| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2015 r.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin, zwierząt i grzybów, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia Ministra Środowiska
z dnia 19 stycznia 2015 r. (poz. 11)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Urbanizacja Parku prowadząca do degradacji walorów przyrodniczych i krajobrazowych

1. Kontynuacja działań zmierzających do opracowania planu ochrony przy udziale mieszkańców Parku i uzyskania dla niego społecznej akceptacji.

2. Działania na rzecz wprowadzenia do planu ochrony Parku oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województwa postanowień ograniczających zabudowę w wybranych miejscach Parku (w szczególności na obszarach położonych poza granicami skupionej zabudowy miejscowości) oraz postanowień gwarantujących ochronę walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych w gospodarowaniu przestrzenią i budownictwie na terenie Parku.

3. Prowadzenie uzgodnień w ramach postępowań w sprawie decyzji o warunkach zabudowy na terenie Parku.

4. Wykupy gruntów prywatnych znajdujących się na terenie Parku

2

Zmniejszanie się różnorodności biologicznej w nieleśnych ekosystemach lądowych

1. Powstrzymywanie na wybranych obszarach sukcesji zbiorowisk nieleśnych, przez usuwanie drzew i krzewów.

2. Wykaszanie roślinności dostosowane terminem i intensywnością do typu zbiorowisk roślinnych oraz biologicznych właściwości cennych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów.

3. Zachowanie lub poprawa różnorodności biologicznej właściwej dla danego typu ekosystemu, w szczególności przez zachowanie lub przywracanie siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów.

4. Utrzymanie gruntów uprawnych w kulturze rolnej.

5. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk.

6. Wykupy przyrodniczo cennych gruntów nieleśnych.

7. Aktywna ochrona stanowisk cennych gatunków i restytucja siedlisk, inwentaryzacja i eliminacja inwazyjnych gatunków obcych, zachowanie gospodarki ekstensywnej i tradycyjnych sposobów użytkowania gruntów rolnych.

8. Restytucja tradycyjnych ras zwierząt i odmian roślin uprawnych

3

Zmniejszanie się różnorodności biologicznej przez ekspansję obcych gatunków roślin i zwierząt

1. Eliminowanie obcych gatunków zagrażających gatunkom rodzimym.

2. Monitoring obcych gatunków obcych inwazyjnych.

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej rozpoznawania gatunków obcych i sposobów zapobiegania ich rozprzestrzenianiu.

4. Zachęcanie do uprawy i hodowli rodzimych gatunków roślin i zwierząt

4

Zanieczyszczenie powietrza i powierzchni gleby

1. Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych we współpracy z samorządem lokalnym.

2. Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów i rekultywacja terenu.

3. Termomodernizacja budynków stanowiących własność Parku oraz modernizacja systemów ich ogrzewania.

4. Wprowadzanie i popularyzacja technologii wykorzystania źródeł energii nieoddziałujących negatywnie na walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe Parku.

5. Monitoring jakości powietrza i gleby.

6. Prowadzenie działalności edukacyjnej

5

Zanieczyszczenie wód

Ograniczanie dopływu substancji biogennych i eliminowanie dopływu zanieczyszczonych wód, przez:

1) popieranie i propagowanie systemu rozbudowy oczyszczania ścieków i kanalizacji wsi, a także oczyszczania ścieków burzowych,

2) ograniczanie zanieczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych odciekami z pryzm obornika – budowa płyt obornikowych,

3) usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych – odpadów,

4) utrzymanie i odtwarzanie trwałej pokrywy roślinnej w strefie brzegowej wód,

5) zachowanie nieużytków i innych gruntów z trwałą pokrywą roślinną w zlewniach dopływów jezior i w zlewniach bezpośrednich jezior,

6) propagowanie ograniczania stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w zlewniach bezpośrednich jezior,

7) wykupy gruntów położonych w zlewniach bezpośrednich jezior i rzek,

8) prowadzenie badań naukowych i monitoringu jakości wód,

9) ograniczanie skutków eutrofizacji jezior przez sterowanie strukturą i liczebnością zespołów ryb,

10) zachęcanie rolników z terenu Parku i otuliny do uczestnictwa w programach rolno-środowiskowych,

11) prowadzenie działalności edukacyjnej

6

Utrata stabilności zasobów wodnych

Utrzymanie właściwego poziomu (stanu) wód powierzchniowych i gruntowych, przez:

1) zapobieganie osuszania terenów podmokłych i likwidacji drobnych zbiorników wodnych,

2) zapobieganie eksploatacji kopalin, wydobywaniu torfu i kopaniu stawów na torfowiskach i glebach organicznych,

3) ochrona małej retencji – wykonywanie zastawek, likwidacja rowów odwadniających, odtwarzanie śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych,

4) utrzymanie naturalnego ustroju wodnego cieków,

5) prowadzenie monitoringu hydrologicznego

7

Zmniejszanie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych

1. Zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego zbiorowiska leśnego, w szczególności przez zachowanie lub przywracanie siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów.

2. Zwiększanie zasobów rozkładającego się drewna, przez pozostawienie zamierających i martwych drzew, w tym drzew iglastych o ponadprzeciętnych rozmiarach

8

1. Niezgodność składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów z naturalnym zbiorowiskiem leśnym.

2. Obniżenie naturalnej odporności ekosystemów leśnych na działanie czynników biotycznych i abiotycznych

Przywracanie składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów zgodnej z naturalnym zbiorowiskiem leśnym, przez:

1) cięcia regulujące strukturę przestrzenną, gatunkową i wiekową (cięcia pielęgnacyjno-hodowlane i ochronne),

2) dolesianie wybranych luk i przerzedzeń, poprawki i uzupełnienia gatunkami zgodnymi z naturalnym zbiorowiskiem leśnym,

3) porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia,

4) pielęgnację upraw,

5) umożliwienie przebiegu naturalnych procesów prowadzących do unaturalnienia składu gatunkowego zbiorowisk leśnych i do naturalnego rozwoju ich struktury przestrzennej,

6) inicjowanie odnowień naturalnych,

7) prowadzenie działań renaturalizacyjnych, w szczególności siedlisk i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty

9

Zagrożenie trwałości drzewostanów przez nadmiernie rozmnażające się owady i grzyby

Ograniczanie nadmiernie rozmnażających się owadów i grzybów, przez:

1) prognozowanie występowania owadów,

2) wykładanie pułapek,

3) wyszukiwanie i usuwanie części drzew zasiedlonych przez kambiofagi i opanowanych przez hubę korzeniową,

4) usuwanie części drzew iglastych przewróconych lub złamanych w wyniku działania czynników abiotycznych,

5) terminowe korowanie drewna zasiedlonego przez kambiofagi,

6) mechaniczne rozdrabnianie pozostałości niektórych drzew, które mogą być bazą rozmnożeniową dla kambiofagów, z pozostawieniem zrębków na powierzchni

10

Nadmierne uszkodzenia w lasach i uprawach rolnych powodowane przez ssaki roślinożerne

Zabezpieczanie drzewostanów i upraw rolnych przez:

1) regulację liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej jelenia (Cervus elaphus), sarny (Capreolus capreolus) i dzika (Sus scrofa),

2) zabezpieczanie upraw leśnych przed zgryzaniem i spałowaniem,

3) zwiększenie bazy żerowej przez uprawę poletek z uprawami rolnymi,

4) okresowe obserwacje szkód w drzewostanach i uprawach rolnych

11

Pożary

1. Prowadzenie dyżurów przeciwpożarowych.

2. Utrzymanie wyznaczonych dróg w stanie przejezdności.

3. Stała kontrola terenu w okresie zagrożenia pożarowego.

4. Gaszenie pożarów.

5. Konserwacja punktów czerpania wody.

6. Usuwanie materiałów łatwopalnych z terenów zagrożonych.

7. Remont i wymiana tablic informacyjnych o zagrożeniach pożarowych

12

Zmniejszanie się różnorodności biologicznej w nieleśnych ekosystemach lądowych

1. Powstrzymywanie na wybranych obszarach sukcesji zbiorowisk nieleśnych przez usuwanie drzew i krzewów.

2. Wykaszanie roślinności dostosowane terminem i intensywnością do typu zbiorowisk roślinnych oraz biologicznych właściwości popieranych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów.

3. Zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego typu ekosystemu, w szczególności przez zachowanie lub przywracanie siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów, a w razie potrzeby, przez wprowadzanie tych gatunków.

4. Utrzymanie gruntów uprawnych w kulturze rolnej.

5. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk.

6. Wykup przyrodniczo cennych gruntów nieleśnych.

7. Aktywna ochrona stanowisk cennych gatunków i restytucja siedlisk, inwentaryzacja i eliminacja inwazyjnych gatunków obcych, zachowanie gospodarki ekstensywnej i tradycyjnych sposobów użytkowania gruntów rolnych.

8. Restytucja tradycyjnych ras zwierząt i odmian roślin uprawnych

13

1. Zaburzenia w strukturze troficznej ekosystemów wodnych i w składzie gatunkowym ichtiofauny.

2. Spadek różnorodności i zmiany struktury gatunkowej i liczebności ryb

Regulacja struktury gatunkowej i liczebności ryb przez:

1) zarybienia wybranych wód Parku wylęgiem i narybkiem gatunków zagrożonych wyginięciem oraz wykazujących niską liczebność,

2) restytucję gatunków, które wyginęły w wyniku antropopresji,

3) odłowy regulacyjne i kontrolne,

4) badania naukowe i monitoring zmian zachodzących w strukturze i liczebności zespołów ichtiofauny,

5) zwalczanie kłusownictwa rybackiego, dostosowanie zasad wędkowania do potrzeb ochrony ekosystemów wodnych,

6) pozyskanie ikry siei (Coregonus lavaretus), sielawy (Coregonus albula) i szczupaka (Esox lucius)oraz hodowlę wylęgu w warunkach kontrolowanych

14

Wzrastająca presja kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo)

1. Uwzględnianie wzrastającej presji kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo) przy ustalaniu wielkości odłowów regulacyjnych ryb.

2. Kompensacja presji na rybostan przez zarybienia.

3. Niedopuszczanie do zakładania kolonii lęgowych.

4. Monitoring liczebności kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo)

15

Pogarszanie się warunków sanitarnych i tlenowych w strefie trzcinowisk jezior

1. Zimowe koszenie części trzcinowisk.

2. Częściowe usuwanie skoszonej roślinności wynurzonej z wybranych akwenów

16

Zanikanie i przekształcanie siedlisk gatunków zwierząt

1. Zachowanie różnorodności, powierzchni i właściwego środowiska życia zwierząt.

2. Tworzenie siedlisk zastępczych.

3. Monitoring populacji zwierząt

17

Utrudnienia w przemieszczaniu się zwierząt przez drogi

1. Budowa bezkolizyjnych przejść dla zwierząt przez ciągi komunikacyjne.

2. Działania na rzecz ograniczenia prędkości jazdy na wybranych odcinkach dróg

18

Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ulegają zwierzęta

Okresowe przetrzymywanie i leczenie zwierząt wymagających opieki w celu umożliwienia im powrotu do naturalnego środowiska

19

Zużycie techniczne obiektów kultury materialnej

1. Konserwacja i rewaloryzacja obiektów będących własnością Parku.

2. Wspieranie ochrony zabytków stanowiących własność innych podmiotów niż Skarb Państwa, przez pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych.

3. Wykupy obiektów kultury materialnej

20

1. Nadmierna presja turystyczna i rekreacyjna.

2. Niekontrolowana penetracja terenu Parku przez ludzi

1. Wprowadzanie ograniczeń dotyczących miejsc, terminów i sposobów udostępnienia.

2. Egzekwowanie zakazu wstępu do stref wyłączonych z turystyki.

3. Budowa i utrzymanie urządzeń służących kanalizowaniu ruchu turystycznego, w szczególności oznakowań szlaków turystycznych.

4. Ustawianie barier w celu uniemożliwienia wjazdu pojazdów na drogi dla nich nieudostępnione.

5. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej

21

Przestępstwa i wykroczenia przeciwko przyrodzie i środowisku Parku

1. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń.

2. Prowadzenie powszechnej, wielokierunkowej i różnorodnej edukacji środowiskowej.

3. Rozwój polityki informacyjnej Parku oraz rozwijanie form komunikacji społecznej.

4. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.

5. Utrzymanie funkcjonowania obiektów służących edukacji przyrodniczej i kulturowej

22

Niewystarczający zakres inwentaryzacji zasobów, tworów i składników przyrody

Prowadzenie inwentaryzacji, badań naukowych i monitoringu

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zanieczyszczenie środowiska spowodowane intensyfikacją rolnictwa

1. Popularyzacja dobrej praktyki rolniczej i wdrażania programów rolno-środowiskowych.

2. Propagowanie ograniczania stosowania nawozów sztucznych i biocydów.

3. Działanie na rzecz nielokalizowania na terenie Parku ferm hodowlanych powyżej 40 DJP.

4. Propagowanie wdrażania stref buforowych przy wodach i rowach, nienawożonych i nieużytkowanych ornie

2

Erozja gleb (wodna i wietrzna) związana z intensyfikacją rolnictwa

1. Utrzymanie i odtwarzanie trwałej pokrywy roślinnej na stokach i powierzchniach otwartych.

2. Prowadzenie zabiegów agrotechnicznych w poprzek stoku.

3. Minimalizowanie czasu, w którym uprawiana gleba jest pozbawiona roślinności.

4. Zachowanie mozaikowej struktury użytków rolnych.

5. Zabezpieczanie mechaniczne stoków.

6. Realizacja programów rolno-środowiskowych.

7. Wykupy gruntów zagrożonych erozją

3

Przerwanie powiązań przyrodniczych Parku przez rozbudowę dróg znajdujących się na jego obszarze w wyniku czego dochodzi do degeneracji (zubożenia gatunkowego) zasobów roślin i zwierząt

1. Działanie na rzecz utrzymania obecnych klas dróg wojewódzkich i powiatowych przecinających Park, w szczególności wojewódzkiej nr 653 Suwałki – Sejny.

2. Działanie na rzecz oznakowania i ograniczenia szybkości na drogach przecinających Park.

3. Działanie na rzecz budowy przejść dla zwierząt

4

Obniżenie poziomu wód gruntowych, wysychanie i murszenie torfowisk

1. Budowa, odnawianie i konserwacja infrastruktury technicznej wspomagającej retencję wód.

2. Monitorowanie stanu wód.

3. Utrzymanie w stanie naturalnym lub renaturyzacja torfowisk, w szczególności przez ich wykup

5

Spadek różnorodności gatunkowej i biologicznej zwierząt

1. Restytucja i reintrodukcja gatunków zwierząt, które dawniej występowały na terenie Parku.

2. Sterowanie zagęszczeniem, strukturą gatunkową, wiekową i przestrzenną wybranych populacji zwierząt.

3. Zasilanie nowymi osobnikami populacji gatunków rzadkich i zagrożonych.

4. Odtwarzanie siedlisk.

5. Restytucja rodzimych ras zwierząt gospodarskich.

6. Ograniczanie liczebności obcych gatunków zwierząt.

7. Monitoring zagrożonych gatunków zwierząt

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji i minimalizacji zagrożeń i ich skutków

1

Urbanizacja niektórych obszarów otuliny Parku mająca wpływ na przyrodę i krajobraz terenów wewnątrz Parku

Działanie na rzecz wprowadzenia w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, postanowień ograniczających zabudowę w wybranych miejscach w pobliżu granic Parku

2

Zmiany stosunków wodnych w otulinie Parku

Działanie na rzecz utrzymania właściwego poziomu wód powierzchniowych w otulinie Parku, w szczególności przez:

1) zabezpieczenie przed osuszeniem terenów podmokłych (mokradeł i torfowisk) powiązanych z terenem Parku,

2) lokalizację kopalń kruszywa w oparciu o monitoring stanów wód powierzchniowych i podziemnych i o analizę możliwego wpływu kopalni na stany wód wewnątrz Parku

3

Zanieczyszczenie wód w otulinie Parku

1. Działanie na rzecz doskonalenia gospodarki wodno-ściekowej w zlewniach wód Parku przez rozwój sieci kanalizacyjnej, podnoszenie efektywności oczyszczania ścieków, instalowanie urządzeń oczyszczania wód burzowych i roztopowych.

2. Działanie na rzecz rolnictwa ekologicznego oraz ograniczania stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin.

3. Działanie na rzecz ograniczania zanieczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych odciekami z obornika.

4. Zachęcanie rolników do uczestnictwa w programach rolno-środowiskowych

4

Zanieczyszczenie powietrza

Zachęcanie do:

1) modernizacji systemów ogrzewania przez wprowadzanie i popularyzację technologii wykorzystania bezemisyjnych i niskoemisyjnych źródeł energii ciepła,

2) termomodernizacji budynków,

3) modernizacji urządzeń oczyszczania spalin w ciepłowni miejskiej, rozbudowy sieci ciepłowniczej, gazyfikacji miasta, wprowadzania niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej

5

Zanikanie i przekształcanie siedlisk gatunków roślin i zwierząt

Dążenie do wykupienia i objęcia ochroną gruntów z cennymi siedliskami roślin i zwierząt przylegających do granic Parku, w szczególności gruntów hydrogenicznych, położonych przy południowo-wschodniej granicy Parku we wsi Sarnetki, północno-wschodnim brzegu jeziora Pierty, na cyplu pomiędzy jeziorami Czarne i Krzywe, przylegających do jezior Długie i Okrągłe wzdłuż zachodniej granicy Parku

6

Ekspansja obcych gatunków roślin i zwierząt

1. Zachęcanie do uprawy i hodowli rodzimych roślin i zwierząt w otulinie Parku.

2. Usuwanie ekspansywnych obcych gatunków roślin.

3. Ograniczanie liczebności obcych gatunków zwierząt stanowiących zagrożenie dla istnienia gatunków rodzimych

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zanieczyszczenie środowiska powodowane przez nowe obiekty przemysłowe i inwestycje drogowe

Działania na rzecz wprowadzenie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województw, postanowień ograniczających budowę w otulinie Parku obiektów przemysłowych lub inwestycji drogowych mogących negatywnie wpływać na środowisko wewnątrz Parku

2

Przerywanie korytarzy ekologicznych, wpływające na zachwianie spójności Parku z siecią obszarów Natura 2000 przez budowę farm wiatrowych stwarzających zagrożenie bytowania cennych gatunków ptaków migrujących oraz gniazdujących w Parku i żerujących poza jego granicami

Starania o wprowadzenie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województw, postanowień ograniczających budowę farm wiatrowych na trasach wędrówek oraz na obszarach żerowania ptaków i nietoperzy oraz w promieniu 3 km od granic Parku

3

Pogorszenie jakości wody cieków wpływających na obszar Parku (Czarna Hańcza, Wiatrołuża i Kamionka)

Kontrola jakości wody i wielkości ładunków transportowanych tymi rzekami oraz podejmowanie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód

1) Zagrożenia uszeregowano według najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONNY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONNY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony ekosystemów na obszarach ochrony ścisłej

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Monitorowanie kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych, w szczególności siedlisk Natura 2000

217,03 ha

Oddziały – 1c,d,f,g,i, 2b,d,i, 3b,k,m, 4f,g,h, 11d,g,12b,f,l,o, 14h, 21b,j,k,l, 24f,25b, 26a,b,f, 40g,43b,d,f,l,m,n, 61d,g,h,m, 77Aa, 78c,f,g,h,i,l,n, 127h, 134f; 136c, 141a,b,f, 143b 144b, 150a, 157b, 233i, 235g, 236a,b,c,d,f; 253b,f, 266d, i, 267h,i,l, 274c, 275a, 276a,b,c, 277g,h, 278c, 285b, 301d,f, 360h,I, 361d,f,g,h,i,j, 370a,c,d,f,h

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Monitorowanie kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych, w szczególności siedlisk Natura 2000

26,18 ha

Oddziały – 2j, 3c,g, 5m,cx, 6h, 11f, 12n, 25a, 40h, 54k, 77Ab,Ac,Ad, 78k, 147c,d, 267g, 277i, 285a, 301j, 370b

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Monitorowanie różnorodności biologicznej rakowatych (Astacidae).

120,41 ha

Oddziały – 195a (Jezioro Długie Wigierskie),196a (Jezioro Okrągłe), 194a (Jezioro Muliczne)

2. Monitorowanie liczebności raka pręgowatego (Orconectes limosus) - odłowy kontrolne racznikami

2

Prowadzenie badań naukowych i monitoringu stanu ochrony

153,56 ha

Oddziały – 5cx, 6h, 7k, 11f, 12c,y, 17a, 18a, 21p,r, 24x, 40h, 43c, 61f, 77Af, 78d,j,m, 136d 143c, 144c, 193a, 194a, 195a, 196a, 266j

 

D. Inne, według specyfiki Parku

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

Bieżące remonty urządzeń turystycznych

Według potrzeb

Obszar ochrony ścisłej

 

II. Sposoby ochrony ekosystemów na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Przygotowanie powierzchni pod odnowienia drzewostanów:

 

Oddziały – 62b, 66f, 81d, 82i, 104d, 268d, 269c, 284b, 304d, 356g, 383c,

1) wycinanie krzewów przeszkadzających w odnowieniu drzewostanu,

4,01 ha

2) punktowe przekopywanie gleby w miejscach sadzenia drzewek

29,99 tysięcy sztuk

2

1. Wprowadzanie warstw wzmacniających przerzedzone drzewostany (dolesienia wybranych luk i przerzedzeń) – sadzenie zgodnych z siedliskiem drzew i krzewów.

7,5 tysięcy sztuk sadzonek

Oddziały – 56h, 62b, 64g, 66f, 284b, 304d

2. Sadzenie zgodnych z siedliskiem gatunków drzew krzewów, w miejsce sadzonek obumarłych na skutek czynników biotycznych i abiotycznych (poprawki)

3

Pielęgnowanie upraw leśnych:

 

Oddziały – 56h, 58f, 64g, 77d, 112b, 151c, 228k, 247a, 304d

1) poprawa warunków wzrostu i rozwoju drzewek i sadzonek (niszczenie roślin ograniczających wzrost),

3,48 ha

2) motyczenie wokół sadzonek

22,2 tysięcy sztuk

4

Kształtowanie struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej upraw leśnych w wieku od 5 do 10 lat, przez wykonywanie cięć poza okresem lęgowym (30.04–30.06)

4,99 ha

Oddziały – 46k, 81h, 95a, 112b, 114a, 123a, 129m, 239f, 284b, 338a,c,f, 355g, 383b

5

Kształtowanie struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej drzewostanów w wieku od 11 do 20 lat, przez wykonywanie cięć i obrączkowanie poza okresem lęgowym (30.04–30.06)

8,77 ha

Oddziały – 73f, 96b, 111m, 122g, 117a, 151c, 204p, 214j, 228b, 269c, 272a,c, 345b, 370h, 375c, 380c

6

Kształtowanie struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej drzewostanów w wieku od 21 do 40 lat, przez wykonywanie cięć poza okresem lęgowym (30.04–30.06)

87,47 ha

Oddziały – 38i, 38j, 53d, 53i, 50f, 92c, 92g, 152c, 152f, 161c, 161g, 385d, 386c, 393i, 259h, 260h, 261f, 210d, 211g, 298a, 306d, 346d, 287d, 288c, 303c

7

Kształtowanie struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej drzewostanów w wieku od 40 do 80 lat, przez wykonywanie cięć i obrączkowanie poza okresem lęgowym (30.04–30.06)

150,82 ha, 33 sztuki

Oddziały – 3i, 22h, 23g, 26c,26j, 38j, 58g, 62b, 62f, 66f, 67g, 80c, 81d, 82a, 83b, 84b, 107o, 107p, 73a, 116a, 152d, 378j, 379j, 380h, 391c, 398a, 259f, 259g, 260d, 275d, 282a, 207a, 211b, 220z, 228j, 268b, 306c, 342b, 342c, 303a, 303b

8

Prognozowanie występowania owadów zagrażających trwałości lasu:

 

Oddziały – 3l, 10dx, 10jx, 15d, 16b, 19h, 20c, 23d, 27n, 33a, 33b, 35b, 40l, 48k, 50d, 52c,f; 53m, 55a, 60a, 60b, 67a, 71b, 74c, 77f, 80a,b,i,f, 81h, 82b,d, 89a, 90a, 91b, 93b,d, 95b, 96b, 103f, 104d, 108f,h, 109i, 110a, 114c, 114g, 120d, 121a, 121g, 123a, 124a, 126b, 129m, 130a, 146b, 148a, 153b, 166a, 169h, 203a, 204g, 208f, 210f, 211d, 222a, 223h, 227g, 228i, 230l, 233j, 235c, 237a, 239k, 240y, 242a, 243a, 247a, 248a, 248c, 249f, 250a, 251a, 256a, 259c, 260b, 261c, 262b, 263b, 265a, 267k, 269c, 270a, 277l, 281b, 285d, 286a, 287a, 289a, 289c, 292a, 295a, 303a, 304d, 306g, 308b, 310a, 312a, 314c, 317a, 323b, 326d, 327c, 331b, 332d, 333b, 334i, 337a, 338f, 339c, 344a, 350b, 352a, 353g, 356g, 358d, 357a, 360b, 362d, 368d, 368f, 369d, 370g, 372c, 374c, 377g, 379g, 381c, 382g, 383c, 385b, 387b, 390c, 391b, 397a

1) wykładanie drzew pułapkowych,

17 sztuk

2) wykładanie pułapek feromonowych do odłowu chrząszczy – kornik drukarz (Ips typographus),

181 stanowisk

3) wykładanie pułapek feromonowych do odłowu motyli – brudnica mniszka (Lymantria monacha),

39 stanowisk

4) jesienne poszukiwania owadów w ściółce

57 prób

9

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez owady i grzyby zagrażające trwałości drzewostanów, przez:

 

Miejsca zagrożenia w lasach objętych ochroną czynną

1) wyszukiwanie drzew zasiedlonych przez kambiofagi, np. kornikowate (Scolytinae), bogatkowate (Buprestidae),

6720 roboczo-godzin

2) korowanie zasiedlonego drewna leżącego,

80 m3,

3) zbieranie i likwidacja zasiedlonej kory,

54 roboczo-godziny,

4) rozdrabnianie pozostających części drzew z pozostawieniem w ekosystemie tych, które nie stanowią zagrożenia,

920 roboczo-godzin,

 

5) usuwanie z drzewostanów drzew opanowanych przez owady i hubę korzeniową (Heterobasidion annosum), wywróconych oraz złamanych, zagrażających stanowi zdrowotnemu lasu i zwiększających zagrożenie pożarowe

4374 m3

10

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanach przez zwierzęta:

 

Oddziały – 1b, 2a, 6f, 18i, 20m, 21h, 26d,l, 37a, 37c, 37g, 55a, 56h, 58b, 58c, 59b, 59c, 60b, 61n, 63b, 64g, 65a, 67a, 67g, 73b, 73f, 74c, 74d, 79a, 79c, 79k, 87i, 87x, 88b, 89a, 90a, 90b, 91d, 92d, 103f, 104d, 105d, 106f, 111m, 112b, 112d, 114d, 114f, 114g, 115d, 116d, 117b, 122f, 122r, 123f, 126b, 126c, 127b, 127k, 129k, 129m, 130f, 130h, 131d, 133b, 135f,l; 136a, 137a, 137b, 138a,138h, 138i, 142a, 142c, 142d, 142f, 142j, 143a,d; 144a, 144f, 145f, 146d, 151b, 152a, 153b, 155b, 156b, 156g, 157c, 160b, 160c, 160i, 169c, 208f, 221, 223c, 228k, 233, 235d, 235f, 239m, 266m, 269c, 272a, 284b, 304d, 338a,c; 338f, 345a, 352h, 353g, 355g, 356g, 367b, 370g, 375d, 380b, 383c

1) zabezpieczanie sadzonek przed uszkadzaniem przez ssaki roślinożerne na uprawach leśnych do 5 lat:

a) środkami odstraszającymi,

68,50 ha,

b) ogrodzeniem siatką (wykonanie nowych ogrodzeń oraz naprawa istniejących),

około 2000 m2,

2) zdjęcie osłon indywidualnych po ich wykorzystaniu,

1,90 tysięcy sztuk,

3) osłanianie drzew przed uszkodzeniami bobrów (Castor fiber),

400 sztuk

4) ograniczenie liczebności ssaków roślinożernych do poziomu skutkującego minimalizacją szkód, poprzedzone inwentaryzacją zwierząt i poziomu szkód w drzewostanach (ekosystemy leśne i nieleśne):

 

Miejsca intensywnego występowania szkód

a) jeleni (Cervus elaphus),

Do 27 sztuk
(byki – 8 sztuk,
łanie – 15 sztuk
cielęta – 4 sztuki).

Do 20 sztuk
(kozły – 12 sztuk,
kozy – 6 sztuk, koźlęta – 2 sztuki).

b) saren (Capreolus capreolus),

 

c) dzików (Sus scrofa),

Do 50 sztuk (warchlaki – 30 sztuk,
przelatki – 15 sztuk, 3-letnie i starsze – 5 sztuk)

 

5) zwiększenie bazy żerowej przez uprawę poletek zaporowych (uprawa zbóż i roślin okopowych)

5,11 ha

Oddziały – 43r, 71d, 84k, 96b, 106g, 138f, 210g, 280, 293b, 304f, 338b,366f

11

Konserwacja przeciwpożarowych stanowisk czerpania wody

6 sztuk

Punkty zlokalizowane na jeziorach i rzekach Kaletnik, Piertanka (Tartak), Kamionka (Huta), Czarna Hańcza (Sobolewo, Gawrych Ruda), Wigry (Słupie)

12

Zmniejszenie zagrożenia pożarowego lasu przez porządkowanie terenu w pasie do 30 m od dróg publicznych

128,10 ha

Drogi publiczne w granicach Parku:

Lipniak-Kaletnik, Krzywe-Huta, Suwałki-Sejny, Gawrych Ruda-Słupie, Płociczno-Bryzgiel, Krusznik-Tobołowo, Krusznik-Czerwony Krzyż, Mikołajewo-Czerwony Krzyż, Mikołajewo-Maćkowa Ruda, Maćkowa Ruda-Wysoki Most, Wysoki Most-Wypusty, Wysoki Most-Sarnetki, Wysoki Most-Jeziorki, Jeziorki-Granica Parku

13

Utrzymanie dróg pożarowych i dojazdowych:

 

 

1) konserwacja nawierzchni dróg pożarowych i dojazdowych,

15,70 km

Drogi w oddziałach – 16-20, 40, 57, 50, 51, 69, 70, 71, 72, 73, 85, 87, 88, 89, 97, 109, 119, 120, 130, 131, 138, 139, 140, 210, 224, 235, 263, 264, 295, 312, 330

2) remont nawierzchni dróg pożarowych i dojazdowych,

3,93 km

Droga „Słupiańska” w oddziałach – 87, 101, 113, 125, 132, 139, 140, 148

 

3) utrzymanie przejezdności dróg pożarowych i dojazdowych (powiększanie prześwitów dróg)

9,90 km

Drogi w oddziałach – 84, 87, 101, 102, 113, 125, 132, 233, 265, 281, 293/295, 289/290, 372/373

14

Czyszczenie linii oddziałowych na cele obrony przeciwpożarowej

5,35 km

Linie oddziałowe: 81/82, 70/82, 71/83, 72/84, 107/81, 94/95, 129, 130, 131

15

Utrzymanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu:

 

1. Obwód Ochronny Lipniak, Słupie,

1) konserwacja tablic przeciwpożarowych,

11 sztuk

2. Wysoki Most.

2) ustawianie tablic przeciwpożarowych w terenie

4 sztuki

3. Obwód Ochronny Mikołajewo

16

Konserwacja oznakowania oddziałów leśnych – odnawianie słupków oddziałowych

400 sztuk

Obszar Parku

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Przeciwdziałanie zarastaniu zbiorowisk nieleśnych, przez koszenie roślinności oraz usuwanie nalotu drzew i krzewów na łąkach, torfowiskach z usunięciem biomasy

17,13 ha (w tym około 0,60 ha po uzyskaniu zgody właścicieli działek)

Oddziały – 21o, 24g, 122n, 127g, 220o, 235c, 266l, działka nr 7, 11, 154 (obręby ewidencyjne Magdalenowo i Wigry), 266/10, 272 (obręb ewidencyjny Leszczewek), 72/1, 76/3, 76/5, 77/1, 80/1, 83, 267, 90, 91, 92, 265 (obręb ewidencyjny Krusznik)

2

Ograniczenie liczebności ssaków roślinożernych do poziomu skutkującego minimalizacją szkód, poprzedzone inwentaryzacją zwierząt i rozmiaru szkód w uprawach i płodach rolnych (zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie):

 

Miejsca intensywnego występowania szkód

1) jeleni (Cervus elaphus),

Do 27 sztuk.

2) saren (Capreolus capreolus),

Do 20 sztuk.

3) dzików (Sus scrofa)

Do 50 sztuk

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Zarybienia charakterystycznymi dla obszaru Parku gatunkami ryb, w szczególności zagrożonymi spadkiem liczebności i narażonymi na wyginięcie:

 

 

1) sieja (Coregonus lavaretus)2),

1. Do 2,1 mln osobników, w tym do 20 tysięcy narybku jesiennego.

1. Oddział 188 (jezioro Wigry).

2. Do 0,2 mln osobników, w tym do 1 tysiąca narybku jesiennego

2. Oddział 199 (jezioro Mulaczysko)

2) sielawa (Coregonus albula)2),

1. Do 25 mln osobników.

1. Oddział 188 (jezioro Wigry).

2. Do 0,5 mln osobników

2. Oddział 199 (jezioro Mulaczysko)

3) szczupak (Esox lucius)2)

1. Do 2,1 mln osobników.

1. Oddział 188 (jezioro Wigry).

2. Do 230 tysięcy osobników.

2. Oddział 185 (jezioro Pierty).

3. Do 30 tysięcy osobników

3. Oddziały – 199 (jezioro Mulaczysko), 190 (jezioro Leszczewek), 198a (jezioro Krusznik), 187 (jezioro Omułówek)

4) lin (Tinca tinca)2),

1. Do 550 kg.

1. Oddział 188 (jezioro Wigry).

2. Do 140 kg

2. Oddział 185 (jezioro Pierty)

5) pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario)2)

Do 4000 osobników

Oddział 401a,b (rzeka Czarna Hańcza na odcinku Wysoki Most – Studziany Las)

Do 40 kg

Oddział 188 (Jezioro Wigry)

6) węgorz europejski (Anguilla anguilla)2)

2

Odłów tartaków szczupaka (Esox lucius), sielawy (Coregonus albula) i siei (Coregonus lavaretus), na potrzeby wylęgarni ryb Parku

1. Sielawa (Coregonus albula) do 3500 kg.

Oddziały – 188 (jezioro Wigry), 185 (jezioro Pierty), 187 (jezioro Omułówek), 189 (jezioro Postaw)

2. Sieja (Coregonus lavaretus) do 700 kg.

3. Szczupak (Esox lucius) do 1200 kg

3

Ochrona tarlisk lina (Tinca tinca), szczupaka (Esox lucius), leszcza (Abramis brama) i płoci (Rutilus rutilus) przez zimowe koszenie części roślinności wynurzonej w obrębie tarlisk i usuwanie skoszonej masy poza jezioro

Do 20 ha

Oddział 188A (jezioro Wigry – Zatoka Zadworze, Ploso Północne i Południowe)

4

Badania weterynaryjne ryb zlecane specjalistycznym placówkom – pracowniom chorób ryb

Według potrzeb

Ekosystemy wodne w obszarach ochrony czynnej

5

Kształtowanie właściwej struktury gatunkowej i liczebności w zespołach ryb – odłowy regulacyjne (sprzętem ciągnionym lub stawnym), o intensywności około 20 kg/ha. Na jeziorach typu sielawowego odłowy sprzętem ciągnionym będą wykonywane w okresie od 1 maja do 31 października (z dopuszczeniem stosowania sprzętu ciągnionego poza wyżej wymienionym okresem w celu realizacji odłowów stynki (Osmerus eperlanus))

1. Sielawa (Coregonus albula) do 25000 kg

Oddziały – 188 (jezioro Wigry), 185 (jezioro Pierty), 190 (jezioro Leszczewek), 187 (jezioro Omułówek), 199 (jezioro Mulaczysko), 189 (jezioro Postaw)

2. Sieja (Coregonus lavaretus) do 100 kg.

3. Węgorz europejski (Anguilla anguilla) do 500 kg.

4. Szczupak (Esox lucius) do 1000 kg.

5. Lin (Tinca tinca) do 1000 kg.

6. Okoń (Perca fluviatilis) do 700 kg.

7. Leszcz (Abramis brama) do 2000 kg.

8. Płoć (Rutilus rutilus) do 3000 kg.

9. Stynka (Osmerus eperlanus) do 10000 kg

6

1. Monitorowanie różnorodności biologicznej rakowatych (Astacidae).

Według potrzeb

Wodny Obwód Ochronny, oddziały – 188 (jezioro Wigry), 192a (jezioro Białe Wigierskie)

2. Monitorowanie liczebności raka pręgowatego (Orconectes limosus) i sygnałowego (Pacifastaceus leniusculus) – odłowy kontrolne racznikami

7.

1. Monitorowanie różnorodności biologicznej ryb.

101,89 ha

Wodny Obwód Ochronny Wigry, oddział 192a (jezioro Białe Wigierskie)

2. Badanie postępu procesu restytucji siei (Coregonus lavaretus) – odłowy kontrolne sprzętem stawnym

8.

Utrzymanie populacji siei (Coregonus lavaretus) – kontynuacja zarybień

do 5000 sztuk

Wodny Obwód Ochronny Wigry (jezioro Białe Wigierskie)

 

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Monitorowanie różnorodności biologicznej oraz kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych:

11 768,02 ha

Obszar ochrony czynnej

1) monitorowanie zagrożonych i rzadkich gatunków roślin, grzybów zwierząt, w szczególności objętych ochroną gatunkową oraz siedlisk przyrodniczych, w szczególności siedlisk i gatunków objętych siecią Natura 2000 – badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków roślin, grzybów i zwierząt pobieranie fragmentów lub całych okazów,

2) monitorowanie inwazyjnych roślin gatunków obcych

 

2

Eliminowanie inwazyjnych roślin gatunków obcych:

1) usuwanie niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) – wyrywanie, wywóz i utylizacja w kompostowniku,

Około 30 ha

Obwody Ochronne –Lipniak, Krzywe, Leszczewek, Gawarzec, Słupie, Powały, Mikołajewo

 

2) usuwanie klonu jesionolistnego (Acer negundo) –wycinanie, usuwanie odrośli,

3,94 ha

Oddziały – 48, 49, 68, 79

 

3) usuwanie róży pomarszczonej (Rosa rugosa) –wyrywanie, wykopywanie korzeni,

Około 0,5 ha

Oddziały – 204f, 214f, 215b, 220g,j,k,z, 228j, 239b,d,f,h,l

 

4) usuwanie trojeści amerykańskiej (Asclepias syriaca) – wyrywanie,

Około 0,3 ha

Oddział – 206c,l

 

5) usuwanie winobluszczu pięciolistkowego (Parthenocissus quinquefolia) – wyrywanie, przekopywanie, usuwanie korzeni i odrośli,

10 m2

Oddziały – 375b, 388i

 

6) usuwanie rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica) – co najmniej 8-krotne koszenie w ciągu sezonu wegetacyjnego

240 m2

Oddziały – 149j, 156i, 158c

3

Wykaszanie roślinności utrudniającej poruszanie się i zagrażających bezpieczeństwu turystów w miejscach odpoczynku, postoju pojazdów i na terenach otwartych

Około 2 ha

Obręb Ochronny Wigry, Obręb Ochronny

4

Utrzymanie kładek – wykaszanie roślinności pod kładką w Dolinie Czarnej Hańczy

Na długości 165 m do 0,5 m od krawędzi kładki

Oddziały – 110b,c,d, 98A

5

Ustawienie toalet kompostujących w miejscach odpoczynku, przy ścieżkach edukacyjnych, na szlakach

2 sztuki

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda, Obręb Ochronny Wigry

6

Wykonanie i ustawienie w terenie drewnianych impregnowanych konstrukcji tablic informacyjnych

7 kompletów (3 komplety 120 cm x 80 cm, 4 komplety 50 cm x 70 cm)

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda, Obręb Ochronny Wigry

7

Wykonanie i montaż znaków informacyjnych – drogowskazów turystycznych na ścieżkach edukacyjnych, szlakach turystycznych i trasach narciarskich oraz zakup i montaż słupów dębowych

100 sztuk drogowskazów (o wymiarach 15 cm x 45 cm oraz 20 cm x 40 cm) i 25 sztuk słupów (3,5 m długości i 20 cm średnicy pośrodku długości)

Szlaki piesze i rowerowe

8

Odbudowa pomostu widokowego nad Sucharem I

Wymiary pomostu – 1,5 m x 26 m oraz 4 m x 6 m

Obwód Ochronny Krzywe, oddziały – 48g, 49n

9

Odbudowa kładek na ścieżce edukacyjnej „Las” wraz ze schodami zejściowymi

System kładek o długości 218 m i szerokości 1,5 m

Obwód Ochronny Krzywe, oddział 49b

10

Konserwacja i naprawa punktu widokowego oraz kładki w Cimochowiźnie

Wymiana 5 sztuk pali konstrukcyjnych (drewno iglaste) i 25 m2 pokładu oraz oczyszczenie i impregnacja pokładu kładki (350 m2)

Obwód Ochronny Leszczewek, działki nr 1, 3, 20, 64/1, 64/2 (obręb ewidencyjny Cimochowizna)

11

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego punktu widokowego na ścieżce edukacyjnej „Jeziora”

Pomost o wymiarach –1,5 m x 7 m oraz 3 m x 6 m

Obwód Ochronny Słupie, oddział 149j

12

Budowa punktu widokowego – półwysep Łysocha

Pomost pływający o wymiarach 20 m x 2,4 m oraz szlaban

Obwód Ochronny Słupie, oddział 150g

13

Odbudowa pomostu widokowego na jeziorze Wigry –Powały

Pomost o wymiarach – 20,2 m x 13,98 m (powierzchnia zabudowy 101,2 m2)

Obwód Ochronny Powały, oddział 376b

14

Odbudowa pomostu widokowego na jeziorze Wigry –Bartny Dół

Pomost o wymiarach –23 m x 13,98 m

Obwód Ochronny Powały, oddział 388h

15

Wykonanie i ustawienie 5 sztuk zadaszonych ławostołów o konstrukcji drewnianej

Wymiary – 2,9 m, szerokość 2,6 m, Długość 3,2 m

Obręb ochronny Maćkowa Ruda, Obręb Ochronny Wigry

16

Wykonanie i ustawienie w terenie drewnianych koszy na odpady

25 sztuk

Obręb ochronny Maćkowa Ruda, Obręb Ochronny Wigry

17

1. Utrzymanie drożności szlaków turystycznych.

2. Utrzymanie skrajni drogi

Odcinek 40 km

Obręb Ochronny Wigry i Maćkowa Ruda

18

Wykonanie barci w drzewach

5 sztuk

Obszary ochrony czynnej

19

Niedopuszczenie do zakładania kolonii lęgowych przez kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo)

Około 30 gniazd

Obwód Ochronny Leszczewek, oddział 175cz (Wyspa Mysia) oraz miejsca, w których pojawią się gniazda

20

Bieżące remonty istniejących urządzeń turystycznych przy szlakach turystycznych i drogach

Według potrzeb

Obszary ochrony czynnej

21

Utrzymanie czystości – zbiórka i wywóz odpadów

Według potrzeb

Obszary ochrony czynnej

22

Utrzymanie drożności turystycznego szlaku kajakowego Czarnej Hańczy – usuwanie zatorów

Według potrzeb

Rzeka Czarna Hańcza poniżej jeziora Wigry

23

Odnawianie znaków na trasach narciarskich

8,5 km

Obwód Ochronny Krzywe, oddziały 45 –49, 63 – 68

 

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Przeciwdziałanie zarastaniu zbiorowisk nieleśnych:

1) koszenie roślinności, usuwanie nalotu drzew i krzewów na łąkach, torfowiskach z usunięciem biomasy,

13,89 ha (w tym około 0,21 ha po uzyskaniu zgody właścicieli działek)

Oddziały – 172, 178d,n,o,p,s, 220p, 307b,g, 308d,f, działka nr 45 (obręb ewidencyjny Leszczewo), 20 (obręb ewidencyjny Bryzgiel), 79/1, 81/1, 82, 84/1, 85/1, 89, 93 (obręb ewidencyjny Krusznik)

 

2) wypas zwierząt hodowlanych na terenach wydzierżawianych rolnikom,

Około 20 ha

1. Oddziały – 5d, 9g, t, 36Aa, d, 87o, p, s,j, k, 141d, h, 175kx, lx, ox, rx, 204a, c, g, i, k, m, 206ax, ex, 214i, 220p, 240d,j,k, 284i, 300p.

2. Działki – nr 18,19, 89, 90, 91 Rosochaty Róg, 62/2, 82, 257, 248/6 Krusznik

 

3) utrzymanie gruntów w kulturze rolnej przez stosowanie płodozmianu tradycyjnych upraw (wydzierżawionych rolnikom oraz użytkowanych na potrzeby Parku)

Około 80 ha

1. Oddziały – 5b,f, 9a, d, f, i, 1, n, o, p, ax, 36A a, b, c, 148c, 149a,c,d, 175f, g, j, k, m, mx, nx, 178 a, b, c, f, 201f,j,y, ax, 204b,h,l, 206f,g,h,j,k,n,dx, ix,jx, 214i, 216g,h, 220a,p, 228c,j,k, 239c, 240d,k,o, p,s, 244a,b,d, 283b,c, 284h,i, 299a,h, 300b, r, 301a, r,s,t,x,y,bx, cx.

2. Działki – 614/5, 615/2 Nowa Wieś, 154 Magdalenowo, 248/6 Krusznik, 211, 212, 478 Maćkowa Ruda, 18,19,89 Rosochaty Róg

2

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez ssaki roślinożerne w uprawach i płodach rolnych przez:

1) zwiększenie bazy żerowej – uprawę poletek zaporowych (uprawa zbóż i roślin okopowych),

2) regulację liczebności (redukcję) ssaków roślinożernych do poziomu skutkującego minimalizacją szkód, poprzedzoną inwentaryzacją zwierząt i rozmiaru szkód w uprawach i płodach rolnych:

0,40 ha

Oddziały – 362f (Obwód Ochronny Lipowe)

 

a) jeleni (Cervus elaphus),

Do 27 sztuk

Miejscach intensywnego występowania szkód

 

b) saren (Capreolus capreolus),

Do 20 sztuk

 

c) dzików (Sus scrofa)

Do 50 sztuk

 

3

Eliminowanie inwazyjnych roślin gatunków obcych:

 

 

 

1) usuwanie niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) – wyrywanie, wywóz i utylizacja w kompostowniku, działania prowadzone na gruntach własnych i prywatnych po uzyskaniu zgody właścicieli,

Około 14,26 ha

Nieruchomości niebędące w użytkowaniu wieczystym Parku, działki – 97/10, 97/15, 98, 105/6, 111/1, 111/2 obręb ewidencyjny Gawrych Ruda; 2/1, 3/1, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/2, 16, 19/2, 20/1, 20/2, 50/1, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 63, 64/6, 69/1, 69/2, 72, 146–148, 155–161, 163/2, 164–167, 169/1, 170 obręb ewidencyjny Magdalenowo i Wigry, 28/10 obręb ewidencyjny Czerwony Folwark, 26, 27, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 48 obręb ewidencyjny Burdeniszki

 

2) usuwanie róży pomarszczonej (Rosa rugosa) – wyrywanie, wykopywanie korzeni,

Około 1,20 ha

Oddziały – 201x,y,206f, n, o, cx, dx, lx, tx, 214j, 228k, 240i

 

3) usuwanie winobluszczu pięciolistkowego (Parthenocissus quinquefolia) – wyrywanie, przekopywanie, usuwanie korzeni i odrośli,

Około 1060 m2

Oddział – 240j,o

 

4) usuwanie trojeści amerykańskiej (Asclepias syriaca) – wyrywanie, przekopywanie, usuwanie korzeni i odrośli,

Około 0,5 ha

Oddziały – 201 o, 206f,o,s

 

5) usuwanie rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica) – co najmniej 8-krotne koszenie w ciągu sezonu wegetacyjnego

Około 1010 m2

Oddziały – 393d, działka nr 425 w obrębie ewidencyjnym Leszczewek

 

B. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Monitorowanie różnorodności biologicznej oraz kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych – zagrożonych i rzadkich gatunków roślin, grzybów, zwierząt, siedlisk przyrodniczych oraz roślin inwazyjnych gatunków obcych

2822,80 ha

Obszar ochrony krajobrazowej

2

Ustawienie toalet kompostujących w miejscach odpoczynku, przy ścieżkach edukacyjnych, na szlakach

11 sztuk

Obiekty położone przy udostępnionych drogach, szlakach i ścieżkach

3

Wykonanie i ustawienie w terenie drewnianych impregnowanych konstrukcji tablic informacyjnych o wymiarach – 215 cm x 125 cm (2 komplety), 120 cm x 80 cm (1 komplet)

3 komplety

Przy udostępnionych drogach, szlakach i ścieżkach

4

Renaturyzacja terenu – rozbiórka betonowych fundamentów

3 fundamenty o wymiarach –10 m x 7 m, 12 m x 8m,14 m x 7 m

Obwód Ochronny Powały, oddział 377b

5

Wykonanie i ustawienie 8 sztuk zadaszonych ławostołów o konstrukcji drewnianej

Wymiary –szerokość 2,6 m, długość 3,2 m

Przy udostępnionych drogach, szlakach i ścieżkach

6

Wyposażenie miejsc odpoczynku w 3 wiaty na drewno opałowe i w 5 zorganizowanych miejsc ogniskowych. Wiaty o obrysie zewn. ścian 315 cm x 420 cm. Miejsce ogniskowe o śr. 150 cm

Wiaty – 3 sztuki, miejsca ogniskowe –5 sztuk

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda, oddział – 230d, 220l, 299c, 377c

7

Wykonanie i ustawienie w terenie drewnianych koszy na odpady

25 sztuk

Przy udostępnionych drogach, szlakach i ścieżkach

8

Wykaszanie roślinności utrudniającej poruszanie się i zagrażających bezpieczeństwu turystów w miejscach odpoczynku, postoju pojazdów, na terenach otwartych

Około 2 ha

Obwód Ochronny Krzywe, Leszczewek, Powały, Mikołajewo, Krusznik – obiekty położone przy udostępnionych drogach, szlakach i ścieżkach

9

Wykonanie i montaż znaków informacyjnych – drogowskazów turystycznych na ścieżkach edukacyjnych, szlakach turystycznych i trasach narciarskich oraz zakup i montaż słupów dębowych – realizacja uzależniona od uzyskania dotacji

100 sztuk drogowskazów o wymiarach 15 cm x 45 cm i 20 cm x 40 cm oraz 25 sztuk słupów o wymiarach 3,5 m długości i 20 cm średnicy pośrodku długości

Ścieżki edukacyjne, szlaki turystycznych i trasy narciarskie

10

Bieżące remonty istniejących urządzeń turystycznych

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

11

1. Utrzymanie drożności szlaków turystycznych.

2. Utrzymanie skrajni drogowej o szerokości minimum 3 m i wysokości nad drogą minimum 2,50 m

Odcinek 10 km

Przy udostępnionych drogach, szlakach i ścieżkach

12

Wycinanie zakrzaczeń na przedpolu punktów widokowych:

1) przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku (widok na klasztor wigierski),

2) na przystanku kolejki wąskotorowej „Binduga”

0,5 ha

Działka nr 425, obręb ewidencyjny Leszczewek – oddział 378f

13

Zabiegi pielęgnacyjne drzew o walorach pomnikowych rosnących przy parkingach i szlakach turystycznych z zachowaniem elementów ważnych dla różnorodności biologicznej, w szczególności dziupli, próchnowisk i flory epifitycznej

1. Dąb – 5 sztuk.

2. Lipa –1 sztuka.

3. Modrzew – 1 sztuka.

4. Wiąz – 1 sztuka

Oddziały – 39, 43, 49, 117, 206

 

1) Obszary zajmowane przez ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne zostały przestrzennie podzielone na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą oraz pododdziały oznaczone literą. Podział na oddziały, pododdziały, oraz obręby i obwody ochronne przyjęto zgodnie z mapami przeglądowymi obrębów ochronnych Wigry i Maćkowa Ruda, sporządzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, w skali 1 : 20 000, według stanu na dzień 1 stycznia 1996 r. Podział na obszary objęte ochroną czynną przyjęto zgodnie z mapą pod tytułem: „Kierunki ochrony”, sporządzoną przez Park w skali 1 : 25 000, według stanu na dzień 1 stycznia 2001 r. Podział na działki geodezyjne i obręby ewidencyjne jest zgodny z mapami ewidencji gruntów. Mapy znajdują się w siedzibie Parku, w miejscowości Krzywe.

2) Zarybianie będzie dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych lokalnym populacjom ryb, w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie Parku.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW

I. Sposoby ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów na obszarach ochrony ścisłej

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Gatunki roślin naczyniowych (Tracheophyta) i mszaków (Bryophytina) zagrożone, rzadkie oraz objęte ochroną gatunkową

1. Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000.

2. Monitorowanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia

Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków przez pobieranie fragmenty lub całych okazów

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Gatunki zwierząt zagrożone, rzadkie oraz objęte ochroną gatunkową

Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych ochroną na obszarach sieci Natura 2000

Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków przez pobieranie fragmenty lub całych okazów

 

C. Ochrona czynna gatunków grzybów

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Gatunki zwierząt zagrożone, rzadkie oraz objęte ochroną gatunkową

Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji

Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków przez pobieranie fragmenty lub całych okazów

 

II. Sposoby ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów na obszarach ochrony czynnej

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)

Poprawa warunków bytowania

Rozluźnianie zwarcia drzewostanu oraz warstwy krzewów

2

1. Gnidosz królewski (Pedicularis sceptrum-carolinum).

2. Kosatka kielichowa (TofieIdia calyculata).

3. Kruszczyk błotny (Epipactis palustris).

4. Kukułka (Dactylorhiza)

Poprawa warunków bytowania

1. Usuwanie drzew i wybranych gatunków krzewów.

2. Koszenie późną jesienią i usuwanie skoszonego materiału roślinnego

3

1. Groszek wielkoprzylistkowy (Lathyrus pisiformis).

2. Pięciornik biały (Potentilla alba).

3. Tobołki alpejskie (Thlaspi caerulescens).

4. Sasanka otwarta (Pulsatilla patens).

5. Zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris).

6. Marzanka barwierska (Asperula tinctoria).

7. Groszek wschodniokarpacki (Lathyrus laevigatus)

Poprawa warunków bytowania

1. Poprawa warunków świetlnych, w tym usuwanie leszczyny (Corylus L.), klonu (Acer L.) i grabów (Carpinus L.).

2. Wykaszanie roślin inwazyjnych

4

Rodzime gatunki roślin

Ochrona rodzimych gatunków roślin przed inwazją gatunków obcych

Usuwanie zagrażających gatunków obcych na całym obszarze Parku, w miejscach ich występowania

5

Gatunki roślin naczyniowych (Tracheophyta) i mszaków (Bryophytina) zagrożone, rzadkie i objęte ochroną gatunkową

Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, w szczególności gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty

Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków przez pobieranie fragmenty lub całych okazów

6

Gatunki światłożądne i ciepłolubne występujące w widnych lasach

Poprawa warunków bytowania

Usuwanie nadmiernej ilości roślin inwazyjnych gatunków obcych w warstwie runa, podszytu i podrostu na powierzchni 1,08 ha w Obwodzie Ochronnym Krusznik, w oddziale 244 g

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Bóbr europejski (Castor fiber)

Monitoring siedlisk występowania

Monitoring liczebności i rozmieszczenia bobra (Castor fiber)

2

1. Nocek rudy (Myotis daubentonii).

2. Mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus).

Ochrona miejsc bytowania nietoperzy

1. Ochrona drzew z dziuplami.

2. Utrzymanie miejsc przebywania kolonii

 

 

3. Mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssonii).

4. Mroczek późny (Eptesicus serotinus).

5. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus).

6. Karlik karliczek (Pipistrellus pygmaeus).

7. Karlik większy (Pipistrellus nathusii).

8. Borowiec wielki (Nyctalus noctula).

9. Borowiaczek (Nyctalus leisleri).

10. Gacek brunatny (Plecotus auritus).

11. Mopek (Barbastella barbastellus).

12. Nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme)

 

rozrodczych (strychy) oraz miejsc hibernacji (ziemne piwnice) – około 200 sztuk

3

Gatunki ptaków (Aves) objęte ochroną gatunkową

Poprawa stanu ochrony

1. Kontrola i czyszczenie około 617 sztuk istniejących budek lęgowych.

2. Dokarmianie ptaków w okresie zimowym (przy osadach Parku).

3. Proponowanie nowych stref ochronnych wokół gniazd gatunków objętych ochroną strefową.

4. Ochrona drzew z dziuplami.

5. Wieszanie budek lęgowych

4

Płazy (Amhibia)

Poprawa warunków bytowania

Ochrona płazów podczas wędrówek sezonowych –stawianie barier i przenoszenie płazów przez drogi w miejscowościach Stary Folwark, Sobolewo, Krzywe, Wiatrołuża, na łącznym odcinku 400 m

5

Gatunki zwierząt związane z martwymi drzewami

Utrzymanie lub zwiększenie liczby siedlisk dla organizmów zasiedlających martwe drzewa

1. Monitoring martwych drzew.

2. Pozostawianie martwych drzew, złomów i wywrotów do ich biologicznego rozkładu w liczbie niestwarzającej zagrożenia dla drzewostanów

6

Gatunki zagrożone, rzadkie i objęte ochroną gatunkową

Ograniczanie liczebności gatunków stanowiących zagrożenie dla gatunków zagrożonych i rzadkich

Ograniczenie liczebności jenota (Nyctereutes procyonoides), lisa (Vulpes vulpes), norki amerykańskiej (Neovison vison) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie oraz monitoring stanu populacji tych gatunków zwierząt

Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, w szczególności gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty

Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków przez pobieranie fragmenty lub całych okazów

C. Ochrona czynna gatunkówgrzybów

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Rzadkie gatunki związane z martwymi drzewami

Tworzenie warunków do życia tych gatunków

1. Monitoring martwych drzew.

2. Pozostawianie martwych drzew, złomów i wywrotów do ich biologicznego rozkładu w ilości niestwarzającej zagrożenia dla drzewostanów

2

Gatunki zagrożone, rzadkie i objęte ochroną gatunkową

Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji

Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków przez pobieranie fragmenty lub całych okazów

D. Inne, według specyfiki Parku

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Gatunki roślin i zwierząt występujące na poboczach dróg leśnych

Tworzenie warunków do życia tych gatunków

Wykonanie prześwietleń w wybranych fragmentach na poboczu drogi „Słupiańskiej”

III. Sposobyochrony czynnej gatunków roślin, zwierząt i grzybów na obszarach ochrony krajobrazowej

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Gatunki roślin, zwierząt i grzybów zagrożone, rzadkie i objęte ochroną gatunkową

Monitorowanie różnorodności gatunkowej, w szczególności gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty

Badania prowadzone metodami przyżyciowymi, jedynie w przypadku niektórych gatunków przez pobieranie fragmenty lub całych okazów

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem
w ha

1

Ochrona ścisła

1. Obręb Ochronny Wigry - 1c, d, f, g, i, 2b, d, i, j, 3b, c, g, k, m, 4f, g, h, 5m, ex, 6h, 7k, 11d, f, g,12b, c, f, l, n, o, y, 14h, 17a, 18a, 21b, j, k, l, p, r, 24f, x, 25a, b, 26a, b, f, 40g, h, 43b, c, d, f, l, m, n, 54k, 61d, f, g, h, m, 77Aa, b, c, d, f,78c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, 127h, 134f, 136c, d, 141a, b, f, 143b, c, 144b, c, 147c, d, 150a, 157b.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 233i, 235g, 236a,b,c, d, f, 253b, f, 266d, i, j, 267g, h, i, l, 274c, 275a, 276a, b, c, 277g, h, i, 278c, 285a, b, 301d, f, j, 360h, i, 361d, f, g, h, i, j, 370a, b, c, d, f, h.

3. Wodny Obwód Ochronny – 193, 194, 195, 196

386,89

2

Ochrona czynna

1. Obręb Ochronny Wigry – 1a,b,h, j-n, 2a, c, f-h, k-m, 3a, d, f, h-j, l, n, 4a-d, i, j, 5a, c, g-l, n- z, ax, bx, 6a-d, f, g, 7a-j, 8a-1, m, 9z, bx-ix, 10a, b, m, s-w, ax-lx, 11a-c, h-1, 12a, d, g-k, m, p-x, 13a, b,14a, b, g, i-m, 15a-d, 16a-d, 17b-h, 18b-i, 19, 20, 21a, c-i, m-o, 22, 23, 24a-d, g-w, 25c-m, 26c, d, g-n, 27d,j, m-o, 28-36, 37a-h,j, 38, 39b, d-k, m-s, 40f, i-n, 41, 42, 43a, g-i, k, o-s, 44-46, 47a, c-m, 48, 49b-d, n-w, 50-52, 53a, d-o, 54a-j, 55-60, 61a-c,j-l, n-r, 62a-g, 63-77, 78a,b, o-r, 79-84,85h-1,86, 87a-c, f, i, r-z, 88-93,94-98, 98A, 99, 100-106, 107a-f, k, m-s, w, 108-116, 117a-d,p, 118-126, 127a-g, i-l, 128-133, 134a-d, 135, 136a, b, f, 137-139, 140a-j, 141c, 142, 143a, d-j, 144a, d-i, 145, 146,147a, b, f, g, 148a, b, f, h-j, 149f, h-k, 150b-j, 151-156, 157a,c-g, 158-171, 172a,b,g,j-m, 173,174,179, 180, 181, 182, 183, 183A, działki o nr geodez. 295-298, 311-312, 315 (obręb ewidencyjny Nowa Wieś), 7, 11, 60, 154 (obręby ewidencyjne Magdalenowo i Wigry), 170/1, 173, 272, 266/10, 267/10 526/1, 527/1 (obręb ewidencyjny Leszczewek), 16, 17 (obręb ewidencyjny Leszczewo), 26, 57, 58 (obręb ewidencyjny Cimochowizna) 32/22 (obręb ewidencyjny Gawrych Ruda), 41 (obręb ewidencyjny Burdeniszki). Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 201m,n,r,s, cx-fx, 201A, 202, 203a, d, g, 204d, f, n-z, ax, 205, 206a-d, i, j,l,p, r,x-zp, 207-213,214a, c-h, 215, 216a-f, 217-219, 220 b-o, s, w-z, ax-dx, 221, 221A, 222-227, 228a, b, d-j, 229, 230a,c, f-l, 231, 232, 232A, 233a-h, j, 234, 235 a-f, h, 236 g, h, 237-239, 240b,c, f-h, k-n, r, t-y, 241, 242, 243a-j, l-n, 244g, h, 245c, d, 246-252, 253a, c, d, 254-265, 266 a-c, f-h, k-n, 267a-f, j,k, 268-273, 274a,b, d,f, 275 b-f, 276 d-h, 277a-f, j-l, 278a, b, d, f, 279-282, 283 g-i, 284 a-f, j,k, 285 c-f, 286-289, 290 a-d, 291-298, 299b, d,f, h-p, t, bx, ex, 300a, c-h, j-o, s-z, ax-gx, 301b,c, g-i, k, m-p, 302-306, 307a, i, j, 308 a-c, g-i, 309-336, 337a, b, 338-359, 360 a-g, 361 a-c, k, 362a-d, g-l, 363-369, 370g, 371-374, 375 b-i, 376 a, b, f, g, h, 377a, c-j, 378-392, 393a, g-i, 394-401 działki o nr geodez. 3/1,19/1, 20, 46/1, 25/3, 25/6, 26/2, 26/4, 26/5, 17/2, 37/2, 17/1, 23/1, 23/2, 31, 32, 33, 36, 37/1, 40, 41, 42, 50/1, 50/2, 55 (obręb ewidencyjny Bryzgiel), 82, 105, 136, 189, 248/6, 257, 130, 91, 122, 255, 56/3, 58/1, 59/1, 59/4, 59/6, 72/1, 73, 74, 76/5, 77/1, 80/1, 90, 96, 121, 127, 188, 195, 197, 206, 208, 209, 214, 213/2, 217, 218, 219, 225/5, 58/2, 59/5, 159 (obręb ewidencyjny Krusznik), 4/7 (obręb ewidencyjny Buda Ruska), 133 (obręb ewidencyjny Mikołaj ewo).

2. Wodny Obwód Ochronny – 184-187, 188A, 188B, 188C, 189-191, 192, 197-200

11 869,91

3

Ochrona krajobrazowa

1. Obręb Ochronny Wigry – 5b, d, f, 9a-y, ax, 10m, 14c, d, f, 27a-c,f-i, k, 1, p, r, 36A, 37i, 39a, c, l, 40a-d, 47b, 49a, f-m,53b, c, 62h-l, 85a-g, 87g, h, j-p, 93A,107g-j, l, t, 117f-o, 140k, 141d, g, h, 148c, d, g, 149a-d, g, 172c-f, h, i, 175, 176, 177, 178; działki o nr geodez. 209-214, 217, 220, 223, 224, 230, 232, 235, 236, 238-241, 243, 249-252, 259, 260, 277-280, 283-294, 299-310, 313, 314, 316-319, 321, 327, 331, 332, 340, 342, 343, 348-355, 364, 365, 370, 371, 386-389, 407-409, 413-415, 419-422, 424, 426-437, 452-455, 462, 464, 490, 491, 496, 497, 505, 509, 515, 516, 519, 520, 525-528, 531, 532, 592, 593, 614/5, 614/7, 615/2 (obręb ewidencyjny Nowa Wieś), dz. o nr geodez. 425, 555 (obręb ewidencyjny Leszczewek), dz. o nr geodez. 1, 2, 25, 45, 22 w obrębie ewid. Leszczewo, dz. o nr geodez. 24/5-24/11, 32/25, 32/26 w obrębie ew. Gawrych Ruda; dz. o nr geodez. 41/1 (obręb ewidencyjny Czerwony Folwark).

2. 2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 201a-l, o, p, t-z, ax, bx,201Aa-d, 202Aa, b,203b, c, 204a-c, g-m, 206f-h, k, m-o, s-w, ax-mx, 214b, i, j, 216g, h, 220a, p, r, t, 228c, k-n, 230b, d, 240a, d, i, j, o, p, s, 243k, 244a-f, 245a, b, 283b-f, 284g-i, 290f, 299a, c, r, s, w-z, ax, 300b, i, p, r, 301a,l, r-z, ax-cx, 307b-h, 308d,f, 337c, 362f, 375a, 376c, d, 377b, 393b, c, d, działki o nr geodez.: 18, 19, 20/2, 20/3, 89,90,91 (obręb ewidencyjny Rosochaty Róg), 79/1, 81/1, 82, 84/1, 85/1, 89, 103, 104, 120, 134, 135, 190, 232, 248/6, 257, 270 (obręb ewidencyjny Krusznik), 211, 212, 478, 342 (obręb ewidencyjny Maćkowa Ruda)

2 822,80

Razem

15 079,60

1) Obszary zajmowane przez ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne zostały przestrzennie podzielone na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą oraz pododdziały oznaczone literą. Podział na oddziały, pododdziały, oraz obręby i obwody ochronne przyjęto zgodnie z mapami przeglądowymi obrębów ochronnych Wigry i Maćkowa Ruda, sporządzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, w skali 1:20 000, według stanu na dzień 1 stycznia 1996 r. Podział na obszary objęte ochroną czynną przyjęto zgodnie z mapą pod tytułem: „Kierunki ochrony”, sporządzoną przez Park w skali 1 : 25 000, według stanu na dzień 1 stycznia 2001 r. Podział na działki geodezyjne i obręby ewidencyjne jest zgodny z mapami ewidencji gruntów. Mapy znajdują się w siedzibie Parku, w miejscowości Krzywe.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały obszar Parku

50

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych i turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Jeziora:

1) Wigry (z wyłączeniem wysp),

2) Pierty (z wyłączeniem wyspy),

3) Leszczewek,

4) Omułówek,

5) Czarne koło Bryzgla,

6) Czarne koło Gawrych Rudy,

7) Mulaczysko,

8) Postaw,

9) Rzeka Czarna Hańcza poniżej jeziora Wigry

625

2

Muzeum Wigier w Starym Folwarku

100

3

Ośrodek Edukacji Środowiskowej, oddziały – 148, 149, 158

50

4

Centrum Informacji Turystycznej, wystawa przyrodnicza i sala audiowizualna w budynku dyrekcji Parku w Krzywem, oddział 49g

50

5

Parking i punkt informacji turystycznej w Krzywem, oddział 49g

200

6

Wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”, oddział 49j

50

7

Wystawa „Historia i tradycje rybactwa nad Wigrami”, Czerwony Folwark, oddział 175w

50

8

Obiekt edukacyjno-turystyczny „Dziupla”, oddział 49i

150

9

Stanica Żeglarska Bryzgiel, działka 57/1

50

10

Stanica Żeglarska Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego, działka 553 (obręb ewidencyjny Leszczewek)

50

11

Stanica Żeglarska Stary Folwark, działka 424 (obręb ewidencyjny Leszczewek)

50

12

Polana Powały, oddział 376c,d, 377b

100

13

Pokoje gościnne w budynkach służbowych Parku: 1) Królówek 5,
2) Bryzgiem 41, 3) Gawarzec (Gawrych Ruda nr 58), 4) Leszczewek nr 40, 5) Lipniak nr 23, 6) Mikołajewo nr 34, 7) Maćkowa Ruda nr 57, 8) siedziba Dyrekcji Parku w Krzywem

41

14

Przystanki Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej znajdujące się w Obrębie Ochronnym Maćkowa Ruda na działkach nr 72/3, 71/2, 88/3, 87/1, 86/1, 85/1, 104/1, 103/1, 103/2, 124, 123/2, 122/2, 143/2, 142/2, (obręb ewidencyjny Ateny), 232/3, 232/6 (obręb ewidencyjny Bryzgiel), 13, 14 (obręb ewidencyjnym Sarnecki)

200

III. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych i sportowych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Plaża z miejscem wykorzystywanym do kąpieli na działce 553 (obręb ewidencyjny Leszczewek) – wieś Stary Folwark, ośrodek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

200

2

Plaża z miejscem wykorzystywanym do kąpieli na działki 97/3, 97/13, (obręb ewidencyjny Gawrych Ruda) – Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy

200

3

Plaża w Obwodzie Ochronnym Krzywe, oddział 47b (nad Jeziorem Czarnym Huciańskim)

200

4

Plaża z miejscem zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli na działce 425 (obręb ewidencyjny Leszczewek) – wieś Stary Folwark, koło Muzeum Wigier

100

5

Plaża z miejscem zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli na działce 129 (obręb ewidencyjny Gawrych Ruda) – Kompleks Turystyczny „U Jawora”

100

6

Miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli przy działce 21/10 (obręb ewidencyjny Gawrych Ruda) – Hotel „Nad Wigrami”

50

7

Teren rekreacyjny z miejscem zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli na działce 72/2 (obręb ewidencyjny Bryzgiel)

50

8

Plaża z miejscem zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli na działce 147 (obręb ewidencyjny Krusznik), nad jeziorem Mulaczysko

50

9

Miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli w oddziale 212c,d („Piaski”)

100

10

Miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli w oddziale 230d (pole namiotowe „Jastrzęby”)

50

11

Miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli w oddziale 228m,n (Zatoka Krzyżańska)

50

12

Miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli na działce 20/31, (obręb ewidencyjny Piertanie) – jezioro Pierty

30

1) Obszary zajmowane przez ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne zostały przestrzennie podzielone na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą oraz pododdziały oznaczone literą. Podział na oddziały, pododdziały, oraz obręby i obwody ochronne przyjęto zgodnie z mapami przeglądowymi obrębów ochronnych Wigry i Maćkowa Ruda, sporządzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, w skali 1:20 000, według stanu na dzień 1 stycznia 1996 r. Podział na obszary objęte ochroną czynną przyjęto zgodnie z mapą pod tytułem: „Kierunki ochrony”, sporządzoną przez Park w skali 1 : 25 000, według stanu na dzień 1 stycznia 2001 r. Podział na działki geodezyjne i obręby ewidencyjne jest zgodny z mapami ewidencji gruntów. Mapy znajdują się w siedzibie Parku, w miejscowości Krzywe.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »