| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Ustanawia się zadania ochronne dla Drawieńskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 2015–2016.
§ 2.
 Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia Ministra Środowiska
z dnia 13 stycznia (poz. 8)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zarastanie lądowych ekosystemów nieleśnych drzewami i krzewami oraz niepożądanymi gatunkami roślin zielnych, powodujące obniżenie różnorodności biologicznej

1. Systematyczne usuwanie roślin drzewiastych.

2. Wykaszanie roślinności zielnej.

3. Pielęgnacja i poprawa warunków siedliskowych gatunków cennych florystycznie

2

Zachwianie stanu równowagi populacji zwierząt

1. Tworzenie stref ostoi.

2. Wykonywanie ekspertyz dotyczących stanu zachowania poszczególnych gatunków.

3. Wdrażanie programów ochrony gatunków.

4. Prowadzenie monitoringu wybranych gatunków

3

Proces eutrofizacji ekosystemów wodnych prowadzący do niekorzystnych zmian jakościowych i ilościowych w populacjach poszczególnych gatunków ryb

1. Monitoring stanu czystości wód.

2. Tworzenie programów ochrony i wspomagania gatunków.

3. Połowy regulacyjne, kontrolne i pozyskanie tarlaków.

4. Zarybienia oraz regulacja zasad amatorskiego połowu ryb

4

Zanikanie śladów po obiektach dawnej kultury materialnej i niematerialnej

1. Eksponowanie śladów dawnej kultury materialnej (dawne cmentarze, osady, obiekty hydrotechniczne), oznakowanie ich w terenie za pomocą tablic.

2. Odtwarzanie elementów kultury niematerialnej (dawne nazwy, legendy, tradycja związana z dawnymi zawodami) w publikacjach i podczas zajęć edukacyjnych.

3. Odtwarzanie różnorodności biologicznej na obszarach dawnych osad leśnych przez tworzenie kolekcji starych drzew owocowych i roślin przydomowych, roślin z parku podworskiego oraz drzew i krzewów Puszczy Drawskiej.

4. Pielęgnacja starych, zabytkowych drzew

5

Nadmierne uszkadzanie odnowień naturalnych oraz upraw leśnych i młodników powodowane przez zwierzęta kopytne – jelenia (Cervus elaphus), sarnę (Capreolus capreolus) i dzika (Sus scrofa)

1. Zabezpieczanie drzewek przez:

1) smarowanie środkami zapachowo-smakowymi (repelentami),

2) grodzenie powierzchni,

3) pakułowanie drzewek.

2. Regulacja liczebności populacji zwierząt kopytnych w oparciu o dane z inwentaryzacji liczebności populacji oraz analizę uwarunkowań ekologicznych

6

1. Zagrożenie dla gatunków i siedlisk z uwagi na hałas powodowany przez turystów.

2. Zaśmiecanie rzeki Drawy wraz z terenem przyległym

1. Ograniczenie ruchu turystycznego na rzece Drawie w okresie letnim wraz z podejmowaniem działań edukacyjnych społeczeństwa.

2. Regulacja ruchu turystycznego.

3. Sprzątanie terenu

7

Wydeptywanie pokrywy glebowej wraz z szatą roślinną, uszkadzanie brzegów rzek i jezior przez pieszych

1. Wykonanie zabezpieczeń technicznych, polegających na naprawie kładek zabezpieczających przed wydeptywaniem, naprawie poręczy, schodków oraz pomostów wędkarskich.

2. Oznakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, miejsc postoju i biwakowania, przystani wodnych i miejsc rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami – przekazywanie informacji o treści edukacyjnej.

3. Budowa urządzeń zabezpieczających

8

1. Zniekształcenie ekosystemów leśnych z drzewostanami pochodzącymi z dawnych nasadzeń, w tym na gruntach porolnych.

2. Degeneracja siedlisk przez drzewostany iglaste nasadzone na siedlisku lasów liściastych

Przebudowa drzewostanów przez:

1) sadzenie gatunków zgodnych z siedliskiem,

2) regulacje struktury przestrzennej i gatunkowej drzewostanów

9

Niska liczebność niektórych gatunków ptaków

1. Wyznaczanie stref ochronnych.

2. Wywieszanie skrzynek lęgowych.

3. Ochrona i pozostawianie drzew z dziuplami i martwych

10

Niewłaściwy skład gatunkowy ryb w wodach Parku

Regulacja składu gatunkowego i struktury wiekowej populacji ryb przez:

1) odłowy regulacyjne,

2) zarybienia,

3) ochronę tarlisk i zimowisk

11

1. Zły stan populacji ryb łososiowatych.

2. Niewykorzystanie potencjalnych możliwości biotopu i tarlisk przez ryby łososiowate

1. Zarybianie, ochrona tarlisk, zimowisk, pozyskanie tarlaków.

2. Ograniczenia w udostępnieniu obszaru Parku do amatorskiego połowu ryb

12

Negatywny wpływ gatunków obcych i inwazyjnych na rodzime, dzikie populacje zwierząt i roślin

Monitoring i eliminacja obcych gatunków zwierząt i roślin

13

Zagrożenia ekosystemów w sąsiedztwie powalonych drzew na rzece Drawie w wyniku:

1) nadmiernej lokalnej koncentracji kajakowego ruchu turystycznego,

2) wzmożonego generowania uszkodzeń szaty roślinnej,

3) degradacji powierzchni gleb

1. Częściowe udrażnianie niektórych przeszkód w korycie rzeki (w głównych miejscach koncentracji ruchu turystycznego i przenoszenia kajaków wzdłuż brzegu rzeki) przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej szerokość udrożnienia nieprzekraczającej 2 m.

2. Konstruowanie naziemnych, przenośnych zabezpieczeń technicznych (kładek, pomostów, itp.) eliminujących nadmierne uszkodzenia szaty roślinnej i gleb

14

Obecność napowietrznych linii energetycznych stanowiących zagrożenie dla awifauny Parku

Działanie na rzecz sukcesywnego zastępowania napowietrznych linii energetycznych kablem podziemnym

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zagrożenie pożarami

1. Tworzenie pasów przeciwpożarowych.

2. Usuwanie martwych roślin z pasów przeciwpożarowych.

3. Utrzymanie sprawności punktów czerpania wody.

4. Zapewnienie przejezdności dróg pożarowych.

5. Zabezpieczenie miejsc wyznaczonych na ogniska

2

Osłabianie i obumieranie drzew, na skutek intensywnego żeru owadów

1. Wykładanie pułapek feromonowych na owady.

2. Kontrola liczebności, ocena stopnia zagrożenia, prognoza przebiegu zjawiska gradacji i ocena ewentualnej skali jej wpływu na ekosystem leśny.

3. Zwalczanie masowego pojawiania się owadów w przypadku potwierdzenia konieczności podejmowania działań technicznych.

4. Usuwanie drzew zasiedlonych przez owady w przypadku ryzyka gradacji przekraczającej naturalny opór środowiska z pozostawieniem w ekosystemie drzew martwych (posuszu jałowego)

3

Zagrożenie zwierząt w okresie zimowym

Dokarmianie w okresie śnieżnej i mroźnej zimy

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Dopływ zanieczyszczeń antropogenicznych i geogenicznych do Parku przez przepływające przez Park rzeki i inne cieki zlewni

Współdziałanie administracji Parku z organami administracji lokalnej i samorządami gmin w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Parku

2

Wzrastający ruch turystyczny na rzece Drawie

1. Zmiana organizacji spływów kajakowych na rzece Drawie – ekonomiczne, czasowe i ilościowe ograniczanie ruchu turystycznego.

2. Zorganizowanie Centrum Proekologicznego Zarządzania Ruchem Turystycznym

3

Niedrożna przepławka na Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie

Podjęcie działań zmierzających do polepszenia funkcjonowania przepławki

4

Zanikanie śladów po obiektach dawnej kultury

1. Współpraca z samorządami lokalnymi i nadleśnictwami w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

2. Działalność edukacyjna

5

1. Rozbieżność pomiędzy działaniami w zakresie udostępniania obszaru Parku a przyjętymi celami ochrony przyrody.

2. Brak akceptacji dla zakazów obowiązujących na obszarze Parku.

3. Niedostateczna wiedza o walorach przyrodniczych i kulturowych Parku oraz prowadzonych działaniach ochronnych

1. Udostępnianie informacji na temat wartości przyrodniczo-kulturowych Parku i regionu oraz potrzeb jego ochrony.

2. Prowadzenie bezpośredniej działalności edukacyjnej i wydawniczej.

3. Montaż edukacyjnych tablic informacyjnych.

4. Współpraca z podmiotami zainteresowanymi ochroną przyrody

6

Postępujące zanikanie regionalnych cech zabudowy

Propagowanie zapisów uwzględniających przeciwdziałania zanikaniu regionalnych cech zabudowy i kultury materialnej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

1. Eutrofizacja pochodzenia antropogenicznego wód rzeki Drawy.

2. Skażenie gleb na skutek nawożenia gnojowicą pól położonych w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Drawy przez Fermę Tuczu Trzody Chlewnej w Chomętowie

1. Monitoring jakości gleb i wód.

2. Starania administracyjne zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu funkcjonowania fermy na ekosystemy Parku

2

Negatywny wpływ gatunków obcych na rodzime, dzikie populacje zwierząt i roślin

Monitoring i eliminacja obcych gatunków roślin i zwierząt

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony ścisłej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych z pozostawieniem powierzchni gruntu oczyszczonego do warstwy mineralnej – zabieg wykonywany dwukrotnie w ciągu roku

2 km

Oddział – 143 j

2

1. Utrzymanie punktów czerpania wody dla celów przeciwpożarowych.

2. Naprawa i konserwacja pomostów na punktach czerpania wody.

3. Odnawianie oznakowań dojazdów pożarowych.

4. Utrzymanie przejezdności placów manewrowych, mijanek i dróg pożarowych do punktów czerpania wody

6 punktów

Obwody ochronne – Pustelnia, Knieja, Ostrowiec, Kamienna

3

Demontaż starych ogrodzeń z siatki

Według potrzeb

Oddziały – 71b, 72i, 74d

4

Kontrolne poszukiwanie owadów w ściółce na powierzchniach próbnych w obrębie stałych partii kontrolnych

8 kontroli na 4 partiach

Obwody ochronne – Pustelnia, Knieja

5

1. Ocena stanu ochrony siedlisk.

2. Monitorowanie stanu siedlisk oraz występowania i liczebności gatunków roślin, zwierząt i grzybów

Według potrzeb

Obszar ochrony ścisłej

 

B. W ekosystemach nieleśnych lądowych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1. Ocena stanu ochrony siedlisk.

2. Monitorowanie stanu siedlisk oraz występowania i liczebności gatunków roślin, zwierząt i grzybów

Według potrzeb

Obszar ochrony ścisłej

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Pozyskanie ichtiofauny, bezkręgowców wodnych oraz roślin (w tym gatunków chronionych) do kolekcji „Wody DPN”

Według potrzeb

Obwód Ochronny Szuwary

2

1. Ocena stanu ochrony siedlisk.

2. Monitorowanie stanu siedlisk oraz występowania i liczebności gatunków roślin, zwierząt i grzybów

Według potrzeb

Obszar ochrony ścisłej

 

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Naprawa infrastruktury technicznej dróg

Według potrzeb

Drogi lokalne i oddziałowe w obwodach ochronnych – Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna

2

1. Utrzymanie ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych – naprawa, konserwacja i budowa infrastruktury.

2. Wykaszanie roślinności.

3. Utrzymanie drożności ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych przez usuwanie drzew lub ich części, z pozostawieniem drewna w ekosystemie

Według potrzeb

Odcinki ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych w obszarze ochrony ścisłej

3

Utrzymanie miejsca odbioru kajaków przez:

1) naprawę, konserwację i budowę infrastruktury technicznej,

2) wykaszanie roślinności,

3) usuwanie drzew lub ich części z pozostawieniem drewna w ekosystemie

Według potrzeb

Oddział 369j

4

Utrzymanie miejsca postoju

pojazdów przez:

1) naprawę, konserwację i budowę infrastruktury technicznej,

2) wykaszanie roślinności,

3) usuwanie drzew lub ich części z pozostawieniem drewna w ekosystemie

Według potrzeb

Oddział 84a

5

Utrzymanie limnigrafów oraz łat wodowskazowych w celu wykonywania pomiarów poziomu wód powierzchniowych

Według potrzeb

Obszar ochrony ścisłej

6

Odtworzenie obelisku upamiętniającego ofiary I wojny światowej

1 obiekt

Oddział 122c

7

Pozyskanie zrazów drzew owocowych do szczepienia i do zabiegów in vitro

Według potrzeb

Obszar ochrony ścisłej

8

Utrzymanie i obsługa rejestratorów ruchu na szlakach turystycznych

Według potrzeb

Obszar ochrony ścisłej

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Ocena stanu ochrony siedlisk.

2. Monitorowanie stanu siedlisk oraz występowania i liczebności gatunków roślin, zwierząt i grzybów

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

2

1. Monitoring czynników biotycznych występujących w ekosystemach leśnych.

2. Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha)

50 sztuk

Drzewostany sosnowe w obwodach ochronnych – Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna

3

Kontrola rozwoju owadów w celu określenia skali potencjalnych zagrożeń dla drzewostanów

Według potrzeb

Obwody ochronne – Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna

4

Kontrolne poszukiwanie owadów w ściółce na powierzchniach próbnych w obrębie stałych partii kontrolnych

174 kontroli na 87 partiach

 

5

Ewentualne ograniczanie rozwoju owadów, które mogą potencjalnie powodować grupowe i powierzchniowe wydzielanie się posuszu przez wycinanie zasiedlonych drzew – po wykonaniu niezbędnej w tym względzie analizy uwarunkowań ekologicznych i ocenie intensywności zjawiska gradacji. Zabieg może dotyczyć następujących gatunków owadów:

1) cetyniec większy (Tomicus piniperda),

2) cetyniec mniejszy (T. minor),

3) kornik sześciozębny (Ips sexdentatus),

4) kornik ostrozębny (I. acuminatus),

5) smolik drągowinowiec (Pissodes piniphilus),

6) smolik sosnowiec (P. pini),

7) rytownik dwuzębny (Pityogenes bidentatus),

8) przypłaszczek granatek (Phaenops cyanea)

Według potrzeb

 

6

Budowa nowych ogrodzeń z siatki w ekosystemach przeznaczonych do przebudowy w celu ochrony młodego pokolenia lasu przed zniszczeniem przez zwierzęta kopytne – jelenia (Cervus elaphus), sarnę (Capreolus capreolus) i dzika (Sus scrofa)

Do 125 m

Oddział 128c

7

Naprawa istniejących ogrodzeń z siatki w celu ochrony młodego pokolenia lasu przed zniszczeniem przez zwierzęta kopytne – jelenia (Cervus elaphus), sarnę (Capreolus capreolus) i dzika (Sus scrofa)

Według potrzeb

Obwody ochronne – Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna

8

Demontaż starych ogrodzeń z siatki

Według potrzeb

Oddziały – 16m, 22a, 25g, 34d, 47j, 51c, h, 52f, 66h, 69o, 82a, 83i, 89b, 91a, f, 96a, 97b, 98b, 99h, 103f, 104c, 120g, 128c, 131h, 133a, 135b, 192f, 207h, 219n, 234h, 244c, 260d, 269c, 270a, 271d, 292f, 309f, 310p, 318n

9

Ochrona upraw leśnych przez pakułowanie drzewek w celu ochrony przed zgryzaniem przez jeleniowate (Cervidae) – jelenia (Cervus elaphus) i sarnę (Capreolus capreolus)

Do 6,10 ha

Oddział 66b

10

Zabezpieczanie upraw leśnych środkami zapachowymi (repelentami) przed jeleniowatymi

Do 158,10 ha

Oddziały – 129i, 131a, 134b, 155b, 157c, d, 168a, 169a, d, 177g, 179b, c, g, 201b, 202f, 203d, 289a, b, j, 310j, 311f

11

Regulacja liczebności (redukcja) populacji zwierząt kopytnych – jelenia (Cervus elaphus), sarnę (Capreolus capreolus) i dzika (Sus scrofa), ze względu na szkody powodowane w ekosystemach leśnych, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.)

Zakładany poziom regulacji w odniesieniu do poszczególnych gatunków zwierząt kopytnych:

1) jeleń (Cereus elaphus) (łanie i cielęta) o 96 sztuk,

2) sarna (Capreolus capreolus) (kozy i koźlęta) o 24 sztuki,

3) dzik (Sus scrofa) (warchlaki, przelatki, wycinki, odyńce, lochy) o 108 sztuk

Obwody ochronne – Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna (w miejscach koncentracji szkód)

12

Ewentualne likwidowanie skutków nagłych zjawisk atmosferycznych (w szczególności usuwanie wiatrołomów, wywrotów, śniegołomów) w przypadku zdarzeń o charakterze klęskowym (wielkopowierzchniowym) wraz z pozostawieniem części biomasy drzew do naturalnego rozkładu

Według potrzeb

Obwody ochronne – Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna

13

Pielęgnowanie upraw leśnych, przez usuwanie drzew chorych i uszkodzonych, regulację zagęszczenia i składu gatunkowego (zabieg o charakterze czyszczeń wczesnych)

0,50 ha

Oddziały – 107a, b

14

Pielęgnowanie młodników przez usuwanie drzew chorych, uszkodzonych, regulację zagęszczenia (zabieg o charakterze czyszczeń późnych)

19,76 ha

Oddziały – 16h, 42a, 44d, 47i, j, 118d, 131h, 202c, 266m, 267c, g, 303d, 304b, 309f

15

Regulacja składu gatunkowego, zagęszczenia drzew oraz stabilizacja drzewostanu przez wykonanie cięć pielęgnacyjnych z pozostawieniem w drzewostanie drzew obumarłych zwiększających zasoby martwego drewna w ekosystemie (zabieg o charakterze trzebieży w młodszych klasach wieku)

95,77 ha

Oddziały – 5j, 12a,18c, f, r, 24m, 52a, 91a, 118d, 120d, 209a, 224g, 261a, g, 263c, l, 289d, h, k, 298f, g, 299g, 307h, i, 310p, 321b, c, 381b, 389a, b

16

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach przez wykonanie cięć pielęgnacyjnych z pozostawieniem w drzewostanie drzew obumarłych, drzew z dziuplami i zamierających zwiększających zasoby martwego drewna w ekosystemie oraz drzew dogodnych do potencjalnego powstawania dziupli (zabieg o charakterze trzebieży w starszych klasach wieku)

344,70 ha

Oddziały – 4b, m, n, o, p, 5h, i, 8a, g, 10a, b, d, g, 13f, i, 18d, y, 24c, j, 45c, 46a, c, 51h, 52f, 99h,160b, 183f, 193a, 200f, 201i, 211a, b, 223j, 224b, d, 229b, 239a, b, 240a, b, c, 249d, 261f, h, 262h, 263b, k, 284c, d, 285a, b, 286h, g, 289a, b, j, 298d, 307j, 333l, m, 334l, 348f, 373a, c, 374f, 379c, 388c, 389f, l

17

Uzupełnianie gatunkami liściastymi w podsadzeniach i odnowieniach – poprawki

Według potrzeb

Obwody ochronne – Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna

18

Pielęgnacja upraw przez wykaszanie roślinności zielnej i krzewów

Do 21,25 ha

Oddziały – 51d, 72b, c, 91c, 97d, f, 98b, 99f , 124f, 128c, 227c, 324d, 325a

19

Motyczenie pokrywy glebowej wokół sadzonek

Do 5 tysięcy sztuk

Oddziały – 124f, 128c

20

Uproduktywnienie gruntów po byłej szkółce leśnej przez rozrzucenie kompostu wytworzonego z biomasy zgromadzonej w trakcie wykaszania ekosystemów nieleśnych Parku

Według potrzeb

Oddziały – 124f, 128c

21

1. Oczyszczanie pasów przeciwpożarowych z martwych drzew, leżących gałęzi i nieokrzesanych ściętych lub powalonych drzew oraz obcinanie i usuwanie gałęzi drzew i krzewów wyrastających na obszar pasów.

Do 32,31 ha

Obwody ochronne – Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna

2. Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych (wzdłuż dróg publicznych) z pozostawieniem powierzchni gruntu oczyszczonego do warstwy mineralnej – zabieg wykonywany dwukrotnie w ciągu roku

Do 93,64 km

22

1. Utrzymanie punktów czerpania wody dla celów przeciwpożarowych.

2. Naprawa i konserwacja pomostów na punktach czerpania wody.

3. Odnawianie oznakowań dojazdów pożarowych.

4. Utrzymanie przejezdności placów manewrowych, mijanek i dróg pożarowych do punktów czerpania wody

8 punktów

Obwody ochronne – Sitno, Pustelnia, Dębina, Ostrowiec, Kamienna

 

B. W ekosystemach nieleśnych lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Ręczne lub mechaniczne wykaszanie roślinności, wycinanie pojedynczych drzew i krzewów wraz z uprzątnięciem pokosu, wiosenne zabiegi pielęgnacyjne.

2. Określenie sposobu wykonania zabiegów w oparciu o ekspertyzy uwzględniające uwarunkowania przyrodnicze

Do 292,29 ha

Oddziały – 12d, l, 13b,c, 19a, b, 20a, 21b, 31i, 40i, 49f,k, 51f, 52d, 53h, 56b,c, 78c, 99j, 103g, h, 110c, 127a, 137Af, 141Aa, b, 142Aa, c, 143i, 144b, 145b, 200g, 213k, 219k, 226h, 228k, 230f, 232d, 312k, p, 318d,f,g,l, 353f, 360d, 369f, 385n, 386k, 392b, 393o,p, 394c, f, h, k, 397g, 398l, n, 401c, 402m, n, 403b, c, k, 404c, d, g, l, m

2

Regulacja liczebności (redukcja) populacji zwierząt kopytnych – jelenia (Cervus elaphus), sarny (Capreolus capreolus) i dzika (Sus scrofa), ze względu na szkody powodowane w ekosystemach leśnych, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

Zakładany poziom regulacji w odniesieniu do poszczególnych gatunków zwierząt kopytnych:

1) jeleń (Cervus elaphus) (łanie i cielęta) o 64 sztuki,

2) sarna (Capreolus capreolus) (kozy i koźlęta) o 16 sztuk,

3) dzik (Sus scrofa) (warchlaki, przelatki, wycinki, odyńce, lochy) o 72 sztuki

Obwody ochronne – Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna (w miejscach koncentracji szkód)

3

Uprawa roli, łąk i pastwisk na podstawie umów zawartych z dzierżawcami

275,92 ha

Oddziały – 110Ao, p, r, t, w, 112b, 114a, c 118c, 120a, b, c, 121a, k, p, o, 125c, f, g, h, i, 126b, 142a, 148d, 149r, 154h, 163b, c, d, f, 219j

4

1. Ocena stanu ochrony siedlisk.

2. Monitorowanie stanu siedlisk oraz występowania i liczebności gatunków roślin, zwierząt i grzybów

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Zarybienie smoltami łososia (Salmo salar)

Ilość sztuk według zaleceń Zespołu do

Rzeka Drawa

2

Zarybienie narybkiem łososia (Salmo salar)

Spraw Zarybiania (organu opiniodawczo-doradczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Rzeka Płociczna

3

Zarybienie narybkiem pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario)

130 000 sztuk

Rzeki Drawa i Płociczna

4

Zarybienie narybkiem certy (Vimba vimba) (forma stacjonarna)

40 000 sztuk

Jezioro Ostrowieckie

5

Pozyskanie tarlaków certy (Vimba vimba) lub materiału rozrodczego od nich (ikra i mlecz)

Do 30 sztuk

Jezioro Ostrowieckie

6

Pozyskanie tarlaków/selektów pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) w celu uzupełnienia stada tarłowego

Do 50 sztuk

Rzeki Drawa i Płociczna

7

Pozyskanie tarlaków/selektów brzany (Barbus barbus) w celu uzupełnienia stada tarłowego

Do 20 sztuk

 

8

Zarybienie narybkiem lipienia (Thymallus thymallus)

30 000 sztuk

 

9

Połowy tarlaków/selektów lipienia (Thymallus thymallus) w celu stworzenia stada tarłowego

Do 40 sztuk

 

10

Zarybienie narybkiem brzany (Barbus barbus)

8 000 sztuk

 

11

Zarybienie jesiotrem ostronosym (Acipenser oxyrinchus)

Stadium i ilość sztuk według zaleceń Zespołu do Spraw Zarybiania (organu opiniodawczo-doradczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Rzeka Drawa

12

Zarybienie podchowanym narybkiem węgorza europejskiego (Anguilla anguilla)

7 000 sztuk, zgodnie z „Planem zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce”

Jeziora – Sitno, Jamno, Płociczno, Ostrowieckie

13

Połowy regulacyjne ryb karpiowatych wraz z towarzyszącym im przyłowem ryb drapieżnych:

W ilości łącznej do:

Jeziora Ostrowieckie i Sitno

1) karpiowatych (Cyprinidae),

1) 14 000 kg,

2) węgorza europejskiego (Anguilla anguilla) (przyłów),

2) 50 kg,

3) okonia (Perca fluviatilis) (przyłów),

3) 650 kg,

4) szczupaka (Esox lucius) (przyłów)

4) 260 kg

14

1. Ocena stanu ochrony siedlisk.

2. Monitorowanie siedlisk oraz występowania i liczebności gatunków flory, fauny i grzybów

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

15

Pozyskanie ichtiofauny, bezkręgowców wodnych oraz roślin (w tym gatunków chronionych) do kolekcji „Wody DPN”

Według potrzeb

Obwód Ochronny Szuwary

 

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Utrzymanie i naprawa infrastruktury technicznej.

2. Budowa nowej infrastruktury technicznej.

3. Naprawa i konserwacja pomostów.

4. Utrzymanie przejezdności dróg.

5. Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

2

Wyeksponowanie miejsc historycznych przez:

1) wykaszanie roślinności,

2) usunięcie pojedynczych drzew i krzewów,

3) konserwację starych drzew

10 obiektów

Oddziały – 16i, 17f, 52g, 123c, d, f, g, h, i, z, 128j, 292i, 303g, 312g, 318b, d, f, g, j, l, 394a

3

Adaptacja parku podworskiego w Barnimiu do celów edukacyjnych

1 obiekt

Oddziały – 123c, d, f, g, h, i, z,

4

Pielęgnacja sadów przez:

1) wykaszanie roślinności,

2) usunięcie pojedynczych drzew i krzewów,

3) pielenie,

4) odsłanianie starych drzew owocowych

Według potrzeb

Oddziały – 112b, 137Aa,

5

Pozyskanie zrazów drzew owocowych do szczepienia i zabiegów in vitro

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

6

Utrzymanie bazy sprzętu przeciwpożarowego dla celów gaśniczych

2 obiekty

Obwody ochronne Sitno, Pustelnia – leśniczówki

7

Rozbiórka uszkodzonych urządzeń obserwacyjnych

Według potrzeb

Obwody ochronne – Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna

8

Utrzymanie piezometrów w celu wykonywania pomiarów poziomu wód gruntowych

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

9

Utrzymanie limnigrafów oraz łat wodowskazowych w celu wykonywania pomiarów poziomu wód powierzchniowych

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

10

Utrzymanie i obsługa czujników rejestratorów ruchu na szlakach turystycznych oraz na rzece Drawie

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

11

Utrzymanie miejsc biwakowania, przez:

1) naprawę, konserwację i budowę infrastruktury turystycznej,

2) wykaszanie roślinności,

3) usuwanie drzew lub ich części,

4) sadzenie roślinności

Według potrzeb

Oddziały – 132d, 144p, 327g,

329a

12

Utrzymanie miejsc postoju pojazdów przez:

1) naprawę, konserwację i budowę infrastruktury turystycznej,

2) wykaszanie roślinności,

3) usuwanie drzew lub ich części

Według potrzeb

Oddziały – 15g, 42g, 318g, 355d

13

Utrzymanie miejsca postoju dla kajakarzy przez:

1) naprawę, konserwację i budowę infrastruktury turystycznej,

2) wykaszanie roślinności,

3) usuwanie drzew lub ich części

Według potrzeb

Oddział 142k

14

Utrzymanie miejsca odbioru kajaków przez:

1) naprawę, konserwację i budowę infrastruktury turystycznej,

2) wykaszanie roślinności,

3) usuwanie drzew lub ich części

Według potrzeb

Oddział 146o

15

1. Utrzymanie ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych.

2. Naprawa, konserwacja i budowa infrastruktury turystycznej.

3. Wykaszanie roślinności.

4. Utrzymanie drożności przez usuwanie drzew lub ich części z obszaru ścieżek i szlaków, z częściowym zagospodarowaniem biomasy

Według potrzeb

Odcinki ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych w obszarze ochrony czynnej

16

Naprawa, konserwacja i budowa tablic dydaktycznych poza ścieżkami dydaktycznymi i szlakami turystycznymi

Według potrzeb

Obwody ochronne – Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna

17

Utworzenie ptasiej ścieżki przyrodniczej

1 obiekt

Obwody ochronne – Pustelnia, Ostrowiec 284, 306, 321

18

Utworzenie miejsca postoju pojazdów

1 obiekt

Obwód ochronny Knieja – Oddział 312g

19

Częściowe udrażnianie niektórych przeszkód w postaci powalonych drzew na rzece Drawie w głównych miejscach koncentracji ruchu turystycznego i przenoszenia kajaków wzdłuż brzegu (zabieg wykonywany z pozostawieniem rumoszu drzewnego w korycie rzeki)

Według potrzeb

Rzeka Drawa w obszarze Parku

20

Rozpoczęcie przygotowania inwestycji „Centrum edukacji przyrodniczej DPN z zapleczem administracyjnym Parku”

1 obiekt

Obwód Ochronny Knieja

 

III. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

1. Ocena stanu ochrony siedlisk.

2. Monitorowanie stanu siedlisk oraz występowania i liczebności gatunków roślin zwierząt i grzybów

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

2

1. Utrzymanie punktów czerpania wody dla celów przeciwpożarowych.

2. Naprawa i konserwacja pomostów na punktach czerpania wody.

3. Odnawianie oznakowań dojazdów pożarowych.

4. Utrzymanie przejezdności placów manewrowych, mijanek i dróg pożarowych do punktów czerpania wody

3 punkty

Obwód Ochronny Knieja

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Uprawa roli, łąk i pastwisk zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki rolnej

0,22 ha

Oddział 163a

2

1. Ocena stanu ochrony siedlisk.

2. Monitorowanie stanu siedlisk oraz występowania i liczebności gatunków roślin, zwierząt i grzybów

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

 

C. Inne według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wyeksponowanie miejsc historycznych przez:

1) wykaszanie roślinności zielnej,

2) usunięcie pojedynczych drzew lub krzewów,

3) konserwację starych drzew,

4) wprowadzenie roślin ogrodowych nawiązujących do lokalnej tradycji ogrodniczej w obrębie budynku Stacji Terenowej

1 obiekt

Oddziały – 318h, i, m

2

Adaptacja dawnego budynku mieszkalnego na Centrum Proekologicznego Zarządzania Ruchem Turystycznym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

1 obiekt

Oddziały – 110Aa, b

3

Utrzymanie miejsca postoju pojazdów przez:

1) naprawę, konserwację i budowę infrastruktury turystycznej,

2) wykaszanie roślinności,

3) usuwanie drzew lub ich części

Według potrzeb

Oddział 87l

4

Utrzymanie miejsc biwakowania przez:

1) naprawę, konserwację i budowę infrastruktury turystycznej,

2) wykaszanie roślinności,

3) usuwanie drzew lub ich części,

4) sadzenie roślinności

Według potrzeb

Oddziały – 112d, f, 144r, 213g,

393l

5

Utrzymanie i remonty Punktów Informacji Turystycznej

Według potrzeb

Oddziały – 110Ab, 368i

6

1. Utrzymanie ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych.

2. Naprawa, konserwacja i budowa infrastruktury turystycznej.

3. Wykaszanie roślinności.

4. Utrzymanie drożności przez usuwanie drzew lub ich części z obszaru ścieżek i szlaków, z częściowym zagospodarowaniem biomasy

Według potrzeb

Ścieżki dydaktyczne i szlaki turystyczne w obszarze ochrony krajobrazowej

7

Prowadzenie prac porządkowych na powierzchni edukacyjnej na ścieżce dydaktycznej „Petrografia terenów nad Drawą” przez odchwaszczanie mechaniczne, pielenie i koszenie

1 obiekt

Oddział 112d

8

Naprawa, konserwacja i budowa tablic dydaktycznych poza ścieżkami dydaktycznymi i szlakami turystycznymi

Według potrzeb

Obwody ochronne – Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna

9

Utrzymanie miejsca postoju dla kajakarzy przez:

1) naprawę, konserwację i budowę infrastruktury turystycznej,

2) wykaszanie roślinności,

3) usuwanie drzew lub ich części

Według potrzeb

Oddział 122a

10

Utrzymanie miejsca odbioru kajaków przez:

1) naprawę, konserwację i budowę infrastruktury turystycznej,

2) wykaszanie roślinności,

3) usuwanie drzew lub ich części

Według potrzeb

Oddział 144y

11

Utworzenie miejsca postoju pojazdów

1 obiekt

Obwód ochronny Knieja – Oddział 144a

12

1. Utrzymanie i naprawa infrastruktury technicznej.

2. Budowa nowej infrastruktury technicznej.

3. Naprawa i konserwacja pomostów.

4. Utrzymanie przejezdności dróg.

5. Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego

Według potrzeb

Obwody ochronne – Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna, Szuwary

13

Utrzymanie terenu przy obiektach Parku – wykaszanie, wycinanie, przycinanie, sadzenie roślinności

Według potrzeb

Obwody ochronne – Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna

14

Rozpoczęcie przygotowania inwestycji „Muzeum Puszczy Drawskiej”

1 obiekt

Oddział 318m

15

Utrzymanie baz sprzętu przeciwpożarowego dla celów gaśniczych

5 obiektów

1. Siedziba Dyrekcji Parku.

2. Obwody ochronne Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna – leśniczówki

16

Utrzymanie i obsługa czujników rejestratorów ruchu na szlakach turystycznych

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

17

Pozyskanie zrazów drzew owocowych do szczepienia i zabiegów in vitro

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą i pododdziały oznaczone małą literą podano zgodnie z mapą ewidencyjną Drawieńskiego Parku Narodowego, skala 1:10 000, według stanu na dzień 01.01.2012. Mapa znajduje się w siedzibie Dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego w miejscowości Drawno.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin na obszarach ochrony czynnej

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Storczykowate (Orchidaceae)

Wykaszanie łąk storczykowych i usuwanie krzewów z powierzchni cennych pod względem florystycznym

1. Ręczne lub mechaniczne wykaszanie łąk po wydaniu nasion przez storczyki.

2. Usunięcie biomasy stosownie do zaleceń ekspertyz oraz w dostosowaniu do warunków przyrodniczych

2

Lipiennik Loesela (Liparis loeseli)

Ochrona stanowiska przez:

1) usuwanie odrośli olszy czarnej (Alnus glutinosa) na torfowisku,

2) monitoring warunków wodnych

1. Usuwanie odrośli olszy czarnej na torfowisku oraz roślinności zielnej z otoczenia stanowisk lipiennika Loesela (Liparis loeseli).

2. Umożliwienie dopływu wód zasobnych w węglan wapnia.

3. Monitoring stanu populacji oraz siedliska występowania gatunku

3

Włosieniczniki (Batrachium sp.)

Ochrona stanowiska włosieniczników o właściwym stanie ochrony przez:

1) zabezpieczenie przeciwerozyjne,

2) budowę zapór

1. Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarpy nasypu drogi.

2. Budowa dwóch bocznych zapór równoległych do rzeki Suchej będącej dopływem rzeki Drawy

4

Gatunki roślin występujące na obszarze Parku

Utrzymanie zbiorów zielnikowych

Zbiór roślin, suszenie, przechowywanie, techniczne zabezpieczanie zbioru zielnikowego Parku

5

Stare odmiany drzew owocowych, parków podworskich i roślin z terenów starych osad

Odtwarzanie różnorodności biologicznej dawnych osad leśnych, parków podworskich i sadów

1. Pozyskiwanie zrazów z drzew owocowych.

2. Wykaszanie sadów i usuwanie nalotów drzew i krzewów.

3. Zabiegi in vitro mające na celu rozmnożenie starych odmian drzew owocowych.

4. Konserwacja starych drzew w alejach.

5. Utworzenie kolekcji roślin ogrodowych nawiązujących do lokalnej tradycji ogrodniczej

 

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków zwierząt na obszarach ochrony czynnej

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Sikory (Paridae).

2. Kowaliki (Sittidae).

3. Pełzacze (Certhidae).

4. Dzięcioły (Picidae).

5. Drozdy (Turdidae).

6. Muchołówki (Muscicapidae).

7. Szpaki (Sturnidae).

8. Dudki (Upupidae).

9. Krukowate (Corvidae)

1. Uzupełnienie bazy pokarmowej (nasiona roślin).

2. Monitoring skuteczności zasiedlenia skrzynek lęgowych w ilości do 4 000 sztuk rocznie

1. Wykładanie karmy dla ptaków.

2. Wykonanie inwentaryzacji skrzynek lęgowych pod kątem ich zasiedlenia.

3. Oczyszczanie i naprawy uszkodzonych skrzynek lęgowych i ponowne ich zawieszenie

2

1. Kurowate (Phasianidae).

2. Kuropatwa (Perdix perdix).

3. Przepiórka (Coturnix coturnix)

1. Uzupełnianie bazy pokarmowej (nasiona roślin).

2. Udostępnianie miejsc żerowania na oziminach (grunty rolne Parku)

1. Wykładanie karmy dla ptaków.

2. Kruszenie warstwy lodu na oziminach w okresie zimowym.

3. Wystawianie budek ochronnych

3

Ptaki środowisk wodno-błotnych, kuraki polne i inne drobne zwierzęta

1. Zabezpieczenie drzew z dziuplami i istniejących budek lęgowych przed drapieżnictwem zwierząt lądowych, szczególnie obcego pochodzenia.

2. Ograniczanie liczebności obcych gatunków zwierząt wywierających negatywny wpływ na populacje rodzime.

3. Kontrola presji drapieżników żerujących przy brzegach jezior i rzek

1. Montowanie pod dziuplami i budkami lęgowymi, kołnierzy ochronnych.

2. Prowadzenie monitoringu i inwentaryzacji zwierząt obcego pochodzenia.

3. Wykonywanie odstrzału redukcyjnego jenota (Nyctereutes procyonoides).

4. Redukcja osobników napływowych przez zastosowanie pułapek żywołownych – norka amerykańska (Mustela vison) i szop pracz (Procyon lotor).

5. Rozstawianie i kontrola około 80 sztuk tratw pływających do liczenia tropów norki amerykańskiej (Mustela vison)

4

1. Jeleniowate (Cervidae).

2. Dziki (Sus scrofa).

3. Zając (Lepus europaeus)

Poprawa warunków bytowania

1. Wykładanie soli do lizawek.

2. Monitoring populacji

5

Bażantowate (Phasianidae)

Monitoring i inwentaryzacja liczebności lisa (Vulpes vulpes) oraz ewentualna regulacja liczebności jego populacji – według potrzeb

1. Prowadzenie monitoringu i inwentaryzacji liczebności osobników.

2. Wykonywanie odstrzału zwierząt chorych oraz odstrzału redukcyjnego w obszarze ochrony bażantowatych (Phasianidae).

3. Wykładanie szczepionki przeciwko wściekliźnie

6

Nietoperze (Chiroptera)

Realizacja programu ochrony gatunków ukierunkowana na zwiększanie ilości miejsc rozrodczych, zimowisk oraz dziennych schronień

1. Monitoring składu gatunkowego chiropterofauny.

2. Kontrola zasiedlenia skrzynek dla nietoperzy (Chiroptera).

3. Kontrola zasiedlenia miejsc do hibernacji.

4. Utrzymanie miejsc wykorzystywanych do hibernacji przez konserwację schronień oraz zapewnienie właściwych warunków mikroklimatycznych w schronieniach.

5. Oczyszczanie i naprawy skrzynek dla nietoperzy

7

1. Łosoś (Salmo salar).

2. Pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario).

3. Lipień (Thymallus thymallus).

4. Brzana (Barbus barbus).

5. Jesiotr (Acipenser oxyrinchus).

6. Certa (Vimba vimba).

7. Węgorz europejski (Anguilla anguilla)

1. Odłowy kontrolne.

2. Zarybienia.

3. Pozyskanie tarlaków i selektów

Połowy przy użyciu rybackich narzędzi połowu i zarybienia

8

Pliszka górska (Motacilla cinerea)

Monitoring stanu populacji i skuteczności zasiedlenia skrzynek lęgowych

Montaż i utrzymanie 20 sztuk skrzynek lęgowych rozwieszonych pod mostami, ewentualnie na bocznych ścianach budowli i murów bezpośrednio przy rzekach – Drawie, Płocicznej, Cieszynce, Runicy na wysokości co najmniej 1 m nad wodą

9

Pozostałe gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową

Monitoring stanu populacji, w tym obrączkowanie wybranych gatunków ptaków

Zgodnie z zalecanymi metodykami badań monitoringowych

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia
(ha)2)

1

Ochrona ścisła

Oddziały – 1a, f-i, 2a, i-k, 3a, 4a, c-h, 5a, c, g, 6a-f, i, 7a-c, 29a-f, 49b-c, g-h, 62n-p, 67c, h, 68a-i, 69a, 71b-c, g-i, 72a, h-k, 74d, 75a-d, 76a-d, 77a-i, 78b, 84a-f, h, k, 85a, 122b-c, 123m, t, w, 124a, c-d, 127h, j-l, 128a, d, h-i, 129c-d, 130a-b, f, 131d, g, 132a-b, f, l, 133c-d, 134a, g, i, 135c-d, 136a-c, f-g, 137f-h, j, 138a, c-d, 141a-d, j-k, 142d, f-j, m, o-s, 143a-f, h, j-k, 144d-g, k-m, 145g-h, 146a-b, d, g-h, j, l, 147a-b, d, 148a-c, 149a-b, 182k-m, 183g-j, 185l-m, 191a, c-d, 192a, 201j-l, 202i, 203f-g, k-l, 204a-b, 213a-b, f, i, j, 214a-f, 215a-b, d-h, 216a-c, 227a, g-i, 233a-c, f-h, 234k, 242h, l, 243a-g, 244a, 245a-b, 246a-c, 247a-b, 256a-g, j, 257k, 259a-j, 260a-b, f-h, j-n, 261j-l, 268d, g-i, k, 269a, d-h, j, 273g, 274j, 279a, 280a-d, 283a-c, 284f, 291b-d, g, i, k-n, p, 292a-b, g-h, k-l, 294a-c, 295a-b, 298b-c, 299a-b, 300a-c, 301a-b, d, f, 304h, j, 312t, 313c-g, l-r, w-z, bx, 315d, i, 316a-f, 319c, h-i, k-m, 325h, l-m, 326d-h, j-k, 327a-f, 328a-d, i, 329b-g, 330a-b, 334f, j, 335c, f-g, 336i, 337j, 338a-b, d-f, 344c-d, k, 345a-f, 349c, 350b-d, 351a, f-g, 352b, f-g, 353a-b, g-m, 354c-d, 359i, o, 360a-c, f-i, 365a-c, 366a, d-g, 369b-c, j, l, 370a, 374c-d, 375a, 376f, 382d, 383a, c-f, 384a, c, g, i, l-m, 391b-f, i-k, 392j, 401b, f, 402a, d, h, 412, 413, 417, 419, 422j, 423b-c, 425b-f, 432a-d

1391,62

2

Ochrona czynna

Oddziały – 1b-d, 2b-h, 3b-g, 4b, 4i-p, 5b, d-f, h-k, 6g-h, 8-28, 29g-j, 30-48, 49a, d-f, i-m, 50-61, 62a-m, 63-66, 67a-b, d-g, 69b-p, 70a-h, 71a, d-f, 72b-g, 73, 74a-c, f-i, 78a, c-m, 79-83, 84g, i-j, l-m, 85b-f, 86, 87a-d, g, j-k, 88-110, 110Ak, m-y, 111, 112a-c, 113-121, 122d-f, 123a-l, n-s, x-z, 124b, f, 125-126, 127a-g, i, 128b-c, f-g, j-k, 129a-b, f-m, 130c-d, g-i, 131a-c, f, h-i, 132c-d, g-k, 133a-b, 134b-f, h, j, 135a-b, f-g, 136d, 137a-d, i, 137Aa-i, 138b, f, 139-140, 141f-i, 141Aa-b, 142a-c, k-l, n, t, 142Aa-c, 143g, i, 144b-c, h-j, n-p, 145a-f, i-j, 146c, f, i, k, m-r, 147c, f-j, 148d-o, 149c-r, 150-162, 163b-n, 164-176, 177-181, 182a-j, 183a-f, 184, 185a-k, 186190, 191b, f-g, 192b-g, 193-200, 201a-i, 202a-h, j, 203a-d, h-j, 205-212, 213c-d, h, k, 215c, 217-218, 219a-l, n, 220-226, 227b-f, 228-232, 233d, 234a-j, 235-241, 242a-f, i-k, m, 244b-c, 247c, 248-255, 256h-i, 257a-j, 258, 260c-d, i, 261a-i, 262-267, 268a-c, f, j, 269b-c, i, 270-272, 273a-f, 274a-i, k-l, 275-278, 279b-d, 280f, 281-282, 283d-g, 284a-d, 285-290, 291a, f, h, j, o, 292c-f, i-j, 293, 294d-h, 295c-l, 296-297, 298a, d-h, 299c-g, 301c, 302-303, 304a-g, i, k, 305-310, 311a-b, d-h, 312a-s, w, 313a, b, h-k, s-t, 314, 315a-c, f-h, 316g, 317, 318a-g, j-l, n-s, 319a-b, d-g, j, 320-324, 325a-g, i-k, 326a-c, i, l, 327g, 328f-h, 329a, 331-333, 334a-d, g-i, k-l, 335a-b, d, 336a-h, j-k, 337a-i, 338c, 339-343, 344a-b, f-j, 346-348, 349a-b, d-f, 350a, f-l, 351b-d, h-l, 352a,c-d, 353c-f, 354a-b, f-i, 355-358, 359a-h, j-n, p, 360d, 361-364, 366b-c, 367, 368a-h, 369a, d-i, k, m, 370b-k, 371-373, 374a-b, f, 375b-h, 376a-d, 377-381, 382a-c, f, 383b, g, 384b, d-f, h, j-k, n-p, 385a-n, p-s, 386-390, 391a, g-h, 392a-i, k-n, 393a-k, m-w, 394-400, 401a, c-d, g-k, 402b-c, f-g, i-n, 403, 404a-m, 405-411, 414-416, 418, 420-421, 422a-i, 423a, 424, 425a, 426, 427-431, 433-441 oraz fragment rzeki Płociczna stanowiący działki ewidencyjne 245, 234/1 i 444 w obrębie ewidencyjnym Przesieki

9609,27

3

Ochrona krajobrazowa

Oddziały – 87f, h-i, l, 112d-f, 122a, 144a, r-t, w-z, 163a, 213g, 219m, 219o, 242g, 311c, 313ax, 318h-i, m, 368i, 385o, 393l, 404n, 110Aa-j, l oraz znajdujące się w granicach Parku grunty niebędące w użytkowaniu wieczystym Parku, bez fragmentu rzeki Płociczna stanowiącego działki ewidencyjne 245, 234/1 i 444 w obrębie ewidencyjnym Przesieki

534,77

Razem

 

11 535,66

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą i pododdziały oznaczone małą literą podano zgodnie z mapą ewidencyjną Drawieńskiego Parku Narodowego, skala 1:10 000, według stanu na dzień 01.01.2012. Mapa znajduje się w siedzibie Dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego w miejscowości Drawno.

2) Stan według ewidencji gruntów na 31.12.2011 r.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane dla celów naukowych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie
w danym miejscu

Cały obszar Parku

Bez ograniczeń

 

II. Miejsca udostępniane dla celów edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących
jednocześnie przebywać
w danym miejscu

1

Ważne punkty widokowe przy szlakach turystycznych, obwody ochronne – Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna

Po 60

2

Sala edukacyjna w budynku dyrekcji Parku, oddział 110Ah

30

3

Sala edukacyjna w budynku Stacji Terenowej w Ostrowitem, oddział 318m

50

4

Budynek Przystani Drawnik, oddział 112f

60

5

Park podworski w Barnimiu, oddziały – 123c, d, f, g, h, i, z,

60

6

Sad starych odmian drzew owocowych, oddział 112b

60

7

Stary sad w Konotopiu, oddział 137Aa

60

8

Dawne cmentarze – Ostrowite, Springe, oddziały – 303g, 312g,

Po 60

 

III. Miejsca udostępniane dla celów turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących
jednocześnie przebywać
w danym miejscu

1

Miejsce biwakowania „Drawnik”, oddział 112d

50

2

Miejsce biwakowania „Barnimie”, oddział 132d

60

3

Miejsce biwakowania „Bogdanka”, oddział 144r, p

200

4

Miejsce biwakowania „Sitnica”, oddział 213g

80

5

Miejsce biwakowania „Pstrąg”, oddziały – 327g, 329a

200

6

Miejsce biwakowania „Kamienna”, oddział 393l

60

7

Miejsce postoju pojazdów „Jezioro Sitno”, oddział 15g

Bez ograniczeń

8

Miejsce postoju pojazdów „Drewniany Kamień”, oddział 42g

Bez ograniczeń

9

Miejsce postoju pojazdów „Ostrowiec”, oddział 318g

Bez ograniczeń

10

Miejsce postoju pojazdów „Jezioro Ostrowieckie”, oddział 355d

Bez ograniczeń

11

Miejsce postoju pojazdów „Rogoźnica”, oddział 87l

Bez ograniczeń

12

Miejsce postoju pojazdów „Pustelnia”, oddział 84a

Bez ograniczeń

13

Ekosystem rzeki Drawy w obszarze Parku – uprawianie turystyki wodnej, przy użyciu sprzętu pływającego o napędzie wiosłowym, oddziały – 427, 428, 429a-o, 430, 431

700

14

Ekosystem rzeki Korytnicy w granicach Parku – uprawianie turystyki wodnej, przy użyciu sprzętu pływającego o napędzie wiosłowym, oddział 429p

Bez ograniczeń

15

Punkt Informacji Turystycznej Przystań Wodna w Drawnie

 

16

Punkt Informacyjny w Głusku

 

17

Miejsca odbioru kajaków „Most Zatom”, „Most niskowodny”, „Korytnica”, oddziały – 144y, 146o, 369j

 

18

Miejsce postoju dla kajakarzy „Kładka Konotop”, oddział 142k

70

19

Miejsce postoju dla kajakarzy „Most Barnimie”, oddział 122a

1. 70.

2. Uroczystości kościelne oraz imprezy promocyjne i edukacyjne Parku – bez ograniczeń

20

Budynek Przystani Drawnik, oddział 112f

60

 

IV. Miejsca udostępniane dla celów rekreacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących
jednocześnie przebywać
w danym miejscu

1

Plaża nad jeziorem Ostrowieckim, oddział 355b

Bez ograniczeń

2

Budynek Przystani Drawnik, oddział 112f

60

 

V. Miejsca udostępniane dla celów amatorskiego połowu ryb

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących
jednocześnie przebywać
w danym miejscu

1

Pomosty przy jeziorze Sitno, oddziały – 14, 15

20

2

Pomosty przy jeziorze Ostrowieckim, oddziały – 93, 100, 108, 306, 321, 340, 355

50

3

Rzeka Drawa, oddziały – 427, 428, 429a-o, 430

20

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą i pododdziały oznaczone małą literą podano zgodnie z mapą ewidencyjną Drawieńskiego Parku Narodowego, skala 1:10 000, według stanu na dzień 01.01.2012. Mapa znajduje się w siedzibie Dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego w miejscowości Drawno.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »