| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 4
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Ustanawia się zadania ochronne dla Pienińskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”.

§ 2.

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 4 Ministra Środowiska
z dnia 14 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Grunty obcej własności występujące w granicach Parku, obejmujące około 42% wszystkich gruntów

1. Wykup gruntów prywatnych w Parku.

2. Działania na rzecz przejęcia gruntów Skarbu Państwa niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

2

Zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów rolnych stanowiących własność prywatną, skutkujące zanikiem cennych zbiorowisk i gatunków związanych z mozaiką krajobrazu oraz powodujące zubożenie walorów krajobrazowych

1. Wspieranie ekstensywnej działalności rolniczej na rolnych terenach prywatnych.

2. Wykup gruntów lub uzyskanie zgody właściciela gruntu na wykonanie zabiegu ochronnego.

3. Wprowadzenie zabiegów ochronnych polegających na koszeniu łąk, usuwaniu biomasy lub kontrolowanym spalaniu zebranej biomasy, nawożenie kompostem.

4. Prace pielęgnacyjne w starych sadach

3

Presja na zabudowę terenów prywatnych w Parku, skutkująca zmniejszaniem powierzchni terenów rolniczych, utratą funkcjonalności korytarzy ekologicznych oraz wzmożoną synantropizacją

1. Wykup gruntów prywatnych.

2. Dążenie do wprowadzania postanowień w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego ograniczających presję urbanizacyjną na obszarze Parku

4

Zanikanie populacji rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków roślin i grzybów w wyniku procesów naturalnych, zaniechania użytkowania, nadmiernej eksploatacji, bądź oddziaływania człowieka

1. Ochrona biotopów (w tym na najcenniejszych gruntach prywatnych).

2. Hodowla zachowawcza gatunków tych roślin w ogródkach Parku.

3. Wspomaganie populacji naturalnych materiałem hodowlanym.

4. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion.

5. Zachowanie odpowiednich mikrosiedlisk leśnych poprzez pozostawienie części drewna do mineralizacji

5

Naturalne pojawianie się drzew i krzewów w cennych przyrodniczo ekosystemach nieleśnych

Usuwanie drzew, krzewów i ich odrośli oraz krzewów malin z ekosystemów nieleśnych

6

Zanikanie ekosystemów pastwiskowych w wyniku zaprzestania użytkowania pasterskiego

Kulturowy wypas owiec na wybranych obszarach

7

Zanikanie populacji rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków zwierząt w wyniku procesów naturalnych, zaniechania użytkowania, nadmiernej eksploatacji, bądź oddziaływania człowieka

1. Ochrona biotopów i miejsc rozrodu.

2. Tworzenie i utrzymanie zastępczych miejsc rozrodu.

3. Restytucja i reintrodukcja gatunków (realizacja programów aktywnej ochrony).

4. Wykup gruntów.

5. Odłowy lub rozrzedzenie przegęszczonych populacji.

6. Utrzymanie drożności i bezpieczeństwa szlaków migracji

8

1. Niezgodność z siedliskiem składu gatunkowego drzewostanów.

2. Niewłaściwa struktura przestrzenna i wiekowa drzewostanów pochodzących z nasadzeń

Przebudowa drzewostanów, regulacja struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów:

1) porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia,

2) odnowienie lasu w drodze samosiewu, siewu lub sadzenia,

3) dolesianie luk i przerzedzeń sadzonkami produkowanymi we własnej szkółce,

4) wykonywanie poprawek i uzupełnień,

5) pielęgnacja upraw,

6) wprowadzanie podszytów zgodnych z siedliskiem,

7) wykonywanie cięć pielęgnacyjno-hodowlanych i ochronnych,

8) utrzymywanie odpowiedniej struktury zbiorowiska leśnego

9

Zachwianie zdrowotności i stabilności drzewostanów związane ze skutkami wzmożonego występowania grzybów patogenicznych (opieńka (Armillaria spp.), huba korzeniowa (Heterobasidion annosum), owadów kambiofagicznych (kornik drukarz Ips typographus), jeleniowatych oraz czynników abiotycznych, w szczególności huraganowych wiatrów

1. Prognozowanie występowania owadów przez:

1) wykładanie pułapek,

2) wyszukiwanie i usuwanie niektórych zasiedlonych drzew stojących.

2. Usuwanie niektórych drzew przewróconych lub złamanych w wyniku działania czynników abiotycznych.

3. Rozdrabnianie części gałęzi i resztek po wyróbce drewna z pozostawieniem ich na powierzchni.

4. Korowanie surowca drzewnego.

5. Chwytanie owadów w pułapki.

6. Stosowanie repelentów.

7. Grodzenie upraw.

8. Otrząsanie okiści.

9. Utrzymanie przejezdności dróg zrywkowych, infrastruktury technicznej typu mosty, przepusty.

10. Konserwacja i ewentualne remonty bindugi

10

Zanikanie lub zubażanie walorów widokowych w wyniku zasłaniania punktów widokowych przez drzewa i krzewy

1. Utrzymanie miejsc o dużych walorach widokowych w formie bezleśnej (koszenie i odkrzaczanie polan).

2. Wycinanie drzew i krzewów lub przycinanie gałęzi w miejscach atrakcyjnych widokowo (punktach i ciągach widokowych).

3. Wykup gruntów.

4. Działania na rzecz wprowadzenia postanowień, ograniczających zasłanianie punktów widokowych przez drzewa i krzewy, w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego

11

Niszczenie obiektów kulturowych na terenie Parku w wyniku procesów naturalnych bądź działalności człowieka

1. Prowadzenie remontów i zabezpieczanie obiektów kulturowych znajdujących się na terenie Parku, w tym zwłaszcza Zamku Czorsztyn i Zamku Pieniny.

2. Odtworzenie i bieżące utrzymanie kapliczek oraz innych obiektów kulturowych.

3. Kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych

12

Zanikanie terenów wilgotnych, podmokłych, wilgotnych łąk i źródlisk, niewielkich oczek wodnych, starorzeczy Dunajca w wyniku poboru wód

1. Utrzymanie poziomu i przepływu wody o określonej wartości niezbędnej do zachowania gatunków i siedlisk zależnych od wód przez ograniczenie poboru wody z ujęć na terenie Parku.

2. Dążenie do likwidacji ujęć wody na terenie Parku.

3. Popieranie starań gmin o uzyskanie funduszy na wybudowanie wodociągów i ujęć położonych poza granicami Parku (infiltracyjnych, głębinowych, powierzchniowych).

4. Badanie czystości wody.

5. Ochrona terenów podmokłych przed zainwestowaniem, odwodnieniem, zniszczeniem, zalesieniem.

6. Powstrzymanie sukcesji roślin drzewiastych w lądowych ekosystemach nieleśnych.

7. Zabezpieczenie miejsc pojenia owiec przed wydeptywaniem.

8. Wykup gruntów

13

Niekontrolowana penetracja terenu Parku przez mieszkańców oraz zwiedzających

1. Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę i konserwację infrastruktury turystycznej, jednolite i czytelne oznakowanie granicy zewnętrznej Parku.

2. Konserwacja szlaków pieszych (odnawianie co 3–4 lata), a zgodnie z potrzebą ewentualne korekty ich przebiegu.

3. Wymiana słupów i drogowskazów na węzłach komunikacyjnych.

4. Konserwacja szlaków rowerowych.

5. Konserwacja ścieżki spacerowej.

6. Wyznaczanie nowych szlaków.

7. Utrzymanie obiektów przeprawy przez Dunajec w Szczawnicy.

8. Utrzymanie obiektów Przystani Flisackiej w Sromowcach Wyżnych-Kątach.

9. Utrzymanie tradycyjnego spływu Przełomem Dunajca.

10. Wykonanie i konserwacja ścieżek edukacyjnych.

11. Konserwacja szlabanów metalowych.

12. Instalowanie nowych szlabanów w celu uniemożliwienia wjazdów pojazdów na tereny chronione.

13. Budowa zapór (z żerdzi, kłód, gałęzi) w miejscach nielegalnej penetracji (ścieżki, wjazdy, itp.).

14. Kontrola terenu przez służby Parku.

15. Edukacja ekologiczna.

16. Egzekwowanie regulaminu zwiedzania.

17. Zbieranie odpadów w celu uniknięcia synantropizacji niektórych gatunków zwierząt.

18. Ustawianie tablic informacyjnych z regulaminem Parku i piktogramów

14

Mącenie wód potoków w wyniku oddziaływania ruchu turystycznego na szlakach przebiegających wzdłuż potoków

1. W miejscach, w których jest to technicznie możliwe, maksymalne odsunięcie szlaków turystycznych od potoków.

2. Utrzymanie w dobrym stanie szlaków znajdujących się w sąsiedztwie potoków.

3. Budowa i utrzymanie mostków i przepustów na przecięciu szlaków turystycznych z potokami

15

Zmniejszanie liczebności wybranych gatunków ichtiofauny przede wszystkim na skutek fragmentacji Dunajca w wyniku budowy Zespołu Zbiorników Wodnych

1. Wyłączenie z odłowów ryb i wędkarstwa wód powierzchniowych położonych w granicach Parku, w tym zatoka Harczygrunt i Dunajec.

2. Dążenie do ograniczania gwałtownych, dobowych wahań poziomu wód zrzucanych z Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne.

3. Restytucja wybranych gatunków ryb

16

Zanik naturalnych procesów o charakterze katastrof na Dunajcu w wyniku budowy Zespołu Zbiorników Wodnych

1. Ograniczenie redukcji fal powodziowych na Dunajcu, co zapobiegnie sukcesji na wyspach i żwirowiskach.

2. Usuwanie z wybranych miejsc drzew i krzewów wkraczających na żwirowiska

17

Degradacja warstwy rumoszu zalegającego skaliste dno potoków w miejscach gdzie zrywka drewna odbywa się w korycie potoku

1. Ograniczanie zrywki drewna korytami potoków do okresu zimowego, po zlodzeniu koryta potoku.

2. Pobieranie rumoszu z dna potoków wyłącznie podczas czyszczenia zbiorników przeciwpożarowych oraz ujęć wody.

3. Wykup terenów leśnych

18

Masowe pojawianie się gatunków roślin obcego pochodzenia (dolina Dunajca) oraz rodzimych gatunków inwazyjnych (Majerz)

Eliminacja gatunków niepożądanych:

1) barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi),

2) rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica),

3) rdestowiec sachaliński (R. sachalinensis),

4) ostrożeń polny (Cirsium arvense)

19

Niszczenie upraw leśnych i młodników przez zwierzęta na terenach objętych ochroną czynną

1. Zabezpieczanie upraw leśnych i odnowień przed zgryzaniem poprzez stosowanie:

1) repelentów,

2) osłonek mechanicznych,

3) wykonanie nowych ogrodzeń oraz naprawianie już istniejących.

2. Regulacja populacji zwierząt

20

Niszczenie upraw rolnych oraz wykopywanie przez dziki (Sus scrofa) bulw i kłączy rzadkich gatunków storczyków na łąkach

1. Ograniczanie liczebności dzików (Sus scrofa).

2. Wykonywanie poletek zaporowych

21

Pojawienie się inwazyjnych i ekspansywnych gatunków zwierząt obcego pochodzenia

Eliminacja gatunków niepożądanych:

1) piżmak (Ondatra zibethica),

2) jenot (Nyctereutes procyonoides),

3) norka amerykańska (Neovision vison)

22

Ograniczenie różnorodności biologicznej i zmniejszenie puli genowej w obrębie gatunku w wyniku pobierania materiału rozmnożeniowego z tych samych osobników

1. Zbiór nasion z wybranych drzew pochodzących z różnych części Parku z dopuszczeniem pozyskiwania nasion z osobników rosnących na obszarze ochrony ścisłej (zgodnie rejestrem Leśnego Materiału Rozmnożeniowego).

2. Hodowla odpowiedniego materiału sadzeniowego

23

Ograniczenie wzrostu i rozwoju upraw poprzez roślinność zielną i krzewy w sztucznych odnowieniach i zalesieniach

1. Zabiegi agrotechniczne.

2. Pielęgnacja upraw

24

Zamieranie gatunków drzew takich jak jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) i wiąz górski (Ulmus glabra), w wyniku występowania patogenów, skutkujące zubożeniem składu gatunkowego lasu

Obserwacja procesu oraz w koniecznych przypadkach jego ograniczanie poprzez usuwanie i niszczenie zainfekowanych egzemplarzy

25

W lasach nadzorowanych:

1) nadmierne pozyskanie drewna,

2) gospodarcze wykorzystanie lasów nadzorowanych w sąsiedztwie terenów objętych ochroną ścisłą lub czynną powodujące negatywny odbiór u zwiedzających Park,

3) nieprawidłowy skład gatunkowy drzewostanów,

4) nieodpowiednie zmieszanie gatunkowe,

5) zła struktura wiekowa,

6) brak zainteresowania właścicieli zabiegami pielęgnacyjnymi i hodowlanymi

Prowadzenie przez Park nadzoru nad lasami niepaństwowymi na podstawie porozumień zawieranych ze Starostą Powiatu Nowy Targ

26

Erozja gleb i skał w rejonach szlaków turystycznych

1. Prowadzenie remontu szlaków turystycznych.

2. Wprowadzenie ogrodzeń w miejscach szczególnie podatnych na erozję lub zakrzewień gatunkami charakterystycznymi dla danego obszaru.

3. Wykonanie zabezpieczeń technicznych.

4. Wykupy obszarów szczególnie zagrożonych lub ustanowienie służebności gruntowych (polegających na wpisaniu do ksiąg wieczystych stałego zezwolenia na przejście szlaku turystycznego przez grunty prywatne).

5. Okresowe lub stałe zamykanie szlaków i fragmentów Parku dla zwiedzania.

6. Wykonanie zabezpieczeń dróg przed spadającymi odłamkami skalnymi.

7. Dopuszczenie do ruchu pojazdów mechanicznych, w tym motorów, po drogach gruntowych położonych w Parku, dla właścicieli gruntów prywatnych położonych w Parku wyłącznie w czasie wykonywania czynności gospodarczych

27

Abrazja i osuwiska w rejonie Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne na skutek falowania wody w zbiornikach

1. Prowadzenie obserwacji osuwisk i abrazji na brzegach Zespołu Zbiorników Wodnych.

2. Dopuszcza się stabilizację brzegów

28

Zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami pochodzenia lokalnego bądź transgranicznego

1. Propagowanie alternatywnych źródeł energii wśród ludności miejscowej.

2. Modernizacja systemów grzewczych w obiektach Parku na wykorzystujące energię odnawialną i tzw. czystą energię.

3. Ocieplanie budynków stanowiących własność Parku.

4. Edukacja ekologiczna

29

Penetracja i niszczenie jaskiń oraz utworów skalnych w wyniku nielegalnej eksploracji

Zabezpieczenie wejść do najcenniejszych jaskiń położonych w Parku

30

Wiosenne wypalanie traw na nieużytkowanych gruntach

1. Edukacja ekologiczna i przeciwpożarowa.

2. Patrole służb Parku w okresie największego zagrożenia.

3. Utrzymanie baz sprzętu przeciwpożarowego z właściwym wyposażeniem.

4. Utrzymanie samochodu wyposażonego w sprzęt gaśniczy.

5. Utrzymanie i bieżące czyszczenie punktów czerpania wody oraz dojazdów do nich.

6. Utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych w granicach Parku

31

Niszczenie infrastruktury Parku w wyniku procesów naturalnych bądź działalności człowieka

Prowadzenie remontów i zabezpieczanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie Parku, w tym drogi pienińskiej w Szczawnicy

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zanikanie populacji rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków roślin, szczególnie małych izolowanych populacji

1. Ochrona biotopów (w tym na najcenniejszych gruntach prywatnych).

2. Hodowla zachowawcza zagrożonych gatunków roślin w ogródkach Parku.

3. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion

2

Inwazja gatunków obcych lub niepożądanych

Eliminacja gatunków obcych i niepożądanych

3

Obniżenie zdrowotności świerczyn związane z liczniejszym pojawieniem się zasnuj (Cephalzia spp.)

Próbne poszukiwania larw zasnuj (Cephalzia spp.)

4

Obniżenie zdrowotności drzewostanów jodłowych

Określanie przyczyn wystąpienia zjawiska (kompleksowe badania naukowe) i podjęcie niezbędnych działań

5

Ograniczenie procesu przebudowy drzewostanów z powodu niedostatecznej produkcji materiału szkółkarskiego (brak odpowiednich nasion, infekcje sadzonek)

1. Zbiór nasion z drzew miejscowego pochodzenia.

2. Utrzymanie produkcji szkółkarskiej na właściwym poziomie (stosowanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych)

6

Występowanie pożarów

1. Utrzymanie przejezdności dróg pożarowych.

2. Usuwanie suchych części roślin wzdłuż szlaków.

3. Gaszenie pożarów.

4. Budowa i utrzymanie punktów czerpania wody

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Fragmentacja i izolacja obszaru Parku wynikająca ze zbyt małej powierzchni Parku i otoczenia go przez tereny zurbanizowane

1. Zachowanie przed zainwestowaniem istniejących korytarzy ekologicznych łączących Park z terenami sąsiednimi przez promowanie odpowiednich zapisów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

2. Dążenie do ograniczenia zabudowy istniejących korytarzy ekologicznych – na etapie opiniowania decyzji o warunkach zabudowy

2

Obniżanie poziomu wód gruntowych

Ograniczanie liczby ujęć wody powodujących obniżanie się poziomu wód gruntowych w Parku

3

Zanieczyszczanie wód i gleby ściekami, środkami ochrony roślin i nawozami oraz odpadami i metalami ciężkimi

1. Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków i kolektorów w miejscowościach otaczających Park.

2. Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów na obszarze Parku.

3. Zbieranie odpadów, szczególnie przy szlakach turystycznych.

4. Segregacja odpadów.

5. Propagowanie rozwiązań mających na celu ograniczenie ruchu kołowego na obszarze Parku.

6. Propagowanie rolnictwa ekologicznego.

7. Edukacja ekologiczna

4

Zmniejszanie liczebności wybranych gatunków ichtiofauny

1. Działania na rzecz wyłączenia niektórych wód powierzchniowych z odłowów ryb i wędkarstwa w otulinie Parku.

2. Restytucja wybranych gatunków ryb

5

Zmiany wywołane budową Zespołu Zbiorników Wodnych

1. Prowadzenie obserwacji zmian klimatycznych na terenie Parku.

2. Działania na rzecz ograniczenia zabudowy do istniejących nisz osadniczych w Parku.

3. Wnioskowanie o utrzymanie istniejącego zakazu używania na Zbiorniku Czorsztyńskim jednostek pływających z napędem spalinowym, z wyjątkiem:

1) jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i Zbiornika, w szczególności jednostek pływających: Policji, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Pożarnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Pienińskiego Parku Narodowego i Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie oraz innych służb podczas wykonywania czynności służbowych;

2) statków spacerowych, świadczących usługi w zakresie przewozu pasażerów, jeżeli używają silników spalinowych powodujących hałas w granicach dopuszczalnego poziomu określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, późn. zm.);

3) jednostek pływających używanych w zawodach sportowych i treningach w klubach i organizacjach sportowych;

4) jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe o mocy do 7,46 kW (10 KM) w czasie manewrów wykonywanych w obrębie wyznaczonych miejsc cumowania.

4. W celu ograniczenia niekorzystnych skutków zmian reżimu wodnego Dunajca, wywołanych budową Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne (w szczególności zmian składu gatunkowego ichtiofauny, zanikania żwirowisk i kamieńców), dążenie do wprowadzenia rozwiązań minimalizujących ten wpływ w instrukcjach gospodarki wodnej dla Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne

6

Zanik walorów i wartości kulturowych szczególnie widoczny w nowym budownictwie i zagospodarowaniu terenu

1. Wykonanie i udostępnienie gminom „Katalogu form budownictwa dla miejscowości położonych w otulinie Parku”.

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z młodzieżą oraz szkoleń i konferencji dla nauczycieli

7

Lokalizacja wolnostojących reklam i bilbordów obniżających walory widokowe

1. Ograniczenie lokalizacji reklam i bilbordów wyłącznie do terenów zabudowanych w obszarze Parku (zakładane reklamy i bilbordy powinny być dostosowane do istniejącej zabudowy, w tym nie przewyższając jej wysokościowo).

2. Dążenie do wprowadzenia powyższych ograniczeń do studiów uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Targu.

4. Edukacja ekologiczna

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Wybudowanie wyciągu narciarskiego na Toporzyskowie w Krościenku nad Dunajcem

Wprowadzenie w życie działań, mogących ograniczyć szkodliwość inwestycji

2

Wybudowanie nowego wyciągu krzesełkowego i tras narciarskich na Szafranówkę w Szczawnicy

Działania na rzecz rezygnacji z planów budowy nowego wyciągu

3

Ograniczenie lub przecięcie korytarza ekologicznego łączącego Pieniny z Beskidem Sądeckim przez wybudowanie stacji benzynowej lub kompleksu handlowego na Piaskach w Szczawnicy

Utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu lub określenie warunków realizacyjnych dla inwestycji umożliwiających dalsze funkcjonowanie korytarza ekologicznego

4

Wzrost zanieczyszczeń powietrza

Propagowanie odnawialnych źródeł energii, termomodernizacja obiektów

5

Budowa masztów telefonii komórkowej i innych wysokich budowli na terenach o wysokich walorach krajobrazowych

1. Działania na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień ograniczających szkodliwość inwestycji.

2. Propagowanie rozwiązań alternatywnych.

3. Edukacja ekologiczna

 

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJÓW, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJÓW, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Wykonanie pomiarów nieinwazyjnych na stałych powierzchniach badawczych

156 stałych powierzchni badawczych

Obszary objęte ochroną ścisłą

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Usuwanie gatunków obcego pochodzenia:

1) barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi),

2) rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica),

3) rdestowiec sachaliński
(R. sachalinensis)

Według potrzeb

Przełom Dunajca – żwirowiska, brzegi rzeki2)

C. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Naprawa i konserwacja szlaków turystycznych:

1) bieżące utrzymanie i naprawa nawierzchni szlaków,

2) udrażnianie rowków odpływowych.

2. Naprawa i konserwacja infrastruktury turystycznej, w tym:

1) oznakowań,

2) drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,

3) tablic edukacyjno-informacyjnych,

4) ławek,

5) barier i poręczy,

6) ogrodzeń przy szlakach turystycznych.

3. Usuwanie drzew połamanych i wywróconych na szlaki turystyczne

Według potrzeb

Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych2)

2

Remont szlaku przez:

1) montaż przepustów drewnianych, krawężników, schododrabin, pomostów,

2) uzupełnienie nawierzchni (transport, rozbijanie i ubijanie materiału na powierzchni szlaku),

3) wykonanie zabezpieczeń przed osuwaniem się ziemi,

4) uzupełnienie lub wymiana barier metalowych i drewnianych

Około 2300 m

Fragmenty szlaku niebieskiego od Bystrzyka do Czorsztyna2)

3

Zapewnienie bezpieczeństwa osób na szlakach przez:

1) bieżące utrzymanie zabezpieczenia dróg publicznych oraz szlaków turystycznych przed spadającymi odłamkami skalnymi,

2) usuwanie drzew lub ich fragmentów zagrażających bezpieczeństwu turystów

Według potrzeb

Obszary objęte ochroną ścisłą2)

4

1. Remont dróg dojazdowych.

2. Utrzymanie przejazdu między łąkami

Według potrzeb

Fragmenty dróg w Obwodach Ochronnych Pieninki, Macelowa Góra i Zielone Skałki2)

5

Konserwacja i naprawa zabezpieczenia wejścia do Jaskini Ociemne

1 jaskinia

Oddział 7

6

Konserwacja i ochrona kapliczek, krzyży przydrożnych, tablic pamiątkowych

Według potrzeb

Teren Parku2)

7

Ochrona granic gruntów Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Parku:

1) odmalowanie słupków granicznych,

2) przecięcie wizury

1. Około 150 słupków.

2. Około 3500 m wizury

Teren Parku2)

8

Ochrona walorów widokowych polegająca na przebudowie linii energetycznych i teletechnicznych z napowietrznych na kablowe podziemne

Według potrzeb i możliwości

Teren Parku2)

9

Wykonanie pomiarów zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi i pierwiastkami śladowymi

Według potrzeb

Teren Parku

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Zapewnienie ciągłości produkcji rodzimego materiału sadzeniowego:

 

 

1) zbiór materiału nasiennego (szyszki modrzewia polskiego
(Larix decidua subsp. polonica), nasiona drzew liściastych),

10 kg (5 kg szyszek, 5 kg nasion)

Obwód Ochronny Pieninki, Zielone Skałki, Macelowa Góra – zbiór z wytypowanych drzew2)

 

2) hodowla, pielęgnacja i ochrona materiału sadzeniowego w szkółce leśnej,

3) utrzymanie istniejących obiektów oraz infrastruktury technicznej szkółki

Powierzchnia manipulacyjna szkółki – 0,68 ha

Oddział 45h2)

2

Przygotowanie powierzchni pod uprawy przez usunięcie niepożądanych krzewów i zarośli

Około 0,7 ha

Oddziały – 36, 45, 46, 49, 52

3

Sadzenie gatunków drzew liściastych i iglastych pod koronami drzew (przebudowa drzewostanów)

Około 0,70 ha

Oddziały – 36, 45, 46, 49, 52

4

Sadzenie gatunków liściastych i iglastych w uprawach leśnych i młodnikach (poprawki i uzupełnienia)

Według potrzeb

Obszary objęte ochroną czynną

5

Ręczna i mechaniczna pielęgnacja gleby w uprawach leśnych i na obrzeżach lasu

Wykaszanie na powierzchni około 13,5 ha, zabieg powtarzany dwukrotnie w ciągu sezonu (w uzasadnionych wypadkach możliwe jest zmniejszenie bądź zwiększenie liczby zabiegów)

Oddziały – 30, 34, 35, 36, 42, 44–532)

6

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia wczesne i późne)

Około 4,8 ha

Oddziały – 36, 45, 47–50, 52

7

Kontrolne poszukiwanie larw zasnuj (Cephalzia spp.) na wyznaczonych powierzchniach

19 jednostek kontrolnych

Obwody Ochronne – Macelowa Góra, Pieninki, Zielone Skałki2)

8

Wyłożenie drzew pułapkowych na osobniki kornika drukarza (Ips typographus)

Około 10 sztuk

Obwód Ochronny Zielone Skałki2)

9

Wyłożenie pułapek zapachowych (feromonowych) na osobniki kornika drukarza (Ips typographus), rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus) i drwalnika paskowanego (Trypodendron lineatum)

Około 100 sztuk

Obwody Ochronne – Macelowa Góra, Pieninki, Zielone Skałki2)

10

Wyznaczenie i usunięcie niektórych drzew:

1) zaatakowanych przez owady i grzyby,

2) połamanych i wywróconych

W drzewostanach objętych ochroną czynną – około 330 m3

Obszary objęte ochroną czynną, oddziały – 2, 3, 5, 7–13, 14B, 16A, 16B, 17–26, 28–30, 32–34, 36–39, 41, 42, 44–53, 56–59, 61, 652)

11

Grodzenie upraw leśnych

Około 0,3 ha

Oddziały – 36, 49

12

Naprawa istniejących ogrodzeń:

1) bieżąca naprawa ogrodzeń,

Według potrzeb

Obwody Ochronne – Macelowa Góra, Pieninki, Zielone Skałki2)

 

2) kompleksowa naprawa grodzeń

Około 1100 m

Oddziały – 45, 48, 50, 52

13

Likwidacja zbędnych ogrodzeń

Około 500 m

Oddziały – 47, 53

14

Zabezpieczenie przed zwierzyną płową upraw leśnych zapachowymi środkami odstraszającymi (repelentami) oraz metodami mechanicznymi

Około 14,7 ha

Oddziały – 34, 36, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 672)

15

Wykonanie pomiarów na stałych powierzchniach badawczych

84 stałe powierzchnie badawcze

Obszary objęte ochroną czynną

16

Dostosowanie liczebności zwierząt łownych do istniejącej bazy żerowej – ograniczenie liczebności jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226)

Do 5 sztuk (wielkość redukcji będzie uzależniona od wielkości szkód oraz liczebności jeleni szlachetnych (Cervus elaphus))

Obszary Parku objęte ochroną czynną i krajobrazową, strefa ochronna zwierząt łownych2)

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Usuwanie gatunków obcych:

1) barszcz Sosnowskiego
(Heracleum sosnowskyi),

2) rdestowiec ostrokończasty
(Reynoutria japonica),

3) rdestowiec sachaliński
(Reynoutria
sachalinensis
)

Według potrzeb

Rzeka Dunajec – żwirowiska, brzegi rzeki i wyspy na rzece, w granicach Parku2)

Żwirowiska, brzegi rzeki i wyspy na rzece Dunajec w granicach Parku2)

Żwirowiska, brzegi rzeki i wyspy na rzece Dunajec w granicach Parku2)

2

Usuwanie gatunku inwazyjnego – ostrożenia polnego
(Cirsium arvense), rozprzestrzeniającego się w sąsiedztwie leśnych upraw
porolnych i na pastwiskach

Według potrzeb

Oddział 532)

3

Usuwanie z ekosystemów łąkowych krzewów, w szczególności krzewów malin i drzew oraz ich odrośli

Na powierzchni około 1,3 ha

Oddziały – 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16B, 17, 18, 19, 26, 28, 30, 32, 33, 36, 42, 44, 45, 49, 51, 57, 61, 62, 652)

4

1. Koszenie i usuwanie biomasy:

1) mechaniczne dużych kompleksów łąkowych, z pozostawieniem pasów ekologicznych,

2) ręczne małych polan śródleśnych (głównie ziołoroślowych) i podmokłych miejsc na dużych polanach.

2. Dopuszczenie dodatkowego, jesiennego wypasu owiec lub krów na wykoszonych łąkach.

3. Dopuszczenie kontrolowanego spalania części skoszonej, wysuszonej i zebranej w niewielkie sterty biomasy, deponowania części biomasy na obrzeżach łąk lub pod grupami drzew, w razie potrzeby nawożenia kompostem

1. Na powierzchni około 53 ha.

2. Na całym areale dopuszczona ekstensywna działalność rolnicza.

3. Koszenie nie wcześniej niż 15 czerwca, a dla łąk o charakterze ciepłolubnym nie wcześniej niż od 15 lipca, dla polan ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów termin dostosowany indywidualnie do wymagań gatunku

Oddziały – 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 26, 28, 30, 32, 33, 36, 42, 44, 45, 49, 51, 53, 57, 61, 62, 652)

5

Prace porządkowe w tym:

1) rozgarnianie kretowisk,

2) wyrównywanie buchtowisk,

3) usuwanie połamanych drzew i gałęzi, itp.

Według potrzeb

Obszary objęte ochroną czynną2)

6

Usuwanie niepożądanych krzewów i drzew pojawiających się w sposób naturalny w ciepłolubnych zbiorowiskach murawowo-łąkowych oraz w zespole muraw ciepłolubnych
(kserotermicznych)

Na powierzchni około 0,5 ha

Oddziały – 5n2, 26 11, ml, 51j, p, r2, w2)

7

Usunięcie krzewów zarastających miejsca występowania niepylaka Apollo (Parnassius apollo)

Do 8 ha

Oddziały – 26, 28, 37, 38, 41, 502)

8

Koszenie, w razie możliwości wypasanie owiec na ciepłolubnych zbiorowiskach murawowo-łąkowych

Na powierzchni około 0,5 ha

Oddział 26m12)

9

Tradycyjny wypas owiec na kompleksie pastwiskowym Majerz lub koszenie

1. Na powierzchni 52 ha.

2. Na całym areale dopuszczona ekstensywna działalność rolnicza

Oddział 532)

10

Naprawa i bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej oraz obiektów służących wypasowi:

1) naprawa i uzupełnienie ogrodzenia w kompleksie pastwiskowym,

2) bieżące utrzymanie poideł zamontowanych w rejonach źródliskowych służących do pojenia owiec

Według potrzeb

11

Ochrona upraw rolnych oraz rzadkich
łąkowych gatunków storczyków przez:

1) ograniczenie liczebności dzików (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo
łowieckie,

2) utrzymanie poletka łowieckiego

Do 30 sztuk (wielkość redukcji będzie uzależniona od wielkości szkód oraz liczebności dzików (Sus scrofa))

Obszary Parku objęte ochroną czynną i krajobrazową, strefa ochronna zwierząt łownych

0,10 ha

Oddział 37m2)

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Utrzymanie i naprawa nawierzchni szlaków turystycznych położonych w sąsiedztwie potoków lub ich odsunięcie od potoków.

2. Budowa i utrzymanie mostków

Według potrzeb

Teren Parku2)

2

Preferowanie zrywki prowadzonej potokami wyłącznie w okresach zimowych

Według potrzeb

Teren Parku2

3

Usuwanie z wysp i żwirowisk rozrastających się krzewów, zagrażających pionierskim zbiorowiskom roślin zielnych, zaliczonym do związku Epilobion fleischeri

Według potrzeb

Rzeka Dunajec w granicach Parku2)

4

Likwidacja składowisk odpadów znajdujących się na terenie Parku

Według potrzeb

Teren Parku2)

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Naprawa i konserwacja szlaków turystycznych:

1) bieżące utrzymanie i naprawa nawierzchni szlaków,

2) udrażnianie rowków odpływowych.

2. Naprawa i konserwacja infrastruktury turystycznej, w tym:

1) oznakowań,

2) drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,

3) tablic edukacyjno-informacyjnych,

4) ławek,

5) barier i poręczy,

6) ogrodzeń przy szlakach turystycznych.

3. Usuwanie drzew połamanych i wywróconych na szlaki turystyczne

Według potrzeb

Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych2)

2

Remont szlaków przez:

1) montaż przepustów drewnianych, krawężników, schododrabin,

2) uzupełnienie nawierzchni (transport, rozbijanie i ubijanie materiału na powierzchni szlaku),

3) wykonanie zabezpieczeń przed osuwaniem się ziemi,

4) uzupełnienie lub wymiana barier metalowych i drewnianych

Około 500 m

1. Fragmenty szlaku zielonego Kras-Sosnów.

2. Fragmenty szlaku niebieskiego Bystrzyk-Czorsztyn2)

3

Zapewnienie bezpieczeństwa osób na szlakach przez:

1) bieżące utrzymanie zabezpieczenia dróg publicznych oraz szlaków turystycznych przed spadającymi odłamkami skalnymi.

2) usuwanie drzew lub ich fragmentów zagrażających bezpieczeństwu turystów

Według potrzeb

Obszary objęte ochroną czynną2)

4

Remont Drogi Pienińskiej (wymiana nawierzchni)

Około 1000 m

Oddział 2

5

Remont drogi stanowiącej szlak turystyczny do Krasu

Około 2200 m

Fragment drogi na odcinku Ociemne-Kras

6

1. Remont dróg dojazdowych i szlaków zrywkowych.

2. Utrzymanie przejazdu między łąkami

Według potrzeb

Fragmenty dróg w Obwodach Ochronnych Pieninki, Macelowa Góra i Zielone Skałki

7

1. Wybór reprezentatywnych miejsc objętych procesem abrazji.

2. Stabilizacja transektów.

3. Wykonanie pomiarów geodezyjnych.

4. Pobór materiału do analiz laboratoryjnych

Około 2000 m

Brzegi Zespołu Zbiorników Wodnych w oddziałach 44, 472)

8

1. Naprawa i bieżące utrzymanie istniejących stacji meteorologicznych.

2. Wykonanie i bieżące utrzymanie nowych punktów pomiarowych

3 stacje, nowe punkty według potrzeb

1. Stacje meteorologiczne w Sromowcach Niżnych, na Majerzu i przy Dyrekcji Parku.

2. Teren Parku2)

9

1. Usuwanie zadrzewień i zakrzewień ograniczających panoramy i ciągi widokowe.

2. Koszenie łąk stanowiących własność Skarbu Państwa.

3. Wykup łąk z rąk prywatnych i wprowadzenie zabiegów

Według potrzeb, po wcześniejszym wykonaniu projektu i porównaniu ze stanem zaleconym w projekcie planu ochrony

Teren Parku2

10

1. Zabezpieczenie ruin Zamku Czorsztyn.

2. Uporządkowanie otoczenia ruin.

3. Prace archeologiczne w rejonie wzgórza

Kontynuacja prac nad utrwaleniem ruin Zamku Czorsztyn i udostępnieniem ich dla turystów

Zamek Czorsztyn – oddział 512)

11

Konserwacja murów Zamku Pieniny w tym:

1) usuwanie roślinności porastającej mury i ich bezpośrednie otoczenie,

2) wykonanie zadaszenia z tablicami informacyjnymi nad piwnicą,

3) udostępnianie zabezpieczonych ruin do zwiedzania

Kontynuacja prac przy konserwacji ruin Zamku Pieniny i udostępnieniu ich dla turystów, wykonanie 1 zadaszenia

Zamek Pieniny – oddział 16Ac2)

12

Ochrona granic gruntów Skarbu Państwa:

1) odmalowanie słupków granicznych,

2) przecięcie wizury

1. Około 250 słupków.

2. Około 3500 m wizury

Obszary objęte ochroną czynną

13

Ochrona przeciwpożarowa:

1) porządkowanie terenu z suchych części roślin wzdłuż szlaków turystycznych i punktów wypoczynkowych,

2) utrzymanie punktu czerpania wody na Białym Potoku poprzez usunięcie naniesionego rumoszu

Według potrzeb, maksymalnie do 1,0 ha

1. Szlaki turystyczne:

1) zielony – na odcinku między Burzaną a Dolinami nad Gródkiem,

2) niebieski – pod Macelakiem,

3) czerwony – przy Trzech Kopcach,

4) niebieski – na odcinku między Psiarką a Kozią Górą.

2. Punkty wypoczynkowe –Drożyska, Pieniński Potok, Wyrobek, Szopka, Trzy Korony, Góra Zamkowa, Budziska

Według potrzeb

Oddział 362)

14

Działanie na rzecz ochrony walorów widokowych polegającej na przebudowie linii energetycznych i teletechnicznych z napowietrznych na kablowe podziemne

Według potrzeb i możliwości

Teren Parku2)

15

Wykonanie pomiarów zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi pochodzenia komunikacyjnego

Według potrzeb

Teren Parku2)

16

Prace inwestycyjne na szkółce:

1) remont przyłącza wodociągowego,

2) wymiana zbiornika bezodpływowego

Według potrzeb

Oddział 45

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykonanie pomiarów na stałych powierzchniach badawczych

133 stałe powierzchnie badawcze

Teren ochrony krajobrazowej

2

Wyznaczenie i usunięcie niektórych drzew:

1) zaatakowanych przez owady i grzyby,

2) połamanych i wywróconych

W drzewostanach objętych ochroną krajobrazową

3

Przygotowanie powierzchni pod uprawy przez usunięcie niepożądanych krzewów i zarośli

Według potrzeb

4

Sadzenie gatunków drzew liściastych i iglastych pod koronami drzew (przebudowa drzewostanów)

5

Sadzenie gatunków liściastych i iglastych w uprawach leśnych i młodnikach (poprawki i uzupełnienia)

6

Ręczna i mechaniczna pielęgnacja gleby w uprawach leśnych i na obrzeżach lasu

Wykaszanie na powierzchni około 1,2 ha, zabieg powtarzany dwukrotnie w ciągu sezonu (w uzasadnionych wypadkach możliwe jest zmniejszenie bądź zwiększenie liczby zabiegów)

Oddziały – 5, 60, 62, 672)

7

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia wczesne i późne)

Około 0,8 ha

Oddziały – 60, 62

8

Wyznaczenie i usunięcie niektórych drzew:

1) zaatakowanych przez owady i grzyby,

2) połamanych i wywróconych

W drzewostanach objętych ochroną czynną – około 20 m3

usunięcie Oddziały – 60, 62–642)

9

Zabezpieczenie przed zwierzyną płową upraw leśnych zapachowymi środkami odstraszającymi (repelentami) oraz metodami mechanicznymi

Około 0,2 ha

Oddział 602)

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Koszenie i usuwanie biomasy:

1) mechaniczne dużych kompleksów łąkowych, z pozostawieniem pasów ekologicznych na największych polanach,

2) ręczne małych polan śródleśnych (głównie ziołoroślowych), obrzeży i podmokłych miejsc na dużych polanach.

2. Dopuszczenie dodatkowego, jesiennego wypasu owiec lub krów na wykoszonych łąkach.

3. Dopuszczenie kontrolowanego spalania części skoszonej, wysuszonej i zebranej w niewielkie sterty biomasy, deponowania części biomasy na obrzeżach łąk lub pod grupami drzew, w razie potrzeby nawożenie kompostem

1. Na powierzchni około 43 ha.

2. Na całym areale dopuszczona ekstensywna działalność rolnicza.

3. Koszenie nie wcześniej niż 15 czerwca, dla łąk o charakterze ciepłolubnym nie wcześniej niż od 15 lipca, dla polan ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów termin dostosowany indywidualnie do wymagań gatunku

Oddziały – 1, 4, 5, 8, 12, 17, 26, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 50, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 732)

2

Odkrzaczanie zarastających polan

Około 1,0 ha

1. Oddziały – 4, 70.

2. Oddziały – 1, 5, 7, 8, 12, 17, 26, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 50, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 722)

3

Odtworzenie i pielęgnacja sadu:

1) usuwanie niepożądanych drzew i krzewów,

2) koszenie i usuwanie biomasy

Około 0,22 ha

Oddział 60k12)

4

Prace porządkowe w tym:

1) rozgarnianie kretowisk,

2) wyrównywanie buchtowisk,

3) usuwanie połamanych drzew, krzewów i gałęzi, itp.

Według potrzeb

Teren ochrony krajobrazowej

5

1. Usuwanie niepożądanych krzewów i drzew pojawiających się w sposób naturalny w ciepłolubnych zbiorowiskach murawowo-łąkowych oraz w zespole muraw ciepłolubnych (kserotermicznych).

2. Koszenie i usuwanie biomasy

Na powierzchni 2,22 ha

Oddział 26k12)

6

Usunięcie krzewów zarastających miejsca występowania niepylaka apollo (Parnassius apollo)

Do 3,5 ha

Oddział 722)

C. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

 

1

1. Naprawa i konserwacja szlaków turystycznych:

1) bieżące utrzymanie i naprawa nawierzchni szlaków,

2) udrażnianie rowków odpływowych.

2. Naprawa i konserwacja infrastruktury turystycznej, w tym:

1) oznakowań,

2) drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,

3) tablic edukacyjno-informacyjnych,

4) ławek,

5) barier i poręczy,

6) ogrodzeń przy szlakach turystycznych.

3. Usuwanie drzew połamanych i wywróconych na szlaki turystyczne

Według potrzeb

Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych w granicach Parku

 

2

Remont szlaków przez:

1) montaż przepustów drewnianych, krawężników, schododrabin,

2) uzupełnienie nawierzchni (transport, rozbijanie i ubijanie materiału na powierzchni szlaku),

3) wykonanie zabezpieczeń przed osuwaniem się ziemi,

4) uzupełnienie lub wymiana barier metalowych i drewnianych

Według potrzeb

1. Fragmenty szlaku zielonego Kras-Sosnów w granicach Parku.

2. Fragmenty szlaku niebieskiego od Bystrzyka do Czorsztyna2)

 

3

Zapewnienie bezpieczeństwa osób na szlakach przez:
1) bieżące utrzymanie zabezpieczenia dróg publicznych oraz szlaków turystycznych przed spadającymi odłamkami skalnymi,

2) usuwanie drzew lub ich fragmentów zagrażających bezpieczeństwu turystów

Według potrzeb

Tereny objęte ochroną krajobrazową2)

 

4

1. Remont dróg dojazdowych.

2. Utrzymanie przejazdu między łąkami

Według potrzeb

Fragmenty dróg w Obwodach Ochronnych Pieninki, Macelowa Góra i Zielone Skałki

 

5

1. Utrzymanie zieleni wokół budynków mieszkalnych oraz pawilonów edukacyjnych, w tym łąk przylegających do pawilonu edukacyjnego w Sromowcach Niżnych i na Przystani Flisackiej.

2. Utrzymanie ogródków roślin pienińskich

3. Wykonanie niezbędnych prac w zadrzewieniach i lasach przy dyrekcji
oraz pawilonach edukacyjnych

Według potrzeb

Budynki mieszkalne i pawilony edukacyjne na terenie Parku2)

 

6

Ochrona ujęcia wody przed podtopieniem przez bobra europejskiego (Castor fiber)

1 ujęcie wody

Oddział 562)

7

Działanie na rzecz ochrony walorów widokowych polegającej na przebudowie linii energetycznych i teletechnicznych z napowietrznych na kablowe podziemne

Według potrzeb i możliwości

Teren Parku2)

8

Wykonanie pomiarów zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi i pierwiastkami śladowymi

Według potrzeb

Teren Parku

9

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na przystani flisackiej Sromowcach Wyżnych – Kątach:

1) likwidacja istniejącego szamba i wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej,

2) wykonanie odwodnienia powierzchni szczelnej przystani flisackiej

1 szambo, przyłącz do najbliższego punktu włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej – około 2 km

Oddział 56

1 ha

Oddział 56

10

Remont nabrzeża na przystani flisackiej w Sromowcach Wyżnych – Kątach

Według potrzeb

Oddział 56b

11

Termomodernizacja budynków wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w:

1) Stacji Naukowo-Badawczej,

2) osadach – Stara Dyrekcja i Na Łęgach

3 obiekty

Oddział 55

12

Budowa budynku wielofunkcyjnego na maszyny rolnicze i peleciarnię

1 obiekt

Oddział 53f1

13

Remont koryta młynówki

Według potrzeb

Oddział 55

 

 

1) Podział na obszary objęte ochroną ścisła, czynną i krajobrazową; oddziały oznaczone liczbami, pododdziały oznaczone literami i ewentualnie liczbami; obwody ochronne podano zgodnie z projektem planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2012–2031” wykonanym przez Biuru Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie według stanu na dzień 1 stycznia 2010 r. Projekt planu znajduje się w siedzibie Parku w miejscowości Krościenko nad Dunajcem.

2) Kontynuacja prac z lat ubiegłych.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin, grzybów i zwierząt na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. Ochrona czynna gatunków roślin i grzybów

Lp.

Nazwa grupy systematycznej

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów wykonania

1

Porosty (wszystkie gatunki występujące w Parku)

1. Kontrola składu gatunkowego na leśnych powierzchniach kołowych oraz na wybranych siedliskach naskalnych na terenie całego Parku.

2. Monitoring biotopów i obecności osobników wybranych gatunków

Zbiór próbek plech do oznaczenia gatunku

2

Grzyby (wszystkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych występujące w Parku)

Aktualizacja listy gatunków i ich stanowisk na terenie całego Parku

Zbiór próbek owocników do oznaczenia gatunku

3

Mszaki (wszystkie gatunki występujące w Parku)

1. Aktualizacja listy gatunków i ich stanowisk na terenie całego Parku.

2. Monitoring biotopów i obecności osobników wybranych gatunków

Zbiór próbek roślin do oznaczenia gatunku

4

Rośliny naczyniowe (wszystkie gatunki występujące w Parku)

1. Aktualizacja listy gatunków i ich stanowisk na terenie całego Parku.

2. Monitoring biotopów i obecności osobników wybranych gatunków

Zbiór pojedynczych okazów do weryfikacji oznaczenia gatunku

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Borsuk (Meles meles).

2. Jarząbek (Bonasa bonasia)

Ochrona miejsc rozrodu (nor, gniazd, schronień) i osobników młodocianych

Ograniczenie liczebności jenota (Nyctereutes procyonoides)gatunku obcego zgodnie z ustawą z dnia 3 października 1995 r. – Prawo łowieckie

2

Niepylak apollo (Parnassius apollo)

Monitoring gatunku w ramach programu aktywnej ochrony

Określenie liczebności populacji metodą znakowania i powtórnych odłowów

3

Krasopani hera (Euplagia quadripunctaria)

Monitoring gatunku

Obserwacje w terenie, wykonanie dokumentacji fotograficznej

4

1. Motyle:

1) szlaczkoń południowy (Colias alfacariensis),

2) paź żeglarz (Iphyclides podalirius),

3) modraszek alcon (Maculinea alcon),

4) modraszek arion (Maculinea arion).

2. Błonkówki:

1) pszczolinka błękitna (Andrena agilissima),

2) murarka ośmiałówka (Osmia cerinthidis),

3) murarka pszczolinkowata (Osmia andrenoides)

Monitoring gatunków

Obserwacje w terenie, odłów w celu oznaczenia gatunku, dokumentacja fotograficzna

5

Owady o znaczeniu gospodarczym:

1) kornik drukarz (Ips typographus),

2) rytownik pospolity (Pityogenes chalcographus),

3) drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum)

Monitoring gatunków

Liczenie owadów odłowionych w pułapki feromonowe

6

Płazy

Inwentaryzacja płazów

Obserwacje w terenie, odłów w celu oznaczenia gatunku

7

Gady

Inwentaryzacja gadów

Obserwacje w terenie, odłów w celu oznaczenia gatunku

8

Ptaki:

1) bocian czarny (Ciconia nigra),

2) cietrzew (Tetrao tetrix),

3) derkacz (Crex crex),

4) drozd obrożny (Turdus torquatus),

5) dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos), dzięcioł czarny (Dryocopus martius),

6) dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus),

7) dzięcioł zielonosiwy (Picus canus),

8) gąsiorek (Lanius collurio),

9) jarząbek (Bonasa bonasia),

10) muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis),

11) muchołówka mała (Ficedula parva),

12) nagórnik (Monticola saxatilis),

13) orlik krzykliwy (Aquila pomarina),

14) orzeł przedni (Aquila chrysaetos),

15) orzechówka (Nucifraga caryocatactes),

16) pliszka górska (Motacilla cinerea),

17) pomurnik (Tichodroma muraria),

18) puchacz (Bubo bubo),

19) puszczyk uralski (Strix uralensis),

20) sokół wędrowny (Falco peregrinus),

21) sóweczka (Glaucidium passerinum), 22) włochatka (Aegolius funereus)

Inwentaryzacja lub monitoring wybranych gatunków ptaków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Kontrola znanych gniazd z dystansu przy pomocy sprzętu optycznego.

3. Poszukiwanie nowych stanowisk lęgowych.

4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

5. Monitorowanie gniazda sokoła wędrownego (Falco peregrinus) przy użyciu kamery (konserwacja zamontowanej przy gnieździe kamery z oprzyrządowaniem).

9

Nietoperze

Inwentaryzacja nietoperzy

Kontrola miejsc rozrodu i zimowania

10

1. Popielica (Glis glis).

2. Orzesznica (Muscardinus avellanarius)

Monitoring gatunków

Kontrola budek lęgowych dla ptaków i rozrodczych dla nietoperzy

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin, grzybów i zwierząt na obszarach objętych ochroną czynną

A. Ochrona czynna gatunków roślin i grzybów

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Pszonak pieniński (Erysimum pieninicum)

1. Zachowanie puli genowej roślin poprzez ochronę ex situ.

2. Wspomaganie naturalnej populacji poprzez ochronę in situ

1. Utrzymywanie w hodowli w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku.

2. Wspomaganie populacji naturalnych materiałem hodowlanym.

3. Poprawa warunków siedliskowych na stanowisku naturalnym – usuwanie krzewów i wysokich bylin (wzgórze zamkowe w Czorsztynie, oddział 51). 4. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion

2

Jałowiec sawina (Juniperus sabina)

Wykonanie zabiegów przeciwdziałających ocienieniu poszczególnych kęp

Obcięcie pojedynczych gałęzi drzew ocieniających poszczególne kępy, usunięcie krzewów w obrębie stanowisk (Facimiech, oddział 21)

3

Porosty (wszystkie gatunki występujące w Parku)

1. Kontrola składu gatunkowego na leśnych powierzchniach kołowych oraz na wybranych siedliskach naskalnych na terenie całego Parku.

2. Monitoring biotopów i obecności osobników wybranych gatunków.

3. Zachowanie puli genowej in situ

Zbiór próbek plech do oznaczenia gatunku

Ochrona biotopów porostów realizowana w ramach zabiegów ochronnych w określonych typach ekosystemów

4

Grzyby (wszystkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych występujące w Parku)

1. Aktualizacja listy gatunków i ich stanowisk na terenie całego Parku.

2. Zachowanie puli genowej in situ

Zbiór próbek owocników do oznaczenia gatunku

Ochrona biotopów grzybów realizowana w ramach zabiegów ochronnych w określonych typach ekosystemów

5

Mszaki (wszystkie gatunki występujące w Parku)

1. Aktualizacja listy gatunków i ich stanowisk na terenie całego Parku.

2. Monitoring biotopów i obecności osobników wybranych gatunków.

3. Zachowanie puli genowej in situ

Zbiór próbek roślin do oznaczenia gatunku

Ochrona biotopów mszaków realizowana w ramach zabiegów ochronnych w określonych typach ekosystemów

6

Rośliny naczyniowe (wszystkie gatunki występujące w Parku)

1. Aktualizacja listy gatunków i ich stanowisk na terenie całego Parku.

2. Monitoring biotopów i obecności osobników wybranych gatunków.

3. Zachowanie puli genowej in situ

Zbiór pojedynczych okazów do weryfikacji oznaczenia gatunku

Ochrona biotopów roślin naczyniowych realizowana w ramach zabiegów ochronnych w określonych typach ekosystemów

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Niepylak mnemozyna
(Parnassius mnemosyne)

Realizacja programu ochrony niepylaka mnemozyny
(Parnassius mnemosyne)

Utrzymanie biotopów niepylaka mnemozyny (Parnassius mnemosyne) przez mechaniczne lub ręczne koszenie wybranych polan z pozostawianiem pasów ekologicznych oraz usuwanie biomasy

2

Płazy:

1) żaba trawna (Rana temporaria),

2) ropucha szara (Bufo bufo),

3) ropucha zielona (Bufotes viridis),

4) kumak górski (Bombina variegata),

5) traszki:

a) karpacka (Lissotriton montandoni),

b) górska (Triturus alpestris),

c) grzebieniasta (Triturus cristatus),

d) zwyczajna (Lissotriton vulgaris)

Ochrona miejsc rozrodu płazów

1. Utrzymanie oczka wodnego, służącego jako miejsce rozrodu płazów na polanie Hałuszowska Sajba w Obwodzie Ochronnym Zielone Skałki.

2. Bieżąca konserwacja oraz wykaszanie roślinności zarastającej brzegi.

3. Prowadzenie obserwacji gatunków przystępujących w nich do rozrodu, wykonanie dokumentacji fotograficznej

3

1. Borsuk (Meles meles).

2. Jarząbek
(Bonasa bonasia)

Ochrona miejsc rozrodu (nor, gniazd, schronień) i osobników młodocianych

Ograniczenie liczebności jenota (Nyctereutes procyonoides), gatunku obcego, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 1995 r. – Prawo łowieckie

4

Niepylak apollo (Parnassius apollo)

Monitoring gatunku w ramach programu aktywnej ochrony

Określenie liczebności populacji metodą znakowania i powtórnych odłowów

5

Krasopani hera (Euplagia quadripunctarid)

Monitoring gatunku

Obserwacje w terenie, wykonanie dokumentacji fotograficznej

6

1. Motyle:

1) szlaczkoń południowy

(Colias alfacariensis),

2) paź żeglarz
(Iphyclides podalirius),

3) modraszek alcon
(Maculinea alcon),

4) modraszek arion
(Maculinea arion).

2. Błonkówki:

1) pszczolinka błękitna
(Andrena agilissima),

2) murarka ośmiałówka
(Osmia cerinthidis),

3) murarka pszczolinkowata
(Osmia andrenoides)

Monitoring gatunków

Obserwacje w terenie, odłów w celu oznaczenia gatunku, dokumentacja fotograficzna

7

Owady o znaczeniu gospodarczym:

1) kornik drukarz (Ips typographus),

2) rytownik pospolity (Pityogenes chalcographus),

3) drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum),

4) zasnuje (Cephalzia spp.)

Monitoring gatunków

1. Liczenie owadów odłowionych w pułapki feromonowe.

2. Poszukiwanie larw zasnuj (Cephalzia spp.) na wybranych powierzchniach próbnych w świerczynach

8

Płazy

Inwentaryzacja płazów

Obserwacje w terenie, odłów w celu oznaczenia gatunku

9

Gady

Inwentaryzacja gadów

Obserwacje w terenie, odłów w celu oznaczenia gatunku

10

Ptaki:

1) bocian czarny
(Ciconia nigra),

2) cietrzew (Tetrao tetrix),

3) derkacz (Crex crex),

4) drozd obrożny
(Turdus torquatus),

5) dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos),

6) dzięcioł czarny
(Dryocopus martius),

7) dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus),

8) dzięcioł zielonosiwy
(Picus canus),

9) gąsiorek (Lanius collurio),

10) jarząbek
(Bonasa bonasia),

11) muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis),

12) muchołówka mała (Ficedula parva),

13) nagórnik (Monticola saxatilis),

14) orlik krzykliwy
(Aquila pomarina),

15) orzeł przedni
(Aąuila chrysaetos),

16) orzechówka
(Nucifraga caryocatactes),

17) pliszka górska
(Motacilla cinerea),

18) pomurnik
(Tichodroma muraria),

19) puchacz (Bubo bubo),

20) puszczyk uralski (Strix uralensis),

21) sokół wędrowny (Falco peregrinus),

22) sóweczka
(Glaucidium passerinum),

23) włochatka
(Aegolius funereus)

Inwentaryzacja lub monitoring wybranych gatunków ptaków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Kontrola znanych gniazd z dystansu przy pomocy sprzętu optycznego.

3. Poszukiwanie nowych stanowisk lęgowych.

4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

5. Monitorowanie gniazda sokoła wędrownego (Falco peregrinus) przy użyciu kamery (konserwacja zamontowanej przy gnieździe kamery z oprzyrządowaniem).

11

Nietoperze

Inwentaryzacja nietoperzy

Kontrola miejsc rozrodu i zimowania

12

1. Popielica (Glis glis).

2. Orzesznica
(Muscardinus avellanarius)

Monitoring gatunków

Kontrola budek lęgowych dla ptaków i rozrodczych dla nietoperzy

III. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin, zwierząt i grzybów na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. Ochrona czynna gatunków roślin i grzybów

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Pszonak pieniński (Erysimum pieninicum)

1. Zachowanie puli genowej roślin poprzez ochronę ex situ. 2. Wspomaganie naturalnej populacji poprzez ochronę in situ

1. Zbiór nasion na naturalnych stanowiskach.

2. Utrzymywanie osobników w hodowli, w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku.

3. Wspomaganie populacji naturalnych materiałem hodowlanym.

4. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion

2

Lilia bulwkowata (Lilium bulbiferum)

1. Zachowanie puli genowej roślin poprzez ochronę ex situ.

2. Wspomaganie naturalnej populacji poprzez ochronę in situ

1. Zbiór nasion i cebulek (rozmnóżki w kątach liści) na naturalnych stanowiskach.

2. Utrzymywanie osobników w hodowli, w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku.

3. Wspomaganie populacji naturalnych materiałem hodowlanym.

4. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion.

5. Poprawa warunków siedliskowych na stanowisku naturalnym (wycięcie tarniny) - na gruntach prywatnych zabieg wykonywany za zgodą właściciela

3

1. Chaber barwny w
odmianie pienińskiej
(Centaurea triumfettii var. pieninica)

2. Chryzantema
Zawadzkiego
(Dendranthema zawadzkii).

3. Smagliczka skalna
(Alyssum saxatile).

4. Posłonek alpejski skalny
(Helianthemum alpestre
subsp. rupifragum).

5. Posłonek rozesłany
pospolity (Helianthemum
alpestre
subsp. obscurum).

6. Oset siny (Carduus
glaucus).

7. Aster alpejski (Aster
alpinus).

8. Czosnek skalny (Allium
montanum).

9. Pszonak Wittmanna
(Erysimum wittmannii).

10. Pszonak pieniński
(Erysimum pieninicum).

11. Kokoryczka wonna
(Polygonatum odoratum).

12. Sesleria skalna
(Sesleria varia).

13. Rozchodnik wielki
(Sedum maximum).

14. Bylica piołun
w odmianie pienińskiej (Artemisia absinthium
var. calcigena).

15. Rojownik włochaty
(Jovibarba hirta).

16. Tawuła średnia
(Spiraea media).

17. Jałowiec sawina
(Juniperus sabina)

1. Zachowanie puli genowej roślin przez ochronę ex situ.

2. Wspomaganie naturalnych populacji poprzez ochronę in situ – w miarę potrzeb

1. Zbiór nasion i sadzonek w ogródkach przy dyrekcji Parku w Krościenku nad Dunajcem (oddział 55 a) i pawilonie w Sromowcach Niżnych (oddział 26n1).

2. Przekazanie materiału rozmnożeniowego (sadzonki, nasiona) Ogrodowi Botanicznemu Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie.

3. Utrzymywanie w uprawie wyhodowanych roślin w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

4

Porosty (wszystkie gatunki występujące w Parku)

1. Kontrola składu gatunkowego na leśnych powierzchniach kołowych
oraz na wybranych
siedliskach naskalnych na terenie całego Parku.

2. Monitoring biotopów i obecności osobników wybranych gatunków.

3. Zachowanie puli
genowej in situ

Zbiór próbek plech do oznaczenia gatunku

Ochrona biotopów porostów realizowana w ramach zabiegów ochronnych w określonych typach ekosystemów

5

Grzyby (wszystkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych występujące w Parku)

1. Aktualizacja listy
gatunków i ich stanowisk
na terenie całego Parku.

2. Zachowanie puli
genowej in situ

Zbiór próbek owocników do oznaczenia gatunku

Ochrona biotopów grzybów realizowana w ramach zabiegów ochronnych w określonych typach ekosystemów

6

Mszaki (wszystkie gatunki występujące w Parku)

1. Aktualizacja listy
gatunków i ich stanowisk
na terenie całego Parku.

2. Monitoring biotopów i obecności osobników wybranych gatunków.

3. Zachowanie puli
genowej in situ

Zbiór próbek roślin do oznaczenia gatunku

Ochrona biotopów mszaków realizowana w ramach zabiegów ochronnych w określonych typach ekosystemów

7

Rośliny naczyniowe
(wszystkie gatunki występujące w Parku)

1. Aktualizacja listy
gatunków i ich stanowisk
na terenie całego Parku.

2. Monitoring biotopów i obecności osobników wybranych gatunków.

3. Zachowanie puli
genowej in situ

Zbiór pojedynczych okazów do weryfikacji oznaczenia gatunku

Ochrona biotopów roślin naczyniowych realizowana w ramach zabiegów ochronnych w określonych typach ekosystemów

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Płazy:

1) ropucha szara (Bufo bufo),

2) żaba trawna (Rana temporaria)

Ochrona szlaku migracji płazów

1. Rozstawienie siatki wzdłuż drogi, na długości 600 m (siatka rozstawiana z dwóch stron drogi z jednej 600 m z drugiej 400 m).

2. Przenoszenie przez drogę migrujących osobników

2

Płazy:

1) żaba trawna (Rana temporaria),

2) ropucha szara (Bufo bufo),

3) ropucha zielona (Bufotes viridis),

4) kumak górski (Bombina variegata),

5) traszki: a) karpacka (Lissotriton montandoni),

b) górska (Triturus alpestris),

c) grzebieniasta (Triturus cristatus),

d) zwyczajna (Lissotriton vulgaris)

Ochrona miejsc rozrodu płazów w Obwodzie Ochronnym Zielone Skałki

1. Utrzymanie kompleksu dwóch stawów u ujścia potoku Głębokiego, służących jako miejsca rozrodu płazów:

1) bieżąca konserwacja,

2) wykaszanie roślinności zarastającej brzegi.

2. Prowadzenie obserwacji gatunków przystępujących w nich do rozrodu, wykonanie dokumentacji fotograficznej

3

Ptaki

Dokarmianie ptaków w okresie zimy

Wyłożenie karmy dla ptaków przy osadach Parku

4

1. Borsuk (Meles meles).

2. Jarząbek (Bonasa bonasia)

Ochrona miejsc rozrodu (nor, gniazd, schronień) i osobników młodocianych

Ograniczenie liczebności jenota (Nyctereutes procyonoides), gatunku obcego, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 1995 r. – Prawo łowieckie

5

Niepylak apollo (Parnassius apollo)

Monitoring gatunku w ramach programu aktywnej ochrony

Określenie liczebności populacji metodą znakowania i powtórnych odłowów

6

Krasopani hera (Euplagia quadripunctaria)

Monitoring gatunku

Obserwacje w terenie, wykonanie dokumentacji fotograficznej

7

1. Motyle:

1) szlaczkoń południowy
(Colias alfacariensis),

2) paź żeglarz (Iphyclides
podalirius),

3) modraszek Aldon
(Maculinea alcon),

4) modraszek arion
(Maculinea arion).

2. Błonkówki:

1) pszczolinka błękitna
(Andrena agilissima),

2) murarka ośmiałówka
(Osmia cerinthidis),

3) murarka pszczolinkowata
(Osmia andrenoides)

Monitoring gatunków

Obserwacje w terenie, odłów w celu oznaczenia gatunku, dokumentacja fotograficzna

8

Owady o znaczeniu gospodarczym:

1) kornik drukarz (Ips typographus),

2) rytownik pospolity (Pityogenes chalcographus),

3) drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum),

4) zasnuje (Cephalzia spp.)

Monitoring gatunków

1. Liczenie owadów odłowionych w pułapki feromonowe.

2. Poszukiwanie larw zasnuj (Cephalzia spp.) na wybranych powierzchniach próbnych w świerczynach

9

Płazy

Inwentaryzacja płazów

Obserwacje w terenie, odłów w celu oznaczenia gatunku

10

Gady

Inwentaryzacja gadów

Obserwacje w terenie, odłów w celu oznaczenia gatunku

11

Ptaki:

1) bocian czarny
(Ciconia nigra),

2) cietrzew (Tetrao tetrix),

3) derkacz (Crex crex),

4) drozd obrożny
(Turdus torquatus),

5) dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos),

6) dzięcioł czarny
(Dryocopus martius),

7) dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus),

8) dzięcioł zielonosiwy
(Picus canus),

9) gąsiorek
(Lanius collurio),

10) jarząbek
(Bonasa bonasia),

11) muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis),

12) muchołówka mała (Ficedula parva),

13) nagórnik
(Monticola saxatilis),

14) orlik krzykliwy
(Aquila pomarina),

15) orzeł przedni
(Aquila chrysaetos),

16) orzechówka
(Nucifraga caryocatactes),

17) pliszka górska
(Motacilla cinerea),

18) pomurnik
(Tichodroma muraria),

19) puchacz (Bubo bubo),

20) puszczyk uralski
(Strix uralensis),

21) Sokół wędrowny
(Falco peregrinus),

22) sóweczka
(Glaucidium passerinum),

23) włochatka
(Aegolius funereus)

Inwentaryzacja lub monitoring wybranych gatunków ptaków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Kontrola znanych gniazd z dystansu przy pomocy sprzętu optycznego.

3. Poszukiwanie nowych stanowisk lęgowych.

4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

5. Monitorowanie gniazda sokoła wędrownego (Falco peregrinus) przy użyciu kamery (konserwacja zamontowanej przy gnieździe kamery z oprzyrządowaniem).

12

Nietoperze

Inwentaryzacja nietoperzy

Kontrola miejsc rozrodu i zimowania

13

1. Popielica (Glis glis).

2. Orzesznica
(Muscardinus avellanarius)

Monitoring gatunków

Kontrola budek lęgowych dla ptaków i rozrodczych dla nietoperzy

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja 1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

1a-f, 10a-i, 2a, c-k, 3b-m, 4a-c, f-j, 5c, d, g-j, o-w, y, z, a1, b1, c2, d2, f2, 7a-h, j, c1, 8a, f-h, 9a-d, g, h, 11b-k, 12a-g, i-l, n, o, 13a-c, f-i, l, m, 14Aa-c, 14Ba-j, 15a-h, 16Aa, b, 16Ba-c, f, 17a, b, g, h, i, p, k1, 18a,b,d,g, 19a-c, f, g, 20a-d, g, h, 21a-h, j, l, m, n, 22a-g, i, j, m, o, p, 23a-d, i 24a, 25a-k, m, n, 26a-f, h-k, m-r, t,w, x-z, a1, b1, c1, f1, 28c-g, j-t, w-y, a1, z1, 31a-c, f-j, 32a-c, f-i, k, m-p, w-z, a1, c1, d1, f1, g1, h1, j1, k1, 33a, b, d, f, h, i, 34f, l-n, 37a-f, h, 38a-c, g-j, l-o, 39a-f, a2, f2, 41a-c, f-h, k-n, 43a-j, 57a, c, f-k, m, 65 k1, 66a,b

743,92

2

Ochrona czynna

2l-r, ~c, ~d, a-c,~a,~b, 3n, o, ~a, ~b, 5a,b, k-n, x, j1, n2, 7i, k, l, d1, i1, i2, 8b-d, z, ~a, ~b, ~c, 9i-k, ~a, 10j, k, ~a, 11a, ~a, 12m, 13d, 14Bk, ~a, 16Ac, 16Bd, 17c-f, j-l, r, x-z, g1, i1, l1, m1, 18c, f, h-k, 19d, 20f, i, ~a, 21i, k, o, ~a, 22h, l, r, ~a, 23h, j, ~a, 24b, c, ~a, 25o, p, ~a, 26g, l, s, d1, l1, m1, 28b, h, i, z, i1, y1, 29a-c, i, 30a-m, p, r, s1, 32d, l, s, t, b1, i1, t1, b2, b3, b4, 33g, c1, c2, c3, 34a-d, g-j, o, r-t, 35a-f, 36a-g, g1, h1, ~c, ~d, ~f, ~g, 37g, 38d, f, ~c, 39g, 41d, i, j, 42a-n, 44a-l, i1, i2, i3, i4, 45a-r, ~c, ~d, ~f, 46a, c-g, 47a-n, 48a-i, i1, -a, 49a-c, f-r, t, bx, 12, 13, 14, 15, 16, 50a, c-t, z1, 51, a, b, f-w, r2, 52a-p, 53a-z, a1, b1, d1, g1, h1, ~b, 56d, f, 57d, l, z, 58d, 59a, b, k-s, p1, r1, s1, t1, b2, m2, p2, 61a1, b1, d1, bx, 62x1, 65l1

532,94

3

Ochrona krajobrazowa

1g-r, 2b, ~a, ~b, 4k-r, pl, p2, ~a, ~a, 5c1-i1, k1-t1, ~a, ~b, ~c, ~d, ~f, 7m-z, a1, b1, w1, x1, 8i-y, a1, w1, y1, w2, y2, w3, w4, ~a12p-x, ~a, 13k, 17m-o, s, t, w, a1, b1, c1, d1, f1, h1, j1, i2, 18l-s, 22k, n, 23f, g, 26g1, h1, i1, j1, k1, n1, o1, s1, bx, 28b, b1, c1, d1, f1, g1, hl, j1, k1, 29d-h, j, k, ~a, ~b, 30n, o, 32l1, m1, n1, 33j, 1, k1, k2, 34w-z, a1, b1, c1, d1, d2, ~a, 35g-j, ~a, 36g-x, ~a, ~b, ~h, 371-z, a1-zł, a2-r2, x2, y2, j3, r3, j3, j4, j5, ~c, 38r-z, a1-z1, a2-y2, k3, w3, w4, ~a, ~b, ~d, ~f, 39h-z, a1-z1, b2-d2, m2, o2, p2, s2, t2, b3, p3, s3, 41ax, 42o-r, ~a, 44m-z, a1, b1, c1, a2, b2, 45c1, ax, ~a, ~b, ~g, ~h, ~i, ~j, ~k, 46b, ax, ~a, 47o-z, a1-t1, s2, t2, s3, s4, s5, ~a, ~b, 48j-z, a1-c1, x1, x2, ~a, 49d, s, w-z, a1-d1, g1-t1, x1, y1, ~a, ~b, ~c, ~d, ~f, 50b, w-z, a1-z1, a2, w2, z2, bx, 51c, d, p1, r1, ~a, ~b, ~d, ~f, ~g, 53c1, f1, i1, ax, ~a, ~c, ~d, ~f, ~g, 55a-d, g, h, ~a, ~b, ~c, ~d, 56a-c, ~a-~i, 57n-y, w1, ~a, ~b, 58a-c, 59g, t-z, a1-f1, h1-n1, a2, r2, a3, m3, p3, a4, m4, a5, m5, p5, a6, m6, a7, a8, a9, ~a, 60, 61a-z, b2, c2, d2, 62a-y, p1, w1, 63, 64, 65a-z, a1-i1, m1, h2, 66c-y, ~a, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

1094,89

Razem

2371,75

 

 

1) Podział na obszary objęte ochrona ścisła, czynną i krajobrazową; oddziały oznaczone liczbami, pododdziały oznaczone literami i ewentualnie liczbami; obwody ochronne podano zgodnie z projektem planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2012-2031” wykonanym przez Biuru Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie według stanu na dzień 1 stycznia 2010 r. Projekt planu znajduje się w siedzibie Parku w miejscowości Krościenko nad Dunajcem.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały obszar Parku z wyłączeniem:

1) stref ochronnych ostoi, rozrodu lub regularnego przebywania rzadkich i chronionych gatunków zwierząt,

2) obszarów występowania jedynych stanowisk roślin rzadkich i chronionych,

3) doliny Potoku Pienińskiego, za wyjątkiem badań istotnych z punktu widzenia nauki lub ochrony Parku, które nie mogą być przeprowadzone w innych miejscach

1. Do 30 osób wykonujących badania naukowe, w grupach nie większych niż 10 osób w jednym miejscu.

2. Do 100 osób odbywających zajęcia terenowe lub specjalistyczne wycieczki terenowe z instytucji i stowarzyszeń naukowych oraz uczelni, w grupach nie większych niż 40 osób w jednym miejscu

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Pawilon edukacyjny Sromowce Niżne, ul. Sobczańska 89, oddział 26n1

Bez limitu

2

Pawilon edukacyjny Sromowce Wyżnę Kąty 247a (przystań flisacka), oddział 56b

3

Pawilon edukacyjny Hałuszowa 63, oddział 53f1

4

Pawilon edukacyjny Krościenko nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 107b (Dyrekcja Parku), oddział 55a

5

Pawilon edukacyjny Szczawnica, ul. Zyblikiewicza 1, oddział 2b

6

Ruiny zamku Czorsztyn w oddziale 51m, s, r2

7

Ruiny zamku Pieniny w oddziale 16Ac

8

Zagroda pasterska na Majerzu w oddziale 53f1

9

Punkt widokowy na Sokolicy w oddziale 10

100 osób

10

Punkt widokowy na Trzech Koronach w oddziale 26

20 osób

11

Rzeka Dunajec w oddziałach 25o, 24b, 23h, 22h, 21k, 20f, 14Bk, 10j, 9i, 3n, 2p, 59t1

Bez limitu

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Parkingi w oddziałach 51c, 55a, b 56b, c

270 pojazdów

2

Ruiny zamku Czorsztyn w oddziale 51m, s, r2

Bez limitu

3

Ruiny zamku Pieniny w oddziale 16Ac

4

Zagroda pasterska na Majerzu w oddziale 53f1

5

Przystań flisacka w Sromowcach Wyżnych Kątach w oddziale 56b, c

6

Przystań przewozu międzybrzegowego „Kacze” w Szczawnicy w oddziale 2, 3 i 59

7

Polany, przez które przebiegają szlaki (poruszanie się na nartach po zaśnieżonych terenach nieleśnych)

8

Punkt widokowy na Sokolicy w oddziale 10

100 osób

9

Punkt widokowy na Trzech Koronach w oddziale 26

20 osób

10

Rzeka Dunajec w oddziałach 25o, 24b, 23h, 22h, 21k, 20f, 14Bk, 10j, 9i, 3n, 2p, 59t1

Bez limitu

 

 

1) Podział na obszary objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową; oddziały oznaczone liczbami, pododdziały oznaczone literami i ewentualnie liczbami; obwody ochronne podano zgodnie z projektem planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2012–2031 wykonanym przez Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie według stanu na dzień 1 stycznia 2010 r. Projekt planu znajduje się w siedzibie Parku w miejscowości Krościenko nad Dunajcem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »