| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na rok 2015.

§ 2.

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazania obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych i rekreacyjnych oraz maksymalnej liczby osób mogących jednocześnie przebywać w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia
Ministra Środowiska
z dnia 13 stycznia (poz. 6)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

1. Nieprawidłowy skład gatunkowy drzewostanów w stosunku do siedliska.

2. Nieprawidłowa struktura wiekowa i przestrzenna w drzewostanach sztucznego pochodzenia

1. Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów.

2. Stwarzanie warunków do powstania odnowienia naturalnego i sztucznego gatunków zgodnych z siedliskiem.

3. Produkcja sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na powierzchniach leśnych i w strefie ekotonu

2

Uszkodzenia powodowane przez zwierzęta w uprawach i młodnikach

1. Zabezpieczanie mechaniczne sadzonek drzew – osłony indywidualne.

2. Zabezpieczanie sadzonek środkami zapachowymi odstraszającymi zwierzęta (repelentami).

3. Ograniczanie liczebność populacji jelenia (Cervus elaphus), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.).

4. Grodzenie upraw leśnych i młodników

3

Zanikanie cennych siedlisk i gatunków w ekosystemach nieleśnych w wyniku sukcesji naturalnej

Stosowanie włókowania, koszenia, odkrzaczania oraz wypasu

4

Zanikanie lasotwórczych gatunków drzew – jodły (Abies alba), jaworu (Acer pseudoplatanus) i jesionu (Fraxinus excelsior), spowodowane przez konkurencję międzygatunkową oraz grzyby i owady

Optymalizowanie warunków wzrostu i rozwoju upraw i młodników zawierających w swoim składzie drzewa z gatunków – jodła (Abies alba), jawor (Acer pseudoplatanus) i jesion (Fraxinus excelsior)

5

Zanikanie roślinności mającej znaczenie kulturowe przy dawnych siedliskach ludzkich, w tym starych odmian drzew owocowych

1. Usuwanie ekspansywnych gatunków roślin w celu utrzymania siedlisk i roślin charakterystycznych dla siedlisk ludzkich.

2. Odsłanianie zarastających drzew owocowych i szczepienie ginących odmian

6

Niszczenie lęgów rzadkich ptaków gniazdujących na ziemi – derkacza (Crex crex), przepiórki (Coturnix coturnix), słonki (Scolopax rusticola), przez jenoty (Nyctereutes procyonoides) i lisy (Vulpes vulpes)

Ograniczanie liczebności lisów (Vulpes vulpes) i jenotów (Nyctereutes procyonoides) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

7

Ekspansja gatunków obcych:

1) barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski),

2) niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera),

3) rdestu ostrokończystego (Reynoutria japonica),

4) kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata)

Mechaniczne zwalczanie roślin w obrębie zauważonych stanowisk

8

Zanikanie obiektów dawnej kultury materialnej

Odsłanianie śladów po dawnych obiektach kultury materialnej przez wykaszanie roślin na starych cmentarzach i przy kapliczkach przydrożnych

9

Prowadzenie działalności gospodarczej przez właścicieli nieruchomości niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku a położonych w obszarze Parku

Nabywanie w drodze pierwokupu, wykupu lub zamiany nieruchomości położonych w granicach Parku

10

Zanik stanowisk nadobnicy alpejskiej (Rosalia alpina)

1. Pozostawianie do naturalnego rozkładu pewnej liczby martwych buków (Fagus sylvatica) oraz specjalnie przygotowanych pryzm drewna bukowego jako bazy lęgowej dla nadobnicy alpejskiej (Rosalia alpina).

2. Przenoszenie części materiału lęgowego w miejsca, gdzie gatunek jest nieliczny

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Okresowe wysychanie oraz zanikanie zbiorników wodnych zasiedlonych przez płazy

1. Całoroczne utrzymanie wody w zbiornikach przez ich pogłębienie.

2. Odtwarzanie zniekształconych siedlisk, tworzenie nowych oczek wodnych

2

Zagrożenie pożarowe młodników sąsiadujących z łąkami

1. Wykaszanie roślin na łąkach przylegających do drzewostanów pasami na szerokość do 100 m.

2. Partole obszarów zagrożonych pożarami

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Duża liczba samochodów wjeżdżających w okresie sobotnio-niedzielnym w centralną część masywu Magury Wątkowskiej

Działania na rzecz przywrócenia statusu drogi leśnej drodze zakładowej w miejscowości Folusz (od Ośrodka Zarybieniowego Polskiego Związku Wędkarskiego w głąb Parku)

2

Duża liczba osób wchodzących w okresie sobotnio-niedzielnym do obszaru ochrony ścisłej „Magura Wątkowska”, będącego ostoją wilka (Canis lupus) i rysia (Lynx lynxc)

Weryfikacja przebiegu istniejących szlaków turystycznych

3

Zabijanie migrujących płazów przez samochody w rejonie drogi wojewódzkiej Jasło-Krempna

1. Zabezpieczenie drogi przecinającej trasę migracji płazów siatką ochronną i przenoszenie schwytanych płazów na drugą stronę drogi w kierunku zbiorników wodnych.

2. Edukacja społeczeństwa

4

Zanieczyszczanie obszaru Parku odpadami

1. Zbieranie i wywożenie odpadów stałych.

2. Edukacja społeczeństwa

5

Rozproszenia zabudowy w otulinie Parku powodujące zmniejszenie powierzchni łowisk dla ptaków drapieżnych:

1) orła przedniego (Aquila chrysaetos),

2) orlika krzykliwego (Aquila pomarina),

3) myszołowa (Buteo buteo),

4) puszczyka uralskiego (Strix uralensis)

1. Edukacja ludności oraz pracowników urzędów gmin o zagrożeniach dla ptaków drapieżnych spowodowanych zmniejszeniem łowisk.

2. Oznakowanie maksymalnie dwóch osobników orlików krzykliwych (Aquila pomarina) nadajnikami telemetrycznymi w celu ustalenia minimalnych warunków przestrzennych gwarantujących dogodne warunki do żerowania ptaków.

3. Działanie na rzecz zawarcia w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego postanowień mających na celu zachowanie odpowiedniej powierzchni łowisk dla ptaków drapieżnych

6

Kradzieże drewna i innych pożytków leśnych

1. Współpraca z policją.

2. Odnawianie oznaczeń granic Parku

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Płoszenie ssaków oraz ptaków gniazdujących na ziemi przez ludzi wchodzących do nieudostępnionych obszarów leśnych w poszukiwaniu grzybów oraz zrzutów jelenich

Wzmożony nadzór Parku w okresie nasilania się zagrożenia, w szczególności w przypadku obszarów wyłączonych ze zbioru grzybów

2

Erozja gleb i niszczenie roślin spowodowane przez turystów zbaczających z wyznaczonych szlaków i wychodzących poza miejsca udostępniane

Utrzymanie szlaków turystycznych i miejsc udostępnianych we właściwym stanie – bieżące konserwacje i remonty szlaków turystycznych oraz infrastruktury turystycznej

3

Odstrzał wilka (Canis lupus) i niedźwiedzia (Ursus arctos) w Republice Słowackiej

Współpraca w kierunku ujednolicenia statusu prawnego rzadkich gatunków zwierząt w rejonie przygranicznym Republiki Słowackiej

 

1) Zagrożenia uporządkowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną ścisłą

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1. Konserwacja i naprawa dróg i szlaków oraz infrastruktury turystycznej.

2. Zabezpieczanie lub obalanie drzew stanowiących zagrożenie dla osób poruszających się po udostępnionych trasach lub przebywających w udostępnionych miejscach oraz pozostawienie ich w ekosystemie do naturalnego rozkładu.

3. Uzupełnienie małej infrastruktury turystycznej wzdłuż udostępnionych dróg i szlaków turystycznych

Według potrzeb

Na obszarach ochrony ścisłej wzdłuż udostępnionych dróg, szlaków turystycznych i w miejscach udostępnianych

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Usunięcie części drzew w drzewostanach sosnowo-brzozowych na gruntach porolnych, w celu odsłonięcia buka (Fagus silvatica), jodły (Abies alba) i jaworu (Acer pseudoplatanus) (przebudowa drzewostanów)

519,45 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 62c, 96a, 97g, 130a, 132b, 136a, 195d, 199a, 200a.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 35a, 36c, 41c, 42c, 43b, 46c, 48c, 56a, 72a, 74d, 81a, 132a, 145a, 154c, 160a, 165a, 169d, 188c, 292c, 293b

2

Stopniowe przerzedzanie drzewostanu w celu utworzenia prawidłowych warunków do rozwoju i wzrostu jodły (Abies alba) w drzewostanach mieszanych

891,06 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 25a, 36d, 38a, 50c, 86a, 97i, 102a, 105a, 155a,b, 160a, 163a, 165f, 167b, 168a, 202a.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 40b, 42b, 44a, 58a, 60a, 102b, 108a, 114b, 115a, 116b, 132b, 138b, 154a, 160b, 180d, 182a, 189b, 195a, 201b,g, 246a, 287a, 288a

3

Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna)

126,31 ha

Obręb Ochronny Krempna – 4a, 18a, 28b, 82b, 123a, 124a, 138a, 206b

4

Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna)

601,71 ha

1. Obręb Ochronny Krempna– 7n, 16b, 18b, 21a, 22a, 31d, 32c, 33c, 35c, 39a, 50d, 56a, 60a, 79a,b, 105b, 107c.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 20b, 50b,f, 55c,d, 57c, 179a, 184a, 192g, 255a, 258c, 259a, 262g, 263a, 273a, 282a

5

Zbiór nasion domieszkowych gatunków drzew i krzewów

16 935 ha

Obszar ochrony czynnej Parku

6

Hodowla w szkółkach leśnych materiału sadzeniowego (sadzonek drzew i krzewów) niezbędnego do przebudowy sośnin porastających siedlisko buczyn karpackich oraz do kształtowania strefy ekotonu

0,05 ha

Obręb Ochronny Żmigród – 1m

7

Pielęgnowanie upraw leśnych przez wykaszanie roślinności zielnej

28,90 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 1a, 57a, 58a, 65d, 93b, 124b, 218a.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 61c, 66a, 67a, 73a, 74d, 77a, 112c, 136a, 138a 145a, 176a, 295a, 188c, 284a

8

Regulacja zagęszczenia i składu gatunkowego upraw leśnych (czyszczenia wczesne)

2,35 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 200c.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 52f, 70a, 75a

9

Regulacja zagęszczenia i składu gatunkowego drzew w młodnikach (czyszczenia późne)

13,40 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 165f, 167b, 173c, 200c.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 103a, 138b, 139c, 190a, 287c, 288a

10

Ochrona upraw leśnych i młodników przed zwierzętami przez ich zabezpieczenie środkami zapachowymi (repelentami) oraz naprawę istniejących ogrodzeń

235,41 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 1a, 10a, 11a, 12c, 16a, 57a,c, 58a, 65d, 86a, 93b, 97g, 98a, 100b, 101a, 102a, 123c, 124b, 129d, 143a, 144b, 152a, 153a, 154b, 155a, 158a, 159a, 160a, 164a, 165f, 166d, 167b, 168a, 169a, 170d, 173c, 174a, 176b, 177a, 178a, 191j, 196a, 198b,d, 199b, 200a,b,c, 201 b, 204b, 205c, 206c, 207a, 208b, 209d, 212a, 213b, 218a,b,d.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 5g, 35a, 36c, 49b, 50b, 54a, 55b, 56a, 57a, 58a, 59a, 60a, 61c, 63a, 64b, 66a,c, 67a,d, 69a, 70b, 73a, 74d, 79a, 81a, 112c, 133b, 136a, 138a, 142a,b, 143a, 145a, 146a, 155b, 159a, 161c, 163a, 164c,f, 165a, 166a,b,d, 167a, 176a, 188c, 189a, 190a, 284a, 293a, 295a,f

11

Regulacja liczebności jelenia (Cervus elaphus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

Do 80 sztuk

Na obszarach ochrony czynnej, z wyłączeniem uroczyska „Ciechania” położonego w Obrębie Ochronnym Krempna – 47–55, 74, 78–81, 114–128

12

Zapobieganie erozji gleby i zwiększanie jej retencyjności przez odprowadzenie skumulowanego spływu wód opadowych ze stromych szlaków i dróg leśnych za pomocą poprzecznych drewnianych sączków

Według potrzeb

Na obszarze ochrony czynnej wzdłuż szlaków i dróg leśnych

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Wypas lub koszenie mechaniczne i ręczne łąk wraz z usunięciem biomasy, włókowanie

531,43 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 7c, 53m, 56b, 78a,i,j,l,n,o, 105g,i,j, 108d,f, 109c,d, 110d, 114a,d, 115a,f,g, 116a,b,c, 118b,c, 153c,d, 161b,c,d,f,g,h,i, 165a,b,c,d, 183b,c,d,h, 185a,c, 186b,i,j,k,l,n,o,p, 187b,d,g, 191b,i, 133/8, 205/1, 283/1, 286/2, 286/4.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 77c,f, 132b,c, 133c, 141f,n,i, 142d, 161a,b, 169c, 294c,f,g,h, 296c,g,k,m,o

2

Usuwanie siewek drzew i krzewów naturalnego pochodzenia

16,60 ha

Obręb Ochronny Żmigród – 294c,f

3

Kształtowanie strefy ekotonu na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych

Pas długości 5,23 km i szerokości 10 m

Wzdłuż granicy polno-leśnej w kompleksach łąkowych Żydowskie, Wilsznia

 

C. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Ręczne wykaszanie roślin zielnych – zadanie wykonywane raz w roku

5 cmentarzy, kapliczki

1. Obręb Ochronny Krempna – 3f, 116a, 172d, 186f,g.

2. Obręb Ochronny Żmigród –135a, 173f

2

1. Konserwacja i naprawa dróg i szlaków oraz infrastruktury turystycznej.

2. Zabezpieczanie lub usuwanie drzew stwarzających zagrożenie dla osób poruszających się po udostępnionych trasach i przebywających w udostępnionych miejscach.

3. Uzupełnienie małej infrastruktury turystycznej wzdłuż udostępnionych tras

Według potrzeb

Na obszarze ochrony czynnej wzdłuż udostępnionych tras i miejsc

3

Wykonanie ścieżki kulturowo-przyrodniczej „Świerzowa Ruska”

1

Obręb Ochronny Żmigród – 120, 122–124, 129–136

 

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną krajobrazową

W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Utrzymanie gruntów rolnych w dotychczasowym użytkowaniu

52,00 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 12a, b, 321, m, 130d, f, 206i,j,k,l.

2. Obręb Ochronny Żmigród – la, b, c, d, f, g, h, i, j, p, r, s, t, w, x, y, z, ax, bx, ex, dx, kx, lx, m, 5a, b, c, 14a, b, c, d, 44c, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, 68a, 80a, d, f, g, h, i, j, k, l, 86d, f, g, h, i, j, k, 141a, b, c, d, f, g, j, k, 1, m, o, p, r, 164a, 178a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 242a, b, c, d, f, g, 265a, b

 

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej

A. Czynna ochrona gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony1)

1

Storczyk męski (Orchis mascula)

Ochrona populacji gatunku

Ręczne lub mechaniczne usuwanie krzewów oraz koszenie na powierzchni 0,70 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 56b, 108d

2

Storczyca kulista (Traunsteinera globosa)

Ręczne lub mechaniczne usuwanie krzewów oraz koszenie na powierzchni 1,90 ha w Obrębie Ochronnym Krempna –2g, 28c, 41d, 56b, 125a, b

3

Ozorka zielona (Dactylorhiza viridis)

Ręczne lub mechaniczne koszenie na powierzchni 0,10 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 78i

4

Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbicatus)

Ręczne lub mechaniczne koszenie na powierzchni 1,60 ha w Obrębie Ochronnym Żmigród – 135a, 173a,b,c, 190a,b, 195b,c

5

Kosaciec syberyjski (Irys sibirica)

Ręczne lub mechaniczne koszenie na powierzchni 0,40 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 174d

6

Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe)

Ręczne lub mechaniczne koszenie na powierzchni 0,20 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 100b, 101a

7

Zimowit jesienny (Colchicum autumnale)

 

Ręczne lub mechaniczne koszenie na powierzchni 0,32 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 23d, 31b

8

Odmiany drzew owocowych z pierwszej połowy XX wieku

Zabiegi pielęgnacyjne młodych drzewek owocowych i starych sadów

Wykaszanie roślinności zielnej w istniejących nasadzeniach oraz starych sadach na powierzchni 3,8 ha w obrębach ochronnych:

1) Krempna – 2i,g, 3d,f, 8b, 31f, 69c, 74a, 78i,o,j 108d,f, 115d, 118b,c,d, 153f,i, 172a,b,c,d, 173h,d 186b, 187a, 191b, 282/5, 283/1,

2) Żmigród – 120a, 134a, 161a, 294c, 296o

Produkcja i sadzenie z zabezpieczeniem młodych drzewek owocowych

Produkcja drzewek owocowych, sadzenie podkładek, pobieranie materiału ze starych drzew z terenu Parku i otuliny

Wykonanie zabezpieczeń (116 sztuk) młodych drzewek owocowych w Obrębie Ochronnym Krempna – 118c, 153i, 187a

Zabiegi pielęgnacyjne w starych sadach

Odsłonięcie 30 sztuk i prześwietlenie 40 sztuk starych drzew w obrębach ochronnych:

1) Krempna – 78i,j 115d, 186b,

2) Żmigród –124b, 129c,d 130c, 131f,c,d, 132b,c 135a, 136a, 294h

9

1. Gatunki objęte ochroną gatunkową ścisłą:

1) wawrzynek wilcze łyko (Daphne mezereum),

2) skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia),

3) dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis),

5) lulecznica kraińska (Scopolia carniolica),

6) pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna),

7) lilia złotogłów (Lilium martagon),

8) zimowit jesienny (Colchicum autumnale).

2. Gatunki objęte ochroną gatunkową częściową:

1) kruszyna pospolita (Frangula alnus),

2) kopytnik pospolity (Asarum europaeum),

3) czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum),

4) kalina koralowa (Viburnum opulus),

5) barwinek pospolity (Vinca minor),

6) bluszcz pospolity (Hedera helix).

3. Rośliny niepodlegające ochronie w liczbie:

1) około 15 gatunków drzew,

2) około 30 gatunków krzewów i krzewinek,

3) około 50 gatunków roślin zielnych

Ochrona ex situ w ogrodzie dydaktycznym

Pozyskanie całych roślin, części roślin lub ich nasion z terenu Parku w celu wysadzenia lub wysiania na terenie ogrodu dydaktycznego

 

B. Czynna ochrona gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony '

1

Nadobnica alpejska (Rosalia alpina)

Utrzymanie miejsc rozrodu w martwym drewnie bukowym

Pozostawienie stosów drewna bukowego na wytypowanych, nasłonecznionych miejscach

Wsparcie stanowisk, gdzie populacja jest mało liczna i zagrożona

Wyłożenie stosów drewna bukowego na stanowiskach z liczną populacją, z przeznaczeniem do przemieszczenia ich po zasiedleniu (przez 3 lata) w inne rejony Parku

2

1. Ropucha szara (Bufo bufo).

2. Żaba trawna (Rana temporaria)

Zabezpieczenie szlaku migracji do miejsc rozrodu

1. Instalacja siatki ochronnej wraz z pojemnikami pułapkowymi.

2. Przenoszenie schwytanych osobników na drugą stronę drogi w Obrębie Ochronnym Żmigród

3

1. Orzeł przedni (Aquila chrysaetos).

2. Orlik krzykliwy (Clanga pomarina).

3. Trzmielojad (Pernis apivorus).

4. Myszołów zwyczajny (Buteo buteo).

5. Puszczyk uralski (Strix uralensis).

6. Derkacz (Crex crex).

7. Przepiórka (Coturnix coturnix)

Wykaszanie łąk dla zapewnienia odpowiednich warunków żerowiskowych i gniazdowych dla ptaków

Terminy i metody koszenia będą uwzględniały biologię gatunków –zadanie realizowane w obrębach ochronnych:

1) Krempna – 53m, 74a, 78n, 108f, 110d, 115a, 116a, 153c, 183c,g,f, 186k, 283/1, 286/2;

2) Żmigród – 294h

4

Orlik krzykliwy (Clanga pomarina)

Oznakowanie nadajnikami telemetrycznymi w celu określenia wymogów żerowiskowych

Odłowienie dorosłych lub młodocianych osobników (w gniazdach) i oznakowanie nadajnikami GPS – GSM (łącznie do 2 osobników)

5

Drobne gryzonie

Odłów osobników na potrzeby monitoringu populacji

Odłów gatunków drobnych gryzoni w pułapki żywołowne rozmieszczone na transektach (oznaczenie gatunkowe i ich wypuszczenie)

6

1. Derkacz (Crex crex).

2. Przepiórka (Coturnix coturnix).

3. Słonka (Scolopax rusticola)

Redukcja liczebności lisa (Vulpes vulpes) oraz jenota (Nyctereutes procyonoides) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

1. Odstrzały redukcyjne do 20 osobników lisa (Vulpes
vulpes)
z wyłączeniem uroczyska „Ciechania”, w Obrębie Ochronnym
Krempna – 47-55,74,78-81, 114-128.

2. Eliminacja jenota
(Nyctereutes procyonoides)

 

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

1. Obręb Ochronny Krempna – 63c,d,f,g,h, 64b,c, 65f,g,h, 66-68, 69b,d,f,g, 70, 71, 72, 73a,b,d, 74d,f, 75, 76, 77a,b, 87-90, 101b,c, 102b,c, 103.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 21d,f,g,h, 22d,f,g, 23-27, 28b, 29d, 32c,d, 33, 34, 38, 39a,b, 40a, 41a, 42a, 211-215, 216a,c, 217-223, 224a,b,d,f, 225, 226a,c, 227a,b,c,f, 228a,c,d, 229, 230b,c,d, 231, 232b,c,d, 233-235, 238a, 239-241, 248-253, 271, 272, 274, 275

2408

2

Ochrona czynna

1. Obręb Ochronny Krempna – 1-11, 12c-32a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, 33-62, 63a,b, 64a, 65a,b,c,d, 69a,c, 73c, 74a,b,c, 77c, 78-86, 91-100, 101a, 102a, 104-130c, 131-205, 206a,b,c,d,f,g,h, 207-218; dz. ew. nr: 66, 67, 282/5, 283/1, 286/2, 286/4, 324/1, 324/2, 324/3, 390.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 1k,l,m,n,o, 2-4, 5d-13, 14f-20, 21a,b,c, 22a,b,c, 28a, 29a,b,c, 30, 31, 32a,b, 35-37, 39c,d, 40b,c, 41b,c,d, 42b,c,d,f,g, 43, 44a,b,d, 45-79, 80b,c, 81-86c, 87-140, 141h,i,n,r, 142-177, 178m,n,o, 179-210, 216b, 224c, 226b, 227d, 228b, 230a, 232a, 236, 237, 238b, 242h,i, 243-247, 254-264, 265c,d,f,g, 266-270, 273, 276-296

16 940

3

Ochrona krajobrazowa

1. Obręb Ochronny Krempna – 12a,b, 32l,m, 130d,f, 206i,j,k,l.

2. Obręb Ochronny Żmigród –1a,b,c,d,f,g,h,i,j,p,r,s,t,w,x,y,z,ax,bx,cx,dx,kx,lx,m, 5a,b,c, 14a,b,c,d, 44c,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,r, 68a, 80a,d,f,g,h,i,j,k,l, 86d,f,g,h,i,j,k, 141 a,b,c,d,f,g,j, k,l,m,o,p,r, 164a, 178a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,l, 242a,b,c,d,f,g; 265a,b

52

Razem

19400

 

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa ta przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, REKREACYJNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, REKREACYJNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały obszar Parku

5

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

„Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum Magurskiego Parku Narodowego” w Krempnej, Obręb Ochronny Żmigród – 80g, h

200

2

Terenowa Stacja Edukacyjna Polany, Obręb Ochronny Krempna – 31g

10

3

Terenowa Stacja Edukacyjna Żydowskie, Obręb Ochronny Krempna – 187a

20

4

Terenowa Stacja Edukacyjna Ciechania, Obręb Ochronny Krempna – 118c

5

5

Cmentarz Rostajne, Obręb Ochronny Krempna – 172d

20

6

Cmentarz Żydowskie, Obręb Ochronny Krempna –186f,g

20

7

Cmentarz Świerzowa Ruska, Obręb Ochronny Żmigród – 135a

20

8

Cmentarz Ciechania, Obręb Ochronny Krempna – 116a

20

9

Cmentarz Wilsznia, Obręb Ochronny Krempna – 3f

20

10

Kapliczka w Świątkowej Wielkiej, Obręb Ochronny Żmigród – 173f

100

11

„Mogiła Żydowska” na przełęczy Hałbów, Obręb Ochronny Żmigród – 75c

100

12

„Pomnik Papieski” na Magurze, Obręb Ochronny Żmigród – 218b

100

III. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Budynek mieszkalny Grab 1, Obręb Ochronny Krempna – 205k

10

 

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa ta przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »