| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2015 r.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz maksymalnej liczby osób mogących jednocześnie przebywać w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia
Ministra Środowiska
z dnia 13 stycznia 2015 r. (poz. 2)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zagrożenie przyrody spowodowane przez działania właścicieli nieruchomości niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku, a położonych w obszarze Parku

1. Nabywanie nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku.

2. Działanie na rzecz wykluczenia inwestycji takich jak:

1) napowietrzne linie przesyłowe,

2) siłownie wiatrowe,

3) maszty przekaźnikowe,

4) obiekty wysokościowe,

5) obiekty wielkokubaturowe

2

Obniżenie poziomu wód gruntowych

1. Budowa i konserwacja zastawek na ciekach wodnych należących do Parku.

2. Zasypywanie ujściowych odcinków rowów odwadniających.

3. Budowa grobli ograniczających spływ wód powierzchniowych.

4. Współpraca z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie regulacji stanu wód w głównych ciekach Parku

3

Niekontrolowana penetracja obszaru Parku

Ukierunkowanie ruchu turystycznego przez:

1) zaprojektowanie, budowę, modernizację i konserwację infrastruktury turystycznej,

2) jednolite i czytelne oznakowanie granicy zewnętrznej Parku,

3) konserwację szlaków pieszych (według potrzeb),

4) korekty przebiegu szlaków pieszych (według potrzeb),

5) wymianę słupów i drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,

6) konserwację szlaków rowerowych,

7) wyznaczenie sieci szlaków we wschodniej części Parku,

8) oznakowanie w terenie szlaków turystyki konnej,

9) konserwację istniejących oraz zaprojektowanie i wykonanie nowych ścieżek dydaktycznych,

10) konserwację szlabanów metalowych,

11) instalowanie nowych szlabanów w celu uniemożliwienia wjazdu pojazdów na tereny chronione,

12) budowę zapór (z żerdzi, kłód, gałęzi) u podnóża wydm i w miejscach nielegalnej penetracji (w szczególności na ścieżkach i wjazdach),

13) ustawianie:

a) tablic informacyjnych,

b) map,

c) tablic z regulaminem Parku,

d) piktogramów,

14) wyznaczenie i oznakowanie tras spacerowych

4

Występowanie pożarów

1. Wykonanie pasów przeciwpożarowych.

2. Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności.

3. Usuwanie krzewów i drzew pod liniami energetycznymi oraz wokół transformatorów.

4. Gaszenie pożarów.

5. Modernizacja systemu łączności.

6. Oczyszczanie punktów czerpania wody.

7. Porządkowanie terenów zagrożonych.

8. Usuwanie materiałów łatwopalnych.

9. Remont i wymiana słupów tablic informujących i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu

5

Opanowywanie siedlisk przez ekspansywne gatunki obcego pochodzenia, zagrażające gatunkom rodzimym

1. Usuwanie mechaniczne drzew i krzewów obcego pochodzenia oraz roślin zielnych zagrażających rodzimym gatunkom.

2. Wspomaganie usuwania mechanicznego drzew i krzewów oraz roślin zielnych obcego pochodzenia preparatami chemicznymi i biologicznymi w przypadku najbardziej ekspansywnych (czeremcha amerykańska (Prunus serotina), klon jesionolistny (Acer negundo), dąb czerwony (Quercus rubra), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia))

6

Niezgodność składu gatunkowego części drzewostanów z siedliskiem

1. Regulacja struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów.

2. Dolesianie wybranych luk i przerzedzeń.

3. Produkcja sadzonek drzew i krzewów do odnowień i zalesień w Gospodarstwie Szkółkarskim w Julinku.

4. Pielęgnacja upraw.

5. Utrzymywanie odpowiedniej struktury zbiorowiska leśnego.

6. Wykonywanie cięć pielęgnacyjno-hodowlanych i ochronnych.

7. Odnowienie lasu w drodze siewu (naturalnego, sztucznego) lub sadzenia.

8. Przebudowa drzewostanów.

9. W razie konieczności:

1) wykonywanie poprawek i uzupełnień,

2) porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia,

3) wprowadzanie podszytów zgodnych z siedliskiem

7

Zanieczyszczenie wód

1. Działania na rzecz rozbudowy systemu oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wsi.

2. Wprowadzenie systemu oczyszczania wód opadowych.

3. Zabudowa biologiczna rzek, strumieni oraz terenów wokół zbiorników wodnych.

4. Przeciwdziałanie przekształcaniu łąk na grunty rolne.

5. Ograniczenie stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w miejscach położonych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych.

6. Wprowadzanie do układu hydrograficznego Parku wód pościekowych o parametrach:

1) BZT5 (mgO2/m3) 8 i poniżej,

2) zawiesiny (mg/l) 30 i poniżej,

3) CHZT er (mg/l) 70 i poniżej,

4) azot ogólny (mg N/l) 10 i poniżej,

5) fosfor ogólny (mg P/l) 0,25 i poniżej.

7. Działanie na rzecz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (tylko w przypadku zabudowy rozproszonej)

8

Zanieczyszczenie powietrza

1. Termomodernizacja budynków Parku oraz działanie na rzecz termomodernizacji budynków niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku.

2. Zastosowanie lub wymiana izolacji termicznej budynków Parku oraz działanie na rzecz zastosowania lub wymiany izolacji termicznej budynków niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku.

3. Modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej w budynkach Parku oraz działanie na rzecz modernizacji lub wymiany instalacji grzewczej w budynkach niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku.

4. Działanie na rzecz wymiany kotłów na nowe, bardziej przyjazne środowisku, a w przypadku nieruchomości stanowiących użytkowaniu wieczyste Parku ich wymiana.

5. Działanie na rzecz zmiany paliwa lub ewentualnego zastosowania energii odnawialnej

9

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi

1. Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów.

2. Likwidacja starych składowisk odpadów.

3. Działanie na rzecz systematycznej likwidacji eternitowych pokryć dachowych i ich utylizacja.

4. Rekultywacja terenu

10

Zagrożenia drzewostanów przez owady

1. Prognozowanie występowania owadów przez:

1) wykładanie pułapek feromonowych,

2) wykonanie jesiennych poszukiwań owadów w ściółce i glebie.

2. Ograniczanie liczebności owadów przez:

1) wyszukiwanie i usuwanie zasiedlonych drzew stojących,

2) usuwanie części drzew przewróconych lub złamanych w wyniku działania czynników abiotycznych,

3) mechaniczne rozdrabnianie gałęzi i resztek po wyróbce drewna, z pozostawieniem ich na powierzchni,

4) korowanie surowca drzewnego,

5) chwytanie owadów w pułapki

11

Zagrożenia sadzonek hodowanych na szkółce przez owady i pasożytnicze grzyby

1. Prognozowanie występowania owadów przez poszukiwanie owadów w glebie.

2. Zwalczanie owadów oraz chorób grzybowych w szkółce (mechanicznie, chemicznie, biologicznie)

12

Szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne w ekosystemach leśnych i nieleśnych

1. Zabezpieczanie upraw leśnych i odnowień przed zgryzaniem przez odbudowę i generalny remont zniszczonych ogrodzeń oraz bieżące naprawianie uszkodzonych ogrodzeń.

2. Zabezpieczanie upraw rolnych przez grodzenie i stosowanie repelentów.

3. Regulacja liczebności populacji zwierząt łownych zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.)

13

Zarastanie drzewami i krzewami zbiorowisk nieleśnych

1. Koszenie łąk i usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej na łąkach, murawach napiaskowych, wrzosowiskach, wraz z usunięciem biomasy.

2. Utrzymanie i powiększanie wybranych luk w drzewostanie oraz eliminacja podrostu i podszytu (według potrzeb).

3. Wspieranie rolnictwa ekologicznego i pakietów przyrodniczych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

14

Zmniejszanie się liczebności niektórych rodzimych gatunków roślin

1. Eliminacja nadmiernej konkurencji gatunków osobników ekspansywnych, w szczególności obcych.

2. Prowadzenie działań zmierzających do przywrócenia i utrzymania właściwych stosunków wodnych.

3. Zachowanie gospodarki ekstensywnej i przyjaznych środowisku naturalnemu sposobów użytkowania terenów przeznaczonych pod rolnictwo.

4. Ochrona gatunków zagrożonych in situ (monitoring oraz ewentualne zastosowanie ochrony czynnej, np. odsłanianie terenów otwartych) oraz ex situ (kolekcja wybranych gatunków w Gospodarstwie Szkółkarskim w Julinku)

15

Zanikanie i przekształcanie siedlisk gatunków zwierząt

1. Zachowanie różnorodności, powierzchni i właściwego środowiska życia zwierząt.

2. Sterowanie zagęszczeniem, strukturą gatunkową, wiekową i przestrzenną populacji zwierząt

16

Rozprzestrzenianie się obcych gatunków zwierząt

Ograniczanie liczebności gatunków obcych (w szczególności norki amerykańskiej (Mustela vision), szopa pracza (Procyon lotor) i jenota (Nyctereutes procyonoides), stanowiących zagrożenie dla gatunków rodzimych, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

17

Ginięcie rodzimych gatunków zwierząt

1. Przywracanie gatunków zwierząt, które dawniej występowały na terenie Parku.

2. Zasilanie grup zwierząt nowymi osobnikami.

3. Prowadzenie zamkniętej hodowli zachowawczej żubrów (Bison bonasus).

4. Ograniczanie liczebności gatunków stanowiących niebezpieczeństwo dla istnienia gatunków zagrożonych.

5. Dokarmianie zwierząt w okresie zalegania wysokiej pokrywy śnieżnej i ekstremalnie niskich temperatur.

6. Pogłębianie i odladzanie wodopojów

18

Zagrożenie zwierząt kłusownictwem

1. Patrolowanie Parku przez służby terenowe i straż Parku – zdejmowanie wnyków i innych pułapek na obszarze Parku, zapobieganie niszczeniu gniazd ptaków szponiastych.

2. Współpraca z policją

19

Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ulegają zwierzęta

1. Odpowiednie oznakowanie dróg przecinających korytarze ekologiczne.

2. Budowa przejść dla zwierząt nad lub pod drogami

20

Zagrożenie wścieklizną

1. Ograniczenie liczebności lisa (Vulpes vulpes), szopa pracza (Procyon lotor) i jenota (Nyctereutes procyonoides) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

2. Wykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie

21

Zużycie techniczne zabytków budownictwa i architektury

Prace konserwacyjne i rewaloryzacyjne

22

Zniekształcenie krajobrazu kulturowego

Prace rekonstrukcyjne, w tym przycinanie gałęzi wierzb przydrożnych (ogławianie) oraz kształtowanie zadrzewień

23

Antropogenna erozja gleb na wydmach

1. Odgrodzenie fragmentów wydm narażonych na penetrację ludzką i erozję wodną.

2. Wykonanie zabezpieczeń przeciwerozyjnych (według potrzeb)

24

Zbyt mała ilość martwego drewna w niektórych drzewostanach, zapewniająca szansę przeżycia gatunków saproksylicznych

1. Pozostawianie martwego drewna w lasach w różnej postaci, zarówno wydzielonego w trakcie naturalnych procesów zachodzących w drzewostanie (przechodzenie faz rozwojowych), jak i w wyniku zdarzeń losowych.

2. Pozostawienie martwego drewna wycinanego podczas zabezpieczenia szlaków turystycznych

25

Niekontrolowana działalność ludzka wynikająca ze zbyt wysokiego stanu wód powierzchniowych, zmierzająca do przyspieszenia ich odpływu

1. Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną na danym terenie.

2. Działania techniczne ograniczające podnoszenie poziomu wody przez bobra europejskiego (Castor fiber)w rejonach konfliktowych

26

Niszczenie rzadkich gatunków roślin i ich stanowisk przez zwierzęta (w szczególności przez zgryzanie i buchtowanie)

1. Regulacja populacji zwierząt.

2. Ewentualne wzmacnianie populacji zagrożonych roślin.

3. Techniczne zabezpieczanie stanowisk roślin.

4. Ochrona roślin ex situ

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Degradacja gleb i degeneracja roślinności pod wpływem obniżonego melioracyjnie poziomu wód gruntowych

1. Kontynuacja nabywania gruntów prywatnych.

2. Renaturyzacja obszarów małych zlewni hydrologicznych

2

Pojawianie się:

1) nowych, obcych gatunków roślin i zwierząt, zwłaszcza inwazyjnych,

2) innych organizmów zagrażających istnieniu populacji rodzimych roślin i grzybów

1. Monitoring organizmów zagrażających.

2. Zwalczanie organizmów zagrażających rodzimym gatunkom roślin i zwierząt oraz skutków ich pojawiania się

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

1. Presja urbanizacji na terenie otuliny Parku.

2. Zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód

Działania na rzecz wprowadzenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy postanowień ograniczających presję urbanizacyjną na terenie otuliny Parku oraz opiniowanie inwestycji

2

Przerwanie powiązań przyrodniczych Parku z otoczeniem, w szczególności z doliną Wisły, a w konsekwencji doprowadzenie do zubożenia genetycznego i gatunkowego roślin i zwierząt Parku

Działania na rzecz wprowadzenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy postanowień zapobiegających przerwaniu powiązań przyrodniczych Parku z otoczeniem

3

Opanowywanie siedlisk Parku przez ekspansywne gatunki obcego pochodzenia zagrażające gatunkom rodzimym

1. Propagowanie hodowli rodzimych gatunków roślin wśród mieszkańców otuliny Parku.

2. Prowadzenie edukacji ekologicznej.

3. Produkcja i sprzedaż gatunków rodzimych do ogrodów przydomowych i zadrzewień

4

Obniżanie poziomu wód gruntowych oraz ich zanieczyszczanie

1. Ograniczenie liczby ujęć wody.

2. Zaniechanie prowadzenia prac powodujących obniżanie poziomu wód w Parku.

3. Badanie czystości wód

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Utrzymywanie się wysokiego zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych w Parku i otulinie

Opiniowanie inwestycji mających wpływ na stan wód, w szczególności:

1) gminnych sieci wodociągowych,

2) sieci kanalizacyjnych

2

Antropogeniczne przekształcenia gleb

Wspieranie tradycyjnego rolnictwa (ekologicznego) i agroturystyki

3

Pojawianie się:

1) nowych obcych gatunków roślin i zwierząt, (zwłaszcza inwazyjnych),

2) innych organizmów zagrażających istnieniu populacji rodzimych roślin i grzybów

1. Prowadzenie monitoringu.

2. Zwalczanie organizmów zagrażających rodzimej faunie i florze oraz skutków ich pojawienia

4

Zmiana warunków siedliskowych na skutek nieprzewidywalnych zmian pogodowych oraz zjawisk o charakterze katastrof

1. Prowadzenie monitoringu.

2. Podejmowanie działań mających na celu zachowanie trwałości istnienia populacji rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimej fauny i flory

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ograniczanie penetracji terenu przez ludzi – bariery wzdłuż granic i na drogach dojazdowych do obszarów ochrony ścisłej

Według potrzeb

Obszar Parku

2

1. Naprawa i wymiana:

1) tablic informujących o nazwie i celach utworzenia obszarów ochrony ścisłej,

2) słupków granicznych obszarów ochrony ścisłej.

2. Konserwacja oznakowania szlaków turystycznych.

3. Bieżące naprawy infrastruktury turystycznej

Według potrzeb

Obszar Parku

3

Ścinanie pojedynczych drzew zagrażających turystom przy szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, drogach (z pozostawieniem ich na gruncie)

Według potrzeb

Obszar Parku

4

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny (Pinus sylvestris) na stałych partiach kontrolnych, do oceny zagrożenia przez szkodniki liściożerne, w szczególności takich gatunków jak:

1) strzygonia choinowka (Panolis flammea),

2) poproch cetyniak (Bupalus piniaria),

3) zawisak borowiec (Hyloicus pinastri),

4) barczatka sosnówka (Dendrolimus pini),

5) osnuja gwiaździsta (Acantholyda posticalis),

6) gatunków z rodziny borecznikowatych (Diprionidae)

7 prób

Obszar Parku

5

Odbudowa i generalny remont ogrodzenia z żerdzi chroniącego cenne nasadzenia cisa (Taxus baccata)

65 m3

Obszar ochrony ścisłej „Kaliszki”, Obwód Ochronny Kaliszki oddział 10s,

6

Ochrona przeciwpożarowa przez:

1) utrzymanie przejezdności 27 dojazdów pożarowych, łącznie z ich oznakowaniem,

2) prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych w obrębach i obwodach ochronnych (patrole)

2,50 km

Obszar Parku

Według potrzeb

Obszar Parku

7

Konserwacja słupków granicznych

Według potrzeb

Obszar Parku

8

Modernizacja grobli przeciwpowodziowej we wsi Sadowa w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

Około 900 m

Obręb Ochronny Laski, oddziały 34, 35, 36

9

Likwidacja rowów melioracyjnych w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

Około 800 m

Obręb Ochronny Kampinos, Obwód Ochronny Grabina

10

Budowa schodów i pomostów przy grodzisku wczesnośredniowiecznym w Zamczysku

1 obiekt

Obręb Ochronny Kampinos, oddział 165 g

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Ograniczanie penetracji terenu przez ludzi – bariery wzdłuż granic i na drogach dojazdowych do obszarów ochrony ścisłej

Według potrzeb

Obszar Parku

2

1. Naprawa i wymiana:

1) tablic informujących o nazwie i celach utworzenia obszarów ochrony ścisłej,

2) słupków granicznych obszarów ochrony ścisłej.

2. Konserwacja oznakowania szlaków turystycznych

Według potrzeb

Obszar Parku

3

Ścinanie pojedynczych drzew zagrażających turystom przy szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, drogach (z pozostawieniem ich na gruncie)

Według potrzeb

Obszar Parku

4

Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych w obrębach i obwodach ochronnych (ochrona przeciwpożarowa)

Według potrzeb

Obszar Parku

 

C. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

Renaturalizacja stosunków wodnych w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu różnorodności biologicznej oraz zachowania i poprawy stanu zjawisk zależnych od wód

Według potrzeb

Obszar Parku

 

D. Inne, według specyfikacji Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Opieka nad Mogiłą Powstańców z 1863 r.

1 obiekt

Obręb Ochronny Laski, oddział 234c

2

Konserwacja i ochrona kapliczek, krzyży przydrożnych, tablic pamiątkowych i pomników

Według potrzeb

Obszar Parku

3

Naprawa, konserwacja i budowa infrastruktury edukacyjno-turystycznej, w szczególności:

1) oznakowań,

2) drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,

3) tablic edukacyjno-informacyjnych,

4) szlaków turystycznych,

5) ścieżek edukacyjnych

Według potrzeb

Szlaki turystyczne i obiekty przy szlakach turystycznych

4

Prowadzenie monitoringu przyrodniczego środowiska abiotycznego, gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem chronionych w ramach sieci Natura 2000, a także procesów ekologicznych zachodzących w środowisku – zgodnie ze strategią monitoringu przyrodniczego Parku

Według potrzeb

Obszar Parku

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (cięcia o charakterze trzebieży), w celu zwiększenia odporności drzewostanów na czynniki biotyczne i abiotyczne:

616,72 ha

 

1) cięcia w drzewostanach młodszych klas wieku (II klasa wieku),

135,77 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 132f, 289b, 297d, 297f, 338b, 338p, 366j, 377dx, 377fx, 382a, 439b, Roztoka dz. nr 21/1.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 113g, 229y, 229z, 266h, 277a, 277d, 277f, 284a, 284b, 284d, 285a, 285h, 312t, 312y, 312fx, 318h, 318i, 318k, 319h, 321h, 342z, 342ax, 342fx, 342gx, 343p, 349b, 354f, 355cx, 363d, 386c, 420a.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 3k, 191h, 81f, 111g, 146a, 178m, 203d, 203g, 207i, 207l, 211h, 215g, 216f, 216h, 262g, 274c, 277g, 289n, 290k, 303x, 306hx, 306lx, 306mx, 307t, 309h, 310y, 310z, 312d, 312f, 314g, 314h, 314k, 314s, 321c, 321d, 321f, 321g, 321h, 321k, 321o, 335k, 335s, 338c, 338g, 338h, 338i, 338j, 344p, 344cx, 344dx, 344gx, 345d, 349h, 349k, 353j, 374f

2) cięcia w drzewostanach starszych klas wieku (III i starsze klasy wieku)

480,95 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 50d, 134f, 150a, 172An, 190f, 194a, 194h, 194i, 196b, 200b, 207a, 207b, 207c, 207d, 261c, 338r, 386l, 386o, 386x, 387f, 387bx, 390d, 390k, 392b, 392d, 413f, Łubiec dz. nr 6, Kampinos dz. nr 396, Roztoka dz. nr 120.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 19m, 44d, 57d, 59b, 67c, 67i, 67j, 78h, 78k, 100c, 109a, 115a, 128c, 152a, 152b, 152c, 152d, 177a, 177b, 177c, 214b, 217b, 217d, 217f, 229i.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 4k, 7j, 14b, 20a, 44o, 47g, 47h, 48k, 63c, 63Aa, 65d, 87d, 102g, 103a, 103c, 103d, 122g, 177d, 178a, 178c, 178f, 178h, 178l, 191g, 194a, 194b, 194d, 196a, 196b, 196c, 197a, 209j, 215f, 216a, 216b, 216c, 216d, 216g, 218m, 218n, 238c, 248n, 248p, 255d, 255Ba, 260j, 329t, 335j, 350i, 350j, 350k, 350m, 350n, 350o,351b, 352c, 374a, 374d, 374i

2

Poprawa warunków wzrostu młodego pokolenia (cięcia odsłaniające)

5,18 ha

Obręb Ochronny Kromnów, oddział – 119c

3

Usuwanie części drzew opanowanych przez owady lub grzyby, których masowe występowanie zagraża w znaczący sposób trwałości drzewostanów oraz drzew wywróconych i złamanych przy drogach, szlakach turystycznych, w szczególności w pobliżu zabudowań, obiektów turystycznych, linii energetycznych, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia

Zgodnie z oceną Zespołu Ochrony Lasu (według potrzeb)

Obszar Parku

4

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach i młodnikach (o charakterze czyszczeń):

98,02 ha

 

1) zabiegi w uprawach (o charakterze czyszczeń wczesnych),

46,32 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 109a,d, 113a, 114a, 189i,h, 190f, 191a, 192c,i, 196c, 197g, 198a, 199b,g, 201a, 204g, 254k, 255g, 258b, 262a.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 77nx, 275f,m,y, bx, 284f, 321a, 351gx, 355bx,dx,gx, 366x, 407z, wieś Rybitew dz. nr 158, wieś Stara Dąbrowa dz. nr 20, wieś Nowa Dąbrowa dz. nr 110, 120, wieś Famułki Królewskie dz. nr 14, 80, 97, 98

2) zabiegi w młodnikach (o charakterze czyszczeń późnych)

51,70 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały –128b, 298d,g,ix, 372j, 373w, 374m,n, 376d, 378l, 381a,b, 399d, 400b,c, 405i, wieś Roztoka dz. nr 9, wieś Józefów dz. nr 16, 37.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały –113g, 276k, 285a, 355l,cx, 369b, 37lh, 373l, 374w, 385k,o, 386c, 388c, 389c, 391p.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 104a, 123a, 137c, 149f, 160a, 161b, 285n, 295t, 296m,o,r, 349l, 353n

5

Dosadzanie pożądanych dla danego siedliska gatunków drzew (dolesienia luk)

1,49 ha

1.Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 273i.

2.Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 2f, 272cx,zx, 273w,t,x,y,z, 275z.

3.Obręb Ochronny Laski, oddziały – 134Ak

6

Zalesienia nabytych gruntów rolnych w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+: „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”

15,00 ha

Obszar Parku – szczegółowa lokalizacja po realizacji wykupu gruntów zależna od oceny eksperta

7

Podsadzenia hodowlane luk w drzewostanach po usunięciu czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina) i dębu czerwonego (Quercus rubra)

4,00 ha

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 113a, 114a, 190f, 197g

8

Dosadzanie pożądanych gatunków drzew w uprawach leśnych i młodnikach (poprawki i uzupełnienia)

0,53ha

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały –303j, wieś Gorzewnica działka nr 29, wieś Famułki Królewskie działka nr 169, 170/1, wieś Władysławów działka nr 32

9

Wykonanie dolesień wspierających naturalną sukcesję na nabytych gruntach w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+: „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000 przez renaturyzację wykupionych gruntów”

60,00 ha

Obszar Parku

10

Przygotowanie gleby pod obsiew naturalny sosny

0,25 ha

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 221k

11

Użytkowanie istniejących plantacji świerkowych (Picea abies)

2,71 ha

1. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 77w, wieś Kromnów dz. nr 279.

2. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 26f,j, 37b

12

Odnowienie plantacji świerkowej (Picea abies)

0,10 ha

Obręb Ochronny Laski, oddział – 26b

13

Zabezpieczanie mechaniczne modrzewia (Larix decidua), cisa (Taxus baccata) i cennych gatunków liściastych, w celu ograniczenia szkód powodowanych przez zwierzęta łowne przez palikowanie

2430 sztuk

Obszar Parku

14

Palikowanie modrzewia i cennych gatunków drzew przy zalesianiu i dolesianiu gruntów rolnych w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+: „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”

Według potrzeb, po określeniu siedliska

Obszar Parku

15

Odbudowa i generalny remont zniszczonych ogrodzeń z wykorzystaniem starej siatki zabezpieczających odnowienia leśne przed jeleniowatymi

4043 m2

1. Obręb Ochronny Laski:

1) Obwód Ochronny Lipków, oddział 268, 273,

2) Obwód Ochronny Zaborów, oddział 287, 288, 289,

3) Obwód Ochronny Kaliszki, oddział – 20h, 62f.

2. Obręb Ochronny Kromnów, Obwód Ochronny Kromnów, oddział 173c

16

Konserwacja ogrodzeń zabezpieczających uprawy i odnowienia leśne przed jeleniowatymi

Według potrzeb

Obszar Parku

17

Likwidacja ogrodzenia wymokniętej uprawy

200 m2

Obręb Ochronny Laski, Obwód Ochronny Sieraków, oddział 339

18

Zbiór nasion i owoców z rodzimych drzew i krzewów

Według potrzeb

Obszar Parku

19

Wykaszanie roślin zielnych na powierzchni upraw leśnych

16,06 ha

Obszar Parku

20

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny (Pinus sylvestris) na stałych partiach kontrolnych, w celu oceny zagrożenia spowodowanego przez szkodniki liściożerne, w szczególności:

1) strzygonia choinowka (Panolis flammea),

2) poproch cetyniak (Bupalus piniaria),

3) zawisak borowiec (Hyloicus pinastri),

4) barczatka sosnówka (Dendrolimus pini),

5) osnuja gwiaździsta (Acantholyda posticalis),

6) gatunków z rodziny borecznikowatych (Diprionidae)

501 prób

Obszar Parku

21

Prognozowanie występowania brudnicy mniszki (Lymantria monacha) wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych)

51 sztuk

Obszar Parku

22

Wycinanie, wyrywanie, a w wyjątkowych przypadkach zwalczanie chemiczne obcych gatunków roślin:

1) czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina),

2) robinii akacjowej (Robinia psudoacacja),

3) dębu czerwonego (Quercus rubra),

4) klonu jesionolistnego (Acer negundo),

5) sosny Banksa (Pinus banksiana)

6) rdestowa japońskiego (Reynoutria japonica)

Około 867,04 ha

Obszar Parku

23

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku sarna (Capreolus capreolus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych

100 sztuk, w tym

45 kozłów,

40 kóz,

15 koźlaków

Obszar Parku

24

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku jeleń (Cervus elpahus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych

40 sztuk, w tym

15 byków,

15 łań,

10 cielaków

Obszar Parku

25

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku dzik (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych

500 sztuk – struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku

Obszar Parku

26

Ochrona ptaków i drobnych ssaków, przez ograniczenie liczebności osobników lisa (Vulpes vulpes), jenota (Nyctereutes pryconoides), norki amerykańskiej (Mustela vision), szopa pracza (Procyon lotor) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

Bez ograniczeń

Obszar Parku

27

Łagodzenie wpływu ekstremalnych warunków pogodowych na zwierzynę przez:

1) wykładanie lizawek dla zwierząt,

2) pogłębianie i odladzanie wodopojów na ciekach i zbiornikach wodnych,

3) udostępnianie runa – częściowe usunięcie pokrywy śnieżnej,

4) dokarmianie w skrajnie trudnych warunkach zimowych w przypadku masowego zagrożenia życia zwierząt,

5) oczyszczanie poboczy dróg w celu poprawienia widoczności wybiegającej zwierzyny

Według potrzeb

Obszar Parku

28

Konserwacja słupków granicznych

Według potrzeb

Obszar Parku

29

Ochrona przeciwpożarowa przez:

1) konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja),

5,57 km

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 297m, 304y, 308d, 316x, 334t, 372o, 373dx, 411c, 419a.

2. Obręb Ochronny Laski, oddziały 111Am, 134As. 306a,y,lx,mx,ox,sx,tx,wx, 307cx, 308k,bx,kx,tx, 309cx, 310i,n,w,x,y,cx,dx,gx,kx,nx,rx,wx,xx,zx, 311m,l,o, 312d,g,h,k,n, 313c,d,f,g, 314g, 333w,dx,gx,ix,339a,b,m, 341d,i,l,m

2) konserwacja punktów czerpania wody,

2 punkty

1. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 323i.

2. Obręb Ochronny Laski, oddział 26k

3) utrzymanie przejezdności 88 dojazdów pożarowych – konserwacja,

54,9 km

Obszar Parku

4) porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych,

141,65 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 134f, 150c, 195a,h, 196b, 207a,b,d, 289b, 338b, 377dx,fx, 382a, 386bx, Łubiec dz. Nr 6, Roztoka dz. Nr 120.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 19–20, 33, 51, 57d, 67c,i,j, 78h,k, 97–98, 115a, 136, 137, 148, 177a,c, 178–188, 217b,d, 229i,z, 386c.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 14b, 47g, 48k, 65d, 81f, 122g, 146a, 178a,c,f, 191g,h, 194d, 196a,b,c, 197a, 203g, 207l, 209j, 215g, 216c,f,g, 218m,n, 248p, 260j, 262g, 274c, 277g, 306lx,mx, 307t, 309h, 310y,z, 312d,f, 314g,h,k,s, 321d,g,h,k,o, 338c,g,h,i,j, 344p, 350i,m,o, 351b, 352c, 374a,i

5) usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej spod linii energetycznych i wokół transformatorów

Według potrzeb

Obszar Parku

6) naprawa i wymiana słupów, tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu

Według potrzeb

Obszar Parku

7) oznakowanie dojazdów pożarowych,

Według potrzeb

Obszar Parku

8) ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu,

Według potrzeb

Obszar Parku

9) prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku

7 wież, zależnie od zagrożenia

Obszar Parku

30

Naprawa nawierzchni dróg gospodarczych

Według potrzeb

Obszar Parku

31

Ochrona dąbrowy świetlistej przez usuwanie podrostu drzew i krzewów, w tym robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia)

0,25 ha

Obręb Ochronny Kromnów, oddział 192h

32

Wycinanie lub karczowanie (w zależności od ekologii gatunku) wybranych pojedynczych stanowiskach obcych zielnych gatunków roślin (wielokrotnie powtarzane w sezonie):

1) kolczurka klapowana (Echinocystis lobata),

2) niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera),

3) niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora),

4) rdestowiec japoński (Reynoutria japonica),

5) nawłoć olbrzymia (Solidago gigantea),

6) nawłoć kanadyjska (S. canadensis)

0,5 ha, według potrzeb

Obszar Parku

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ochrona cennych płatów siedlisk dogodnych dla rozwoju rzadkich gatunków motyli oraz derkacza (Crex crexs) i żurawia (Grus grus) przez:

1) wykaszanie łąk,

2) usuwanie pokosu, w ramach realizacji zadań projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) „Czynna ochrona podmokłych łąk – siedlisk rzadkich gatunków motyli i ptaków oraz aktywna ochrona nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym”

90,00 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddział 420d,f; wieś Wiejca dz. ew. 2, 3, 5, 172/1; wieś Aleksandrów dz. ew. 49, 50, 108; wieś Famułki Brochowskie dz. ew. 216

2. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 115d,k, 198k, 227f, 228h, 135n, 309k, 334m, wieś Sieraków dz. ew. 312/3, 316/3, 318, 314/1,473.

3. Obręb Ochronny Kromnów – wieś Aleksandrów dz. ew. 26, 27; wieś Dąbrówka, dz. ew. 38–42, 44, 46–48, 87–90, 98/1, 100, 103; wieś Sowia Wola, dz. ew. 4, 16, 17, 18/1, 19, 20, 28/1, 30, 31–37, 47, 50–53, 58, 59; wieś Górki dz. ew. 196, 200, 201, 203, 204

2

Odkrzaczanie i koszenie łąk oraz usuwanie pokosu w celu ochrony cennych płatów łąk wilgotnych i zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (siedlisko przyrodnicze z załącznika I dyrektywy 92/43/EWG) i gatunków z nimi związanych, w tym:

1) pełnika europejskiego (Trollius europaeus),

2) goździka pysznego (Dianthus superbus),

3) goryczki wąskolistnej (Gentiana pneumonanthe)

Koszenie –według potrzeb, odkrzaczanie – 0,1 ha

1. Obręb Ochronny Laski, oddział 320, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 420.

2. Obszar Parku

3

Koszenie łąk i usuwanie pokosu w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+ oraz NFOŚiGW –„Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000 przez renaturyzację wykupionych gruntów”

42,00 ha

Obszar Parku

4

Odkrzaczanie powierzchni łąk w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+ oraz NFOŚiGW –„Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000 przez renaturyzację wykupionych gruntów”

3,00 ha

Obszar Parku

5

Zapobieganie naturalnemu pojawianiu się niepożądanych gatunków roślin (sukcesji) przez wykaszanie krzewów i odrośli

2,32 ha

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 204t, 204r, 389a

6

Koszenie łąk przez miejscowych rolników, na terenach bezpośrednio przyległych do użytkowanych przez nich gruntów w ramach zbioru traw

25,74 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddział 275cx, 355s,

2) wieś Aleksandrów dz. nr 45,

3) wieś Kiścinne dz. nr 88/2.

2. Obręb Ochronny Kromnów:

1) oddziały – 19h,i,j,k,l, 302c,f,g,j,

2) wieś Cisowe dz. nr 7, 23, 56, 81,

3) wieś Górki dz. nr 121, 128, 288,

4) wieś Zamość dz. nr 52.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały 307b, w, x, y, bx, dx, gx, fx, d, w, 308dx, 309w, y, gx, 310p

7

Użytkowanie gruntów rolnych przez miejscowych rolników w ramach umów dzierżawy

101,02 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddziały – 170g, 219i, f,j, 288b, 298b, t, dx, dy, 304x, y, bx, cx, fx, 325l, o, s, x, y, z,

2) wieś Górki część dz. nr 381/3,

3) wieś Famułki Brochowskie część dz. 283,

4) wieś Roztoka część dz. 21/1.

2. Obręb Ochronny Kromnów:

1) oddziały – 20j,k, 216a,b,c,f,l, 266d, 273n, 291ax,cx, 292d,o, 296i,j,k, 297l, 299c,d,fx, 300c,d, 301a,c, 302c,f,g,i,l, 303d, 304g, 305h, 306a, 325cx,gx, 328m, 355dx,fk, 410l, 412b,c,d,f,g,h,i,j, 419c,k,

2) wieś Nowa Dąbrowa dz. nr 67/1,

3) wieś Górki część dz. nr 73, 128, 145, 172, 319, 194,

4) wieś Kromnów dz. 283/1,

5) wieś Dąbrówka dz. 18.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 115c, 306bx,nx,zx, 307d, 310w,hx,by, 312c,i,j, 313i,l, 323g,t,ax, bx, 324t,y,lx,mx,ox, 325t,w,x,y,cx,mx,rx,tx, 327c, 345c,
Sieraków dz. 604/5, cz. dz. 604/6

8

Zachowanie ekosystemów otwartych w ramach dzierżaw rolnośrodowiskowych przez:

1) usuwanie krzewów,

2) koszenie,

3) usuwanie pokosu

660,84 ha

1. Tereny łąkowe przeznaczone pod wieloletnią dzierżawę (do 5 lat) – w ramach umów dzierżaw dla dzierżawców uczestniczących w pakietach służących ochronie zagrożonych gatunków zwierząt i siedlisk przyrodniczych.

2. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddziały – 59a,b, 170h, 212c, 245d,f, 275b,o,ax,dx,fk, 278a,b, 284a,b, 287i,j,k,l, 288a,b,c,h,i, 295c, 310a,b, 311j, 312b,c,d,f,g, 313a,b,c, 314a,b,c, 317a, 320a, 322h, 324g,h,i,j,l,m,n, 325c,d,f,g,h,i,k,l,m,n,p,r,w,ax, 326a,b,c,d,f,g,h, 328c,d,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o, 331a,b, 333a,b,c, 334a,b,c,d,o, 335a,b,c,d,f,h,k, 336a,b,c,f, 342a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,l, 343a,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m, 361c,d,f, 362c,f,g,h, 364c,i,j,k, 366m, 368w, 390a,b,c, 391a, 392a, 393a,b,g,h,i, 394a, 396l,i,k, 398p, 399i, 400a,d,i,k,o, 401c,g, 402d, 403c,f, 404d, 405b,j,k,l,p, 406d,r,x,cx,dx,fx,hx, 407f, 408b,i,p, 409b,d,i,m,n, 425b,c, 452d,g,h,

2) wieś Górki, cz. dz. nr 339,

3) wieś Famułki Brochowskie dz. nr – 60, 68, 72, 78 cz., 84 cz., 90, 98, 101, 113, 152, 157 cz., 159 cz., 160, 161, 162, 165, 181 cz., 182, 192, cz. 283, 376 cz.,

4) wieś Kiścinne– Krogulec, część dz. nr 86,

5) wieś Lasocin dz. 342, 354, cz. dz. nr 247, 341,

6) wieś Roztoka cz. dz. 6/1, 9 116/2, 117,

7) wieś Zaborówek, dz. 455, cz. dz. Nr – 331, 333, 334, 335, 337, 339, 344, 355, 362, 366, 393, 396, 398, 422, 424.

3. Obręb Ochronny Kromnów:

1) oddziały – 291s,y, 292k,d, 300m,t,y, 302l, 304g,i,k,l, 322p, 324o, 325i,r,y,z,cx, 326o,r,s,ax,bx, 327d,f,g,h,i, 328o,p, 330b,g,h,i,k,l,m, 335a, 369r,ax, 381y,z, 384d,f,g,h,i,n,o,p,r,t, 393a,b,c,g,f,i,j,l,m,o,p,s,t, 398l,m,n,o,

2) wieś Dąbrówka dz. nr – 9, 12, 14, 20/3,

3) wieś Famułki Brochowskie dz. nr – 2 cz., 4 cz., 13 cz., 19 cz., 25 cz., 30 cz., 40, 47 cz., 53,

4) wieś Famułki Królewskie dz. nr – 207cz., 254 cz.,

5) Nowa Dąbrowa dz. nr – 3 cz., 9 cz.,13 cz., 27 cz., 34/2 cz., 41, 48, 60/1, 62, 63/1, 69, 70/1, 160/1, 168, 170/1 cz., 182,

6) Stara Dąbrowa cz. dz. 65,

7) wieś Władysławów dz. nr – 67 cz., 79 cz,

8) wieś Górki – cz. dz. 125, 128, 149, 151/1,

4. Obręb Ochronny Laski:

1) oddziały – 307b,w,x,ax,bx,dx,fx,gx, 309g,ax, 310b,c,j,

2) wieś Janówek działki nr 35, 84,

3) wieś Truskaw – cz. dz. 11/1,

4) wieś Wiersze – cz. dz. 54

9

Nabywanie gruntów prywatnych położonych w granicach Parku w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+ oraz NFOŚiGW – „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000 przez renaturyzację wykupionych gruntów”

20,00 ha

Obszar Parku

10

Nabywanie gruntów prywatnych położonych w granicach Parku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w projekcie pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowy – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów

15,00 ha

Obszar Parku

11

Nabywanie gruntów leśnych niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku ze środków funduszu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych w ramach współfinansowania projektu pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowy –obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”

3,00 ha

Obszar Parku

12

Nabywanie gruntów leśnych niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku ze środków funduszu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych

7,00 ha

Obszar Parku

13

1. Ograniczenie liczebności osobników z gatunku dzik (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych.

2. Zabezpieczanie pól środkami zapachowymi.

3. Grodzenie

500 sztuk, struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku

Obszar Parku

14

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku sarna (Capreolus capreolus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych

100 sztuk, w tym 45 kozłów, 40 kóz, 15 koźlaków

Obszar Parku

15

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku jeleń (Cervus elpahus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych

40 sztuk, w tym 15 byków, 15 łań, 10 cielaków

Obszar Parku

16

Ochrona ptaków i drobnych ssaków, przez ograniczenie liczebności osobników lisa (Vulpes vulpes), jenota (Nyctereutes pryconoides), norki amerykańskiej (Mustela vision), szopa pracza (Procyon lotor) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

 

Obszar Parku

17

Dwukrotne koszenie roślinności zielnej i usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej (VI–X) wewnątrz oraz na zewnątrz ogródka meteorologicznego

Około 1 ha

Obręb Ochronny Kampinos, Obwód Ochronny Kampinos, oddział 172Af

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Spowalnianie odpływu wód powierzchniowych.

2. Zwiększanie małej retencji.

3. Zasypywanie zbędnych odcinków rowów melioracyjnych.

4. Uzupełnienie wypłukanej przez wodę ziemi (z przetamowań i wałów ziemnych).

5. Remont drewnianych przegród.

6. Naprawa innych uszkodzeń w istniejących przetamowaniach

Według potrzeb

Obszar Parku

2

Przyspieszanie odpływu wód powierzchniowych w przypadku wyjątkowo wysokich, długo utrzymujących się stanów wysokich wód powodujących zagrożenie dla ludzi i mienia

Według potrzeb

Obszar Parku

3

Utrzymanie i prowadzenie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych

39 punktów pomiaru (piezometrów)

Obszar Parku

4

Utrzymanie i prowadzenie monitoringu pogody

1. 3 punkty meteorologiczne

2. 5 punktów opadowych

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 172A, 205, 275.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 276, 419.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 2, 206, 333

5

Renaturalizacja stosunków wodnych w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu różnorodności biologicznej oraz zachowania i poprawy stanu zjawisk zależnych od wód

Według potrzeb

Obszar Parku

6

Modernizacja grobli przeciwpowodziowej w Sadowej w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

Około 900 m

Obręb Ochronny Laski, oddziały 34, 35, 36

7

Likwidacja rowów melioracyjnych w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

Około 800 m

Obręb Ochronny Kampinos, Obwód Ochronny Grabina

 

D. Ochrona przyrody nieożywionej, gleb, walorów widokowych oraz obszaru Parku przed penetracją ludzką

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Przeciwdziałanie osuwaniu się wydm

Naprawa 30 drewnianych płotków przeciwerozyjnych

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały –136–138, 178–183, 184–188

2

Ochrona obszarów Parku przed nadmierną penetracją ludzką:

1) konserwacja istniejących szlabanów,

2) ustawianie ogrodzeń i „barier”

Według potrzeb

Obszar Parku

3

Ochrona obszarów Parku przed nadmiernym ruchem turystycznym Bieżąca naprawa, konserwacja, modernizacja, odbudowa i budowa infrastruktury turystycznej

Według potrzeb

Obszar Parku

4

Konserwacja leśnych mogił z okresu II Wojny Światowej

Według potrzeb

 

5

Konserwacja cmentarzy z okresu II Wojny Światowej – zadanie realizowane we współpracy z Wojewodą Mazowieckim, okolicznymi gminami i parafiami

Według potrzeb

1. Cmentarz – Mauzoleum i Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry, oddział –123a.

2. Cmentarze wojenne w:

1) Wierszach, dz. ew. nr 118,

2) Laskach, oddział 210c,

3) Granicy, oddział 173f,

4) Wiktorowie, oddział 298g

6

Konserwacja miejsca pochówku Żydów

Według potrzeb

Obręb Ochronny Kampinos, oddział – 354ox

7

1. Uporządkowanie cmentarza kolonistów niemieckich, konserwacja i opieka nad cmentarzem.

2. Odkrzaczenie oraz inne czynności według wskazań Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Według potrzeb

Obręb Ochronny Laski, oddział 2f

8

Ochrona obszarów Parku przed nadmierną penetracją ludzką przez wytyczenie i oznakowanie szlaków turystyki konnej

Według potrzeb

Obszar Parku

9

Konserwacja i ochrona na terenie wykupionych nieruchomości:

1) kapliczek,

2) krzyży przydrożnych,

3) tablic pamiątkowych,

4) pomników

Według potrzeb

Obszar Parku

10

1. Opieka nad cmentarzami kolonistów „olenderskich”.

2. Budowa ogrodzeń.

3. Usunięcie krzewów.

4. Ustawianie tablic informacyjnych

Według potrzeb

1. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 367dx, 391m.

2. Obręb Ochronny Kampinos działka nr 2 we wsi Karolinów

11

Opieka nad Sosną Powstańców 1863 r.

Według potrzeb

Obręb Ochronny Kampinos, oddział – 82d

 

E. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Budowa i modernizacja ścieżek edukacyjnych

Według potrzeb

Obszar Parku

2

Inwentaryzacja pachnicy dębowej (Osmoderma eremita), zgniotka cynobrowego (Cucujus cinnaberinus) i chrząszczy saproksylicznych

Według potrzeb

Obszar Parku

3

Modernizacja i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ścieżki edukacyjnej „Puszczańską Ścieżką do Leśnego Ogródka Botanicznego”

Według potrzeb

Obszar Parku

4

Monitoring ruchu turystycznego

Według potrzeb

Obszar Parku

5

Prowadzenie monitoringu przyrodniczego środowiska abiotycznego, gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem chronionych w ramach sieci Natura 2000, a także procesów ekologicznych zachodzących w środowisku – zgodnie ze strategią monitoringu przyrodniczego Parku

Według potrzeb

Obszar Parku

6

Monitoring stanów wód powierzchniowych i podziemnych

56 piezometrów,
20 punktów wodowskazowych

Obszar Parku

7

Monitoring wpływu działań podjętych w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

Według potrzeb

Obszar Parku

8

Likwidacja dzikich składowisk odpadów, sprzątanie i wywóz śmieci

Według potrzeb

Obszar Parku

 

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Nabywanie nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku

Według możliwości

Obszar Parku

2

Produkcja materiału sadzeniowego

3,08 ha

Gospodarstwo Szkółkarskie w Julinku

3

Propagowanie sadzenia gatunków rodzimych drzew i krzewów przy gospodarstwach prywatnych

Według możliwości

Obszar Parku

4

Zwalczanie chemiczne i biologiczne chorób grzybowych materiału sadzeniowego

0,215 ha

Gospodarstwo Szkółkarskie w Julinku

5

Kontrolne poszukiwania owadów w glebie

Według potrzeb

Grunty rolne do zalesień i Gospodarstwo Szkółkarskie w Julinku

6

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku sarna (Capreolus capreolus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych

100 sztuk, w tym 45 kozłów, 40 kóz, 15 koźlaków

Obszar Parku

7

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku jeleń (Cervus elaphus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych

40 sztuk, w tym 15 byków, 15 łań, 10 cielaków

Obszar Parku

8

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku dzik (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych

500 sztuk –struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku

Obszar Parku

9

Ochrona ptaków i drobnych ssaków, przez ograniczenie liczebności osobników lisa (Vulpes vulpes), jenota (Nyctereutes pryconoides), norki amerykańskiej (Mustela vision), szopa pracza (Procyon lotor) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

Bez ograniczeń

Obszar Parku

10

Ochrona przeciwpożarowa:

1) konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja),

2,72 km

1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddziały – 152a, 157h, 172Ar, 253p, 366f, 368h,

2) wieś Korfowe działka nr 77.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 84k, 180f.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 81b, 194f,g,i,j

2) konserwacja punktów czerpania wody,

1 punkt

Obręb Ochronny Laski, oddział – 369b

3) utrzymanie przejezdności 20 dojazdów pożarowych – konserwacja,

2,5 km

Obszar Parku

4) usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej pod liniami energetycznymi i wokół transformatorów,

5) usuwanie zbędnych przewodów energetycznych, słupów energetycznych i telekomunikacyjnych,

6) naprawa i wymiana słupów, tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu,

7) oznakowanie dojazdów pożarowych,

8) ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu,

9) prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku

Według potrzeb

Obszar Parku

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Nabywanie nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku

Według możliwości

Obszar Parku

2

1. Ograniczenie liczebności osobników z gatunku dzik (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych.

2. Zabezpieczanie pól środkami zapachowymi oraz przez grodzenie

500 sztuk – struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku

Obszar Parku

 

Według potrzeb

Obszar Parku

3

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku sarna (Capreolus capreolus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych

100 sztuk, w tym 45 kozłów, 40 kóz, 15 koźlaków

Obszar Parku

4

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku jeleń (Cervus elpahus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych

40 sztuk, w tym 15 byków, 15 łań, 10 cielaków

Obszar Parku

5

Ochrona ptaków i drobnych ssaków przez ograniczenie liczebności:

1) lisa (Vulpes vulpes),

2) jenota (Nyctereutes procyonoides),

3) norki amerykańskiej (Mustela vision),

4) szopa pracza (Procyon lotor),

5) bażanta (Phasianus colchicus)zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

Bez ograniczeń

Obszar Parku

6

Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych

1 punkt pomiarowy (piezometr)

Obręb Ochronny Kromnów, oddział 420

7

Użytkowanie terenów rolnych

20,48 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddział 219f,

2) wieś Lasocin działki nr 21, 22.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 419k.

3. Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach (OHŻ), oddział 1a, 3b,c,d,f,g,h,i,j

8

Wykup gruntów w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

120 ha

Obszar Parku

9

Koszenie inicjujące łąk w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

Według potrzeb

Obręb Kampinos, obręb ewidencyjny Brochów Łąki, grunty wsi Łubiec i Kępiaste

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Utrzymanie ziemnego zbiornika retencyjno-infiltrującego, pełniącego również funkcję gromadzenia części oczyszczonych wód pościekowych z oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki”

1,71 ha

Obręb Ochronny Laski, oddział 222a

2

Renaturalizacja stosunków wodnych w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu różnorodności biologicznej oraz zachowania i poprawy stanu zjawisk zależnych od wód, w tym konserwacja kanałów melioracyjnych

9,80 ha, według potrzeb

Obszar Parku

3

Ogroblowanie kanałów podstawowych w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

Około 7,6 km

Obręb Kromnów, obręb ewidencyjny Brochów Łąki, grunty wsi Łubiec i Kępiaste

4

Budowa piętrzeń na kanałach w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

Około 40 progów

Obszar Parku

5

Likwidacja rowów melioracyjnych w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

Około 2,5 km

Obręb Kampinos, obręb ewidencyjny Brochów Łąki

 

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Konserwacja i ochrona cmentarzy z okresu II Wojny Światowej

Według potrzeb

1. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 210c, 298g, działka nr 118.

2. Obręb Ochronny Kampinos, oddział 173f

2

Konserwacja i ochrona kapliczek, krzyży przydrożnych, tablic pamiątkowych i pomników

Według potrzeb

Obszar Parku

3

Ochrona obszarów Parku przed nadmierną penetracją ludzką:

 

 

 

1) bieżąca konserwacja, modernizacja, naprawa, odbudowa i budowa infrastruktury turystycznej, odnowienie oznakowania szlaków turystycznych, zmiana przebiegu szlaków, wytyczenie szlaków łącznikowych, tras spacerowych,

Według potrzeb

Obszar Parku

 

2) budowa wieży widokowej i pomostów

1 obiekt

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały –365a,g,h,n

 

3) modernizacja istniejącego parkingu i zagospodarowanie polany wypoczynkowej oraz urządzenie ścieżki edukacyjnej

1 obiekt

Obręb Ochronny Laski, oddział –188a,h,i,l, 186a

 

4) modernizacja i remont parkingów, budowa infrastruktury towarzyszącej,

10 obiektów

1. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 21, 3d, 9f, 10f, 135t, 227b,326n.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 67b, 84k

3. Obręb Ochronny Kampinos, oddział 152a

 

5) wytyczenie i wyznakowanie szlaków turystyki konnej,

do 370 km

Obszar Parku

 

6) wytyczenie i wyznakowanie szlaku do Zbiornika Mokre Łąki

1 obiekt

Obręb Ochronny Laski, oddziały – 223, 224, 225

4

1. Aleja III Tysiąclecia – konserwacja i utrzymanie obiektu.

2. Sadzenie kolejnych dębów

1 obiekt

Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny w Granicy

5

1. Kompleksowa modernizacja i adaptacja do celów edukacji kompleksu budynków na terenie Ośrodka Dydaktyczno –Muzealnego w Granicy, w tym budynków zabytkowych (siedziba Obrębu Ochronnego Kampinos i Muzeum Puszczy Kampinoskiej).

2. Edukacyjne zagospodarowanie terenu

 

 

6

1. Upowszechnianie wiedzy o Parku, wiedzy przyrodniczej, ekologicznej i zasad zrównoważonego rozwoju przez działania edukacyjne i informacyjne:

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych, ośrodków edukacyjnych i punktów informacyjnych,

2) organizacja wydarzeń edukacyjnych (festiwale, szkolenia, warsztaty, konkursy, wernisaże, wystawy, festyny, kampanie informacyjne i promocyjne).

2. Działalność wydawnicza.

3. Komunikacja społeczna.

4. Sympozja.

Według potrzeb

1. Centrum Edukacji w Izabelinie.

2. Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny w Granicy.

3. OHŻ.

4. Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrody „Kampinos” w Granicy.

5. Obszar Parku

 

5. Seminaria, konferencje

 

 

7

1. Ochrona elementów dawnych fortyfikacji.

2. Zabezpieczenie przed niekontrolowaną penetracją

4 obiekty

1. Fort V Dębina.

2. Fort VII Cybulice.

3. Prochownie Generała Zajączka.

4. Grochalskie Piachy

8

1. Prowadzenie Muzeum Puszczy Kampinoskiej.

2. Uzupełnienie i konserwacja zbiorów

1 obiekt

Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny w Granicy

9

1. Prowadzenie Centrum Edukacji w Izabelinie.

2. Uzupełnienie i konserwacja zbiorów ekspozycji stałej „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej”

1 obiekt

Centrum Edukacji w Izabelinie

10

Rozbudowa infrastruktury terenowej, przez zagospodarowanie modelu wydmy, urządzenie ogródka roślinności puszczańskiej i budowę wiaty edukacyjnej

Według potrzeb

Centrum Edukacji w Izabelinie, Obręb Ochronny Laski, oddział – 209d, 209f

11

1. Budowa parku zwierząt w Julinku.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej

1 obiekt

Obwód Ochronny Rózin

12

Usuwanie wyrobów zawierających azbest przez:

1) likwidację nielegalnych składowisk,

2) wymianę pokryć dachowych na nowe w obiektach stanowiących własność Skarbu Państwa

Według możliwości

Obszar Parku

13

Wykonanie audytów energetycznych i termomodernizacja budynków mieszkalnych i gospodarczych Parku

Według możliwości

Obszar Parku

14

Rozbiórka obiektów budowlanych, zbędnych dla realizacji zadań ochronnych, będących w użytkowaniu wieczystym Parku

Według możliwości

Obszar Parku

15

Rozbiórka obiektów budowlanych w ramach realizacji zadań projektu: „Ochrona gatunków i siedlisk w Parku – obszarze Natura 2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

3 gospodarstwa

Obszar Parku – szczegółowa lokalizacja po realizacji wykupu gruntów i zabudowań

16

Rozbiórka masztów o konstrukcji stalowej, zbędnych do realizacji zadań ochronnych

Według możliwości

1. Famułki oddział – 204l.

2. Truskaw oddział – 268l.

3. Rybitew oddział – 6p

17

1. Budowa i modernizacja parkingów turystycznych – leśnych.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej

7 sztuk

1. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 2l, 135t, 188i, 208h, 227b.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 67b, 84k

18

Prowadzenie Stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

1 obiekt

Stacja Bazowa „Kampinos”

19

Remont mostu drewnianego

1 obiekt

Obręb Ochronny Kampinos, oddział –184a,b

20

Sprzątanie i wywóz odpadów

Według potrzeb

Obszar Parku

21

Budowa masztów metalowych stacji bazowych łączności radiowej

2 sztuki

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddział – 271j.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddział – 301, działka nr 105

22

Budowa masztów łączności wewnętrznej sieci informatycznej Parku o konstrukcji metalowej wraz z systemem przesyłu

2 zestawy

1. Obwód Ochronny Wiersze dz. ew. 80.

2. Obwód Ochronny Dąbrówka dz. ew. 105

23

Prowadzenie monitoringu przyrodniczego środowiska abiotycznego, gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem chronionych w ramach sieci Natura 2000, a także procesów ekologicznych zachodzących w środowisku – zgodnie ze strategią monitoringu przyrodniczego Parku

Według potrzeb

Obszar Parku

24

Opracowanie projektów budowlanych wraz z pozyskaniem pozwoleń na budowę przetamowań i grobli oraz uzyskanie nowych pozwoleń wodnoprawnych dla jazów na Łasicy podjętych w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

4 obszary

Obszar Parku

25

Monitoring wpływu działań podjętych w ramach projektu Life+Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084:

1) fitosocjologiczny,

2) glebowy,

3)stanu ekologicznego wód,

4) hydrologiczny,

5) chemizmu wody,

6) ornitofauny

Według potrzeb

Obszar Parku

26

Inwentaryzacja populacji bobra (Castor fiber) podjętych w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

 

Obszar Parku

27

Monitoring ruchu turystycznego

Według potrzeb

Obszar Parku

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów, Ośrodka Hodowli Żubrów Smardzewice sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt na obszarach objętych ochroną czynną

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis)

Ochrona ex situ

1. Utrzymanie hodowli gatunków w Gospodarstwie Szkółkarskim w Julinku.

2. Zbiór nasion i wzbogacenie kolekcji o kolejne wybrane gatunki

2

Zawilec wielkokwiatowy
(Anemone sylvestris)

3

Orlik pospolity
(Aquilegia vulgaris)

4

Szałwia łąkowa
(Sylvia pratensis)

5

Naparstnica zwyczajna
(Digitalis grandiflora)

6

Inne szczególnie cenne
gatunki roślin

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Bezkręgowce chronione na podstawie dyrektywy 92/43/EWG.

2. Gatunki ptaków objęte ochroną

Zachowanie miejsc bytowania i rozrodu

1. Zachowanie siedlisk przez koszenie i odkrzaczanie łąk.

2. Zapobieganie sukcesji na wrzosowiskach.

3. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód w zbiornikach.

4. Pozostawianie drzew z dziuplami, próchniejących i martwych

2

1. Przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia).

2. Diamina (Melitaea diamina).

3. Cinxia (Melitaea cinxia).

4. Modraszka alkon (Phrngaris alcon).

5. Telejus (Phengaris telejus).

6. Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar).

7. Rojnik morfeusz (Heteropterus morphaeus).

8. Derkacz (Crex crexs).

9. Żuraw (Grus grus)

Czynna ochrona siedlisk w ramach realizacji zadań projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czynna ochrona podmokłych łąk – siedlisk rzadkich gatunków motyli i ptaków oraz aktywna ochrona nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym”

1. Odkrzaczanie łąk.

2. Wykaszanie łąk.

3. Odkrzaczanie wrzosowisk

3

1. Bocian czarny (Ciconia nigra).

2. Bielik (Haliaeetus albicilla).

3. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

Ochrona miejsc gniazdowania

Wyznaczanie stref ochronnych wokół gniazd i przestrzeganie zaleceń ochronnych z nimi związanych

4

1. Nietoperze (Chiroptera).

2. Ptaki (w szczególności dziuplaki).

3. Bezkręgowce

1. Zachowanie miejsc rozrodu, miejsc lęgowych i bazy pokarmowej zwierząt.

2. Czynna ochrona siedlisk nietoperzy w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czynna ochrona podmokłych łąk – siedlisk rzadkich gatunków motyli i ptaków oraz aktywna ochrona nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym”

Pozostawianie drzew z dziuplami i martwych Wywieszanie budek w drzewostanach

5

1. Nietoperze (Chiroptera).

2. Inne drobne ssaki.

3. Owady

1. Ochrona nisz bytowania cennych gatunków zwierząt.

2. Czynna ochrona siedlisk nietoperzy w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czynna ochrona podmokłych łąk – siedlisk rzadkich gatunków motyli i ptaków oraz aktywna ochrona nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym”

Pozostawianie odpowiednio urządzonych piwnic oraz budynków drewnianych lub rekonstrukcja ich części

6

Żubr (Bison bonasus)

Hodowla zamknięta w OHŻ

1. Zapewnienie właściwych warunków bytowych zwierząt hodowanych.

2. Opieka weterynaryjna.

3. Sterowanie rozmnażaniem (księgi rodowodowe)

7

Ryś (Lynx lynx)

Program reintrodukcji gatunku rozpoczęty w 1992 r.

1. Śledzenie zachowań rysia (Lynx lynx)w naturze.

2. Odłów i leczenie osobników chorych lub osłabionych i ponowne ich uwalnianie.

3. Dopuszczenie kolejnych osobników w celu wzbogacenia puli genowej

8

Bóbr (Castor fiber)

1. Ochrona gatunku reintrodukowanego w 1980 r.

2. Działanie mające na celu zmniejszenie szkód wyrządzanych przez bobra (Castor fiber) na gruntach niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

1. Ochrona tam i żeremi.

2. Budowa urządzeń i wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom w uprawach rolnych na gruntach niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

9

Ssaki kopytne

Łagodzenie wpływu ekstremalnie warunków pogodowych

1. Wyłożenie lizawek dla zwierząt w ilości 34 sztuk.

2. Pogłębianie i odladzanie wodopojów na ciekach i zbiornikach wodnych.

3. Udostępnianie runa przez częściowe usunięcie pokrywy śnieżnej oraz dokarmianie w skrajnie trudnych warunkach zimowych w przypadkach masowego zagrożenia życia zwierząt

10

1. Łoś (Alces alces).

2. Jeleń (Cervus elaphus).

3. Sarna (Capreolus capreolus).

4. Dzik (Sus scrofa).

5. Ryś (Lynx lynx).

6. Lis (Vulpes vulpes).

7. Borsuk (Meles meles).

8. Kuna leśna (Martes martes).

9. Jenot (Nyctereutes procyonoides).

10. Zając szarak (Lepus europaeus).

11. Bóbr (Castor fiber).

12. Wydra (Lutra lutra).

13. Bażant (Phasianus colchicus).

14. Kuropatwa (Perdix perdix)

Monitorowanie liczebności populacji

1. Inwentaryzacja łosia (Alces alces)metodą cichych pędzeń.

2. Inwentaryzacja stanu zwierząt leśnych metodą całorocznej obserwacji

11

1. Sarna (Capreolus capreolus).

2. Jeleń (Cervus elaphus).

3. Dzik (Sus scrofa)

Utrzymanie liczebności na poziomie niezagrażającym środowisku

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

12

1. Lis (Vulpes vulpes).

2. Jenot (Nyctereutes procyonoides).

3. Norka amerykańska (Mustela vision).

4. Szop pracz (Procyon lotor).

5. Bażant (Phasianus colchicus)

Obniżenie pogłowia lisa (Vulpes vulpes) i redukcja gatunków obcych

Ograniczenie liczebności osobników zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

13

Lis (Vulpes vulpes)

Ochrona populacji przed wścieklizną

Wykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie

 

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków zwierząt na obszarach objętych ochroną krajobrazową

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Ssaki i ptaki

Łagodzenie wpływu ekstremalnych warunków pogodowych

1. Pogłębianie i odladzanie wodopojów na ciekach i zbiornikach wodnych.

2. Udostępnianie runa przez częściowe usunięcie pokrywy śnieżnej.

3. Dokarmianie w skrajnie trudnych warunkach zimowych w przypadkach masowego zagrożenia życia zwierząt

Monitorowanie liczebności populacji

1. Inwentaryzacja łosia (Alces alces)metodą cichych pędzeń.

2. Inwentaryzacja stanu zwierząt leśnych metodą całorocznej obserwacji:

1) łoś (Alces alces),

2) jeleń (Cervus elaphus),

3) sarna (Capreolus capreolus),

4) dzik (Sus scrofa),

5) ryś (Lynx lynx),

6) lis (Vulpes vulpes),

7) borsuk (Meles meles),

8) kuna leśna (Martes martes),

9) jenot (Nyctereutes procyonoides),

10) zając szarak (Lepus europaeus),

11) bóbr (Castor fiber),

12) wydra (Lutra lutra),

13) bażant (Phasianus colchicus),

14) kuropatwa (Perdix perdix)

2

1. Sarna (Capreolus capreolus).

2. Jeleń (Cervus elaphus).

3. Dzik (Sus scrofa)

Regulacja liczebności

Ograniczenie liczebności osobników zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

3

Ryś (Lynx lynx)

Program reintrodukcji rysia (Lynx lynx) rozpoczęty w 1992 r.

1. Siedzenie zachowań osobników w naturze.

2. Odłów.

3. Leczenie osobników chorych lub osłabionych i ponowne ich uwalnianie.

4. Dopuszczenie kolejnych osobników w celu wzbogacenia puli genowej

4

Bóbr (Castor fiber)

1. Ochrona gatunku reintrodukowanego w 1980 r.

2. Zmniejszanie szkód na gruntach stanowiących własność prywatną

1. Ochrona tam i żeremi.

2. Ograniczenie zabiegów udrażniania cieków wodnych.

3. Budowa urządzeń i wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom w uprawach rolnych na gruntach niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

5

1. Jenot (Nyctereutes procyonoides).

2. Norka amerykańska (Mustela vision).

Regulacja liczebności

Ograniczenie liczebności osobników zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

 

3. Lis (Vulpes vulpes).

 

 

 

4. Bażant (Phasianus colchicus)

 

 

6

Lis (Vuples vuples)

Ochrona populacji przed wścieklizną

Wykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie

7

1. Nietoperze (Chiroptera).

2. Inne drobne ssaki.

3. Owady

Ochrona nisz bytowania

Pozostawianie odpowiednio urządzonych piwnic oraz budynków drewnianych lub rekonstrukcje ich części

8

1. Bocian czarny (Ciconia nigra).

2. Bielik (Haliaeetus albicilla).

3. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

Ochrona miejsc gniazdowania

Wyznaczanie stref ochronnych wokół gniazd i przestrzeganie obowiązujących w nich zaleceń

9

Ptaki (Aves)

Zachowanie siedlisk

Zachowanie terenów otwartych

 

 

Wzbogacenie bazy pokarmowej w okresie zimowym

Wykładanie karmy dla ptaków w okresie mroźnej zimy (według potrzeb)

10

1. Nietoperze (Chiroptera).

2. Ptaki (w szczególności dziuplaki).

3. Bezkręgowce

Zachowanie miejsc rozrodu, miejsc lęgowych i bazy pokarmowej

Pozostawianie drzew z dziuplami i martwych

11

1. Bezkręgowce chronione na podstawie dyrektywy 92/43/EWG.

2. Gatunki ptaków chronione na podstawie dyrektywy 2009/147/WE

Zachowanie miejsc bytowania i rozrodu

1. Koszenia i odkrzaczania łąk.

2. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód w zbiornikach.

3. Pozostawianie drzew z dziuplami, próchniejących i martwych – głównie dąb (Quercus) i lipa (Tilia)

 

Załącznik 4. [OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja

Powierzchnia ogółem w ha

1

Obszary ochrony ścisłej

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały o numerach – 4–9, 13–17, 18a,b, 70a–n, 71a–j, 72a–m,o,p, 73a–g, 74a–h, 92m, 93f,g, 94b–j, 137b,c, 138c, 142c,f, 143b–d, 144, 145, 151f–h,j, 161c,f, 162, 165d–g, 166, 167a–n„ 168, 169, 170a,b, 171, 172a,b, 181k,m, 210, 211, 215a–c, 216a–j, m–o,s, 217, 238–240, 242, 243a,c,d, 244, 245a–c, 246–248, 249a–c,f,g, 250a–c, 251a,c.

4 636

 

 

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały o numerach – 3A, 4, 4A, 5l,m,n, 6n,o, 9–12, 14c,d,f, 15a–i,k, 16a–g, 17a–h, 18a–j, 19a, 25a, 26a–c, 27a–c,f, 47c,d, 48a–f, 95, 96, 97a–d, 140j,k, 141d–j, 142d,–j, 143g–k, 144c–i, 145f,g,i,j, 146b,d,g,i, 147, 161f–j, 162d–j, 163f–j, 164j, 182c, 183–186, 193g–n, 194m–p, 195i–o, 196c–k, 197d–j, 198–202, 203a,h,i, 204f, 206b, 208d, 214c, 215a–c, 232–260.

 

 

 

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały o numerach – 10l–t, 11h,k,m,n,p–s, 17f–i, 24b–d, 25a,b,f–p, 27a–j, 28a–i, 29–31, 32a,b,d–g, 33f,h–j, 34c–f, 35, 36, 37a,i–n, 38i–k, 48a–j, 49–57, 58d–l, 59c–j, 67–74, 75g,h, 77b–f,j,k, 92–101, 102a,d,i–n, 114a,d,f, 116a–g, 117–121, 132b, 133a–c, 134a–c, 135a–h,k,m, 136a–i,l,p, 147c–f,i–l, 148a,d,f,g,i–k, 160d–g, 161f,g, 171a–d,g, 172a–h,j–l, 173a–c,j, 232–234, 269, 270l,p–t, 271

 

2

Obszary ochrony czynnej

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały o numerach – 1–3, 10–12, 18c–k, 19–69, 70o–s, 72k–m, 72n,r–w, 73h–j, 74i–o, 75–82, 83, 84–91, 92a–l, 93a–d, 94a, 95–131, 132a–h,j, 133–136, 137 a, 138a,b, 139–141, 142a,b,d, 143a, 146–150, 151a–d,i, 152b–f, 153–156, 157a–g,i,j, 158a–y, ax–cx, 159–160, 161a,b, 163, 164, 165a–c, 166, 170c–j, 172Aa,b,l,n–p, 173a–d, 174–178, 178Aa–m, 179, 180, 181a–j,l, 182, 183, 184a–t, 185–191, 192a–h, 193a–d, 194–197, 200, 201a–j,k–p, 202, 203, 207a–d, 212, 214, 215d, 216k,l,p,r,t,w, 218, 219a–d, h–j, 220, 221a–d, g–k, 222b–i, 223–237, 241, 243b,f, 245d,f, 249d,h, 250d–j, 251b,d, 252, 253a–o, 254a–d, g–m, 255, 256a,b, d–i, 257–261, 263–269, 270a–kx, 271a–i, k–s, 272a–p, 273a–j, l–n, 275a–o, r–hx, 276–289, 290a–i, k–s, 291–293, 294a–m,o, p–fx„ 295, 296, 297a–ax, cx–wx, 298a–xx, zx–fy, 299a–t, 300–303, 304a–fx, hx–px, 305, 306, 307a–c,f–cx, 308, 309, 310–314, 315a–gx, ix–px, 316a–z, ax–hx,ix,jx, 317–332, 333a–m, 334a–t,y,z, 335–343, 344a,c–k,m, 345–353, 354a–dx,gx–wx,yx–ay, 355a,b,d–p, s–ix, 356–359, 360a–o,ax–cx, fx–mx, 361a–f, h–n, p–cx, 362a–j, l–w, y–bx,dx,fx,hx–jx, 363a–bx, 364, 365a–d, 366h,m–r, 367a,c–z, 368a–g, i–y, 369, 370, 371, 372a–p, s–x, 373a–p, s–x, z–fx, 374, 375–381, 382a–x, 383–393, 394a–d, 395a–d, 396a–f, 397a, 398a–ay, 399, 400a–d, g–t, 401–405, 406a–s, w–hx, 407–410, 411, 412–414, 415a–h, j–z, ax–jx, 416a–hx, 17, 418a–s, 419a–i,k,l, 420–424, 430, 431a, 432b–p, 436, 437f–o, 438, 439, 440a–i,l, 446, 452.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały o numerach – 1–3, 5a–k,o, 6a–m,r, 7–8, 13, 14a–c,g–m, 15j,l–o, 16h–j, 17i–l, 18k–m, 19b–f,h, j–r, 20a,f–y, 21–24, 25b–g, 26d–h, 27d,g–i, 28–46, 47a,b,f,g, 48g, 49–66, 67a, c–j, 68–76, 77a–h, j–n,p,r, t–dx,gx–rx, 78–94, 97f, 98–133, 134a–c, g–i, 135–139, 140a–i, l–p, 141a–c, 142a–c, 143a–f, 144a,b, 145a–d,h, 146a,c,f, 148–160, 161a–d, 162a–c, 163a–d, 164a–i,k, 165–179, 180a–d,g,h, 181, 182a,b, d–g, 187–192, 193a–f, 194a–l, 195a–h, 196a,b, 197a–c, 203b–g, 204a–d,g,h,k, m–t, 205, 206a,c–k, 207, 208a–c,f,g, 209–213, 214a,b,d, 215d,f, 216a–c,f–r, 216A, 217, 218, 219a–f, 219A–223, 225–227, 229, 261–265, 266a–c,f, h–k, 267, 268, 269a,d–cx,gx–ix, 270a–j,l–jx, 271, 272, 273a–o,r–z, 274, 275, 276b–s, 277, 279–283, 284a–f, h–m, 285–290, 291a–p,s–y,ax–hx, 292a,b,d–w, 293a,c–h, 294, 295, 296a–h,j,l–s, 297, 298, 299c–f,h–dx,gx,hx, 300, 301a,c–j, 302a–g,i–j,l, 303, 304a–i,k–n, 305, 306a,b,d–t, 307, 308a–g, i–p, 309–314, 315, 316, 317–320, 321a–i, 322–324, 325a–dx,gx,hx 326, 327–335, 336a–n,p, 337, 338a–h,j–n, 339a–r, t–hx, 340, 341–347, 348a–ax,bx, 349, 350a–gx, 351–364, 365a–f, k–s, 366a–dx, gx, 367a–ix, kx–mx, 368a–hx, jx–px, 369a–f, h–bx, 370a–dx, gx–jx, 371, 372, 373a–c, f–r, 374a–h, l–w, 375, 376, 377a–f, h–fx, 378a–g, i–fx, 379, 380, 381, 382–384, 385a–g, i–ix, 386–403, 407z, ax–dx, 408, 415b, 419a,c, f–j.

27 488

 

 

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały o numerach – 1, 2b–d,g–j,l, 3a–c,f–i, 4–8, 9a–d,g–i,k–o, 10a–d,g–k, 11a–g,i,j,l,o,t, 12, 13a, c–h, 14a,b, d–g, 15, 16, 17a–d, 18–23, 24a, 25c,d, 26a,b,d–g,i–s, 27k, 28j,k, 32c, 33a–d,g, 34a,b, 37b–g,o, 38a–h, 39–47, 48k,l, 58a–c, 59a,b, 60–66, 75a–f, 76, 77a,g–i,l–o, 78–80, 81a,c–l, 82–84, fragment 85a, 86a – bez byłej jednostki wojskowej, 85b–c, 86b–d, 87–91, 102b,c,f–h, 103–113, 115a–k, 116h, 122, 123a,c,d, 124–130, 131a–g, 132a,c–g, 133d–g, 134d,f, 134Aa–l,o,s–w, 135i,j, n–r, 136j,k,m–o, 137–146, 147a,b,g,h, 148b,c,h, 149–159, 160a–c, 161a–d, 162–170, 171f,h,i, 172i,m,173d–i, 174–184, 186, 187, 188a–h, j–p, 189–193, 194a–d,h,k,l,o, 195, 196a–c, f–k, 197, 198, 199a–l, 200–204, 205a–d,g, 206a–s, 207, 208a–f,i,j, 209a,c,h–k, 210a,b,d,g–o,r–x, 211a,b, d–i, 212a–d,i,k,l,n, 213–215, 219g–fx, 220, 221a–m, 223–226, 227c–n, 228–233, 234a,b, d–f, 235–247, 248b–r, 249–253, 254a,b,f–l, 255–267, 268a–k,m–w,y,z, 270a–k,m–o, 272, 273, 274a,c–f, i–ax, 275a–n,p,r, t–bx, 276–282, 283a–s, 284–289, 290, 291, 292, 293, 294–297, 298a–f, 298Aa–k, 299, 300–302, 303, 304–306, 307a–gx,jx, 308a–px, sx–wx, 309a, c–hx,jx–mx,ox, 310a–dx,gx–kx,mx–zx,by, 311a–m,o,p, 312–314, 315a–f, 16a–x,z,ax, 317–322, 323a–w,y,ax,bx, 324a–hx,jx, lx–nx, 325a–dx,gx–jx,lx,mx,px,rx,tx,xx–ay,cy, 326b–i,k–m, o–x, 327a–c,f,h–t, 328a,b,d–h, j–m, 329–331, 332a–bx, 333a–g, i–lx, 334a–d, g–s, 335a–s, 336a–px, 337–344, 345a,c–f, 346a–g, i–z, 347, 348a,b,d–o, 349, 350, 351a–j, l–n, 352a–i, 353, 354, 355a–g, 357, 363, 364, 367, 368, 369a,d–g.

 

 

 

4. Ośrodek Hodowli Żubrów, oddział o numerze 2

 

3

Obszary ochrony krajobrazowej

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały o numerach –132i, 152a, 157h, 158z, 172c–g, 172Ac,f–k,m,r,t,w,x, 173f–l, 178An,o, 184w, 192i–l, 193f–h, 198, 199, 204, 205, 207f,g, 219f,g, 221f, 222a, 253p, 254f, 256c, 262, 270lx,mx,nx,ox, 271j, 272r, 273k, 275p, 280a, 290j, 294n, 297bx, 298yx, 304,gx, 307d, 315hx, 333n, 334x, 344b,i,l,n, 354fx,xx, 355c,r, 360dx, 361g,o, 362k,x,cx,gx, 363cx, 365 f–j, 366a–g, i–l, 367b, 368h, 373r,y, 382y, 389Aa, 394f–m, 395f–l, 396g–l, 397b, 398by, 400f, 406ix, 415i, 419j, 425–429, 431, 432a,r,s, 433, 434a, 437a–d, 440j–k, 442, 444, 448–450, 451a.

6 420, w tym grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Parku, grunty do wykupów oraz grunty prywatne nieprzeznaczone do wykupu

 

 

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały o numerach – 6p, 19g,i,h,k 20b–d, 67b, 77i,o,s,fx, 134f, 180f, 204i,l, 216d, 224, 266d,g, 269b,c,dx,fx, 270k, 273p, 276a, 284g,n, 291r,z, 292c, 293b, 296i,k, 299a,b,g,fx, 301b, 302h,k, 304j, 306c, 308h, 321j, 325fx, 336o, 338i, 339s, 348bx, 350hx–kx, 364a,b, 366fx, 367jx,lx, 368ix,rx, 369g, 370fx, 373d, 374i–k, 377g, 378h, 385h, 404–406, 407a–y, 409–412, 414– 418, 419b,d,k,l,420.

 

 

 

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały o numerach – 2a,f,k, 3d, 9f,j, 10f, 13b, 14c, 26a–c,h,j, 37h, 81b, fragment 85a,86a – była jednostka wojskowa, 114b,c, 115l, 123b,f, 134Am,n,p,r, 135l,s,t, 185, 188i,r, 194f,g,i,j,m,n, 196d, 199m, 205f, 206t,w,z,x,y, 208g,h, 209c–g,k–n, 210c,f,p, 211c, 212f–h,j,m, 216–219, 221n, 222a, 227a,b, 234c, 248a, 254c,d, 268l,x, 274b,g,h, 275o,s, 283t, 298g, 298Al, 307hx,ix, 308rx, 309b,ix,nx, 310fx,lx,ay,cy, 311n, 315g, 316y, 323x,z, 324ix,kx,ox, 325fx,kx,nx,ox,sx,wx,by,dy,fy, 326a,j,n, 327d,g, 328c,i, 332cx, 333h, 334f, 335t–cx, 336rx, 345b, 346h, 347r, 348c, 351k, 352j, 355h, 359, 360–362, 365, 366, 369b,c,h, i, 370–376.

 

 

 

4. Ośrodek Hodowli Żubrów, oddziały o numerach – 1, 3

 

Razem

38 544

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Cały obszar Parku

Bez limitu

2

Stanica Naukowa w Famułkach Królewskich, Obręb Ochronny Kromnów, oddział – 370 dx

20

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Polany wypoczynkowe:

 

 

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały:

 

 

a) 114b i 115a,

50

b) 134Am,n,

100

c) 188i,

d) 194f,g,i,j,

e) 209c,d,f,

f) 227b,

g) 268x,

h) 334f,

i) 360a,b;

2) Obręb Ochronny Kampinos, oddziały:

a) 152a,

500

2000

2500

300

100

3500

100

500

b) 157h,

100

c) 172Aw,

1000

d) 173i,k,l,

2000

e) 253p,

100

f) 366i;

100

3) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały:

150

 

a) 67b,

b) 266d,g

150

2

Centrum Edukacji w Izabelinie, Obręb Ochronny Laski, oddział 209g

500

3

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy Obrębu Ochronnego Kampinos, oddział – 172g

1. Ośrodek – 1 000.

2. Muzeum – 50

4

OHŻ w Smardzewicach, oddział 2

60

5

Biblioteka – budynek dyrekcji Parku, Izabelin, Obręb Ochronny Laski, oddział 209g

10

6

Gospodarstwo Szkółkarskie w Julinku, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 199a

50

7

Leśny Ogródek Botaniczny w Obrębie Ochronnym Laski, oddział 205d

50

8

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Zamczysku, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 165g

50

9

Mogiła Powstańców 1863 r., Obręb Ochronny Laski, oddział 234c

Bez limitu

10

Skansen budownictwa puszczańskiego – teren Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172Ar

100

11

Chata Kampinoska, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 173j

100

12

Muzeum Puszczy Kampinoskiej, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172g

50

13

Kapliczki, krzyże przydrożne, tablice pamiątkowe, pomniki i tym podobne obiekty – obszar Parku

Bez limitu

14

Pozostałości cmentarzy kolonistów „olenderskich”:

1) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 367dx, 391m, 3881l,

Bez limitu

 

2) Obręb Ochronny Kampinos, działka nr 2 we wsi Karolinów

 

15

Miejsce Pamięci Palmiry, Obręb Ochronny Laski, oddział 123a

Bez limitu

16

Cmentarze wojenne z okresu II wojny światowej w:

1) Wierszach, Obręb Ochronny Laski, działka nr 118,

2) Laskach Obręb Ochronny Laski, oddział 210c,

3) Granicy, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 173f,

4) Wiktorowie, Obręb Ochronny Laski, oddział 298g

Bez limitu

17

Cmentarz kolonistów niemieckich, Obręb Ochronny Laski, oddział 2f

Bez limitu

18

Miejsce straceń Żydów Obręb Ochronny Kampinos, oddział 354ox

Bez limitu

19

Mogiły żołnierskie – obszar Parku

Bez limitu

20

Aleja III Tysiąclecia, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172Af

200

21

Współczesne miejsca kultu religijnego:

1) kościół w Górkach, Obręb Ochronny Kromnów, działka nr 255,

2) kościół w Wierszach, Obręb Ochronny Kampinos, działka nr 64

Bez limitu

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Parkingi:

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały – 2l, 3d, 9f, 10f, 123a, 135t, 188i, 208h, 209g, 227b, 326n, 360a,

2) Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 152a, 172Aw,x,

3) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 67b, 84k, 180f

8 000

2

Polany wypoczynkowe:

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały:

 

 

a) 114b i 115a,

50

 

b) 134Am,n,

100

 

c) 188i,

500

 

d) 194f,g,i,j,

2000

 

e) 209c,d,f,

2500

 

f) 227b,

300

 

g) 268x,

100

 

h) 334f,

3500

 

i) 360a,b;

100

 

2) Obręb Ochronny Kampinos, oddziały:

a) 152a,

500

 

b) 157h,

100

 

c) 172Aw,

1000

 

d) 173i,k,l,

2000

 

e) 253p,

100

 

f) 366i;

3) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały:

100

 

a) 67b,

150

 

b) 266d,g

150

3

Skansen w Obrębie Ochronnym Kampinos, oddział 172Ar

100

4

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172g

1. Ośrodek – 1 000.

2. Muzeum – 50

5

Zagroda pokazowa żubrów w OHŻ w Smardzewicach, oddział 2z

60

6

Stacja końcowa turystycznej kolejki wąskotorowej linii Sochaczew – Wilcze Tułowskie

300

7

Stanica Turystyczna Borek Tułowicki, Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 134b, 134f

500

8

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Zamczysku, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 165g

50

 

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych i sportowych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Boisko w Obrębie Ochronnym Laski, oddział 345b

500

2

Bunkry Fortu V, Obręb Ochronny Kromnów, oddział 224

20

3

Zbiornik retencyjno – infiltrujący przy oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Obrębie Ochronnym Laski, oddział 222a

10

4

Zbiornik wodny Mariew, Obręb Ochronny Laski, oddział 369b

5

5

Polany wypoczynkowe:

 

 

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały:

 

 

a) 114b i 115a,

50

 

b) 134Am,n,

100

 

c) 188i,

500

 

d) 194f,g,i,j,

2000

 

e) 209c,d,f,

2500

 

f) 227b,

300

 

g) 268x,

100

 

h) 334f,

3500

 

i) 360a,b;

100

 

2) Obręb Ochronny Kampinos, oddziały:

a) 152a,

500

 

b) 157h,

100

 

c) 172Aw,

1000

 

d) 173i,k,l,

2000

 

e) 253p,

100

 

f) 366i;

100

 

3) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały:

a) 67b,

150

 

b) 266d,g

150

6

Borek Tułowicki, Obręb Kromnów, oddziały –134a,b,c,f

300

7

Bór Kazuński, Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 216–220, 222

200

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »