| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 września 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 37 Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 38 i z 2013 r. poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska;

2) członkowie – przedstawiciele następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska, zwanego dalej „MŚ”, oraz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Środowiska:

a) Biura Dyrektora Generalnego MŚ,

b) Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych MŚ,

c) Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody MŚ,

d) Departamentu Nadzoru Geologicznego MŚ,

e) Departamentu Ochrony Środowiska MŚ,

f) Departamentu Prawnego MŚ,

g) Departamentu Zasobów Wodnych MS,

h) Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,

i) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,

j) Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

k) Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

l) Państwowej Agencji Atomistyki,

m) Wyższego Urzędu Górniczego,

n) Biura Nasiennictwa Leśnego,

o) Instytutu Badawczego Leśnictwa,

p) Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,

r) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,

s) Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego,

t) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.”;

2) § 4–5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. 1. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 lit. a–g, zostaną wyznaczeni przez dyrektorów wskazanych komórek organizacyjnych MŚ.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 lit. h–t, zostaną wyznaczeni przez kierowników wskazanych jednostek organizacyjnych.

3. Do zadań członków Zespołu należy w szczególności:

1) dokonywanie analiz i sporządzanie pisemnych opinii do przekazanych im przez Przewodniczącego Zespołu dokumentów i materiałów z zakresu działania Zespołu oraz przygotowywanie dokumentów i materiałów z tego zakresu;

2) informowanie o pracach Zespołu dyrektorów reprezentowanych przez siebie komórek organizacyjnych MŚ, albo kierowników reprezentowanych przez siebie jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Środowiska, w tym o wyznaczeniu do realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.

§ 5. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:

1) ustala miejsce, terminy i formy działań podejmowanych przez Zespół;

2) zwołuje posiedzenia Zespołu, powiadamiając członków Zespołu o terminie posiedzenia drogą elektroniczną co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem;

3) wyznacza członków Zespołu do przygotowania dokumentów lub materiałów oraz do dokonania analizy i sporządzenia pisemnych opinii do wskazanych dokumentów lub materiałów z zakresu działania Zespołu oraz wyznacza termin ich przygotowania lub sporządzenia w uzgodnieniu z wyznaczonymi członkami Zespołu;

4) może zapraszać ekspertów do udziału w pracach Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

5) przedkłada Ministrowi Środowiska formułowane przez Zespół opinie i rekomendacje;

6) wyznacza spośród członków Zespołu osobę kierującą pracami Zespołu w przypadku swojej nieobecności;

7) w razie potrzeby tworzy grupy robocze spośród członków Zespołu, w których mogą uczestniczyć zaproszeni eksperci.”;

3) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Ochrony Środowiska.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Finansowanie dla firm - kredyty, leasing, faktoring.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »