| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 8 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy 2013/59/Euratom

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W celu opracowania koncepcji wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom, zwanej dalej „dyrektywą 2013/59/Euratom”, powołuje się Zespół do opracowania koncepcji wdrożenia do prawa polskiego tej dyrektywy, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Środowiska.

§ 2.

Do zakresu działania Zespołu należy:

1) zidentyfikowanie postanowień dyrektywy 2013/59/Euratom, które wymagają wdrożenia do prawa polskiego;

2) ustalenie, które postanowienia dyrektywy 2013/59/Euratom wymagają uregulowania w ustawach, a które w rozporządzeniach;

3) rozważenie, w szczególności w zakresie wskazanym w raporcie z misji Integrated Regulatory Review Service, potrzeby uregulowania w prawie polskim innych kwestii związanych z prowadzeniem działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące i nadzorem nad tą działalnością;

4) nawiązanie współpracy z organami administracji publicznej, w celu ustalenia w toku prac nad wdrożeniem dyrektywy 2013/59/Euratom sposobu uregulowania poszczególnych kwestii wynikających z tej dyrektywy, a należących do kompetencji tych organów;

5) przeprowadzenie oceny przewidywanych skutków społeczno–gospodarczych wdrożenia dyrektywy 2013/59/Euratom oraz przedstawienie wyników tej oceny w teście regulacyjnym;

6) przedstawienie Kierownictwu resortu środowiska, w terminie do dnia 30 listopada 2015 r., raportu zawierającego koncepcję wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy 2013/59/Euratom, istotę projektowanych rozwiązań legislacyjnych oraz wyniki oceny, o której mowa w pkt 5.

§ 3

. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Janusz Włodarski – Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;

2) Zastępcy Przewodniczącego Zespołu:

a) Edward Raban – Dyrektor Departamentu Ochrony Radiologicznej Państwowej Agencji Atomistyki,

b) Krzysztof Kowalik – przedstawiciel Departamentu Nadzoru Geologicznego Ministerstwa Środowiska;

3) członkowie Zespołu:

a) Andrzej Merta – przedstawiciel Gabinetu Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

b) Iwona Matujewicz – przedstawiciel Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki,

c) Krzysztof Dąbrowski – przedstawiciel Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki,

d) Piotr Korzecki – Dyrektor Departamentu Prawnego Państwowej Agencji Atomistyki,

e) Marcin Zagrajek – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego Państwowej Agencji Atomistyki;

4) Sekretarz Zespołu – Karol Sieczak – przedstawiciel Departamentu Prawnego Państwowej Agencji Atomistyki.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu z głosem doradczym inne osoby, w tym pracowników Ministerstwa Środowiska i Państwowej Agencji Atomistyki, a także przedstawicieli innych organów administracji rządowej oraz środowisk naukowych, w szczególności:

1) Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) Ministra Pracy i Polityki Społecznej;

3) Ministra Zdrowia;

4) Głównego Inspektora Sanitarnego;

5) Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

6) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;

7) Głównego Inspektora Pracy;

8) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, w szczególności ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez osoby wchodzące w skład Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) tworzenie, w zależności od potrzeb, grup zadaniowych do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu;

4) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu posiedzeniom Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Zespołu wskazany przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Do zadań osób wchodzących w skład Zespołu należy opracowywanie i opiniowanie materiałów związanych z koncepcją wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy 2013/59/Euratom.

2. Osobom wchodzącym w skład Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu.

§ 6.

1. Rozstrzygnięcia podjęte przez Zespół są dokumentowane w protokole z posiedzenia, sporządzanym po każdym posiedzeniu przez Sekretarza Zespołu.

2. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego Zespołu lub w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, przez Zastępcę Przewodniczącego Zespołu i przekazywany do wiadomości osobom wchodzących w skład Zespołu.

3. W uzasadnionych przypadkach Zespół może podejmować rozstrzygnięcia w trybie obiegowym, drogą elektroniczną. Poczynione ustalenia są włączane do protokołu z kolejnego posiedzenia Zespołu.

4. Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień prowadzona jest drogą elektroniczną.

§ 7.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Państwowej Agencji Atomistyki.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.

3. Koszty związane z wykonywaniem zadań przez osoby wchodzące w skład Zespołu są ponoszone przez ich jednostki macierzyste.

§ 8.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Gabinet Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

§ 9.

Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą zatwierdzenia przez Kierownictwo resortu środowiska raportu, o którym mowa w § 2 pkt 6.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »