| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 9 Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2:

a) w pkt I „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony ścisłej”:

– lit. B „W ekosystemach leśnych” otrzymuje brzmienie:

„A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Monitoring stanu populacji kornika drukarza (Ips typographus), drwalnika paskowanego (Trypodendron lineatum) i brudnicy mniszki (Lymantria monacha) za pomocą pułapek feromonowych

Do 400 sztuk

Obszar Parku objęty ochroną ścisłą

2

Monitoring występowania owadów z rodzaju zasnuja (Cephalcia) w oparciu o pomiary na powierzchniach próbnych

Według potrzeb

 

3

Monitoring stanu populacji kornika drukarza (Ips typographus)oraz niektórych gatunków towarzyszących z podrodziny kornikowatych (Scolytinae) za pomocą drzew pułapkowych (zaadaptowanie w tym celu drzew połamanych i przewróconych), celem oceny stopnia rozwoju populacji

Do 30 sztuk

 

4

Monitoring stanu sanitarnego drzewostanów w oparciu o metody fotograficzne z wykorzystaniem samolotu, motolotni lub paralotni

Według potrzeb

5

Monitoring stanu sanitarnego drzewostanów świerkowych i z dużym udziałem świerka (Picea) (powyżej 40%) na stałych powierzchniach próbnych

6

Monitoring roślinności przy wybranych szlakach i ścieżkach edukacyjnych

7

Monitoring presji jeleniowatych (Cervidae) na odnowienia w drzewostanach

8

Monitoring zimowy dużych ssaków drapieżnych i kopytnych (Ungulata)

9

Monitoring sów (Strigiformes) i dzięciołów (Pincinae)

10

Monitoring aktywności procesów erozyjnych na wybranych powierzchniach szlaków i ścieżek edukacyjnych

11

Ochrona przeciwpożarowa:

1) patrole ochronne,

2) utrzymanie drożności dróg dojazdowych i pożarowych,

 

 

3) utrzymanie łączności,

 

 

4) dozorowanie pożarzysk

12

Czyszczenie szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, spacerowych, dróg stokowych i dojazdowych oraz ścieżek patrolowych z zarastających drzew, drzew powalonych i złamanych wraz z usunięciem drzew silnie nachylonych stojących przy ich obrzeżach, z jednoczesnym pozostawieniem ich biomasy w ekosystemie

13

Utrzymanie obiektów historycznych (miejsc obozów partyzanckich, miejsc pochówków i pamięci z okresu II wojny światowej, historycznych punktów granicznych), przez:

7 obiektów

Oddziały – 103a, 105b, 138b, 140c, 155b, 160a, 138c/178a

1) punktowe usunięcie odnowień drzew, krzewów i krzewinek z powierzchni obiektów (z miejsc ziemianek, mogił, pomników i kopców granicznych),

2) przecięcie i odsunięcie powalonych drzew,

3) odsunięcie opadłych liści i gałęzi w najbliższym otoczeniu obiektów

14

Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienie przebiegu ruchu turystycznego:

Według potrzeb

Obszar Parku objęty ochroną ścisłą

1) remonty i modernizacje szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych,

2) remonty małej architektury turystycznej,

3) czytelne oznakowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, w tym instalowanie nowych drogowskazów, tablic i tabliczek informacyjnych z renowacją istniejących,

 

4) zmiana przebiegu szlaków turystycznych

Około 1 km

Oddziały – 100a, 97a, c, 96 g,h

15

Odtwarzanie znaków granicy zewnętrznej i wewnętrznej Parku

Według potrzeb

Obszar Parku objęty ochroną ścisłą

16

Odtwarzanie znaków linii oddziałowych –malowanie linii na korze drzew, wkopanie i oznakowanie słupków granicznych

Według potrzeb

Obszar Parku objęty ochroną ścisłą”

 

b) w pkt II „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej”:

– w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli, w lp. 20 kolumna druga otrzymuje brzmienie:

„Czyszczenie szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, spacerowych, dróg stokowych i dojazdowych oraz ścieżek patrolowych z zarastających drzew, drzew powalonych i złamanych wraz z usunięciem drzew silnie nachylonych stojących przy ich obrzeżach”,

– w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”:

– – lp. 13–16 otrzymują brzmienie:

„13

Odsłanianie i przebudowa istniejących oraz wykonywanie nowych kopców z kamieni na polanach reglowych w celu zabezpieczenia miejsc rozrodu i bytowania gadów

Według potrzeb

Obszar Parku objęty ochroną czynną

14

Utrzymanie ujęć źródlisk stanowiących siedliska bezkręgowców krenobiontycznych i krenofilnych

15

Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienie przebiegu ruchu turystycznego:

1) remonty i modernizacje szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych,

2) remonty małej architektury turystycznej,

 

3) czytelne oznakowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, w tym instalowanie nowych drogowskazów, tablic i tabliczek informacyjnych z renowacją istniejących,

 

 

4) budowa toalet wraz z doprowadzeniem wody z ujęć powierzchniowych

2 obiekty

Miejsca biwakowe na polanach – Trusiówka, Oberówka”

16

Odtwarzanie znaków granicy zewnętrznej i wewnętrznej Parku

Według potrzeb

Obszar Parku objęty ochroną czynną”

 

– – dodaje się lp. 21 w brzmieniu:

„21

Utwardzenie i ogrodzenie miejsca z przeznaczeniem do realizacji zadań edukacyjnych i rekreacji oraz doraźnie jako miejsce postojowe samochodów

1 obiekt

Polana Trusiówka, oddział 77f”

 

c) w pkt III „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej”:

– w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli, w lp. 11, kolumna druga otrzymuje brzmienie:

„Czyszczenie szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, spacerowych, dróg stokowych i dojazdowych oraz ścieżek patrolowych z zarastających drzew, z drzew powalonych i złamanych wraz z usunięciem drzew silnie nachylonych stojących przy ich obrzeżach”,

– w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, w tabeli, lp. 7 otrzymuje brzmienie:

„7

Remont lub odbudowa budynków pasterskich na polanach z ich przystosowaniem na schrony i magazyny

7 obiektów

Polany – Mostownica, Jaworzyna Kamienicka, Łonna, Przysłopek, Przysłop Górny, Stawieniec, Wzorowa”

 

2) w załączniku nr 5, w tabeli, dodaje się lp. 4 w brzmieniu:

„4

Miejsce utwardzone na polanie Trusiówka

150”

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Cypel

absolwent pedagogiki (specjalizacja doradztwo zawodowe z coachingiem) oraz studiów podyplomowych z zarządzania personelem. Od 2011 roku aktywnie zajmuje się̨ coachingiem, który jest jego pasją. Ukończył Practitioner Coach Diploma, szkolenie certyfikowane przez Noble Manhattan Coaching, International Institute of Coaching and Mentoring oraz Institute of Leadership and Management. Dodatkowo ukończył Coaching Clinic® Licensing Program, szkolenie licencjonowane przez CoachU oraz International Coach Federation, tym samym stając się̨ licencjonowanym trenerem Coaching Clinic®, najbardziej kompleksowego na polskim rynku szkolenia rozwijającego umiejętności coachingowe menedżerów. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Autor artykułów o tematyce coachingowej dla: czasopisma Personel i Zarządzanie oraz tekstów portali prnews.pl, hrnews.pl, architekcikariery.pl, a także autor komentarzy do czterech dylematów etycznych coacha w książce „Profesjonalny coaching zasady i dylematy etyczne w pracy coacha”. Jest również̇ jednym ze współautorów książki „Zastosowanie coachingu w polityce społecznej”. W 2015 r. przeprowadził pierwsze w Polsce badania naukowe nad skutecznością̨ e-coachingu w rozwoju osobistym ludzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »