| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 2015-2016.

§ 2.

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia
Ministra Środowiska
z dnia 13 stycznia (poz. 7)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB
OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

1. Niezgodność składu gatunkowego drzewostanu z siedliskiem.

2. Niewłaściwa struktura przestrzenna, wiekowa i gatunkowa drzewostanów:

1) grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum),

2) wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum),

3) żyzna buczyna górska (Dentario glandulosae-Fagetum).

3. Gatunki neofityczne, obce geograficznie

Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-ochronnych polegających na:

1) stosowaniu różnych rodzajów cięć regulujących skład gatunkowy drzewostanu, różnicujących ich strukturę, inicjujących powstawanie odnowień oraz ich pielęgnację,

2) odnawianiu drzewostanu pod osłoną drzewostanu, dolesianiu powierzchni luk i przerzedzeń, wykonywaniu poprawek i uzupełnień,

3) usuwaniu gatunków neolitycznych,

4) porządkowaniu powierzchni (o charakterze melioracji agrotechnicznych) i przygotowaniu gleby pod odnowienia,

5) wykaszaniu (motyczeniu) roślinności zielnej w odnowieniach,

6) hodowli materiału sadzeniowego

2

Uszkodzenia upraw leśnych, młodników i odnowień naturalnych przez jelenie (Cervus elaphus) i sarny (Capreolus capreolus) w przebudowywanych drzewostanach, w tym na siedliskach grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum), wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum), żyznych buczyn górskich (Dentario glandulosae-Fagetum) oraz upraw rolnych i gruntów użytkowanych gospodarczo

1. Zabezpieczenia upraw leśnych, odnowień naturalnych i gruntów rolnych, przy zastosowaniu:

1) grodzeń i naprawie ogrodzeń,

2) środków zapachowych (repelentów).

2. Ograniczenie liczebności jelenia (Cervus elaphus), sarny (Capreolus capreolus), dzika (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.)

3

1. Zaburzenie naturalnego kierunku spływu wód powierzchniowych.

2. Zniekształcenie wododziału Wieprza i Sanu.

3. Zanikanie cennych zbiorowisk siedlisk wilgotnych spowodowane melioracjami i zmianą stosunków wodnych

1. Trwałe rozdzielenie zlewni przez sukcesywne przegradzanie i zasypywanie rowów melioracyjnych.

2. Zwiększanie retencji wód na obszarze Parku.

3. Konserwacja i rozbudowa sieci zastawek ograniczających erozję wgłębną oraz spływ powierzchniowy

4

Zanieczyszczenia wód i gleby odpadami stałymi

1. Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych.

2. Porządkowanie terenu Parku wzdłuż dolin rzecznych, szlaków turystycznych i komunikacyjnych oraz w sąsiedztwie gruntów prywatnych

 

5

1. Erozja gleb w wyniku działań antropogenicznych.

2. Erozja gleb powodowana intensywnymi opadami i spływem powierzchniowym wód wzdłuż szlaków zrywkowych, turystycznych oraz komunikacyjnych

1. Wypełnianie uszkodzeń erozyjnych, kolein oraz wyrw (ręczne i mechaniczne).

2. Konserwacja nawierzchni szlaków i ścieżek turystycznych.

3. Zakładanie odkosów spowalniających spływ powierzchniowy wody.

4. Kierowanie spływających wód do wnętrza drzewostanów.

5. Remont i konserwacja małej architektury drewnianej stanowiącej zabezpieczenie miejsc szczególnie narażonych na erozje oraz rozdeptywanie (pomosty, kładki, platformy widokowe, ogrodzenia, bariery)

 

6

Zanikanie populacji rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków roślin

1. Stwarzanie odpowiednich warunków populacjom roślin chronionych i gatunków zagrożonych.

2. Poprawa warunków świetlnych na stanowiskach roślin chronionych i gatunków zagrożonych

 

7

Rozprzestrzenianie się na obszarze Parku gatunków obcych roślin inwazyjnych

Eliminacja gatunków obcych roślin inwazyjnych przez koszenie i wyrywanie pędów

 

8

Śmiertelność zwierząt na arteriach komunikacyjnych

1. Ograniczenie rozmiaru śmiertelności zwierząt przez zabezpieczenie tras wędrówek.

2. Monitoring natężenia migracji oraz poziomu śmiertelności

 

9

Zanikanie i przekształcanie siedlisk zwierząt

1. Zachowanie zróżnicowania siedliskowego.

2. Odtwarzanie i tworzenie specyficznych biotopów (stanowisk rozrodczych, życiowych i zimowania).

3. Kształtowanie stref przejściowych.

4. Tworzenie stref ochrony całorocznej i okresowej wokół stanowisk lęgowych gatunków

 

10

Rozprzestrzenianie się obcych gatunków zwierząt na obszarze Parku

Ograniczenie liczebności jenota (Nyctereutes procyonoides), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

 

11

Zamieranie jesionu wyniosłego (Fraxinus Excelsior) i wiązu (Ulmus sp.)

Usuwanie chorych drzew

 

12

Zagrożenie rodzimych gatunków zwierząt

Prowadzenie hodowli zachowawczej konika polskiego (Equus caballus gmelini Ant., Forma Sihatica Vet.), owcy uhruskiej (Ovis aries), bydła rasy polskiej czerwonej (Bos taurus brachyceros) i białogrzbietej (Bos taurus)

 

13

Nadmierny rozwój roślinności wodnej „Stawów Echo” i „Stawu Florianieckiego”

1. Wykaszanie nadmiaru roślinności wodnej, w celu poprawienia falowania i natlenienia wody.

2. Pozostawianie strefy roślinności brzegowej, stanowiącej ważną ostoję ptactwa wodnego

 

14

1. Sukcesja drzew i krzewów oraz niepożądanych gatunków roślin zielnych w nieleśnych ekosystemach lądowych.

1. Usuwanie zbędnych drzew i krzewów.

2. Wykaszanie ręczne i mechaniczne lub wypas powierzchni łąk i pastwisk w celu powstrzymania sukcesji.

 

 

2. Zmniejszanie się różnorodności biologicznej w nieleśnych ekosystemach lądowych w tym, na siedlisku:

1) niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),

2) torfowiska przejściowe i trzęsawiska (Caricetum lasiocarpae, Sphagno-Caricetum rostratae, Carici Canescentis-Agrostietum caninae),

3) zmienno wilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

3. Pozostawienie biomasy na miejscu, zgrabianie biomasy w stogi, wywóz części biomasy lub złożenie na pryzmach dla gadów.

4. Utrzymanie gruntów uprawnych.

5. Wykupy przyrodniczo cennych gruntów nieleśnych

15

Zanieczyszczenie powietrza

Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wykorzystanie energii odnawialnej

16

Pogarszanie się stanu obiektów dziedzictwa kulturowego

1. Remonty obiektów zabytkowych.

2. Zabezpieczanie stanowisk archeologicznych przed nieuprawnioną eksploatacją.

3. Działania edukacyjne zmierzające do podtrzymania i kształtowania świadomości społeczności lokalnych, poczucia tożsamości i odpowiedzialności za dobra kultury materialnej.

4. Zachowanie tradycyjnego nazewnictwa obiektów kultury materialnej

17

Rozpad i zanik drzew o rozmiarach pomnikowych, zabytkowych alei oraz grup drzew i krzewów rodzimych gatunków i odmian

Konserwacja i pielęgnacja starodrzewu i krzewów rodzimych gatunków w alejach i przy osadach Parku

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

 

1

Zachwianie zdrowotności i stabilności drzewostanów na skutek działania czynników biotycznych i abiotycznych

1. Prognozowanie występowania owadów.

2. Ograniczenie liczebności populacji owadów inwazyjnych poprzez chwytanie w pułapki, zwalczanie biologiczne i chemiczne.

3. Usuwanie drzew opanowanych przez pasożytnicze grzyby, owady oraz uszkodzonych przez wiatr i okiść

 

2

Zagrożenie bezpieczeństwa:

1) ludzi na terenach udostępnianych turystycznie,

2) użytkowników dróg i kolei,

3) mienia Parku

1. Usuwanie gałęzi, konarów, nawisów, drzew zagrażających bezpieczeństwa osób i mienia.

2. Usuwanie gałęzi, konarów, nawisów, drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i pozostawienie ich na gruncie w obszarze ochrony ścisłej

 

3

Regresja miąższości i uwodnienia torfowisk

Odtwarzanie stosunków wodnych w zlewniach górnego Świerszcza i Szumu

 

4

Inwazja nierozpoznanych dotąd obcych lub niepożądanych gatunków roślin

Ograniczanie liczebności gatunków obcych i niepożądanych w miarę stwierdzenia ich ekspansji na obszar Parku

 

5

Zanikanie populacji rzadkich, zagrożonych i chronionych roślin i zwierząt, szczególnie małych izolowanych populacji

1. Ochrona i odtwarzanie biotopów.

2. Ochrona tras migracji.

3. Restytucja gatunków

 

6

Zanieczyszczenia gleby odpadami stałymi

Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów

7

Wzrost zagrożenia pożarowego na skutek nagromadzenia materiałów łatwopalnych oraz wzmożonego ruchu turystycznego

1. Wykonywanie pasów przeciwpożarowych (typu A).

2. Porządkowanie terenu z materiałów łatwopalnych.

3. Prowadzenie obserwacji i patrolowanie terenu.

4. Utrzymanie wyznaczonych dróg w stanie przejezdności.

5. Utrzymanie sprzętu, punktu czerpania wody, łączności, tablic informacyjnych

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Obniżanie poziomu wód gruntowych

1. Działania na rzecz ograniczania liczby ujęć i wielkości poboru wody, powodujących obniżanie się poziomu wód gruntowych w Parku.

2. Działania na rzecz ograniczenia odpływu wód systemem istniejących urządzeń melioracyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie Parku

2

Migracja zanieczyszczeń do wód wewnątrz Parku

1. Działania na rzecz utrzymania strefy chroniącej jakość wód podziemnych i powierzchniowych, w tym rzeki Wieprz (gmin Zwierzyniec i Krasnobród) jako korytarza ekologicznego przez ochronę naturalnego koryta rzeki.

2. Działania na rzecz niezabudowania teras zalewowych.

3. Działania na rzecz utrzymania istniejącej obudowy biologicznej rzeki i jej wzbogacanie.

4. Działania na rzecz regulacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin

3

Wkraczanie obcych inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt lub rodzimych niepożądanych

Ograniczanie liczebności lub ograniczanie ekspansji gatunków zagrażających gatunkom rodzimym

4

1. Samowolny, niezgodny z regulaminem Parku ruch pojazdów.

2. Zaśmiecanie.

3. Hałas.

4. Płoszenie zwierząt.

5. Niszczenie roślin i grzybów.

6. Penetracja Parku.

1. Kontrola i nadzór obszaru Parku przed nielegalną penetracją.

2. Utrzymanie rogatek.

3. Utrzymanie czytelnego przebiegu i oznakowania granic Parku.

4. Edukacja społeczeństwa

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Przenikanie gatunków obcych i niepożądanych

Ograniczenie liczebności gatunków obcych i niepożądanych

2

Zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb

Wspieranie i podejmowanie działań w celu eliminacji lub ograniczenia zanieczyszczeń

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony ścisłej

W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Zapobieganie i likwidacja skutków procesów erozyjnych na ścieżce przyrodniczej przez obłożenie poboczy ścieżki gałęziami

Około 200 m

Oddziały – 197b,c, 198c, 209a,b

2

Usuwanie i pozostawienie na gruncie w obszarze ochrony ścisłej gałęzi, konarów, nawisów, wiatrołomów zagrażających bezpieczeństwu osób

Doraźnie, zależnie od występowania zagrożenia

Oddziały – 25a, 26a,b, 27a,d, 28o, 39c, 40a,b, 41a, 42a, 197b,c, 198c, 209a,b

3

Poprawa czytelności przebiegu granicy Parku przez wycięcie nawisów gałęzi na ścianie lasu będącej granicą z nieruchomościami własności prywatnej

Około 300 m

Oddziały – 209, 210, 211

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach w wieku 20-40 lat, w tym na siedlisku:

Około 19,18 ha

Oddziały – 1c, 76a, 77h, 90a, 95k, 110i,n, 126c, 182f, 226j, 246h, 253g, 265d, 281g,i, 295c, 358b

1) wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum),

4,10 ha

2) żyznej buczyny górskiej (Dentario glandulosae-Fagetum)

0,23 ha

2

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach w wieku powyżej 40 lat, w tym na siedlisku:

Około 224,32 ha

Oddziały – 16b, 50d,f, 61d, 80c, 82i, 83f, 88a, 92Bh,k,m, 94l, 96f, 109b, 118d, 119g, 135b,f,g, 136j, 146i, 147g,h, 161g, 164b,d, 165c,d, 180d, 183a,f,g,i, 185l,m, 187j,m,o,p,s, 192c, 194h,i,j, 195a, 204g,k, 214l,m, 215h, 216i, 221a,c, 223a,c,h,l, 224i, 226l, 234c, 254f,g,j, 255g,i, 266c,j,m, 268d, 269a,b, 281h, 288a, 294b, 302f, 314f, 315a, 318d, 332f, 333a, 337j,k,r, 341g, 342a, 360a

1) grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum),

9,84 ha

2) wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum)

2,04 ha

3

Odsłanianie odnowień drzew pod koronami drzewostanów z jednoczesną eliminacją niepożądanych gatunków z górnej warstwy oraz regulacja zagęszczenia drzew w drzewostanach (cięcia przygotowujące glebę dla wprowadzenia odnowień sztucznych), w tym na siedlisku:

Około 826,11 ha

Oddziały – 1d, 2a,c, 3a,b, 6b, 9a, 10a, 14d, 15a, 16a, 18a,b, 19a,b, 29a,b, 33b, 36b, 41b,d, 46a,b, 49d, 53f, 54c, 55a, 58c,d, 61c, 65a,b, 68b,c,g, 78f, 83g,i, 84b, 85b, 86c, 92Bm,n,o, 93l, 94f, 97f, 99a,b,c, 100a, 101c,g, 108h,i,m, 109c,f,g,m,n, 110a, 114d, 119h,l, 126a, 128a,c, 130b, 134d, 135c,d, 136b,d,h,k,l, 139d, 140a,b, 143a, 146g, 147d, 148b,c, 149a,b,c, 150a,b, 163b, 164f, 165b, 170a, 173a,g, 174h, 175a, 176a, 177f, 178f, 179g,h, 181c, 186gx, 187g,n, 191j, 192b,g, 201a, 208i,k, 213c, 214j, 215b,c,d,f,g, 216a,d,l, 217f, 219a, 223d,j, 224j,l, 233a, 235n, 236d, 244g,h,i, 245c, 246a,j, 247a,f,h,n,o, 254a,b,c,d, 255a,b,c,d, 258h, 261a,b,c, 262c,d,g, 265a,f, 266g, 270i, 271b, 280b, 281a,j, 287a,c,288b,c, 289a,d, 291a, 292j,k, 295i, 302a, 305h,i, 306i, 308a,d, 318a,c, 321i, 325i, 327a,f, 328a, 332c,d, 333g, 342b,c,d,f, 350d, 354a,b, 355a, 356b, 358a,h, 359a,b,f,g

1) grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum),

59,52 ha

2) wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum),

27,67 ha

3) żyznej buczyny górskiej (Dentario glandulosae-Fagetum)

20,22 ha

4

Zapobieganie i eliminacja zagrożeń spowodowanych przez drzewostany, w szczególności związanych z bezpieczeństwem ludzi – usuwanie drzew martwych, nawisów i wiatrołomów w stopniu koniecznym do bezpiecznego prowadzenia planowanych zbiegów ochronnych

Według potrzeb

Obszar Parku

5

Hodowla sadzonek drzew w szkółkach leśnych

0,10 ha

Oddział 1091

6

Odnowienie drzewostanu pod osłoną górnego piętra

Około 9,17 ha

Oddziały – 17b, 33b, 63f, 77f, 82i, 83f, 92Bh, 92Bm, 92Bn, 109b, 120g, 136h, 173a, 175a, 204f, 212b, 213b, 216a, 233a, 255g, 258h, 266j, 271b, 275h, 286h, 287d, 292d, 294d, 295h, 295j, 307f, 307g, 313b

7

Poprawki i uzupełnienia w uprawach, w tym na siedlisku:

Około 17,35 ha

Oddziały – 19b, 24b, 64b, 65a, 65b, 78a, 79i, 80a, 80b, 83i, 86c, 93b, 93c, 93d, 93f, 93l, 93n, 93o, 94a, 95a, 95i, 95l, 108i, 108m, 109c, 111a, 111b, 130a, 130d, 130g, 131b, 131c, 139a, 139b, 139c, 158g, 159d, 187o, 187p, 202b, 231a, 237d, 237f, 241c, 242a, 243d, 256f, 258h, 266l, 270f, 270h, 270i, 271c, 271d, 271f, 278h, 280b, 281a, 294c, 294g, 294h, 302j

1) grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum),

1,78 ha

2) wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum),

1,17 ha

3) żyznej buczyny górskiej (Dentario glandulosae-Fagetum)

0,07 ha

8

Pielęgnowanie gleby w uprawach, w tym na siedlisku:

Około 106,14 ha

Oddziały – 19b, 64a, 64b, 65a, 65b, 78a, 79a, 79i, 80a, 80b, 80f, 82j, 83g, 83i, 84b, 85c, 93b, 93c, 93d, 93f, 93l, 93n, 93o, 93p, 94a, 94f, 94h, 94j, 94o, 95a, 95i, 95l, 96j, 98c, 98d, 102a, 110d, 111a, 111b, 112f, 113c, 121k, 124b, 125i, 130c, 130d, 130g, 131b, 131c, 137d, 141a, 142b, 142d, 155a, 157b, 159b, 159f, 160d, 173b, 174a, 174b, 187o, 187p, 202a, 202b, 231a, 233b, 237f, 241b, 241c, 242a, 243d, 251b, 256b, 256f, 258c, 258h, 262d, 270f, 270h, 271d, 271f , 278h, 280b, 280f, 281a, 294c, 294g, 294h, 295i, 295l, 302j, 342c, 350b, 350h, 351a, 351b

1) grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum),

2,44 ha

2) wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum),

1,40 ha

3) żyznej buczyny górskiej (Dentario glandulosae-Fagetum)

0,49 ha

9

Usuwanie niepożądanych gatunków drzew (czyszczenia wczesne), w tym na siedlisku:

Około 88,27 ha

Oddziały – 10c, 28a, 28d, 64b, 78a, 83i, 86b, 86c, 94a, 94j, 97h, 98c, 99b, 100a, 101b, 111a, 111b, 113a, 122l, 122m, 122n, 1231, 124b, 129b,129c, 130a, 130b, 140a, 163b, 202a, 202c, 230g, 232g, 251b, 262d, 264a, 270i, 281j, 295i, 295l, 350a, 350b, 361c

1) grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum),

2,07 ha

2) wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum)

1,17 ha

10

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne), w tym na siedlisku:

Około 172,63 ha

Oddziały – 33a, 48c, 49b, 49c, 56a, 57a, 80d, 96i, 96n, 118d, 119g, 135b, 135c, 136j, 136k, 136l, 143a, 161b, 161c, 173d, 184c, 192b, 198b, 207i, 212a, 213a, 213b, 218c, 218g, 222h, 225ax, 225bx, 225i, 225j, 225l, 225m, 225n, 225p, 225r, 225t, 225w, 225x, 225y, 225z, 234c, 235j, 235n, 237f, 245c, 246a, 247b, 247d, 247g, 253g, 258g, 266g, 266l, 266m, 276i, 278c, 278f, 281d, 281i, 291d, 317c, 344d, 346a, 346b, 355a, 362h, 362k

1) grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum),

19,72 ha

2) wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum)

65,27 ha

11

Przygotowanie gleby do odnowienia lasu przez usunięcie gałęzi, krzewów

Około 9,17 ha

Oddziały – 17b, 21a, 33b, 63f, 77f, 82i, 83f, 92Bh, 92Bm, 92Bn, 109b, 120g, 136h, 173a, 175a, 204f, 212b, 213b, 233a, 255g, 258h, 266j, 271b, 275h, 286h, 287d, 292d, 294d, 295h, 295j, 307f, 307g, 313b

12

Usuwanie neofitów przez wycinanie odrośli, ręczne wyrywanie siewek czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina), świdośliwy kłosowej (Amelanchier spicata), dębu czerwonego (Quercus rubra), grochodrzewu (Robinia pseudoacaccia)

Około 1200,00 ha

Obszar ochrony czynnej

13

Ograniczenie zamierania niektórych gatunków drzew-jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior) i wiązu (Ulmus sp.) przez usuwanie i niszczenie zainfekowanych okazów

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

14

Kontrolne poszukiwania owadów w ściółce, glebie, z drzew próbnych

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

15

Wykładanie i kontrola pułapek zapachowych (feromonowych) na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha)

57 sztuk

Obszar ochrony czynnej

16

Wykładanie i kontrola pułapek lepowych na przypłaszczka granatka (Phaenops cyanea)

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

17

Zabezpieczanie przed jeleniami (Cervus elaphus) i sarnami (Capreolus capreolus) odnowień naturalnych, upraw leśnych, młodników przy użyciu chemicznych środków zapachowych (repelentów), w tym na siedlisku:

Do 663,83 tysięcy sztuk

Oddziały – 28a,d, 64b, 78a, 80f, 82j, 83g,i, 86c, 92Bh,Bi, 93f,p, 94o,g,h,j, 96d,f,j, 97f, 98b,d, 99c, 100b, 101d, 108b,h,i,j, 109m,n, 111a,b, 112c,g, 113a,c, 114d, 116f, 121c,f,g, 122g,h,l,m,n, 123g,l,n, 124a,b, 125a,b,f, 129b,c, 130a,b, 138a,b,f,g,h,i, 140a,b, 142a,b,c,d, 155a, 158d,g, 159b,d, 174b, 184a,b, 194, 203, 203b,c, 204, 204j, 212b, 22li, 226f, 237d,f, 281i, 288b,d, 289c, 291d, 294f, 295h, 301c,d, 310d, 313g,h, 321a

1) grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum),

11,98 tysięcy sztuk

2) wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum),

1,60 tysięcy sztuk

3) żyznej buczyny górskiej (Dentario glandulosae-Fagetum)

5,52 tysięcy sztuk

18

Zabezpieczanie przed jeleniami (Cervus elaphus) i sarnami (Capreolus capreolus) odnowień naturalnych, upraw leśnych, młodników przez zabezpieczenie mechaniczne w postaci założenia i zdjęcia osłonek na drzewa

Około 1,40 tysięcy sztuk

Oddziały – 64b, 78a, 146d,g, 165c,d, 243d, 251c, 263b,c, 279a, 281i, 362h,k,o

19

Grodzenie upraw i odnowień

Około 25,37 ha

Oddziały – 79a,i 80a,b, 83g, 84b, 85b, 86b,c, 93b, c, d, f, l, n, o, 94a,f, 95i,l, 97f,h, 98c, 99a,b,c, 101b,g, 108i,m, 109c, 114d, 139a,b,c, 158g, 159d, 187o,p, 202b, 255g, 266j, 278h, 280b, 281a, 301g, 302i,j,k, 312j

20

Naprawa istniejących ogrodzeń upraw leśnych

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

21

Demontaż ogrodzeń upraw leśnych

Około 668 m

Oddziały – 109c, 109f

22

Ograniczenie liczebności zwierząt powodujących szkody w odnowieniach i uprawach leśnych oraz gruntach wykorzystywanych gospodarczo, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie:

 

Obszar ochrony czynnej

1) jeleń (Cervus elaphus),

8 sztuk

2) sarna (Capreolus capreolus),

8 sztuk

3) dzik (Sus scrofa)

8 sztuk

23

Eliminacja gatunków obcych, inwazyjnych stanowiących zagrożenie dla rodzimych gatunków zwierząt

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

24

Zapobieganie inicjowaniu procesów erozyjnych – eliminowanie uszkodzeń gleby i zachowanie ciągłości szaty roślinnej przez:

Około 21950 m

Oddziały – 6E, 13, 14, 15, 17N, 18N, 19N, 21E, 22EN, 23, 24, 25, 33E, 35c, 36a, 37E, 41E, 51E, 55E, 57N, 58N, 59N, 60N, 61N, 62N, 64E, 66E, 67E, 68h, 70c,g, 75g,h,j, 77g, 79c, 79N, 80a,b, 81, 84d, 88b, 95N, 96, 100, 101, 107b, 114, 115, 118b,d,g,h, 119a, 120a,b,f, 125i, 132, 133, 134a, 135j,l, 142b, 146, 148, 149, 156g, 163, 171c, 172c, 173d, 175c,d, 187, 190, 195c,d,f, 196, 199b,j, 202, 215, 231,242, 243, 248, 249, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 264, 265, 268, 269, 272, 277, 281, 294, 295, 307, 312, 313, 332, 333, 337, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 359

1) zabudowę rynien erozyjnych,

2) uzupełnianie wymuleń, poprawianie i zakładanie odkosów w miejscach dużych spadków,

3) oczyszczenie rowków odprowadzających wodę do wewnątrz drzewostanów,

4) ręczne i mechaniczne zasypywanie uszkodzeń erozyjnych,

5) ręczne i mechaniczne wyrównanie powierzchni na drogach i liniach oddziałowych,

6) obłożenie gałęziami poboczy ścieżek

25

Zapobieganie procesom erozyjnym na szlakach i ścieżkach turystycznych:

Około 7 km, według potrzeb

Oddziały – 195 c,f,g, 204, 206, 217, 224, 236, 247, 261, 276, 277/293, 278/293, 293/295, 294/295, 306, 317, 326

1) konserwacja nawierzchni,

2) remont i konserwacja małej architektury drewnianej stanowiącej zabezpieczenie miejsc szczególnie narażonych na erozje oraz rozdeptywanie

26

Ścięcie niezbędnych konarów, drzew (nawisów, wiatrołomów) zagrażających bezpieczeństwu:

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej w miejscach faktycznego zagrożenia

1) ludzi, w tym osób na obszarach udostępnionych, użytkowników ścieżek przyrodniczych, szlaków turystycznych, dróg, kolei,

2) mienia Parku

27

Zapobieganie zanieczyszczeniom gleb i wód przez zbiórkę i transport odpadów z obszarów Parku przyległych do granic Zwierzyńca, szlaków i ścieżek przyrodniczych, gruntów prywatnych i szlaków komunikacyjnych

Około 1510,24 ha

Oddziały – 54, 61, 62, 63, 77, 92, 93, 94, 95, 164, 165, 166, 167, 168, 182-190, 193-196, 203, 204, 215, 216, 217, 222, 223, 224, 225, 235, 236, 237, 246-250, 258, 259, 272, 273, 296, 326, 332, 337, 339, 340, 341, 356, 358, 359, 362

28

Spulchnianie gleby na pasach przeciwpożarowych typu B

Około 2400 m

Oddziały – 94ax, dx, 182a

29

Usuwanie martwych drzew, gałęzi, chrustu – odnowienie pasów przeciwpożarowych typu A

Około 65,50 km

Oddziały – 77, 92Aa,d, 92Bm,i,g,d, 93o,n,l 94ax,dx, 109a,c,h,i,127a,b,c,d, 128a,c, 129a,h, 146a,b,c,d,g,h, 147f,d,g,h, 148c,d,f,i, 165c, 166a,b, 182a, 183a,b,d,h,i, 184a,c, 185a,d 186a,i,r,s, 187p, 188a,k,l, 192b, 193a,b, 195h,g,ax,cx,dx, 196a,b,f, 203a,b, 207i,j,m,o,r, 208, 215f,g,m,n,k,o, 216a, 218d,h, 219f,g,i,j,l, 220a,c,b,d,f, 221a,b,c,d,f,g, 222a, 223a,d, 225j n, m,r,w,z,bx,cx,dx,fx,gx,hx, 226a,b,d, 234a,b, 245b,c,d,g,j,k, 258c,d,f,g,h,i, 259a,i,j, 288a,b,c,d, 301a,b,d,f, 312a,b,c,d,j, 321g,h, 327a,b,c, 337m,n,s, 341a,c,d,j,l,n,m, 342a, 343a, 344b,c,d, 345a,b, 346a, 347a, 348a, 349a,b

30

Usuwanie martwych drzew, gałęzi, chrustu w celu umożliwienia wykonania pasów przeciwpożarowych typu BK

Około 256,10 ha

Oddziały – 183a,i, 192b, 235n, 246a,h,j, 216, 223, 224, 234, 235, 245, 246, 258, 259,272, 273

31

Utrzymanie punktu czerpania wody do celów gaśniczych

1 sztuka

Oddział 195

32

Prowadzenie obserwacji z dostrzegalni przeciwpożarowej w okresie zagrożenia pożarowego

Około 2400 godzin

Ekosystemy leśne Parku

33

Wykopanie rowów w celu ograniczenia samowolnych wjazdów do Parku

Około 470 m

Oddziały – 11, 63, 75, 76, 79, 91, 94, 95, 135, 152, 169, 176, 181, 222, 229, 230, 237, 240, 241, 251, 253, 263, 350, 351, 359

34

Poprawa czytelności przebiegu granicy Parku i granicy podziału administracyjnego:

Około 14350 m

Oddziały – 5, 6, 11, 13, 34, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 66, 78, 79, 80, 202, 212, 214, 218, 219, 225, 230, 231, 237, 243, 244, 245, 253, 256, 257, 258, 259, 269, 270, 280, 281, 350, 351, 352

1) wycięcie wizurek na granicy z lasami własności prywatnej,

2) wycięcie nawisów gałęzi na ścianie lasu będącej granicą z nieruchomościami własności prywatnej,

3) oczyszczenie z wierzchołków, gałęzi, powalonych drzew linii podziału powierzchniowego

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Utrzymanie nieleśnych ekosystemów lądowych, zapobieganie wtórnej sukcesji zbiorowisk leśnych oraz pojawianiu się obcych i niepożądanych gatunków roślin przez:

Około 201,10 ha

Oddziały – 1f-h, 1, r, li-k, In, 19c, 28h-j, 65f, 66j, 68i, 75i, 75k, 77i-k, 78g,h,j,k, 79d,f-h, 80g, 81f, 82a, 83c, 84c, 92Aa, b, 93a, g, 93i, 93r, s, 94b, 94d, 96m, 110w, 119j, 121d, 122d, f, k, 123f, 135a, 135k, 1, 161y-by, 162k, m-o, r, t, bx-ix, 163h, k, l, n-r, t, w, x, y, 164m, 173i-m, 174l -k, n-s, 175j-m, o, r, s, w, 179j, l, p, s, t, x-bx, 181g, h-j, m-p, 191i, 199c, d, 200a, b, 199g, i, 200d, f, 215i, 215m, 226c, 237b, c, l, 256g, 265g, 274l, 276f, 281f, 289j, 302b, 302d, 312f, g, 312l, 312n, 313d, f, 313j, 332h-k, 337f

1) ręczne usuwanie pojawiających się zapustów roślin drzewiastych, wraz z usunięciem wyciętych drzewek poza powierzchnię,

2) koszenie ręczne i mechaniczne z pozostawieniem skoszonej biomasy,

3) usuwanie nawisów gałęzi wokół powierzchni, w tym na siedliskach:

a) (Molinietum caeruleae) 6410,

Około 0,62 ha

b) (Arrhenatherion eliatioris) 6510

Około 1,74 ha

2

Utrzymywanie w kulturze rolnej gruntów rolnych, łąk w celu utrzymana ekosystemów otwartych

Około 4,50 ha

Obszar ochrony czynnej

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych we właściwym stanie sprawności w kompleksie „Stawów Echo”

Według potrzeb

Oddziały – 195, 204, 205, 217

2

Ograniczenie spływu wód powierzchniowych z obszaru „Międzyrzeki” przez konserwację istniejących zastawek drewnianych

Około 6 sztuk

Oddziały – 324, 330/331

3

Usuwanie zanieczyszczeń stałych w okresie powezbraniowym:

 

Obszar dolin rzek Wieprz, Szum, Krupiec w granicach Parku, oddziały – 161-164, 173-175, 179, 181, 337, 341

1) z dolin rzecznych,

Około 6600 m

2) na siedlisku Nizinne i z podgórskich rzek ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)

Około 11000m

4

Wykaszanie nadmiaru roślinności na tafli wody „Stawów Echo”

Do 40,70 ha/rok

Oddziały – 195l,m,o, 205a,b,c

5

1. Wprowadzanie do „Stawów Echo” autochtonicznych gatunków ryb, celem zwiększenia zasobności troficznej stawów w kontekście polepszenia warunków bytowania awifauny.

Do 40,70 ha/rok

Oddziały – 195l,m,o, 205a,b,c

2. Wprowadzenie gatunków o różnych wymiarach z głównym naciskiem na narybek.

3. Prowadzenie częściowego dokarmiania ryb

 

D. Ochrona zachowawcza konika polskiego (Equus caballus gmelini Ant., Forma Silvatica Vet.)

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Utrzymanie stada rezerwatowego przez:

1) wykładanie paszy,

2) opiekę weterynaryjną

Około 20 sztuk/rok

Oddziały – 185-187, 193-195, 203-206

2

Konserwacja ogrodzeń obszaru hodowli zachowawczej (rezerwatowej i stajennej) konika polskiego (Equus caballus gmelini Ant., Forma Sivatica Vet.)

Około 17 200 m/rok

Oddziały – 185-187, 193-195, 203-206, 358d,f,g, 362a,b,c,d,f,g,i,j,m,o

 

E. Ochrona zachowawcza polskiej owcy długowełnistej, odmiana uhruska (Ovies aries)

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Utrzymanie stada owiec (Ovies aries) przez:

1) wykładanie paszy,

2) opiekę weterynaryjną

Do 40 sztuk/rok

Oddział 277g

 

F. Ochrona zachowawcza bydła rasy polskiej czerwonej (Bos taurus brachyceros) i białogrzbietej (Bos taurus)

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Utrzymanie stawki bydła przez:

1) wykładanie paszy,

2) opiekę weterynaryjną

Do 6 sztuk/rok

Oddział 277g

 

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

Wykup nieruchomości

Według możliwości

Obszar Parku

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Zapobieganie inicjowaniu procesów erozyjnych przez remont konstrukcji drewnianych (pomostów, barier)

Około 100 m, według potrzeb

Oddział 195d

2

Przeciwdziałanie zarastaniu ekosystemów nieleśnych przez wykaszanie i wycinanie roślinności, utrzymanie i konserwacja zadrzewień w alejach, wokół kancelarii, osad służbowych, budynków administracyjnych Parku

Według potrzeb

Oddziały – 1n, 28b,c, 75k,l, 77l,n,o,p,r, 92B a,b,c, 94c,r,x,y,dx, 135k,l, 148 g,h, 182h,i, 183b,c,d, 186d,f, g, j, k, m, n, o, 187i,l,k, 188i, 195bx, 199h, 207d,f, 215o,p, 216b,c, 222b, 237a, 276f, 277f,h, 278g,j, 293b,c,d,f,g,h,i,l,m,n,o,p, 295a,b, 312m, 358c

3

Ograniczenie liczebności zwierząt powodujących szkody na łąkach i pastwiskach Florianki i Kosobud Boru zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie:

 

Obszar ochrony krajobrazowej

1) jeleń (Cervus elaphus),

2 sztuki

2) sarna (Capreolus capreolus),

2 sztuki

3) dzik (Sus scrofa)

2 sztuki

4

Ograniczenie liczebności obcych inwazyjnych gatunków stanowiących zagrożenie dla rodzimych gatunków zwierząt

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

5

Wykup nieruchomości

Według możliwości

Obszar ochrony krajobrazowej

6

Remont i konserwacja infrastruktury turystycznej

Według potrzeb

Oddziały – 276f, 293d

 

C. Ochrona zachowawcza konika polskiego (Eguus caballus gmelini Ant., Forma Sihatica Vet.)

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Przygotowanie paszy dla hodowli zachowawczej 52 sztuk koników polskich (Equus caballus gmelini Ant., Forma Sihatica Vet.) na:

 

Oddziały – 190f, 191i, 200a,207a, 278j, 293h, 295a,b

1) pastwiskach,

Do 8,00 ha /rok

2) łąkach

Do 30,00 ha/rok

 

D. Ochrona zachowawcza polskiej owcy długowełnistej odmiana uhruska (Ovis aries)

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Przygotowanie i wykładanie, zgodnie z potrzebami, paszy dla stada zachowawczego – do 40 sztuk osobników owcy uhruskiej (Ovis aries) na:

 

Oddziały – 190f,191i, 200a, 207a, 278j, 293h, 295a,b

1) pastwiskach,

Do 3,00 ha/rok

2) łąkach

Do 4,00 ha /rok

2

Utrzymanie w sposób naturalny części ekosystemów nieleśnych lądowych poprzez wprowadzenie i wypas stada owiec odmiana (Ovis avies)

Do 40 sztuk/rok

Oddziały – 277f, 293h,l

 

E. Ochrona zachowawcza bydła rasy polskiej czerwonej (Bos taurus brachyceros) i białogrzbietej (Bos taurus)

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

Przygotowanie i wykładanie, zgodnie z potrzebami, paszy dla stada zachowawczego – do 6 sztuk bydła na:

 

Oddziały – 190f, 191i, 200a, 207a, 278j, 293h, 295a,b, 358g,h,f,i, 361d,f,g,h,j, 362a,b,c,d,f,g,i

1) pastwiskach,

Do 12,50 ha/rok

2) łąkach

Do 5,00 ha/rok

 

F. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Realizacja zakresu Programu podstawowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Stacji Bazowej „Roztocze”

Zgodnie z metodyką Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Koordynatora Krajowego Programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Obszar badawczy zlewni strumienia Świerszcz

2

Realizacja monitoringu przyrodniczego:

Według planowego zakresu i przyjętych metodyk

Obszar Parku

1) ekosystemów leśnych,

2) nieleśnych ekosystemów lądowych,

3) ekosystemów wodnych,

4) gatunków zwierząt, roślin, grzybów i ich siedlisk,

5) przyrody nieożywionej, siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000 „Roztocze Środkowe” PLH060017 i „Roztocze” PLB060012

3

Realizacja monitoringu walorów krajobrazowych i kulturowych (panoram widokowych oraz budynków, pomników, figur, obiektów archeologicznych)

Według planowanego zakresu i przyjętych metodyk

Obszar Parku

4

Realizacja monitoringu natężenia ruchu turystycznego

Według planowanego zakresu i przyjętych metodyk

Obszar Parku

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Nazwa obszaru i jego lokalizacja według numeracji oddziałów, działek ewidencyjnych. Podział na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami podano zgodnie z mapą gospodarczą Roztoczańskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Lublinie w skali 1 : 5 000, według stanu na dzień 01.01.2011 r. Mapy znajdują się w siedzibie Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Zwierzyniec. Podział na strefy (obszary) ochronne przyjęto zgodnie z opracowaniem projektu planu ochrony ekosystemów leśnych, sporządzonym przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Lublinie, według stanu na dzień 01.01.2011 r. uwzględniając przeprowadzone wykupy gruntów od prywatnych właścicieli oraz ustawowe pierwokupy w latach 2012–2014.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin na obszarach ochrony czynnej

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1. Kokoryczka okółkowa (Polygonatum verticillatum).

Ochrona stanowisk gatunków roślin rzadkich i zagrożonych

Eliminowanie gatunków konkurencyjnych i ich elementów:

1) prześwietlenie warstwy drzew,

2. Starzec Fuchsa (Senecio fuchsi).

2) usuwanie podrostów drzew i krzewów,

3. Lepiężnik biały (Petasites albus)

3) zabezpieczanie przed wydeptywaniem

 

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków zwierząt na obszarach ochrony czynnej

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Traszka zwyczajna (Triturus vulgaris).

1. Ograniczenie śmiertelności.

1. Zabezpieczenie szlaków migracji – w miejscach stwierdzonych zagrożeń, sezonowe rozstawianie przenośnych barier ochronnych, zatrzymywanie, zbiór i przenoszenie płazów.

2. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus).

3. Kumak nizinny (Bombina bombina).

2. Wspomaganie i poprawa warunków bytowych, przez optymalizację podstawowych siedlisk

4. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus).

5. Ropucha szara (Bufo bufo).

6. Rzekotka drzewna (Hyla arborea).

7. Żaby:

1) trawna (Rana temporaria),

2) moczarowa (R. arvalis),

3) jeziorkowa (R. lessonae),

4) wodna (R. esculenta),

5) śmieszka (R. ridibunda)

2. Utrzymanie istniejących miejsc rozrodu i zimowania

2

1. Jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara).

1. Ograniczenie śmiertelności.

1. Zabezpieczenie szlaków migracji – w miejscach stwierdzonych zagrożeń.

2. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis).

2. Wspomaganie i poprawa warunków bytowych dla zwierząt

3. Padalec (Anguis fragilis).

4. Zaskroniec (Natrix natrix).

5. Żmija zygzakowata (Vipera Berus).

2. Utrzymanie istniejących oraz tworzenie i utrzymanie siedlisk zastępczych (pryzm rozrodczych usypisk kamienno-drewnianych).

6. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca).

7. Żółw błotny (Emys orbicularis)

3. Tworzenie stref ochrony całorocznej i okresowej wokół stanowisk lęgowych gatunków, dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania

3

1. Orlik krzykliwy (Aquilla pomarina).

Ochrona ptaków

1. Utrzymanie terenów otwartych poprzez zapobieganie zarastaniu powierzchni trawiastych, zwłaszcza gatunkami drzewiastymi.

2. Derkacz (Crex crex).

3. Gąsiorek (Lanius collurio).

4. Bocian czarny (Ciconia nigra)

2. Tworzenie stref ochrony całorocznej i okresowej wokół stanowisk lęgowych gatunków, dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania

4

1. Ptaki z rzędu:

Ochrona dziuplaków

Utrzymanie siedlisk życia i rozrodu gatunków związanych z dziuplami przez pozostawianie w lesie drzew biocenotycznych do ich biologicznej śmierci i naturalnego rozkładu

1) gołębiowe (Columbiformes),

2) sowy (Strigiformes),

3) kraskowe (Coraciiformes),

4) dzięciołowe (Piciformes),

5) wróblowe (Passeriformes).

2. Ssaki z rzędu gryzonie (Rodentia)

5

Osiadłe ptaki z rzędu wróblowych (Passeriformes)

Ochrona ptaków wróblowych

Dokarmianie ptaków wróblowych (Passeriformes) przy osadach służbowych w okresie zimowym, w celu wzmocnienia populacji na potrzeby ochrony drzewostanów

6

Ssaki z rzędu nietoperze (Chiroptera)

Ochrona nietoperzy

Utrzymanie miejsc zimowania nietoperzy (remonty piwnic)

7

Ssaki:

Udostępnianie mikroelementów

Wzbogacanie bazy żerowej zwierząt przez uzupełnianie mikroelementów w postaci soli

1) jeleń (Cervus elaphus),

2) sarna (Capreolus capreolus),

3) dzik (Sus scrofa)

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia
ogółem w ha

1

Obszar ochrony ścisłej

Oddziały – 21d-h, 22a-g, 23a, 24a,b, 25a, 26a,b, 27a,c,d, 28o, 37a-d, 38a-f, 39a-c, 40a,b, 41a, 42a-c, 43a-c, 44a,b, 45a,d,f, 67b, 68a, 70d,h, 71a,b,d, 197b,c, 198c,d, 199f,j,k,l, 207g,h,k,l, 208a-h,j, 209a-d, 210a-f, 211a-f, 227a-i, 228a,b, 229a-c, 238a-d, 239a-d, 240a-d, 253a,b,c,f,h, 267a,b, 268a-c, 269c,d,f, 282a,b, 283a-c, 284a,b, 285a-d, 297a-c, 298a-d, 299a,b, 300a,g, 308b,c, 309a-c, 310a-c, 329d-n, 330h-j,o, 334a-c,f-h, 335a-d,g, 336h,i, 338c, 339a, 340a-c,f-k

1029,22

2

Obszar ochrony czynnej

Oddziały – 1a-m,o-t, 2a-d, 3a-d, 4a-d, 5a-h, 6a,b, 7a-f, 8a, 9a,b, 10a-c, 11a,b, 12a-f, 13a-d, 14a-f, 15a-g, 16a-h, 17a-c, 18a,b, 19a-c, 20a-g, 21a-c, 27b, 28a,d-n,p, 29a-d, 30a-c, 31a-c, 32a-h, 33a-g, 34a-c, 35a-d, 36a,b, 41b-d, 42d, 43d, 45b,c,g, 46a-c, 47a-d, 48a-d, 49a-f, 50a-j, 51a-d, 52a,b, 53a-g, 54a-d, 55a-f, 56a-d, 57a-f, 58a-h, 59a-f, 60a-h, 61a-d, 62a-c, 63a-h, 64a-d, 65a-f, 66a-j, 67a,c-f, 68b-k, 69a-g, 70a-c,f,g, 71c,f, 72a-c, 73a-d, 74a-c, 75a-j, 76a-h, 77a-k, 78a-k, 79a-i, 80a-g, 81a-g, 82a-k, 83a-i, 84a-f, 85a-g, 86a-f, 87a-h, 88a-i, 89a-f, 90a-j, 91a-h, 92Aa-f, 92Bd-p, 93a-t, 94a,b,d-p,s-w,z-cx,fx,gx, 95a-l, 96a-r, 97a-i, 98a-f, 99a-c, 100a-c, 101a-j, 102a-c, 103a-c, 104a-c, 105a-d, 106a-d, 107a-f, 108a-n, 109a-n, 110a-t, 111a,b, 112a-g, 113a-d, 114a-f, 115a-d, 116a-f, 117a-f, 118a-i,119a-l, 120a-j, 121a-n, 122a-n,123a-n,124a,b, 125a-i, 126a-j, 127a-f, 128a-d, 129a-h, 130a-g, 131a-f, 132a-g, 133a-d, 134a-h, 135a-j, 136a-l, 137a-f, 138a-k, 139a-h, 140a-c, 141a-d, 142a-d, 143a-i, 144a-d, 145a-f, 146a-j, 147a-h, 148a-f,i, 149a-d, 150a-c, 151a-c, 152a-d, 153a-c, 154a-g, 155a-g, 156a-g, 157a-d, 158a-h, 159a-g, 160a-g, 161a-fy, 162a-ix, 163a-y, 164a-m, 165a-f, 166a-i, 167a-g, 168a-g, 169a-g, 170a-g, 171a-g, 172a-d, 173a-m, 174a-s, 175a-w, 176a-f, 177a-f, 178a-f, 179a-bx, 180a-d, 181a-p, 182a-g, 183a,f-j, 184a-d, 185a-m, 186a-c,i,l,r-cx,fx-hx, 187b,c,f-h,j,m-w, 188a-h,j,k, 189a-h, 190a-o, 191a-j, 192a-g, 193a-d, 194a-m, 195a-c,f-w,y-ax,cx,dx, 196a-d, 197a, 198a,b, 199a-d,g,i, 200a-j, 201a-h, 202a-d, 203a-i, 204a-m, 205a-g, 206a-k, 207a-c,i,j,m-o, 208i,k, 212a-j, 213a-c, 214a-p, 215a-n, 216a,d-l, 217a-g, 218a-h, 219a-i, 220a-g, 221a-j, 222a,c-l, 223a-l, 224a-o, 225a-gx, 226a-p, 230a-g, 231a-i, 232a-j, 233a-f, 234a-f, 235a-n, 236a-h, 237b-t, 241a-f, 242a-h, 243a-h, 244a-i, 245a-j, 246a-j, 247a-o, 248a-h, 249a-m, 250g, 251a-d, 252a-f, 253d,g,i, 254a-j, 255a-i, 256a-h, 257a-h, 258a-h, 259a-o, 260a-i, 261a-g, 262a-g, 263a-g, 264a,b, 265a-i, 266a-m, 268d, 269a,b, 270a-j, 271a-h, 272a-g, 273a-g, 274a-l, 275a-h, 276a-d,g-j, 277a-d,g, 278a-f,h,i,k, 279a-f, 280a,b, 281a-j, 286a-h, 287a-f, 288a-f, 289a-l, 290a-z, 291a-n, 292a-k, 293a,j,k, 294a-h, 295c-m, 296a-d, 300b-f, 301a-h, 302a-n, 303a-m, 304a-k, 305a-k, 306a-l, 307a-m, 308a,d-g, 310d-h, 311a-f, 312a-l,n,o, 313a-m, 314a-i, 315a-n, 316a-k, 317a-h, 318a-d, 319a,b, 320a,b, 321a-i, 322a-j, 323a-g, 324a-s, 325a-i, 326a-d, 327a-f, 328a-d, 329a-c, 330a-g,k-n, 331a-l, 332a-l, 333a-j, 334d,i, 335f, 336a-g,j,k, 337a-r, 338a,b,d, 339b-d, 340d,l,m, 341a-s, 342a-f, 343a-c, 344a-g, 345a-f, 346a-g, 347a-f, 348a-c, 349a-d, 350a-h, 351a,b, 352a-c, 353a-d, 354a-c, 355a-d, 356a,b, 357a,b, 358a,b,d-i, 359a-g, 360a,b, 361a-d, 362a-p, obręb ewidencyjny Guciów działki nr 370, 371, 372, 385, 413, 414, obręb ewidencyjny Kosobudy Bór działka nr 32

7242,22

3

Obszar ochrony krajobrazowej

Oddziały – In, 28b,c, 75k,l, 771-r, 92Ba-c, 94c,r,x,y,dx, 135k,l, 148g,h, 182h,i, 183b,c,d, 186d-h,j,k,m-p,dx, 187a,d,i,k,l, 188i, 195d,x,bx, 199h, 207d,f, 215o,p, 216b,c, 222b, 237a, 276f, 277f,h, 278g,j, 293b-i,l-p, 295a,b, 312m, 358c, obręb ewidencyjny Kosobudy Bór działki nr 10, 47, grunty niebędące w użytkowaniu wieczystym Parku

211,39

Razem

8482,83

 

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Nazwę obszaru i jego lokalizację podano według numeracji oddziałów, działek ewidencyjnych. Podział na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami podano zgodnie z mapą gospodarczą Roztoczańskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Lublinie w skali 1 : 5 000, według stanu na dzień 01.01.2011 r. Mapy znajdują się w siedzibie Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Zwierzyniec.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH, ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH, ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Lp.

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogąca przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Obszar Parku, oddziały od 1 do 362

100 osób (liczba osób bezpośrednio realizujących zgłoszony temat badawczy)

2

Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne, Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, oddział 358c

360

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogąca przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Parku, oddział 187i,l

Do 150 osób zwiedzających jednocześnie, maksymalnie do 1500 osób dziennie

2

Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne, oddział 358c

360

3

Budynek dyrekcji Parku, oddział 182 h

120

4

Leśniczówka Obrocz, oddział 215o

12

5

Leśniczówka Kruglik, oddział 312m,n

12

6

Leśniczówka Kosobudy, oddział 77n,o,p,r

42

7

Leśniczówka Słupy, oddział 148g, h

12

8

Leśniczówka Bukowa Góra, oddział 188i,j

16

9

Osada Rybakówka, oddział 207 b,d,f

16

10

Guciów, oddział 237a,b

70

11

Kosobudy Bór, oddział 94r

15

12

Czarny Wygon, oddział 1n

15

13

Górecko Stare, oddział 326b

60

14

Pomnik powstańców styczniowych poległych pod Panasówką 3 września 1863 r., oddział 182a

100

15

Cmentarz wojenny żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Białym Słupie wraz z dojściem ścieżką od strony drogi Zwierzyniec-Józefów, oddział 216c

100

16

Pomnik „Żołnierzom Powstania Zamojskiego” w Szewni Dolnej, oddział 75i

150

17

Zabytkowy układ wodno-pałacowy w Zwierzyńcu, oddziały 186 r,y,dx,hx, 187a,d

1 000

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogąca przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Parking, Gajówka w Panasówce, przy ścieżce na Wzgórze Polak, oddział 348 b

120

2

Platforma i pomost dla osób niepełnosprawnych przy ścieżce do Stawów Echo, oddział 195 c, f, g

300

3

Obszar Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Parku, oddział 187 i, l

330

4

Punkt widokowy obok pomnika Dawidenki, oddziały 106a, 107b

130

5

Parking obok pomnika Powstania Zamojskiego, przy ścieżce historyczno-przyrodniczej do Wojdy, oddział 75 i

130

6

Punkt widokowy z platformą przy Rybakówce, oddział 206 a

300

7

Punkt recepcyjny Górecko Stare, oddział 326b

200

 

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogąca przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Staw „Echo”, oddział 195c,d,f,g,j,x,bx

3 500

2

Stadion „Sokoła”, oddział 186j, n, o, dx, fx

1 000

 

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Nazwę obszaru i jego lokalizację podano według numeracji oddziałów, działek ewidencyjnych. Podział na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami podano zgodnie z mapą gospodarczą Roztoczańskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Lublinie w skali 1 : 5 000, według stanu na dzień 01.01.2011 r. Mapy znajdują się w siedzibie Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Zwierzyniec.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »