| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 8 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy 2013/59/Euratom

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W celu opracowania koncepcji wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom, zwanej dalej „dyrektywą 2013/59/Euratom”, powołuje się Zespół do opracowania koncepcji wdrożenia do prawa polskiego tej dyrektywy, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Środowiska.

§ 2.

Do zakresu działania Zespołu należy:

1) zidentyfikowanie postanowień dyrektywy 2013/59/Euratom, które wymagają wdrożenia do prawa polskiego;

2) ustalenie, które postanowienia dyrektywy 2013/59/Euratom wymagają uregulowania w ustawach, a które w rozporządzeniach;

3) rozważenie, w szczególności w zakresie wskazanym w raporcie z misji Integrated Regulatory Review Service, potrzeby uregulowania w prawie polskim innych kwestii związanych z prowadzeniem działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące i nadzorem nad tą działalnością;

4) nawiązanie współpracy z organami administracji publicznej, w celu ustalenia w toku prac nad wdrożeniem dyrektywy 2013/59/Euratom sposobu uregulowania poszczególnych kwestii wynikających z tej dyrektywy, a należących do kompetencji tych organów;

5) przeprowadzenie oceny przewidywanych skutków społeczno–gospodarczych wdrożenia dyrektywy 2013/59/Euratom oraz przedstawienie wyników tej oceny w teście regulacyjnym;

6) przedstawienie Kierownictwu resortu środowiska, w terminie do dnia 30 listopada 2015 r., raportu zawierającego koncepcję wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy 2013/59/Euratom, istotę projektowanych rozwiązań legislacyjnych oraz wyniki oceny, o której mowa w pkt 5.

§ 3

. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Janusz Włodarski – Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;

2) Zastępcy Przewodniczącego Zespołu:

a) Edward Raban – Dyrektor Departamentu Ochrony Radiologicznej Państwowej Agencji Atomistyki,

b) Krzysztof Kowalik – przedstawiciel Departamentu Nadzoru Geologicznego Ministerstwa Środowiska;

3) członkowie Zespołu:

a) Andrzej Merta – przedstawiciel Gabinetu Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

b) Iwona Matujewicz – przedstawiciel Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki,

c) Krzysztof Dąbrowski – przedstawiciel Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki,

d) Piotr Korzecki – Dyrektor Departamentu Prawnego Państwowej Agencji Atomistyki,

e) Marcin Zagrajek – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego Państwowej Agencji Atomistyki;

4) Sekretarz Zespołu – Karol Sieczak – przedstawiciel Departamentu Prawnego Państwowej Agencji Atomistyki.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu z głosem doradczym inne osoby, w tym pracowników Ministerstwa Środowiska i Państwowej Agencji Atomistyki, a także przedstawicieli innych organów administracji rządowej oraz środowisk naukowych, w szczególności:

1) Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) Ministra Pracy i Polityki Społecznej;

3) Ministra Zdrowia;

4) Głównego Inspektora Sanitarnego;

5) Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

6) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;

7) Głównego Inspektora Pracy;

8) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, w szczególności ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez osoby wchodzące w skład Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) tworzenie, w zależności od potrzeb, grup zadaniowych do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu;

4) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu posiedzeniom Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Zespołu wskazany przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Do zadań osób wchodzących w skład Zespołu należy opracowywanie i opiniowanie materiałów związanych z koncepcją wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy 2013/59/Euratom.

2. Osobom wchodzącym w skład Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu.

§ 6.

1. Rozstrzygnięcia podjęte przez Zespół są dokumentowane w protokole z posiedzenia, sporządzanym po każdym posiedzeniu przez Sekretarza Zespołu.

2. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego Zespołu lub w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, przez Zastępcę Przewodniczącego Zespołu i przekazywany do wiadomości osobom wchodzących w skład Zespołu.

3. W uzasadnionych przypadkach Zespół może podejmować rozstrzygnięcia w trybie obiegowym, drogą elektroniczną. Poczynione ustalenia są włączane do protokołu z kolejnego posiedzenia Zespołu.

4. Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień prowadzona jest drogą elektroniczną.

§ 7.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Państwowej Agencji Atomistyki.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.

3. Koszty związane z wykonywaniem zadań przez osoby wchodzące w skład Zespołu są ponoszone przez ich jednostki macierzyste.

§ 8.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Gabinet Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

§ 9.

Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą zatwierdzenia przez Kierownictwo resortu środowiska raportu, o którym mowa w § 2 pkt 6.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

§ 10.

MINISTER ŚRODOWISKA

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »