| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 66
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2014 r.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin, zwierząt i grzybów, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 66
Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Urbanizacja Parku prowadząca do degradacji walorów przyrodniczych i krajobrazowych

1. Kontynuacja działań zmierzających do opracowania planu ochrony i uzyskania dla niego społecznej akceptacji.

2. Działania na rzecz wprowadzenia do planu ochrony Parku oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województwa postanowień ograniczających zabudowę terenu Parku, w szczególności obszarów położonych poza granicami skupionej zabudowy miejscowości, oraz innych zasad i wytycznych dotyczących gospodarowania przestrzenią i budownictwa na terenie Parku.

3. Działania zmierzające do ograniczenia zabudowy na terenie Parku, w ramach uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy.

4. Wykupy gruntów prywatnych znajdujących się na terenie Parku

2

Niezadowalający lub zły stan ochrony przedmiotów ochrony Natura 2000

Poprawianie lub odtwarzanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000

3

Zmniejszanie się różnorodności biologicznej poprzez ekspansję obcych gatunków roślin i zwierząt

1. Eliminowanie obcych gatunków zagrażających rodzimym gatunkom.

2. Monitoring obcych gatunków inwazyjnych

4

Zanieczyszczenie powietrza i powierzchni gleby

1. Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych we współpracy z samorządem lokalnym.

2. Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów i rekultywacja terenu.

3. Termomodernizacja budynków stanowiących własność Parku oraz modernizacja systemów ich ogrzewania.

4. Wprowadzanie i popularyzacja technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

5. Monitoring jakości powietrza i gleby

5

Zanieczyszczenie wód

Ograniczanie dopływu substancji biogennych i eliminowanie dopływu zanieczyszczonych wód, poprzez:

1) popieranie i propagowanie systemu rozbudowy oczyszczania ścieków i kanalizacji wsi, a także oczyszczania ścieków burzowych,

2) ograniczanie zanieczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych odciekami z pryzm obornika – budowa płyt obornikowych,

3) usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych – odpadów,

4) utrzymanie i odtwarzanie trwałej pokrywy roślinnej w strefie brzegowej wód,

5) zachowanie nieużytków i innych gruntów z trwałą pokrywą roślinną w zlewniach dopływów jezior i w zlewniach bezpośrednich jezior,

6) wpływanie na ograniczanie stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w zlewniach bezpośrednich jezior,

7) wykupy gruntów położonych w zlewniach bezpośrednich jezior i rzek,

8) prowadzenie badań naukowych i monitoringu jakości wód,

9) ograniczanie skutków eutrofizacji jezior poprzez sterowanie strukturą i liczebnością zespołów ryb,

10) zachęcanie rolników z terenu Parku i otuliny do uczestnictwa w programach rolno-środowiskowych

6

Utrata stabilności zasobów wodnych

Utrzymanie właściwego poziomu (stanu) wód powierzchniowych i gruntowych, poprzez:

1) zapobieganie osuszania terenów podmokłych i likwidacji drobnych zbiorników wodnych,

2) ochrona małej retencji – wykonywanie zastawek, likwidacja rowów odwadniających, odtwarzanie śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych,

3) utrzymanie naturalnego ustroju wodnego cieków,

4) prowadzenie monitoringu hydrologicznego

7

Zmniejszanie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych

1. Zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego zbiorowiska leśnego, w szczególności przez zachowanie lub przywracanie siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów, a w razie potrzeby, przez wprowadzanie tych gatunków.

2. Zwiększanie zasobów rozkładającego się drewna, poprzez pozostawienie zamierających i martwych drzew w tym drzew iglastych o ponadprzeciętnych rozmiarach

8

1. Niezgodność składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów z naturalnym zbiorowiskiem leśnym.

2. Obniżenie naturalnej odporności ekosystemów leśnych na działanie czynników biotycznych i abiotycznych

Przywracanie składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów zgodnej z naturalnym zbiorowiskiem leśnym, poprzez:

1) cięcia regulujące strukturę przestrzenną, gatunkową i wiekową –pielęgnacyjno-hodowlane i ochronne,

2) dolesianie wybranych luk i przerzedzeń, poprawki i uzupełnienia gatunkami zgodnymi z naturalnym zbiorowiskiem leśnym,

3) porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia,

4) pielęgnację upraw,

5) inicjowanie odnowień naturalnych,

6) prowadzenie działań renaturalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk i gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000

9

Zagrożenie trwałości ekosystemów leśnych przez nadmiernie rozmnażające się owady i grzyby

Zwalczanie nadmiernie rozmnażających się owadów i grzybów, poprzez:

1) prognozowanie występowania owadów,

2) wykładanie pułapek,

3) wyszukiwanie i usuwanie części drzew zasiedlonych przez kambiofagi,

4) usuwanie części drzew iglastych przewróconych lub złamanych w wyniku działania czynników abiotycznych,

5) terminowe korowanie drewna zasiedlonego przez kambiofagi,

6) mechaniczne rozdrabnianie pozostających części drzew, które mogą się stać bazą rozmnożeniową dla kambiofagów, z pozostawieniem zrębków na powierzchni

10

Nadmierne uszkodzenia w lasach powodowane przez ssaki roślinożerne

Zabezpieczanie drzewostanów poprzez:

1) regulację liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej jelenia (Cervus elaphus), sarny (Capreolus capreolus) i dzika (Sus scrofa),

2) zabezpieczanie upraw leśnych przed zgryzaniem i spałowaniem,

3) zwiększenie bazy żerowej poprzez uprawę poletek z uprawami rolnymi,

4) okresowe obserwacje uszkodzeń drzewostanów

11

Pożary

1. Wykonanie i odnawianie pasów przeciwpożarowych.

2. Utrzymanie wyznaczonych dróg w stanie przejezdności.

3. Stała kontrola terenu w okresie zagrożenia pożarowego.

4. Gaszenie pożarów.

5. Konserwacja punktów czerpania wody.

6. Usuwanie materiałów łatwopalnych z terenów zagrożonych.

7. Remont i wymiana tablic informacyjnych o zagrożeniach pożarowych

12

Zmniejszanie się różnorodności biologicznej w nieleśnych ekosystemach lądowych

1. Powstrzymywanie (na wybranych obszarach) sukcesji zbiorowisk nieleśnych, poprzez usuwanie drzew i krzewów.

2. Wykaszanie roślinności dostosowane terminem i intensywnością do typu zbiorowisk roślinnych oraz biologicznych właściwości popieranych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów.

3. Zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego typu ekosystemu, w szczególności przez zachowanie lub przywracanie siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów, a w razie potrzeby, przez wprowadzanie tych gatunków.

4. Utrzymanie gruntów uprawnych w kulturze rolnej.

5. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk.

6. Wykupy przyrodniczo cennych gruntów nieleśnych.

7. Aktywna ochrona stanowisk cennych gatunków i restytucja siedlisk, inwentaryzacja i eliminacja inwazyjnych gatunków obcych, zachowanie gospodarki ekstensywnej i tradycyjnych sposobów użytkowania gruntów rolnych.

8. Restytucja tradycyjnych ras zwierząt i odmian roślin uprawnych

13

1. Zaburzenia w strukturze troficznej ekosystemów wodnych i w składzie gatunkowym ichtiofauny.

2. Spadek różnorodności i zmiany struktury gatunkowej i liczebności ryb

Regulacja struktury gatunkowej i liczebności ryb poprzez:

1) zarybienia wybranych wód Parku wylęgiem i narybkiem gatunków zagrożonych wyginięciem oraz wykazujących niską liczebność,

2) restytucję gatunków, które wyginęły w wyniku antropopresji,

3) odłowy regulacyjne i kontrolne,

4) badania naukowe i monitoring zmian zachodzących w strukturze i liczebności zespołów ichtiofauny,

5) zwalczanie kłusownictwa rybackiego, dostosowanie zasad wędkowania do potrzeb ochrony ekosystemów wodnych,

6) pozyskanie ikry siei (Coregonus lavaretus), sielawy (Coregonus albula) i szczupaka (Esox lucius), hodowlę wylęgu w warunkach kontrolowanych

14

Wzrastająca presja kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo)

1. Uwzględnianie wzrastającej presji kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo) na ryby przy ustalaniu wielkości odłowów regulacyjnych.

2. Kompensacja presji na rybostan poprzez zarybienia.

3. Monitoring liczebności kormorana

15

Pogarszanie się warunków sanitarnych i tlenowych w strefie trzcinowisk jezior

1. Zimowe koszenie części trzcinowisk.

2. Częściowe usuwanie skoszonej roślinności wynurzonej z wybranych akwenów

16

Zanikanie i przekształcanie siedlisk gatunków zwierząt

1. Zachowanie różnorodności, powierzchni i właściwego środowiska życia zwierząt.

2. Tworzenie siedlisk zastępczych.

3. Monitoring populacji zwierząt

17

Utrudnienia w przemieszczaniu się zwierząt przez drogi

1. Budowa bezkolizyjnych przejść dla zwierząt przez ciągi komunikacyjne.

2. Działania na rzecz ograniczenia prędkości jazdy na wybranych odcinkach dróg

18

Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ulegają zwierzęta

Okresowe przetrzymywanie i leczenie zwierząt wymagających opieki w celu ich powrotu do naturalnego środowiska

19

Zużycie techniczne obiektów kultury materialnej

1. Konserwacja i rewaloryzacja obiektów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Parku.

2. Wspieranie ochrony zabytków i obiektów zabytkowych stanowiących własność innych podmiotów niż Skarb Państwa, poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych.

3. Wykupy obiektów kultury materialnej

20

1. Nadmierna presja turystyczna i rekreacyjna.

2. Niekontrolowana penetracja terenu Parku przez ludzi

1. Wprowadzanie ograniczeń dotyczących miejsc, terminów i sposobów udostępnienia.

2. Egzekwowanie zakazu wstępu do stref wyłączonych z turystyki.

3. Budowa i utrzymanie urządzeń służących kanalizowaniu ruchu turystycznego, w tym oznakowań szlaków turystycznych.

4. Ustawianie barier w celu uniemożliwienia wjazdu pojazdów na drogi dla nich nieudostępnione.

5. Prowadzenie działalności edukacyjnej

21

Przestępstwa i wykroczenia przeciwko przyrodzie i środowisku Parku

1. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń.

2. Prowadzenie powszechnej, wielokierunkowej i różnorodnej edukacji środowiskowej.

3. Rozwój polityki informacyjnej Parku oraz rozwijanie form komunikacji społecznej.

4. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.

5. Utrzymanie ośrodków edukacji przyrodniczej i kulturowej

22

Niewystarczający zakres inwentaryzacji zasobów, tworów i składników przyrody

Prowadzenie inwentaryzacji, badań naukowych i monitoringu

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zanieczyszczenie środowiska spowodowane intensyfikacją rolnictwa

Popularyzacja i wdrażanie programów rolno-środowiskowych

2

Erozja gleb (wodna i wietrzna) związana z intensyfikacją rolnictwa

Dążenie do:

1) utrzymania i odtwarzania trwałej pokrywy roślinnej na stokach i powierzchniach otwartych,

2) prowadzenia zabiegów agrotechnicznych w poprzek stoku,

3) minimalizowania czasu, w którym uprawiana gleba jest pozbawiona roślinności,

4) zachowania obecnej mozaikowej struktury użytków rolnych,

5) zabezpieczania mechanicznego stoków,

6) realizacji programów rolno-środowiskowych,

7) wykupów gruntów zagrożonych erozją

3

Przerwanie powiązań przyrodniczych Parku poprzez rozbudowę dróg znajdujących się na terenie Parku, a w wyniku tego doprowadzenie do degeneracji (zubożenia gatunkowego) flory i fauny Parku

Dążenie do:

1) utrzymania obecnych klas dróg wojewódzkich i powiatowych przecinających Park, w szczególności wojewódzkiej nr 563 Suwałki – Sejny,

2) oznakowania i ograniczenia szybkości na drogach przecinających Park

4

Obniżenie poziomu wód gruntowych, wysychanie i murszenie torfowisk

1. Budowa, odnawianie i konserwacja infrastruktury technicznej wspomagającej retencję wód.

2. Monitorowanie stanu wód.

3. Utrzymanie w stanie naturalnym lub renaturyzacja torfowisk, w szczególności dzięki ich wykupom

5

Spadek różnorodności gatunkowej i biologicznej zwierząt

1. Restytucja i reintrodukcja gatunków zwierząt, które dawniej występowały na terenie Parku.

2. Sterowanie zagęszczeniem, strukturą gatunkową, wiekową i przestrzenną wybranych populacji zwierząt.

3. Zasilanie populacji gatunków rzadkich i zagrożonych nowymi osobnikami.

4. Odtwarzanie siedlisk.

5. Restytucja rodzimych ras zwierząt gospodarskich

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji i minimalizacji zagrożeń i ich skutków

1

Urbanizacja niektórych obszarów otuliny Parku mająca wpływ na przyrodę i krajobraz terenów wewnątrz Parku

Działania na rzecz wprowadzenia do powstającego planu ochrony Parku, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień ograniczających zabudowę w wybranych miejscach w pobliżu granic Parku

2

Zmiany stosunków wodnych w otulinie Parku

Wprowadzenie w powstającym planie ochrony Parku postanowień dotyczących utrzymania właściwego poziomu wód powierzchniowych w otulinie Parku, w szczególności w zakresie:

1) zabezpieczenia przed osuszeniem terenów podmokłych (mokradeł i torfowisk) powiązanych z terenem Parku,

2) niedopuszczenia do lokalizacji kopalni kruszyw, której funkcjonowanie może spowodować obniżenie poziomu wód gruntowych wewnątrz Parku i doprowadzić do zmiany kierunku strumienia wymiany podziemnej w jeziorach Parku

3

Zanieczyszczenie wód w otulinie Parku

1. Popieranie rozbudowy systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji w zlewniach wód Parku.

2. Popieranie rolnictwa ekologicznego, poprzez wpływanie na ograniczanie stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin.

3. Ograniczanie zanieczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych odciekami z pryzm obornika.

4. Zachęcanie rolników z terenu Parku i otuliny do uczestnictwa w programach rolno-środowiskowych

4

Zanieczyszczenie powietrza

Zachęcanie do:

1) modernizacji systemów ogrzewania poprzez wprowadzanie i popularyzację technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

2) termomodernizacji budynków

5

Zanikanie i przekształcanie siedlisk gatunków roślin i zwierząt

Dążenie do wykupienia i objęcia ochroną gruntów z cennymi siedliskami roślin i zwierząt przylegających do granic Parku, w szczególności gruntów hydrogenicznych, położonych:

1) przy południowo-wschodniej granicy Parku we wsi Sarnetki,

2) przy północno-wschodnim brzegu jeziora Pierty,

3) na cyplu pomiędzy jeziorami Czarne i Krzywe,

4) przylegających do jezior Długie i Okrągłe wzdłuż zachodniej granicy Parku

6

Ekspansja obcych gatunków roślin i zwierząt

1. Zachęcanie do uprawy i hodowli rodzimych roślin i zwierząt w otulinie Parku.

2. Usuwanie ekspansywnych obcych gatunków roślin.

3. Ograniczanie liczebności obcych gatunków zwierząt stanowiących zagrożenie dla istnienia gatunków rodzimych

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zanieczyszczenie środowiska powodowane przez:

1) nowe obiekty przemysłowe,

2) inwestycje drogowe

Starania o wprowadzenie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego postanowień ograniczających w otulinie Parku budowę obiektów przemysłowych lub inwestycji drogowych mogących negatywnie wpływać na środowisko wewnątrz Parku

2

1. Przerywanie korytarzy ekologicznych, wpływające na zachwianie spójności Parku z siecią obszarów Natura 2000.

2. Budowa farm wiatrowych stwarzających zagrożenie bytowania cennych gatunków ptaków migrujących oraz gniazdujących w Parku i żerujących poza jego granicami

Starania o wprowadzenie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego postanowień ograniczających budowę farm wiatrowych na trasach wędrówek oraz na obszarach żerowania ptaków, podlegających ochronie ścisłej na mocy prawa krajowego oraz prawa wspólnotowego, w szczególności załącznika I dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie dzikiego ptactwa

3

Pogorszenie jakości wody cieków wpływających na obszar Parku (Czarna Hańcza, Wiatrołuża i Kamionka)

Kontrola jakości wody i wielkości ładunków transportowanych tymi rzekami

 

1)Zagrożenia uszeregowano według najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONNY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONNY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Monitorowanie kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk Natura 2000

201,40 ha

Oddziały –1c,d,f,g,i; 2b,d,i; 3b,k,m; 4f,g,h; 11d,g; 12b,f,l,o; 14h; 21b,j,k,l; 24f; 25b; 26a,b,f; 40g; 43b,d,f,l,m,n; 61d,g,h,m; 77Aa,Ab,Ac; 78c,f,g,h,i,l,n; 127h; 136c; 141a,b,f; 143b; 144b; 147d; 150a; 157b; 233i; 235g; 236a,b,c,d,f; 253b,f; 266d; 267h,i,l; 274c; 275a; 276a,b,c; 277g,h; 278c; 285b; 301d,f; 360h,i; 361d,f,g,h,i,j; 370a,c,d,f,h

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

Monitorowanie kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk Natura 2000

24,70 ha

Oddziały – 2j, 3c,g; 5m; 12n; 25a; 54k; 77Ad; 78k; 147c; 266i; 267g; 277i; 285a; 301j; 370b

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

1. Monitorowanie różnorodności biologicznej ryb.

101,9 ha

Wodny Obwód Ochronny Wigry, oddział 192a (Jezioro Białe Wigierskie)

 

2. Badanie postępu procesu restytucji siei (Coregonus lavaretus) – odłowy kontrolne sprzętem stawnym

 

 

2

Utrzymanie populacji siei (Coregonus levaretus) – kontynuacja zarybień

do 5000 sztuk

Wodny Obwód Ochronny Wigry, oddział (Jezioro Białe Wigierskie)

3

1. Monitorowanie różnorodności biologicznej rakowatych (Astacidae).

222,3 ha

Oddziały – 192a (Jezioro Białe Wigierskie), 195a (Jezioro Długie Wigierskie), 196a (Jezioro

 

2. Monitorowanie liczebności raka pręgowatego (Orconectes
limosus) –
odłowy kontrolne racznikami

 

Okrągłe), 194a (Jezioro Muliczne)

4

Monitorowanie kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk i gatunków Natura 2000

255,45 ha

Oddziały – 5cx; 6h; 7k; 11f; 12c,y; 17a; 18a; 21p,r; 24x; 40h; 43c; 61f; 77Af; 78d,j,m; 136d; 143c; 144c; 192a; 193a; 194a; 195a; 196a; 266j

 

D. Inne, według specyfiki Parku

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

Bieżące remonty urządzeń turystycznych

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną ścisłą

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Przygotowanie powierzchni pod odnowienia drzewostanów:

 

Oddziały – 64g, 56h, 228k

 

1) wycinanie krzewów przeszkadzających w odnowieniu drzewostanu,

0,73 ha

 

 

2) punktowe przekopywanie gleby w miejscach sadzenia drzewek

5,1 tysięcy sztuk

 

2

1. Wprowadzanie warstw wzmacniających przerzedzone drzewostany (dolesienia wybranych luk i przerzedzeń) – sadzenie zgodnych z siedliskiem drzew i krzewów.

9,4 tysięcy sztuk sadzonek

Oddziały –112b, 15lc, 228k, 284b, 338a

 

2. Sadzenie zgodnych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów, w miejsce sadzonek obumarłych na skutek czynników biotycznych i abiotycznych (poprawki)

 

 

3

Pielęgnowanie upraw leśnych:

 

Oddziały – 401, 58f, 77d, 82i, 112b, 138a, 151c, 247a, 284b, 338a, 338f

 

1) poprawa warunków wzrostu i rozwoju drzewek i sadzonek (niszczenie chwastów),

3,95 ha

 

2) motyczenie wokół sadzonek

21,4 tysięcy sztuk

4

Kształtowanie struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej upraw leśnych w wieku od 5 do 10 lat, poprzez wykonywanie cięć

6,5 ha

Oddziały – 37c, 59c, 6In, 79c, 80b, 87i, 87x, 93d, 103f, 107w, 112d, 122f, 138i, 153b, 284d, 304d, 356h, 388a, 388h, 389a,

5

Kształtowanie struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej drzewostanów w wieku od 11 do 20 lat, poprzez wykonywanie cięć

10,80 ha

Oddziały – 20m, 93b, 127j, 127k, 134b, 152a, 159c, 159g, 160a, 241a, 388d,

6

Kształtowanie struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej drzewostanów w wieku od 21 do 40 lat, poprzez wykonywanie cięć

67,22 ha

Oddziały – 22c, 26k, 43o, 64g, 83k, 93g, 114i, 116b, 265c, 289f, 298g, 327b, 331c, 333g, 334h, 350n, 379k, 391d, 397b.

7

Kształtowanie struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej drzewostanów w wieku od 40 do 80 lat, poprzez wykonywanie cięć

144,94 ha

Oddziały – 22a, 28g, 32b, 42a, 42b, 42c, 42f, 46g, 50b, 51a, 68b, 68f, 72b, 73c, 81f, 81g, 126d, 133c, 134a, 159a, 159b, 161j, 217d, 240r, 242a, 271a, 288d, 296b, 327a, 353g, 354m, 381c, 381d, 381f, 381g, 384g, 385f, 397d.

8

Prognozowanie występowania owadów zagrażających trwałości lasu:

 

Oddziały – 31, 10dx, 10jx, 15d, 16b, 18i, 19h, 20c, 23d, 33a, 33b, 35b, 40l, 48k, 53m, 55a, 60a, 60b, 67a, 71b, 74c, 77f, 81h, 82b, 82i, 89a, 90a, 91b, 93b, 96b, 103f, 104d, 108f, 114c, 114g, 117b, 120d, 121g, 124a, 126b, 130a, 130f, 146b, 148a, 153b, 166a, 169h, 203a, 204p, 204g, 208f, 211d, 222a, 223d, 227g, 228i, 230l, 233j, 235d, 237k, 239k, 240y, 242a, 243a, 247a, 248a, 248c, 249f, 250a, 251a, 256a, 259b, 260b, 261d, 262b, 263a, 265d, 267k, 269k, 270a, 277l, 281b, 285d, 286a, 287a, 289a, 289c, 292a, 295a, 303a, 304d, 306g, 308b, 310a, 312a, 314c, 317a, 323b, 326d, 327c, 331b, 332d, 333b, 334i, 337a, 338f, 339c, 344a, 350b, 352a, 353g, 356g, 358d, 357a, 360b, 362d, 368d, 368f, 369d, 370g, 372c, 374c, 375c, 377g, 378g, 381c, 382g, 383c, 385b, 387b, 390c, 391b, 397a

 

1) wykładanie drzew pułapkowych,

16 sztuk

 

2) wykładanie pułapek feromonowych do odłowu chrząszczy – kornik drukarz (Ips typographus),

187 stanowisk

 

3) wykładanie pułapek feromonowych do odłowu motyli – brudnica mniszka (Lymantria monacha),

40 stanowisk

 

4) jesienne poszukiwania owadów w ściółce

57 prób

9

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanach przez owady i grzyby zagrażające trwałości lasu, poprzez:

 

Miejsca zagrożenia w lasach objętych ochroną czynną

 

1) wyszukiwanie drzew zasiedlonych przez kambiofagi, np. komiko watę (Scolytinae), bogatkowate (Buprestidae),

6680 roboczogodzin,

 

 

2) korowanie zasiedlonego drewna leżącego,

80 m3,

 

 

3) zbieranie i likwidacja zasiedlonej kory,

54 roboczogo-dziny,

 

 

4) rozdrabnianie pozostających części drzew z pozostawieniem w ekosystemie tych, które nie stanowią zagrożenia,

920 roboczogodzin,

 

 

5) usuwanie z drzewostanów drzew opanowanych przez owady i hubę korzeniową (Heterobasidion annosum), wywróconych oraz złamanych, zagrażających stanowi zdrowotnemu lasu i zwiększających zagrożenie pożarowe

5113 m3

 

10

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanach przez ssaki roślinożerne, poprzez:

 

Oddziały – 1b, 2a, 6f, 18i, 23d, 261, 37a, 37c, 37g, 50d, 52c, 52f,

 

1) zabezpieczanie sadzonek przed uszkadzaniem przez ssaki roślinożerne na uprawach leśnych do 5 lat:

 

55a, 58b, 58c, 59b, 59c, 60b, 61n, 63b, 65a, 67a, 67g, 71b, 73b, 73f,

 

a) środkami odstraszającymi,

69,30 ha,

74c, 74d, 79a, 79c, 79k, 80a, 80b,

 

b) ogrodzeniem siatką (wykonanie nowych ogrodzeń oraz naprawa istniejących),

około 2 ha,

80f, 80i, 82d, 87i, 87x, 88b, 89a, 90a, 90b, 91d, 92d, 93b,93d,

 

2) zdjęcie osłon indywidualnych po ich wykorzystaniu,

2,95 tysięcy sztuk,

95b, 103f, 104d, 105d, 106f, 108h, 111m, 112b, 112d, 114d,

 

3) poprawienie uszkodzonych osłon indywidualnych,

1200 sztuk

114f, 114g, 115d, 116d, 117b, 119d, 121g, 122f, 122r, 123a, 123f, 126b, 126c, 127b, 127k, 129k, 129m, 130f, 130h, 131d, 133b, 135f, 136a, 137a, 137b, 138a, 138b, 138h, 138i, 142a, 142c, 142d, 142f, 142j, 143a, 144a, 144f, 145f, 146d, 151b, 151c, 152a, 153b, 155b, 156b, 156g, 157c, 159c, 160b, 160c, 160i, 169c, 208f, 223c, 235d, 235f, 239m, 248b, 260b, 261d, 266m, 269c, 272a, 284b, 352h, 355g, 338c, 338f, 345a, 370g, 375c, 388g, 390c

4) regulację liczebności (redukcję) ssaków roślinożernych do poziomu skutkującego minimalizacją szkód, poprzedzoną inwentaryzacją zwierząt i poziomu szkód w drzewostanach:

 

Redukcja w miejscach intensywnego występowania szkód. Wartości podane w 3 kolumnie dotyczą redukcji łącznie w ekosystemach leśnych i nieleśnych

 

a) jeleni (Cervus elaphus),

Do 27 sztuk (byki – 8 sztuk, łanie – 15 sztuk, cielęta – 4 sztuki).

 

b) saren (Capreolus capreolus),

Do 20 sztuk (kozły – 12 sztuk, kozy – 6 sztuk, koźlęta –2 sztuki).

 

 

c) dzików (Sus scrofa),

Do 50 sztuk (warchlaki – 30 sztuk, przelatki –15 sztuk, 3-letnie i starsze – 5 sztuk)

 

 

5) zwiększenie bazy żerowej poprzez uprawę poletek zaporowych (uprawa zbóż i roślin okopowych)

5,11 ha

Oddziały – 43r, 71d, 84k, 96b, 106g, 138f, 210g, 280, 293b, 304f, 338b, 366f

11

Ochrona przeciwpożarowa:

1) konserwacja punktów czerpania wody,

6 sztuk

Punkty zlokalizowane na jeziorach i rzekach: Kaletnik, Piertanka/Tartak, Kamionka/Huta, Czarna Hańcza/Sobolewo, Gawrych Ruda, Wigry/Słupie

 

2) porządkowanie terenu w pasie do 30 m od dróg publicznych,

131,1 ha

Drogi publiczne w granicach Parku: Lipnik-Kaletnik, Krzywe-Huta, Suwałki-Sejny, Gawrych Ruda-Słupie, Płociczno-Bryzgiel, Krusznik-Tobołowo, Krusznik-Czerwony Krzyż, Mikołajewo-Czerwony Krzyż, Mikołajewo-Maćkowa Ruda, Maćkowa Ruda-Wysoki Most, Wysoki Most-Wypusty, Wysoki Most-Sarnetki, Wysoki Most-Jeziorki, Jeziorki-Granica Parku

 

3) konserwacja nawierzchni dróg leśnych i dojazdowych, dostosowanie drogi leśnej do wymogów drogi dojazdowej,

25,55 km

1. Drogi leśne w oddziałach – 9, 55, 56, 62, 64, 50–119, 73, 74, 88, 89, 90, 91, 145, 155, 164, 263, 264, 295–296

 

 

 

2. Drogi dojazdowe w oddziałach – 87–117, 92–132, 139, 140, 148, 156, 157, 221–236, 330–331

 

 

 

3. Dostosowanie drogi leśnej w oddziałach –15–21, 24–25

 

4) utrzymanie przejezdności dróg pożarowych i dojazdowych (powiększanie prześwitów dróg),

19 km

Drogi w oddziałach – 43–49, 37– 59, 50–72,72–80, 85–119, 132, 133, 269, 291–373, 376, 377, 378, 379, 380, 384

 

5) konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja pasów),

 

0,12 km Obwód Ochronny Mikołajewo, oddział 212

 

6) wymiana tablic przeciwpożarowych

2 sztuki

Obwód Ochronny Wysoki Most, oddział 314, 317

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Przeciwdziałanie zarastaniu zbiorowisk nieleśnych, poprzez:

4,8 ha

Oddziały – 21c,m,n; 205f, 214c, 220o,bx

 

1) koszenie roślinności,

 

 

 

2) usuwanie nalotu drzew i krzewów na łąkach, torfowiskach z usunięciem biomasy

 

 

2

Regulacja liczebności (redukcja) ssaków roślinożernych do poziomu skutkującego minimalizacją szkód, poprzedzona inwentaryzacją zwierząt i rozmiaru szkód w uprawach i płodach rolnych:

 

Redukcja w miejscach intensywnego występowania szkód

 

1) jeleni (Cervus elaphus),

Do 27 sztuk.

 

 

2) saren (Capreolus capreolus),

Do 20 sztuk.

 

 

3) dzików (Sus scrofd)

Do 50 sztuk

 

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Zarybienia charakterystycznymi dla obszaru Parku gatunkami ryb, w szczególości zagrożonymi spadkiem liczebności i narażonymi na wyginięcie:

 

 

 

1) sieja (Coregonus lavaretus)2),

1. Do 2,1 mln osobników, w tym do 20 tysięcy narybku jesiennego.

1. Oddział 188 (Jezioro Wigry).

 

 

2. Do 0,2 min osobników, w tym do 1 tysiąca narybku jesiennego

2. Oddział 199 (Jezioro Mulaczysko)

 

2) sielawa (Coregonus albulaf)2)

1. Do 25 mln osobników.

1. Oddział 188 (Jezioro Wigry).

 

 

2. Do 0,5 mln osobników

2. Oddział 199 (Jezioro Mulaczysko)

 

3) szczupak (Esox lucius)2)

1. Do 2,1 mln osobników.

1. Oddział 188 (Jezioro Wigry).

 

 

2. Do 230 tysięcy osobników.

2. Oddział 185 (Jezioro Pierty).

 

 

3. Do 30 tysięcy osobników

3. Oddziały – 199 (Jezioro Mulaczysko), 190 (Jezioro Leszczewek), 198a (Jezioro Krusznik), 187 (Jezioro Omułówek)

 

4) lin (Tinca tinca)2,

1. Do 550 kg

1. Oddział 188 (Jezioro Wigry).

 

 

2. Do 140 kg

2. Oddział 185 (Jezioro Pierty)

 

5) pstrąg potokowy (Salmo trutta m.fario)2),

Do 4000 osobników

Oddział 401a,b (rzeka Czarna Hańcza na odcinku Wysoki Most – Studziany Las)

 

 

Do 40 kg

Oddział 188 (Jezioro Wigry)

 

6) węgorz europejski (Anguilla anguilla)2),

Do 2000 osobników

Oddział 188 (Jezioro Wigry)

 

7) troć jeziorowa (Salmo trutta m. lacustris)2),

8) sum europejski (Silurus glanis)2)

Do 2000 osobników

Oddział 188 (Jezioro Wigry)

2

Odłów tarlaków szczupaka, sielawy i siei, na potrzeby wylęgarni ryb Parku

1. Sielawa (Coregonus albula) do 3500 kg.

Oddziały – 188 (Jezioro Wigry), 185 (Jezioro Pierty), 187 (Jezioro Omułówek), 189 (Jezioro Postaw)

 

 

2. Sieja (Coregonus lavaretus) do 700 kg.

 

 

 

3. Szczupak (Esox lucius) do 1200 kg.

 

3

Ochrona tarlisk lina (Tinca tinca), szczupaka (Esox lucius), leszcza (Abramis brama) i płoci (Rutilus rutilus) poprzez zimowe koszenie części roślinności wynurzonej w obrębie tarlisk i usuwanie skoszonej masy poza jezioro

Do 20 ha

Oddział 188A (Jezioro Wigry –Zatoka Zadworze, Ploso Północne i Południowe)

4

Badania weterynaryjne ryb zlecane specjalistycznym placówkom – pracowniom chorób ryb

Według potrzeb

Ekosystemy wodne objęte ochroną czynną

5

Kształtowanie właściwej struktury gatunkowej i liczebności w zespołach ryb – odłowy regulacyjne. Odłowy sprzętem ciągnionym/stawnym. W jeziorach typu sielawowego odłowy sprzętem ciągnionym będą wykonywane w okresie od 1 maja do 31 października.

Dopuszcza się stosowanie sprzętu ciągnionego poza wyżej wymienionym okresem w celu realizacji odłowów stynki (Osmerus eperlanus). Intensywność odłowów średnio około 20 kg/ha

1. Sielawa (Coregonus albula) do 25000 kg.

Oddziały – 188 (Jezioro Wigry), 185 (Jezioro Pierty), 190 (Jezioro Leszczewek), 187 (Jezioro Omułówek), 199 (Jezioro Mulaczysko), 189 (Jezioro Postaw)

2. Sieja (Coregonus lavaretus) do 100 kg.

3. Węgorz europejski (Anguilla anguilla) do 500 kg.

4. Szczupak (Esox lucius) do 1000 kg.

5. Lin (Tinca tinca) do 1000 kg.

6. Okoń (Perca fluviatilis) do 700 kg.

7. Leszcz (Abramis brama) do 2000 kg.

8. Płoć (Rutilus rutilus) do 3000 kg.

9. Stynka (Osmerus eperlanus) do 15000 kg.

6

Monitorowanie różnorodności biologicznej raka. Monitorowanie liczebności raka pręgowatego (Orconectes limosus) – odłowy kontrolne racznikami

Według potrzeb

Oddział 188 (Jezioro Wigry)

 

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Monitorowanie różnorodności biologicznej oraz kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych:

1) monitorowanie zagrożonych i rzadkich gatunków roślin wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81), grzybów wskazanych w Czerwonej liście roślin i grzybów oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), zwierząt wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419) oraz siedlisk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk i gatunków objętych siecią Natura 2000. Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków roślin, grzybów i zwierząt będą pobierane fragmenty lub całe okazy,

2) monitorowanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia

11 771,24 ha

Obszar Parku objęty ochroną czynną

2

Eliminowanie inwazyjnych gatunków roślin:

1) usuwanie niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) – wyrywanie, wywóz i utylizacja w kompostowniku,

Około 26 ha

Obwody Ochronne – Lipniak, Leszczewek, Gawarzec, Słupie, Mikołajewo

 

2) usuwanie klonu jesionolistnego (Acer negundo) – wycinanie, usuwanie odrośli, karczowanie,

Około 1,2 ha

Oddziały – 48d, 49b,c,n,p,r; 68d, 204x, 206d,j,r; 220d, 239m, 252a, 271a

 

3) usuwanie robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) – wycinanie, usuwanie odrośli, karczowanie,

Około 720 m2

Oddziały– 167b, 318a

 

4) usuwanie czeremchy amerykańskiej (Prunus
serotina) –
wycinanie, wyrywanie, karczowanie,

Około 430 sztuk, około 16 ha

Oddziały – 87i, 158c, 204f, 207j,220b,c,d,f,g,j,k,l,m,x; 239b,f, h,j,l,n; 240l,m,r; 307a, 308g, 346c

 

5) usuwanie róży pomarszczonej (Rosa rugosa) –wyrywanie, wykopywanie korzeni,

Około 0,5 ha

Oddziały – 262a, 228, 239

 

6) usuwanie trojeści amerykańskiej (Asclepias syriaca) – wyrywanie,

Około 0,3 ha

Oddział 206c,l

 

7) usuwanie dębu czerwonego (Quercus rubra) –wycinanie, obrączkowanie, usuwanie odrośli, karczowanie

Około 125 sztuk, około 15,5 ha

Oddział – 50b, 51a, 11m, 115a, 126a, 127k,l; 204f,p; 209c, 212g,h; 214d, 220b,d,dx,g,h,i,m,x,y,z; 225a, 228b, d; 234b, 235d, 236b, 237a, 266a,g; 267l, 268a,b; 269a, 270a, 271a, 272f, 276d,f; 287a, 288d, 289a,b; 290a, 303b, 306c, 312b, 326b, 329a, 342c, 362h,i

3

Utrzymanie drożności turystycznych szlaków lądowych oraz ścieżek edukacyjnych:

Według potrzeb

Oddziały – 37g,h,38, 39i,n,s,o, p,h, 46, 47k,l,m, 48f,d, 49b,p,o,

 

1) powiększanie prześwitów szlaków i ścieżek, tak aby wolna przestrzeń nad nimi miała szerokość minimum 3 m i wysokość minimum 2,50 –wycinanie gałęzi drzew i krzewów,

 

w, 54, 55, 56, 57, 62a, d,c,f,g, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 80f, 88, 89, 90, 91, 93a,f, 103, 104, 110, 111a,c,d,f,h,i,l, m,g, 112,

 

2) wykaszanie roślinności utrudniającej poruszanie się i zagrażających bezpieczeństwu turystów,

 

114, 120, 121, 125, 126, 133, 148, 149 f,i, 150, 156, 157, 158,

 

3) usuwanie części drzew powalonych w poprzek szlaków i ścieżek

 

165, 166, 167, 201, 207, 208, 209, 210, 204, 318, 336, 354, 320, 338, 339, 356, 357, 358, 378, 380, 384m

4

Utrzymanie kładek – wykaszanie roślinności pod kładkami (na ścieżce „Las” i w dolinie Czarnej Hańczy)

832 m, około 0,5 ha

Oddziały – 49b, 110b,c,d, 98A, 111a,b,c

5

Poprawa nawierzchni gruntowej miejsca odpoczynku i postoju pojazdów Łysocha

Powierzchnia 450 m2

Oddział 150n (Obwód Ochronny Słupie); działka nr 535, obr. ewid. Sobolewo

6

Wykonanie zatok postojowych:

Wymiary –

Oddziały – 148a, 148h (Obwód

 

1) wykonanie 2 zatok postojowych gruntowych,

7x21 m i 7x15 m,

Ochronny Słupie)

 

2) usunięcie drzew (sosna i świerk), wyrównanie poziomu powierzchni,

8 sztuk o pierśnicy 10–45 cm,

 

 

3) wykonanie barier drewnianych

długość 63 m

 

7

Remont drogi dojazdowej do budynku Ośrodka Edukacji Środowiskowej na Słupiu

180 m

Oddziały – 149i,j (Obwód Ochronny Słupie), działka nr 602 obręb ewidencyjny Sobolewo

8

Ścieżka spacerowa nad Zatoką Słupiańską –oznakowanie, budowa barierki ochronnej, oczyszczenie trasy

Długość ścieżki 1574 mb

Oddziały – 157h, 158a,c, 167a,b, (Obwód Ochronny Słupie), działka 539 obręb ewidencyjny Sobolewo

9

Wykonanie i montaż w terenie drogowskazów turystycznych (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji)

100 sztuk

Sieć szlaków pieszych i rowerowych o łącznej długości 245 km

10

Budowa pomostu przy Muzeum Wigier

Kształt litery L, wymiary: długość 30 m, szerokość 5 m oraz długość 10 m, szerokość 5 m

Wodny Obwód Ochronny 188A

11

Naprawa, remonty, wymiana infrastruktury turystycznej zlokalizowanej przy szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji):

 

 

 

1) remont i rozbudowa pomostów nawodnych w wylęgarni ryb w Tartaku i zapleczu magazynowym w Czerwonym Folwarku,

165 m2

Oddziały – 36A, 175 (Obwód Ochronny Leszczewek)

 

2) remont pomostu widokowego i ogrodzenia na Bindudze,

Wymiary pomostu: długość 22 m, szerokość 1,5 m, ogrodzenie –długość 135 m, wysokość 110 cm

Oddział 379a (Obwód Ochronny Powały)

 

4) rozbiórka starego pomostu widokowego na Powałach i budowa nowego w kształcie litery T,

Wymiary – długość 27 m, szerokość 2 m oraz długość 10 m i szerokość 3 m

Oddział 188 (jezioro Wigry)

 

5) remont schodów zejściowych na Powałach,

Wymiary – długość 34 m, szerokość 5 m

Oddział 376b (Obwód Ochronny Powały)

 

6) rozbiórka starego pomostu widokowego na Bartnym Dole i budowa nowego w kształcie litery T,

Wymiary – długość 27 m, szerokość 2 m oraz długość 10 m i szerokość 3 m

Oddział 188 (jezioro Wigry)

 

7) remont schodów zejściowych na Bartnym Dole

Wymiary – długość 27 m, szerokość 1,5 m

Oddział 388h

12

Bieżące remonty istniejących urządzeń turystycznych wynikające ze zdarzeń losowych, dewastacji i naturalnego zużycia obiektów zlokalizowanych przy szlakach turystycznych i drogach

Według potrzeb

Tereny objęte ochroną czynną

13

Utrzymanie drożności turystycznego szlaku Czarnej Hańczy

Według potrzeb

Rzeka Czarna Hańcza poniżej jeziora Wigry

14

Utrzymanie czystości – zbiórka i wywóz odpadów

Według potrzeb

Tereny objęte ochroną czynną

15

Modernizacja budynku magazynowego bazy rybackiej oraz hangarów nawodnych w miejscowości Czerwony Folwark (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji)

1 budynek magazynowy, 2 hangary nawodne

Działki 1/1, 1/2 obręb ewidencyjny Czerwony Folwark

 

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ochrona płazów podczas wędrówek sezonowych:

 

Wsie Kaletnik, Sobolewo, Krzywe, Wiatrołuża

 

1) stawianie barier i przenoszenie płazów przez drogę,

300 m, 9 tuneli i około 1000 m

 

 

2) budowa przepustów dla płazów (budowa tuneli i barier naprowadzających)

barier

 

2

Przeciwdziałanie zarastaniu zbiorowisk nieleśnych:

4,76 ha

Oddziały – 214j, 220p, 307b,g,

 

1) koszenie roślinności, usuwanie nalotu drzew i krzewów na łąkach, torfowiskach z usunięciem biomasy,

 

308d,f

 

2) wypas zwierząt hodowlanych na terenach wydzierżawianych rolnikom,

Około 30 ha

Oddziały – 5d, 9g,k,r,y; 14c; 36Aa,d; 87j; 89c,d,i,l,n; 93Ab,c; 107t; 175 kx,lx,ox,rx; 201a,i,k,p,x; 203c; 204a, c,g,i,k,m; 206 m,ax,cx,fx; 228k,l, m,n; 220p; 240a,d,i,j; 244b; 284i; 300p; 301w; 307g; 308d,f; dz. nr 342 Maćkowa Ruda

 

3) utrzymanie gruntów w kulturze rolnej, poprzez stosowanie płodozmianu tradycyjnych upraw (wydzierżawionych rolnikom oraz użytkowanych na potrzeby Parku)

Około 100 ha

1. Oddziały – 5b,f; 9a,d,f,i,l,n,o,p; 14d; 27k; 36Ab,c,h; 39a; 40a; 49a,f,h; 62i,j,k,l; 85a,f, d; 87h,k,l,n,o; 89a, c; 93Ai; 107f, h,i,j,l;117f,i,j,l,n;149a;175j,k, mx,nx; 201f,g,o; 203b, 204b,h,l; 206f, k,o,s,bx,dx,hx, lx,jx; 214i,j; 216g,h; 220a; 240o,p,s; 243k; 244a,d; 245b; 283b; 284h,i; 299a,r,z,x,ax; 300i,b,p, r,t; 301a, r,s,t,x,z,bx, cx; 307b; 308f,d; 376c; 377b; 393d.

 

 

 

2. Działki – 614/5, 615/2 Nowa Wieś; 154 Magdalenowo; 690 Leszczewek; 82, 232, 257, 62/2 Krusznik; 211, 212, 478 Maćkowa Ruda; 89, 90, 91 Rosochaty Róg

3

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez ssaki roślinożerne w uprawach i płodach rolnych poprzez:

0,40 ha

Oddziały – 362f (Obwód Ochronny Lipowe)

 

1) zwiększenie bazy żerowej – uprawę poletek zaporowych (uprawa zbóż i roślin okopowych),

 

 

 

2) regulację liczebności (redukcję) ssaków roślinożernych do poziomu skutkującego minimalizacją szkód, poprzedzoną inwentaryzacją zwierząt i rozmiaru szkód w uprawach i płodach rolnych:

 

 

 

a) jeleni (Cervus elaphus),

Do 27 sztuk.

Redukcja w miejscach intensywnego występowania szkód (łącznie w ekosystemach leśnych i nieleśnych)

 

b) saren (Capreolus capreolus),

Do 20 sztuk.

 

c) dzików (Sus scrofa)

Do 50 sztuk.

4

Eliminowanie inwazyjnych gatunków roślin:

Około 3 ha

Obwód Ochronny Leszczewek

 

1) usuwanie niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) – wyrywanie, wywóz i utylizacja w kompostowniku, działania prowadzone na gruntach własnych i prywatnych po uzyskaniu zgody właścicieli,

Około 14,26 ha

Grunty prywatne, działki – 97/10, 97/15, 98, 105/6, 111/1, 111/2 obręb ewidencyjny Gawrych Ruda; 2/1, 3/1, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/2, 16, 19/2, 20/1, 20/2, 50/1, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 63, 64/6, 69/1, 69/2, 72, 146–148, 155–161, 163/2, 164–167, 169/1, 170 obręb ewidencyjny Magdalenowo i Wigry; 28/10 obręb ewidencyjny Czerwony Folwark; 26, 27, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 48 obręb ewidencyjny Burdeniszki

 

2) usuwanie nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) – wyrywanie, przekopanie gleby,

Około 100 m2

Oddział 107i

3) usuwanie czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina) – wycinanie, usuwanie odrośli,

Około 0,6 ha

Oddziały – 148c,d; 201o, 2041,m; 206cx,dx,k,lx,n; 220r

4) usuwanie róży pomarszczonej (Rosa rugosa) –wyrywanie, wykopywanie korzeni,

Około 0,5 ha

Oddziały – 240i, 228,

5) usuwanie winobluszczu pięciolistkowego (Parthenocissus quinquefolia) – wyrywanie, przekopywanie, usuwanie korzeni i odrośli,

Około 180 m2

Oddział – 240j

6) usuwanie trojeści amerykańskiej (Asclepias syriaca) – wyrywanie,

Około 0,4 ha

Oddziały – 206f,o,s

7) usuwanie klonu jesionolistnego (Acer negundo) – wycinanie, usuwanie odrośli, karczowanie,

Około 2 ha

Oddziały – 49a,f,g,h,i,k; 20lx, 206dx,f,n,o,s,t

8) usuwanie dębu czerwonego (Quercus rubra) –wycinanie, obrączkowanie, usuwanie odrośli, karczowanie,

Około 1 ha

Odziały – 204m, 220p

9) usuwanie robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) – wycinanie, usuwanie odrośli, karczowanie

Około 0,4 ha

Oddziały – 167b, 318a

 

B. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ustawienie toalet kompostujących na polach biwakowych (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji)

10 sztuk

Oddziały – 49i, 220r, t, 299c, 337c, 230d

2

Remont infrastruktury turystycznej na polu biwakowym „Jastrzęby” (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji):

 

Oddział 230d (Obwód Ochronny Krusznik)

 

1) remont punktu obsługi turystycznej – budynek drewniany,

Wymiary około 4x4 m,

 

 

2) wymiana elektrycznych punktów dostępowych,

13 sztuk,

 

 

3) remont budynków sanitariatów,

2 budynki,

 

 

4) wykonanie schodów na skarpie Jeziora Wigry

10 m

 

3

Zagospodarowanie otoczenia Muzeum Wigier:

 

Wieś Stary Folwark, obręb

 

1) budowa zespołu parkingowego,

5 miejsc dla autokarów i 25 dla samochodów osobowych,

ewidencyjny Leszczewek, działki – 425, 555

 

2) rozbudowa ogrodu dydaktycznego z zestawem urządzeń do zabaw edukacyjnych

1 komplet urządzeń

 

4

Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej w Krzywem

Wymiary – 7,8 m x 8 m oraz wymiary ganku 3 x 2,5 m

Oddział 49g (Obwód Ochronny Krzywe)

5

Remont sanitariatu – utylizacja starego i zakup nowego kontenera

Powierzchnia8m2

 

 

6

Utrzymanie drożności turystycznych szlaków lądowych oraz ścieżek edukacyjnych, poprzez powiększanie prześwitów (wycinanie gałęzi drzew i krzewów, wykaszanie traw utrudniających poruszanie się i zagrażających bezpieczeństwu)

Według potrzeb

Oddziały – 39a, 47b, 49 f,k,m, 1071

7

Ulepszenie nawierzchni gruntowej ścieżki rowerowej

Długość około 700 m, szerokość 3 m

Działki nr 61 obręb ewidencyjny Magdalenowo i Wigry, nr 41/1 obręb ewidencyjny Czerwony Folwark

8

Wykaszanie roślinności w miejscach postoju pojazdów i biwakowania

2,90 ha

Oddziały – 220r,t; 230d; 299d; 337c; 376d; działka nr 125/3 obręb ewidencyjny Leszczewek

9

Odnawianie oznakowań szlaków pieszych, rowerowych i ścieżek edukacyjnych – wykonanie i montaż w terenie drogowskazów turystycznych (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji)

100 sztuk

Sieć szlaków pieszych i rowerowych o łącznej długości 245 km

10

Zagospodarowanie pól namiotowych wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy – impregnacja pomostów (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji):

 

Oddziały – 337c, 299a, 220r,t (Obręb Ochronny Maćkowa Ruda)

1) „Bindużka”,

35 m2,

 

2) „Gremzdówka”,

35 m2,

 

3) „Za szkołą”

35 m2

 

11

Bieżące remonty istniejących urządzeń turystycznych zniszczonych w wyniku zdarzeń losowych, dewastacji i naturalnego zużycia

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną krajobrazową

12

Monitorowanie różnorodności biologicznej oraz kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych:

1) monitorowanie zagrożonych i rzadkich gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych,

2) monitorowanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia

2882,90 ha

Obszar Parku objęty ochroną krajobrazową

13

1. Utrzymanie drożności lądowych szlaków turystycznych oraz infrastruktury towarzyszącej w odpowiednim stanie.

 

1. Oddziały – 39a, 49f,k,m, 47b, 1071, 376d.

2. Działka nr 125/3 obręb ewidencyjny Leszczewek

2. Wykaszanie roślinności:

1,55 ha w tym:

1) na przebiegu szlaku żółtego w Obwodzie Ochronnym Krzywe (dwukrotne),

0,2 ha,

2) wokół wieży widokowej w Leszczewku (dwukrotne),

0,1 ha,

3) na otwartych fragmentach ścieżki „Las” przy wystawie etnograficznej w Krzywem (dwukrotne),

0,1 ha,

4) na plaży przy Jeziorze Czarne (trzykrotne wykaszanie w sezonie),

0,2 ha,

5) na parkingu przy leśniczówce Leszczewek –(czterokrotne),

0,8 ha,

6) na polanie Powały

0,15 ha

14

Wycinanie zakrzaczeń na przedpolu punktów widokowych:

0,5 ha

 

 

1) przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku (widok na klasztor wigierski),

2) na przystanku kolejki wąskotorowej „Binduga”

 

Działka nr 425 obręb ewidencyjny Leszczewek. Oddział 378f

 

1) Obszary zajmowane przez ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne zostały przestrzennie podzielone na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą oraz pododdziały oznaczone literą. Podział na oddziały, pododdziały, oraz obręby i obwody ochronne przyjęto zgodnie z mapami przeglądowymi obrębów ochronnych Wigry i Maćkowa Ruda, sporządzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, w skali 1:20 000, według stanu na dzień 1 stycznia 1996 r. Podział na obszary objęte ochroną czynną przyjęto zgodnie z mapą pod tytułem: „Kierunki ochrony”, sporządzoną przez Park w skali 1 : 25 000, według stanu na dzień 1 stycznia 2001 r. Podział na działki geodezyjne i obręby ewidencyjne jest zgodny z mapami ewidencji gruntów. Mapy znajdują się w siedzibie Parku, w miejscowości Krzywe.

2) Zarybianie będzie dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych lokalnym populacjom ryb, w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie Parku.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN,
ZWIERZĄT I GRZYBÓW

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin, zwierząt i grzybów na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione roślin naczyniowych (Tracheophyta) i mszaków (Bryophytina) – wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin

1. Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000.

2. Monitorowanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia

Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków będą pobierane fragmenty lub całe okazy

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione – wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000

Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków będą pobierane fragmenty lub całe okazy

 

C. Ochrona czynna gatunków grzybów

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione – wymienione w Czerwonej liście roślin i grzybów Polski oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną

Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji

Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków będą pobierane fragmenty lub całe okazy

 

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin, zwierząt i grzybów na obszarach objętych ochroną czynną

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)

Poprawa warunków bytowania

Rozluźnianie zwarcia drzewostanu oraz warstwy krzewów

2

1. Gnidosz królewski (Pedicularis
sceptrum-carolinum).

2. Kosatka kielichowa (Tofieldia
calyculata).

3. Kruszczyk błotny (Epipactis palustris).

4. Kukułka (Dactylorhiza)

Poprawa warunków bytowania

1. Usuwanie drzew i wybranych gatunków krzewów.

2. Koszenie późną jesienią i usuwanie skoszonego materiału roślinnego

3

1. Groszek
wielkoprzylistkowy (Lathyrus pisiformis).

2. Pięciornik biały (Potentilla alba).

3. Tobołki alpejskie (Thlaspi
caerulescens).

4. Sasanka otwarta (Pulsatilla patens).

5. Zawilec wielkokwiatowy (Anemone
sylvestris).

6. Marzanka barwierska (Asperula
tinctoria).

7. Groszek wschodniokarpacki (Lathyrus
laevigatus)

Poprawa warunków bytowania

1. Poprawa warunków świetlnych, w tym usuwanie leszczyny, klonu i grabów.

2. Wykaszanie ekspansywnych gatunków runa

4

Rodzime gatunki roślin – wszystkie gatunki występujące na obszarze Parku

Ochrona rodzimych gatunków roślin przed inwazją gatunków obcych

Usuwanie zagrażających gatunków obcych na całym obszarze Parku, w miejscach występowania tych gatunków

5

Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione roślin naczyniowych (Tracheophyta) i mszaków (Bryophytina) – wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin

Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000

Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków będą pobierane fragmenty lub całe okazy

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Bóbr europejski (Castor fiber)

Monitoring siedlisk występowania

Monitoring liczebności i rozmieszczenia bobra

2

1. Nocek rudy (Myotis daubentonii).

2. Mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus).

3. Mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssonii).

4. Mroczek późny (Eptesicus serotinus).

5. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus).

6. Karlik karliczek (Pipistrellus pygmaeus).

7. Karlik większy (Pipistrellus nathusii).

8. Borowiec wielki (Nyctalus noctula).

9. Borowiaczek (Nyctalus leisleri).

10. Gacek brunatny (Plecotus auritus).

11. Mopek (Barbastella barbastellus)

Ochrona miejsc bytowania nietoperzy

1. Ochrona drzew dziuplastych.

2. Utrzymanie miejsc przebywania kolonii rozrodczych (strychy) oraz miejsc hibernacji (ziemne piwnice) – około 200 sztuk

3

Chronione gatunki ptaków (Aves)

Poprawa warunków bytowania

1. Kontrola i czyszczenie około 860 sztuk istniejących budek lęgowych.

2. Dokarmianie ptaków w okresie zimowym (przy osadach Parku).

3. Wyznaczanie stref ochronnych wokół gniazd gatunków objętych ochroną strefową.

4. Ochrona drzew dziuplastych

4

Płazy (Amhibia)

Poprawa warunków bytowania

Ochrona płazów podczas wędrówek sezonowych –stawianie barier i przenoszenie płazów przez drogę

6

Gatunki owadów (Insecta) związane z martwym drewnem

Tworzenie warunków życia tym gatunkom

1. Monitoring martwych drzew.

2. Pozostawianie martwych drzew, złomów i wywrotów do ich biologicznego rozkładu w ilości niestwarzającej zagrożenia dla drzewostanów

7

Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione –wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Ograniczanie liczebności gatunków stanowiących zagrożenie dla gatunków rzadkich i zagrożonych

Odstrzały i odłowy redukcyjne i monitoring stanu populacji:

1) jenota (Nyctereutes procyonoides),

2) lisa (Vulpes vulpes),

3) norki amerykańskiej (Neovison vison)

Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000

Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków będą pobierane fragmenty lub całe okazy

 

C. Ochrona czynna gatunków grzybów

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Rzadkie gatunki związane z martwym drewnem

Tworzenie warunków życia tym gatunkom

1. Monitoring martwych drzew. 2. Pozostawianie martwych drzew, złomów i wywrotów do ich biologicznego rozkładu w ilości niestwarzającej zagrożenia dla drzewostanów

2

Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione – wymienione w Czerwonej liście roślin i grzybów Polski oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną

Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji

Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków będą pobierane fragmenty lub całe okazy

 

III. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin, zwierząt i grzybów na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione roślin naczyniowych (Tracheophyta) i mszaków (Bryophytina) – wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin

Monitorowanie różnorodności gatunkowej, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000

Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków będą pobierane fragmenty lub całe okazy

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione –wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000

Badania prowadzone metodami przyżyciowymi i jedynie w przypadku niektórych gatunków stosowane będą metody polegające na pobieraniu okazów

 

C. Ochrona czynna gatunków grzybów

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione –wymienione w Czerwonej liście roślin i grzybów Polski oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną

Monitorowanie różnorodności gatunkowej

Badania prowadzone metodami przyżyciowymi i jedynie w przypadku niektórych gatunków stosowane będą pobierane fragmenty lub całe okazy

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja

Powierzchnia

ogółem w ha

 

1

Ochrona ścisła

1. Obręb Ochronny Wigry – lc, d, f, g, i; 2b, d, i, j; 3b, c, g, k, m; 4f, g, h, 5m, ex; 6h; 7k; 11d, f, g; 12b, c, f, l, n, o, y; 14h; 17a; 18a; 21b, j, k, l, p, r; 24f, x; 25a, b; 26a, b, f; 40g, h, 43b, c, d, f, l, m, n; 54k; 6Id, f, g, h, m; 77Aa, b, c, d, f; 78c, d, f, g, h, i, j, k, 1, m, n; 127h; 134f; 136c, d; 141a, b, f; 143b, c; 144b, c; 147c, d; 150a; 157b.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 233i; 235g; 236a, c, d, f; 253b, f; 266d, i, j; 267g, h, i; 274c; 275a; 276a, b, c; 277g, h, i; 278c; 285a, b; 301d, f, j; 360h, i; 361d, f, g, h, i, j; 370a, b, c, d, f, h.

3. Wodny Obwód Ochronny – 192, 193, 194, 195, 196

470,23

 

2

Ochrona czynna

1. Obręb Ochronny Wigry – la,b,h, j-n; 2a, c, f-h, k-m; 3a, d, f, h-j, 1, n; 4a-d, i, j; 5a, c, g-l, n-z, ax, bx; 6a-d, f, g; 7a-j; 8a-l, m; 9z, bx-ix, 10a, b, m, s-w, ax-lx; 11a-c, h-l; 12a, d, g-k, m, p-x; 13a, b; 14a, b, g, i-m; 15a-d; 16a-d; 17b-h; 18b-i; 19; 20; 21a, c-i, m-o; 22; 23; 24a-d, g-w; 25c-m; 26c, d, g-n; 27d,j, m-o; 28-36; 37a-h, j; 38; 39b, d-k, m-s; 40f, i-n; 41; 42; 43a, g-i, k, o-s; 44-46; 47a, c-m; 48; 49b-d, n-w; 50-52; 53a, d-o; 54a-j; 55-60; 61a-c, j-l, n-r; 62a-g, 63-77; 78a,b, o-r; 79-84; 85h-l; 86; 87a-c, f, i, r-z; 88-93; 94-98; 98A; 99; 100-106; 107a-f, k, m-s, w; 108-116; 117a-d,p; 118-126; 127a-g, i-l; 128-133; 134a-d, 135; 136a,b,f; 137-139; 140a-j; 141c; 142; 143a, d-j; 144a, d-i; 145; 146; 147a, b, f, g; 148a,b,f, h-j; 149f, h-k; 150b-j; 151-156; 157a, c-g; 158-171; 172a,b,g, j-m; 173; 174; 179, 180, 181, 182, 183; 183A, działki o nr geodez. 295-298, 311-312, 315 w obrębie Nowa Wieś, 7, 11, 60 w obrębie Magdalenowo i Wigry, 170/1, 173, 272 w obrębie Leszczewek.

11 771,24

 

 

 

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 201m,n,r,s, cx-fx; 201A; 202, 203a, d, g; 204d, f, n-z, ax; 205; 206a-d, i, j, l, p, r, x-zp; 207-213; 214a, c-h; 215; 216a-f; 217-219; 220 b-o, s, w-z, ax-dx; 221; 221A; 222-227; 228a,b,d-j; 229; 230a,c, f-1; 231; 232; 232A; 233a-h,j; 234; 235 a-f, h; 236b, g, h; 237-239; 240b,c, f-h, k-n, r, t-y; 241; 242; 243a-j, l-n; 244g, h; 245c, d; 246-252; 253a, c, d; 254-265; 266 a-c, f-h, k-n; 267 a-f, j,k, l; 268-273; 274a, b, d, f; 275 b-f; 276 d-h; 277 a-f, j-l; 278a, b, d, f; 279-282; 283 g-i; 284 a-f; j,k; 285 c-f; 286-289; 290 a-d; 291-298; 299b, d,f, h-p, t, bx, cx; 300a, c-h, j-o, s-z, ax-gx; 301b,c, g-i, k, m-p; 302-306; 307a, i, j; 308 a-c, g-i; 309-336; 337a, b; 338-359; 360 a-g; 361 a-c, k; 362a-d, g-1, 363-369; 370g; 371-374; 375 b-i; 376 a, b, f, g, h; 377a, c-j; 378-392; 393a, g-i; 394-401, działki o nr geodez. 19/1, 46/1, 25/3, 25/6, 26/2, 26/4, 26/5, 17/2, 37/2, 17/1, 23/1, 23/2, 31, 32, 33, 37/1, 41, 42, 50/1, 50/2, w obrębie Bryzgiel, 82, 105, 136, 189, 248/6, 257, 130, 91, 122, 255, 56/3, 58/1, 59/1, 59/4, 59/6, 72/1, 73, 74, 76/5, 77/1, 80/1, 90, 96, 121, 127, 188, 195, 197, 206, 208, 213 w obrębie Krusznik, 4/7 w obrębie Buda Ruska.

 

 

 

 

3. Wodny Obwód Ochronny – 184-187, 188A, 188B, 188C, 189-191, 197-200

 

 

3

Ochrona krajobrazowa

1. Obręb Ochronny Wigry – 5b, d, f; 9a-y, ax; 10m; 14c, d, f; 27a-c,f-i, k, l, p, r; 36A; 37i; 39a, c, l; 40a-d; 47b; 49a, f-m; 53b, c; 62h-l; 85a-g; 87g, h, j-p; 93A; 107g-j, l, t; 117f–o; 140k; 141d, g, h; 148c, d, g; 149a-d, g; 172c–f, h, i; 175; 176; 177; 178; działki o nr geodez. 209-214, 217, 220,223, 224, 230, 232, 235, 236, 238-241, 243, 249-252, 259, 260, 277-280, 283-294, 299-310, 313, 314, 316-319, 321, 327, 331, 332, 340, 342, 343, 348–355, 364, 365, 370, 371, 386-389, 407-409, 413-415, 419-422, 424, 426-437, 452-455, 462, 464, 490, 491, 496, 497, 505, 509, 515, 516, 519, 520, 525-528, 531, 532, 592, 593, 614/5, 614/7, 615/2 w obrębie ew. Nowa Wieś, dz. o nr geodez. 425, 555 w obrębie ew. Leszczewek, dz. o nr geodez. 1, 2, 25, 45, 22 w obrębie ewid. Leszczewo, dz. o nr geodez. 24/5-24/11, 32/25, 32/26 w obrębie ew. Gawrych Ruda; dz. o nr geodez. 41/1 w obrębie Czerwony Folwark.

2 838,13

 

 

 

 

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 201a-l, o, p, t-z, ax, bx; 201Aa-d; 202Aa, b; 203b, c; 204a-c, g-m; 206f-h, k, m-o, s-w, ax-mx; 214b, i, j; 216g, h; 220a, p, r, t; 228c, k-n; 230b, d; 240a, d, i, j, o, p, s; 243k; 244a-f; 245a, b; 283b-f; 284g-i; 290f; 299a, c, r, s, w-z, ax; 300b, i, p, r; 301a, 1, r-z, ax-cx; 307b-h; 308d,f; 337c; 362f; 375a; 376c, d; 377b; 393b, c, d; działki o nr geodez.: 18, 19, 20/2, 20/3, 89,90,91 w obrębie ew. Rosochaty Róg, 79/1, 81/1, 82, 84/1, 85/1, 89, 103, 104 120, 134, 135, 190, 232, 257, 270 w obrębie ew. Krusznik, 20 w obrębie ew. Bryzgiel, 211, 212, 478, 342 w obrębie ew. Maćkowa Ruda

 

Razem

15 079,60

 

1) Obszary zajmowane przez ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne zostały przestrzennie podzielone na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą oraz pododdziały oznaczone literą. Podział na oddziały, pododdziały, oraz obręby i obwody ochronne przyjęto zgodnie z mapami przeglądowymi obrębów ochronnych Wigry i Maćkowa Ruda, sporządzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, w skali 1:20 000, według stanu na dzień 1 stycznia 1996 r. Podział na obszary objęte ochroną czynną przyjęto zgodnie z mapą pod tytułem: „Kierunki ochrony”, sporządzoną przez Park w skali 1 : 25 000, według stanu na dzień 1 stycznia 2001 r. Podział na działki geodezyjne i obręby ewidencyjne jest zgodny z mapami ewidencji gruntów. Mapy znajdują się w siedzibie Parku, w miejscowości Krzywe.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały obszar Parku

50

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych i turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

1. Jeziora:

1) Wigry (z wyłączeniem wysp),

2) Pierty (z wyłączeniem wyspy),

3) Leszczewek,

4) Omułówek,

5) Czarne koło Bryzgla,

6) Czarne koło Gawrych Rudy,

7) Mulaczysko,

8) Postaw.

2. Rzeka Czarna Hańcza poniżej Jeziora Wigry

625

2

Muzeum Wigier w Starym Folwarku

100

3

Ośrodek Edukacji Środowiskowej, oddziały – 148, 149, 158

50

4

Centrum Informacji Turystycznej, wystawa przyrodnicza i sala audiowizualna w budynku dyrekcji Parku w Krzywem, oddział 49g

50

5

Parking i punkt informacji turystycznej w Krzywem, oddział 49g

200

6

Wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”, oddział 49j

50

7

Wystawa „Historia i tradycje rybactwa nad Wigrami”, Czerwony Folwark, oddział 175w

50

8

Obiekt edukacyjno-turystyczny „Dziupla”, oddział 49i

150

9

Stanica Żeglarska Bryzgiel, działka 57/1

50

10

Stanica Żeglarska Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego, działka 553 obręb ewidencyjny Leszczewek

50

11

Stanica Żeglarska Stary Folwark, działka 424 obręb ewidencyjny Leszczewek

50

12

Polana Powały, oddział 376c,d, 377b

100

13

Pokoje gościnne w budynkach służbowych Parku:

1) Królówek 5,

2) Bryzgiel 41,

3) Gawarzec (Gawrych Ruda nr 58),

4) Leszczewek nr 40,

5) Lipniak nr 23,

6) Mikołajewo nr 34,

7) Maćkowa Ruda nr 57,

8) siedziba Dyrekcji Parku w Krzywem

41

14

Przystanki Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej znajdujące się w Obrębie Ochronnym Maćkowa Ruda na działkach nr 72/3, 71/2, 88/3, 87/1, 86/1, 85/1, 104/1, 103/1, 103/2, 124, 123/2, 122/2, 143/2, 142/2, w obrębie ew. Ateny, 232/3, 232/6 w obrębie ewidencyjnym Bryzgiel, 13, 14 w obrębie ewidencyjnym Sarnecki

200

15

Działka nr geod. 261/18 w Starym Folwarku (własność Gminy Suwałki) – miejsce imprez i koncertów

300

 

III. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych i sportowych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Plaża z miejscem wykorzystywanym do kąpieli na działce 553, obręb ewidencyjny Leszczewek (wieś Stary Folwark, ośrodek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego)

100

2

Plaża z miejscem wykorzystywanym do kąpieli na działki 97/3, 97/13, obręb ewidencyjny Gawrych Ruda (Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy)

100

3

Plaża w Obwodzie Ochronnym Krzywe, oddział 47b (nad Jeziorem Czarnym Huciańskim)

200

4

Plaża z miejscem zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli na działce 425, obręb ewidencyjny Leszczewek (wieś Stary Folwark, koło Muzeum Wigier)

100

5

Plaża z miejscem zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli na działce 129, obręb ewidencyjny Gawrych Ruda (Kompleks Turystyczny „U Jawora”)

100

6

Miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli przy działce 21/10 w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda (Hotel „Nad Wigrami”)

50

7

Teren rekreacyjny z miejscem zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli na działce 72/2, obręb ewidencyjny Bryzgiel

50

8

Plaża z miejscem zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli na działce 147, obręb ewidencyjny Krusznik (nad jeziorem Mulaczysko)

50

9

Miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli w oddziale 212c,d („Piaski”)

100

10

Miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli w oddziale 230d (pole namiotowe „Jastrzęby”)

50

11

Miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli w oddziale 228m,n (Zatoka Krzyżańska)

50

12

Miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli na działce 20/31, obręb ewidencyjny Piertanie (Jezioro Pierty)

30

 

1) Obszary zajmowane przez ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne zostały przestrzennie podzielone na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą oraz pododdziały oznaczone literą. Podział na oddziały, pododdziały, oraz obręby i obwody ochronne przyjęto zgodnie z mapami przeglądowymi obrębów ochronnych Wigry i Maćkowa Ruda, sporządzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, w skali 1:20 000, według stanu na dzień 1 stycznia 1996 r. Podział na obszary objęte ochroną czynną przyjęto zgodnie z mapą pod tytułem: „Kierunki ochrony”, sporządzoną przez Park w skali 1 : 25 000, według stanu na dzień 1 stycznia 2001 r. Podział na działki geodezyjne i obręby ewidencyjne jest zgodny z mapami ewidencji gruntów. Mapy znajdują się w siedzibie Parku, w miejscowości Krzywe.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »