/1, 180, 181/3, 181/4, 182/1, 183, 184, 186/1, 186/2, 187, 189, 190, 192/1, 192/3, 193, 194, 195, 196, 198/2, 200-206, 207/4, 207/5, 209/1, 209/2, 210, 211/1-211/3, 212, 213/2, 214, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219/1-219/3, 220, 221/1, 221, 2, 224-227, 228/1, 228/2, 229/1-229/3, 230, 231/1, 231/4, 232/3, 232/4, 233/1, 233/3, 233/4, 234/1, 234/2, 235/1-235/3, 236/1, 236/2, 237, 238, 240, 242, 244, 245, 247-263, 256/1, 256/2, 266/1, 266/2, 267/1, 268, 269, 270/1, 270/2, 271, 272, 275/1, 276-279, 280/1-280-3, 283/1, 284/4, 284/6, 285, 286/3, 286/4, 289/, 291/2, 292/1, 292/2, 293/1-293/4, 294, 297, 298, 299/1-299/4, 330, 393/6, 484, 529-531, 554-559, 562-564, 627, 628.

 

 

 

 

5. Wieś Jeńki, działki o numerach – 246, 247, 248/1-248/4, 249/1-249/3, 250/1, 250/2, 251/1-251/5, 252/1-252/5, 253/1253/3, 254, 255, 256/1-256/3, 257, 258/1-258/7, 259/2-259/5, 260/1-260/5, 261-263, 264/264/3, 265, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 267/3-267/6, 268/1, 268/3, 269/1-269/4, 292/2, 293/1, 293/3, -293/5, 294/1, 294/2, 295/1, 295/2, 297/1, 297/2, 297/3, 298/2, 299, 300/1, 300/2, 301, 302/1-302/5, 303/1-303/3, 304, 305/1, 305/2, 306/1, 306/2, 307, 308/1-308/6, 309/309/3, 310/1-310/3, 311/1, 311/2, 312/1-312/5, 314/1-314/3, 315/1-315/3, 316/1-316/3, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2, 320, 321, 322, 323/1, 323/2, 324, 325/, 325/2, 326, 327/1-327/4, 328, 329, 340-345, 346/, 346/2, 347, 348/1, 348/2, 349/1, 349/2, 350/2, 351/1-351/4, 352/-352/3, 353/1-353/3, 354/2, 354/7-354/11355/1-355/3, 356/1, 356/2, 357/1-357/4, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 360/2, 361/1, 361/3361/5, 361/6, 362/1, 362/5, 363/1-363/8, 363/10, 363/14, 363/16, 364/1-364/5, 365/1, 365/2, 366/1-366/3, 367/1, 367/2, 368/1-368/4, 369, 370/1-370/3, 371, 372/1-372-4, 373/1, 373/3, 373/4, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2, 377/2-377/4, 378/1-378/4, 379/2, 380/1, 380/2, 380/5, 380/6, 381/2, 382/2, 383/1, 383/2, 384/2, 385/1, 385/3, 386/2, 387/2, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 390/1, 390/2, 391, 391/2, 391/3, 391/4, 392/2, 393/2, 393/3, 394/1- 394/4, 395/1-395/10, 395/18, 395/20, 396-398, 399/1-399/3, 399/6, 399/9, 400/1-400/3, 401/1-401/5, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 407/1, 407/2, 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, 411/1-411/4, 412/2, 412/3, 414/3, 415/1-415/4, 416/3, 417/3, 418/2, 419/2, 420/2, 421/1, 421/, 422/1, 422/3, 423/1-423/3, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 426, 427/1, 427/2, 439-442, 473, 493, 495 537/1-537/3, 538-544, 545/1, 545/2, 546548, 549/1, 549/2, 550, 551, 552a/1, 552b/2, 553, 554/1, 554/2, 555-558, 559/1, 559/2, 560-566, 582, 587, 589, 590-594, 596, 598, 600, 632, 633, 663, 664.

 

 

 

 

6. Wieś Topilec, działki o numerach – 418, 419, 421, 422, 435, 436/1, 436/2, 437, 438, 439/2, 440, 434, 431, 445, 446, 503, 441, 442, 443, 433, 445, 446, 447, 448, 487, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 481, 478, 479, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 495, 496, 99, 101, 106, 109, 110, 111, 121/1, 112/2, 115, 116, 117, 120, 122, 124, 198, 197, 199, 205, 209, 210, 211, 212, 214, 215.

7. Wieś Kowalewszczyzna, działki o numerach –172, 174/1, 174/2, 232, 234, 175/1, 175/3, 175/4, 176/1, 176/2, 177-180, 181/3-181/7, 227, 183/1-183/6, 184/1, 184/2, 185/1-185/3, 186-188, 189/1-189/3, 235, 190/1, 190/3, 190/5, 190/7, 191/1, 192/1, 192/2, 193/1-193/4, 194, 195, 196/1-196/3, 197/1-197/3, 198/1-198/3, 199/1-199/4, 200/1, 200/2, 201, 202, 203/1-203/3, 204/1-204/3, 205, 206, 207/1, 207/2, 208/1-208/6, 209/1-209/6, 210/1-210/3, 211, 212/1-212/3, 213/1-213/4, 214, 215/1, 215/3, 215/4, 216/1, 216/2, 217, 218/1, 218/2, 219, 220/1, 220/2, 221, 222

3

Ochrona siedlisk ichtiofauny realizowana poprzez wykupy gruntów prywatnych umożliwiająca eliminowanie zastoisk wód powierzchniowych (zabiegi wykaszania trzcinowisk i uaktywniania przepływu wód w starorzeczach)

25,00 ha

1. Wieś Uhowo, działki o numerach –467/1, 467/2, 467/4, 467/5, 468/2, 468/9, 469/1, 469/3, 469/4, 471/4, 471/5, 472/2, 472/3, 473, 475/1, 480/3, 480/4, 481/1, 481/2, 481/3, 482/1, 483/1, 484/4, 484/5, 485/2, 485/3, 485/4, 486/1, 487/1, 487/2, 488/1, 488/2, 488/3, 488/5, 489/1.

2. Wieś Wólka Waniewska, działki o numerach – 209/1, 209/2, 210, 211/1, 211/2, 211/3, 212, 214, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 224, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 229/3, 230, 231/1, 231/4, 232/3, 232/4, 233/1, 233/3, 233/4, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 235/3.

3. Wieś Topilec, działki o numerach – 551, 552, 553.

4. Wieś Izbiszcze, działki o numerach – 238/7, 239/6, 239/9, 240/10, 240/8, 243/4, 243/6, 243/7, 245/5, 245/6, 246/1, 246/2, 246/3, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5, 248/5, 250/2, 250/3, 251/4, 254/5, 254/11, 255/3, 255/4, 255/11, 255/12, 256/3, 257/1, 257/2, 376/5, 377/10, 377/2, 377/9, 379/11, 379/2, 379/4, 380/1, 380/3, 380/4, 380/6, 380/7, 382/1, 382/2, 382/5, 384/2, 384/4, 384/6, 384/8, 385/1, 385/4, 385/5, 385/6, 385/7, 385/8, 386/1, 386/10, 386/11, 386/2, 386/3, 386/4, 386/5, 386/6, 386/8, 386/9, 388/1, 388/2, 389/2, 390/1, 390/2, 391/1, 391/4, 391/5, 391/6, 392/1, 392/10, 392/11, 392/2, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, 392/9, 394/1, 395/3, 397/5, 398/2, 399/1, 400/10, 400/11, 400/12, 400/2, 400/4, 400/8, 400/9, 401/1, 401/3, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 403/3, 404/1, 404/5, 406/1, 406/2

 

1) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: wsi Uhowo, gmina Łapy z 8 sierpnia 1982 r.

2) Zadanie kontynuowane z 2013 r.

3) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami: wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993; miasta Suraż z 1984 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; miasta Łapy „Łąki nad Narwią” z 1980 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r., wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna z dnia 10 października 1978 r., wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r., wsi Mojsiki Borzyska z dnia 13 października 1997 r., wsi Mojsiki z dnia 13 października 1997 r. gmina Sokoły wsi Kurowo Kolonia z dnia 4 września 2009 r. gmina Kobylin Borzymy.

4) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Radule, gmina Tykocin, z dnia 30 listopada 1989 r.; wsi Jeńki, gmina Sokoły z 1958 r.; wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993; wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ZWIERZĄT

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobu ochrony

1

Wodniczka

(Acrocephalus paludicola)

Ochrona i odtwarzanie siedlisk gatunku

Koszenie obszarów łąkowo-bagiennych w sezonie wegetacyjnym, poza okresem wyprowadzania lęgów (po 1 sierpnia) połączone z usuwaniem biomasy

2

Derkacz (Crex crex)

Ochrona i odtwarzanie siedlisk gatunku

1. Koszenie obszarów łąkowo-bagiennych w sezonie wegetacyjnym, poza okresem wyprowadzania lęgów (po 1 sierpnia) połączone z usuwaniem biomasy.

2. Odkrzaczanie

3

Płazy:

1) żaba moczarowa (Rana arvalis),

2) żaba trawna (Rana temporaria),

3) ropuchy (Bufo)

Zabezpieczenie dróg w okresie rozrodczym płazów

1. Przenoszenie płazów.

2. Montaż folii uniemożliwiającej wchodzenie płazów na drogę

4

Ptaki:

1) rybitwy (Laridae),

2) kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos),

3) łyska (Fulica atra),

4) zielonka (Porzana parva),

5) błotniak stawowy (Circus aeruginosus)

Ochrona ptasich lęgów

1. Określenie wpływu norki amerykańskiej (Neovison vison) na obniżenie sukcesu lęgowego ptaków na podstawie badań naukowych i monitoringu populacji gatunku obcego, służące wypracowaniu optymalnych metod jego zwalczania.

2. Prowadzenie odłowów norki amerykańskiej (Neovison vison).

3. Przekazywanie osobników do badań naukowych poza obszar Parku

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja

Powierzchnia ogółem w ha

 

1

Ochrona czynna

Działki zgodnie z mapami ewidencyjnymi:

1) Wsi Pańki, gmina Choroszcz
z dnia 15 czerwca 1982 r.,

2) Wsi Kruszewo, gmina Choroszcz
z dnia 26 marca 1981 r.,

3) Wsi Topilec, gmina Turośń Kościelna,
z dnia 30 grudnia 1987 r.,

4) Miasta Suraż z 1984 r.,

5) Wsi Bokiny, gmina Łapy
z dnia 13 grudnia 1980 r.,

6) Wsi Płonka – Strumianka, gmina Łapy
z 8 maja 1980 r.,

7) Wsi Uhowo, gmina Łapy
z dnia 8 sierpnia 1982 r.,

8) Wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy
z dnia 7 kwietnia 1993 r.,

9) Wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy
z 1980 r.,

10) Wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.,

11) Wsi Bojary, gmina Turośń Kościelna,
z 1979 r.,

12) Wsi Radule, gmina Tykocin z dnia
30 listopada 1989 r.,

13) Wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz
z dnia 16 lipca 1986 r.,

14) Wsi Zawady, gmina Turośń Kościelna
z dnia 2 maja 1979 r.,

15) Wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna
z dnia 10 października z 1978 r.,

16) Wsi Łapy – Dębowina, gmina Łapy
z 1962 r.,

17) Wsi Łapy – Szołajdy, gmina Łapy
z dnia 19 lipca 1986 r.,

18) Miasta Łapy „Łąki nad Narwią”,
z 1980 r.,

19) Wsi Łupianka Stara, gmina Łapy
z dnia 25 czerwca 1979 r.,

20) Wsi Łupianka Stara „Łąki nad Narwią”, gmina Łapy z 1962 r.,

21) Wsi Jeńki, gmina Sokoły z 1958 r.,

22) Wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r.,

23) Wsi Kowalewszczyzna – Folwark, gmina Sokoły z 1933 r.,

24) Majątku Borzyska, gmina Sokoły
z 1958 r.,

25) Wsi Pszczółczyn, gmina Kobylin Borzymy z 1952 r.,

26) Wsi Rzędziany, gmina Tykocin
z 1958 r.

2011, 1408 ha (grunty w użytkowaniu wieczystym Parku)

 

2

Ochrona krajobrazowa

Działki zgodnie z mapami ewidencyjnymi:

1) Wsi Pańki, gmina Choroszcz
z dnia 15 czerwca 1982 r.,

2) Wsi Kruszewo, gmina Choroszcz
z dnia 26 marca 1981 r.,

3) Wsi Topilec, gmina Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 1987 r.,

4) Miasta Suraż z 1984 r.,

5) Wsi Bokiny, gmina Łapy
z dnia 13 grudnia 1980 r.,

6) Wsi Płonka – Strumianka, gmina Łapy
z dnia 8 maja 1980 r.,

7) Wsi Uhowo, gmina Łapy
z dnia 8 sierpnia 1982 r.,

8) Wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy
z dnia 7 kwietnia 1993 r.,

9) Wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy
z 1980 r.,

10) Wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.,

11) Wsi Bojary, gmina Turośń Kościelna
z 1979 r.,

12) Wsi Radule, gmina Tykocin
z dnia 30 listopada 1989 r.,

13) Wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz
z dnia 16 lipca 1986 r.,

14) Wsi Zawady, gmina Turośń Kościelna
z dnia 2 maja 1979 r.,

15) Wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna
z dnia 10 października z 1978 r.,

16) Wsi Łapy – Dębowina, gmina Łapy
z 1962 r.,

17) Wsi Łapy – Szołajdy, gmina Łapy
z dnia 19 lipca 1986 r.,

18) Miasta Łapy „Łąki nad Narwią”
z 1980 r.,

19) Wsi Łupianka Stara, gmina Łapy
z dnia 25 czerwca 1979 r.,

20) Wsi Łupianka Stara „Łąki nad Narwią”, gmina Łap, z 1962 r.,

21) Wsi Jeńki, gmina Sokoły z 1958 r.,

22) Wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r.,

23) Wsi Kowalewszczyzna – Folwark, gmina Sokoły z 1933 r.,

24) Majątku Borzyska, gmina Sokoły
z 1958 r.,

25) Wsi Pszczółczyn, gmina Kobylin Borzymy z 1952 r.,

26) Wsi Rzędziany, gmina Tykocin
z 1958 r.

4799,0892 ha (grunty prywatne)

Razem

 

6810,23 ha

 

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Obszar całego Parku

Bez ograniczeń

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Siedziba Parku wraz z terenem przyległym wsi Kurowo, działki o numerach – 6/2, 5,12, 4/2, 4/3

1500

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsca udostępniane2)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Pole namiotowe we wsi Kurowo, działka numer 4/3

30

2

Pole namiotowe we wsi Topilec, działka numer 439/1

25

3

Wieże widokowe, działki o numerach – 46/2 we wsi Pańki, 201/1 we wsi Topilec, 111 we wsi Wólka Waniewska, 36/1 miasta Suraż, 468/10 i 380/1 we wsi Uhowo oraz 1620 we wsi Łapy Dębowina

15 osób na jednej wieży

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Miejsce udostępniane3)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Rzeka Narew w granicach Parku:

1) Miasto Suraż, działka numer 856,

2) Miasto Łapy, działki o numerach – 1002, 486, 484,

3) Wieś Turośń Dolna, działka numer 483,

4) Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach – 1082, 1084, 26,

5) Wieś Uhowo, działka numer 942,

6) Wieś Bokiny, działka numer 53,

7) Wieś Wólka Waniewska, działka numer 531,

8) Wieś Izbiszcze, działka numer 177/1,

9) Wieś Kurowo, działki o numerach – 15, 132, 251,

10) Wieś Radule, działka numer 260/2,

11) Wieś Kruszewo, działki o numerach – 876/2, 876/3,

12) Wieś Pańki, działka numer 328

150 łącznie

V. Miejsca udostępniane w celu amatorskiego połowu ryb

Miejsce udostępniane3)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Rzeka Narew w granicach Parku:

1) Miasto Suraż, działka numer 856,

2) Miasto Łapy, działki o numerach – 1002, 486, 484,

3) Wieś Turośń Dolna, działka numer 483,

4) Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach – 1082, 1084, 26,

5) Wieś Uhowo, działka numer 942,

6) Wieś Bokiny, działka numer 53,

7) Wieś Wólka Waniewska, działka numer 531,

8) Wieś Izbiszcze, działka numer 177/1,

9) Wieś Kurowo, działki o numerach – 15, 132, 251,

10) Wieś Radule działka numer 260/2,

11) Wieś Kruszewo, działki o numerach – 876/2, 876/3,

12) Wieś Pańki, działka numer 328

200

 

1) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.

2) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami: wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r. i wsi Topilec z, gmina Turośń Kościelna, z dnia 30 grudnia 1987 r.; miasta Suraż z 1984 r.; miasta Łapy „Łąki nad Narwią” z 1980 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r. wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r. wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Łapy Dębowina, gmina Łapy z 1962 r.

3) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: miasta Suraż z 1984 r.; miasta Łapy „Łąki nad Narwią” z 1980 r.; wsi Turośń Dolna, gmina Turośń Kościelna z dnia 24 marca 1986 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.; wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r., wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »