| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2015 r.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia
Ministra Środowiska
z dnia 19 stycznia 2015 r. (poz. 12)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB
OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Sukcesja drzew i krzewów na cennych przyrodniczo lądowych ekosystemach nieleśnych naskalnych i kserotermicznych oraz cennych stanowiskach florystycznych

1. Usuwanie drzew i krzewów zagrażających celom ochrony oraz wykaszanie lub wypas zwierząt w ekosystemach łąkowych, murawowych, zaroślowych i niektórych leśnych, w celu powstrzymania sukcesji niepożądanych drzew i krzewów oraz wywóz skoszonej biomasy i pozostawianie jej nieznacznej ilości jako miejsca rozwoju, schronienia i zimowania niektórych bezkręgowców i drobnych kręgowców.

2. Usuwanie z ekosystemów naskalnych, w tym kserotermicznych drzew, krzewów zagrażających celom ochrony roślin zielnych.

3. Pielęgnowanie cennych stanowisk florystycznych podlegających procesowi zarastania

2

Zmiany w ekosystemach nieleśnych w wyniku eutrofizacji

Wywóz skoszonej biomasy

3

Znaczny niedobór oraz niepełne spektrum zróżnicowania pod względem rozmiarów, formy i stopnia rozkładu martwych drzew w ekosystemach leśnych

Pozostawianie drzew złamanych, wywróconych, obumierających i martwych, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu osób i mienia, a także nie powoduje utrudnień komunikacyjnych na drogach publicznych i wewnętrznych

4

Przesuszanie siedlisk i obniżanie się poziomu wód podziemnych w wyniku różnych czynników naturalnych i antropogenicznych

1. Wykonywanie zastawek z naturalnych materiałów miejscowych na ciekach wodnych.

2. Likwidacja historycznych rowów odwadniających i innych antropogenicznych przekształceń powierzchni gruntu przyspieszających spływ wód powierzchniowych

5

Wydeptywanie pokrywy glebowej przez turystów

1. Konserwacja nawierzchni szlaków turystycznych.

2. Wdrożenie Parkowego Systemu Informacji przez:

1) budowę i remont urządzeń turystycznych,

2) wykonanie zabezpieczeń technicznych,

3) ustawienie tablic informujących o zasadach poruszania się na szlakach

6

Erozja gleby wzdłuż szlaków turystycznych, komunikacyjnych i dawnych szlaków zrywkowych

1. Uzupełnianie poerozyjnych ubytków gruntu.

2. Kierowanie spływającej wody do wnętrza lasu.

3. Zabudowa przeciwerozyjna spowalniająca spływ powierzchniowy wód opadowych z dróg i ścieżek (w tym szlaków turystycznych).

4. Likwidacja dawnych szlaków zrywkowych i zbędnych dróg leśnych

7

Zanieczyszczenie wód

Działania na rzecz budowy wysokosprawnych oczyszczalni ścieków celem objęcia ich zasięgiem wszystkich obiektów na terenie Parku lub podłączenie ich do sieci kanalizacyjnej w miarę rozbudowy tej sieci

8

Zanieczyszczenie powietrza

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie energii słonecznej do celów grzewczych oraz stosowanie paliw niewytwarzających toksycznych gazów (w tym paliw odnawialnych), w budynkach administrowanych przez Park

9

Zaburzenie procesów spontanicznej renaturalizacji struktury gatunkowej, wiekowej i warstwowej w drzewostanach sztucznego pochodzenia

Cięcia regulujące skład gatunkowy i strukturę przestrzenną drzewostanów sztucznego pochodzenia, z popieraniem spontanicznych procesów sukcesyjnych kształtujących drzewostany o naturalnym charakterze

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Wzmożone obumieranie drzew i drzewostanów w wyniku masowego pojawiania się owadów i grzybów pasożytniczych

Monitorowanie liczebności i prognozowanie wzmożonego pojawiania się kambiofagicznych oraz foliofagicznych owadów, a także innych organizmów patogenicznych poprzez:

1) wykładanie pułapek feromonowych i analizę odłowionego materiału (w tym fauny towarzyszącej),

2) jesienne poszukiwania foliofagów sosny (Pinus L.) w ściółce,

3) ocenę zasiedlenia pędów jodłowych przez zwójki metodą prób fotoeklektorowych,

4) prowadzenie oceny tempa i przyczyn wydzielania się posuszu

2

Zagrożenie osób i mienia, a także zaistnienie utrudnień komunikacyjnych na drogach publicznych i wewnętrznych, w tym szlakach turystycznych i innych miejscach udostępnionych

Usuwanie zagrażających drzew lub ich obalanie z pozostawieniem na miejscu (w szczególnie uzasadnionych przypadkach także drzew martwych i zamierających, zasiedlonych przez organizmy saproksyliczne)

3

Zarastanie historycznych cmentarzy i miejsc pamięci narodowej przez roślinność

Wykaszanie roślinności oraz pielęgnacja zadrzewień i zakrzewień w tych miejscach

4

Niszczenie się zabytkowych kapliczek

Bieżące przeglądy stanu kapliczek i ich remonty

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Szkodnictwo leśne:

1) kradzieże drewna,

2) kłusownictwo,

3) zbiór runa leśnego

1. Wykonanie nowych i konserwacja istniejących rowów granicznych.

2. Przekopywanie miejsc nielegalnych wjazdów.

3. Systematyczne patrolowanie terenu.

4. Monitorowanie kamerami rejestrującymi i alarmującymi za pośrednictwem sieci GSM (fotopułapkami) miejsc szczególnie narażonych na szkodnictwo.

5. Montaż szlabanów uniemożliwiających wjazd do lasu.

6. Wzmożenie kontroli miejsc szczególnie narażonych na kradzieże drewna (w tym złomów, wywrotów i martwych drzew stojących) przez Służbę Parku.

7. Umieszczanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miejscach szczególnie narażonych na kradzieże drewna (w tym złomów, wywrotów i martwych drzew stojących) oraz tablic informujących o zakazie wstępu i zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających poza miejscami udostępnionymi do zwiedzania.

8. Prowadzenie edukacji wśród społeczności lokalnej na temat celów ochrony w parku narodowym i roli martwych drzew w prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemów leśnych

2

Zakłócanie naturalnych zachowań behawioralnych zwierząt przez światło, antropogeniczne dźwięki i zapachy oraz wzmożoną penetrację ludzką terenu Parku a także obecność zwierząt domowych w pobliżu obiektów budowlanych różnego przeznaczenia oraz dróg położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Parku

1. Działanie na rzecz eliminowania lub ograniczania źródeł zidentyfikowanych zagrożeń.

2. Prowadzenie edukacji wśród społeczności lokalnej (również przez Służbę Parku) w zakresie sposobów eliminacji lub ograniczenia występujących zagrożeń

3

Dewastacja siedlisk roślin, zwierząt i grzybów wynikająca z zanieczyszczeń (powietrza, gleby i wód gruntowych) emitowanych przez obiekty budowlane różnego przeznaczenia oraz drogi położone w bezpośrednim sąsiedztwie Parku

1. Działanie na rzecz eliminowania lub ograniczania źródeł zidentyfikowanych zagrożeń.

2. Prowadzenie edukacji wśród społeczności lokalnej (również przez Służbę Parku) w zakresie sposobów eliminacji lub ograniczenia występujących zagrożeń

4

Ryzyko rozprzestrzeniania się roślin synantropijnych i obcego pochodzenia (inwazyjnych) na teren Parku wynikające z obecności obiektów budowlanych różnego przeznaczenia oraz dróg położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Parku

1. Działanie na rzecz eliminowania lub ograniczania źródeł zidentyfikowanych zagrożeń.

2. Prowadzenie edukacji wśród społeczności lokalnej (również przez Służbę Parku) w zakresie sposobów eliminacji lub ograniczenia występujących zagrożeń

5

Niszczenie (wydeptywanie) roślin przez turystów i okoliczną ludność

1. Likwidacja nielegalnych zejść ze szlaków przez:

1) wykonywanie ogrodzeń i barier,

2) obsadzanie rodzimymi gatunkami krzewów leśnych.

2. Prowadzenie działalności edukacyjnej i prewencyjnej

6

Zanieczyszczenie gleby

Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów

7

Zanieczyszczenie powietrza

Działanie na rzecz utrzymania w otulinie Parku, wzdłuż granic, stref wolnych od zabudowy mieszkalnej, gospodarczej, przemysłowej i innej niesłużącej bezpośrednio ochronie przyrody oraz dróg utwardzonych (z zachowaniem dotychczasowych sposobów użytkowania) – opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

8

Mała świadomość dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w społecznościach lokalnych

1. Edukacja społeczeństwa w zakresie podnoszenia świadomości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przez prowadzenie różnych form zajęć edukacyjnych.

2. Utrzymanie terenów ćwiczeń edukacyjnych, ścieżek poznawczych.

3. Utrzymanie i tworzenie nowych ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych.

4. Utrzymanie Muzeum Przyrodniczego na Łysej Górze i innych obiektów służących edukacji przyrodniczej

9

Dewastacja panoramy Łysej Góry oraz zabytkowego zespołu klasztoru Świętego Krzyża przez wieżę telewizyjną i obiekty nieposiadające wartości zabytkowych

1. Minimalizacja skutków dewastacji panoramy przez poprawę estetyki wieży i osłonowe zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy wieżą i zespołem klasztornym.

2. Likwidacja obiektów nieposiadających wartości zabytkowej

10

Niszczenie form skałkowych, źródeł i stanowisk geologicznych przez turystów i okoliczną ludność

1. Likwidacja nielegalnych zejść ze szlaków.

2. Konserwacja nawierzchni istniejących szlaków turystycznych.

3. Wykonanie barier lub ogrodzeń chroniących formy skalne i stanowiska geologiczne

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Przerwanie istniejących korytarzy ekologicznych łączących teren Parku z obszarami przyległymi

Działanie na rzecz utrzymania w otulinie Parku, wzdłuż granic, stref wolnych od zabudowy mieszkalnej, gospodarczej, przemysłowej i innej niesłużącej bezpośrednio ochronie przyrody oraz dróg utwardzonych (z zachowaniem dotychczasowych sposobów użytkowania) – opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2

Dewastacja krajobrazu pasm górskich (głównie Łysogórskiego i Klonowskiego) oraz dolin miedzy tymi pasmami przez zabudowę terenów rolniczych przyległych do granic Parku

Działanie na rzecz utrzymania w otulinie Parku, wzdłuż granic, stref wolnych od zabudowy mieszkalnej – opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

3

Zagrożenie ekosystemów leśnych i łąkowych przez pożary

1. Prowadzenie systematycznych działań edukacyjnych wśród mieszkańców otuliny Parku.

2. Remonty i utrzymanie dróg przeciwpożarowych.

3. Utrzymanie sieci łączności GSM oraz magazynów sprzętu przeciwpożarowego

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony ścisłej

W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Na szlakach turystycznych:

1) profilowanie szlaków,

2) uzupełnianie ubytków poerozyjnych,

3) naprawa rowów odpływowych i przepustów,

4) wykonanie rowków odpływowych kierujących wodę do wnętrza lasu na ich stromych odcinkach

Łącznie na długości 7 km

Oddziały – 146b, c, f, C-2b, c, d, j, p, 172a, b, 171a, 170a, C-1d, 169a, 168a, 141d, g, 167a, 140c, d, 166a, 165a, b, c, 139f, 138b, 164a, B1a, b, 118h, 117k, 116g, 201a, 200a, b, d, h, g, i, j, 199d

2

Na szlakach turystycznych:

1) wdrożenie Parkowego Systemu Informacji zgodnie z odrębnym projektem przez:

a) budowę i remont urządzeń turystycznych,

b) wykonanie zabezpieczeń technicznych – ograniczników zapobiegających rozdeptywaniu szlaków oraz progów spowalniających erozję na szlakach,

c) ustawienie tablic informacyjnych i edukacyjnych,

2) urządzanie miejsc odpoczynku i obserwacji przyrody

Łącznie na długości 7 km

Oddziały – 146b, c, f, C-2b, c, d, j, p, 172a, b, 171a, 170a, C-1d, 169a, 168a, 141d, g, 167a, 140c, d, 166a, 165a, b, c, 139f, 138b, 164a, B1a, b, 118h, 117k, 116g, 201a, 200a, b, d, h, g, i, j, 199d

3

Zapewnienie bezpieczeństwa osób na szlakach turystycznych przez:

1) usuwanie drzew złamanych i przewróconych tarasujących szlaki, przez ich przesuwanie poza szlak i maskowanie skutków takich zabiegów,

2) obalanie zagrażających bezpieczeństwu drzew obumierających, martwych i uszkodzonych, położonych w odległości do 1,5 wysokości drzewostanu od szlaku, z pozostawieniem na miejscu całości niefragmentowanej sztucznie biomasy i maskowaniem skutków takich zabiegów

Łącznie na długości 7 km

Oddziały – 146b, c, f, C-2b, c, d, j, p, 172a, b, 171a, 170a, C-1d, 169a, 168a, 141d, g, 167a, 140c, d, 166a, 165a, b, c, 139f, 138b, 164a, B1a, b, 118h, 117k, 116g, 201a, 200a,b, d, h, g, i, j, 199d

4

1. Inwentaryzacja miejsc występowania na terenie Parku wybranych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

2. Monitoring liczebności i stanu ochrony wybranych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

3. Prowadzenie rejestru obserwacji i gromadzenie materiałów dokumentacyjnych

Według potrzeb, z zakresem prac ograniczonym do niezbędnego minimum

Obszar ochrony ścisłej

5

1. Systematyczne patrolowanie terenu pod kątem szkodnictwa.

2. Monitorowanie kamerami rejestrującymi i alarmującymi za pośrednictwem sieci GSM (fotopułapkami) miejsc szczególnie narażonych na szkodnictwo.

3. Wzmożenie kontroli przez Służbę Parku miejsc szczególnie narażonych na kradzieże drewna, w tym złomów, wywrotów i posuszu stojącego.

4. Umieszczanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

Według potrzeb

Obszar ochrony ścisłej

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ochrona naturalnej dynamiki rodzimych gatunków leśnej flory, w szczególności drzew przez inwentaryzowanie, a następnie usuwanie obcych gatunków drzew w szczególności dębu czerwonego (Quercus rubra), klonu jesionolistnego (Acer negundo) występujących i spontanicznie pojawiających się (w formie domieszki) w drzewostanach

Według potrzeb wynikających z prowadzonej na bieżąco inwentaryzacji

Obszar ochrony czynnej

2

Wspomaganie naturalnych procesów renaturalizacyjnych zachodzących w drzewostanach przez usuwanie drzew – głównie sosny (Pinus sylvestris) pochodzącej ze sztucznych odnowień, hamujących tempo tych procesów

57,52 ha

Oddziały – 6a, 31a, 31d, 31f,

3

Odtwarzanie prawidłowej struktury gatunkowej i przestrzennej drzewostanów pogospodarczych z dominującą jednowiekową jodłą (Abies alba) w drzewostanie (kształtowanie struktury jedlin, wspomaganie spontanicznych procesów renaturalizacyjnych w drzewostanie) przez usuwanie części drzew – jodły (Abies alba) pochodzącej ze sztucznych odnowień i pielęgnacji o gospodarczym charakterze

18,30 ha

Oddział 2a

4

Kształtowanie siedliska modrzewia (Larix decidua) (w szczególności podgatunku modrzewia polskiego (Larix decidua ssp. Polonica)), a także wspomaganie naturalnych odnowień tego gatunku

13,13 ha

Oddziały – A1h, A3a, A3d, A5d

5

Kształtowanie widnego lasu (widnego grądu, dąbrowy lub boru mieszanego o luźnej więźbie drzewostanu) o charakterze pastwiskowym, ze znacznym udziałem drzew starych, przez usuwanie części drzew oraz krzewów podszytowych

11,53 ha

Oddziały – A3k, A3l

6

Usuwanie drzew obumierających, martwych i uszkodzonych (w sposób zagrażający ich stabilności), położonych w odległości do 1,5 wysokości drzewostanu od szlaku, drogi lub innego miejsca udostępnionego lub obiektu budowlanego, a także drzew złamanych i przewróconych, tarasujących szlaki i drogi (z maskowaniem skutków takich zabiegów), celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz bezpieczeństwa pożarowego na szlakach turystycznych, drogach publicznych i w innych miejscach udostępnionych, a także w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów budowlanych, jak również celem zapewnienia przejezdności dróg publicznych i wewnętrznych

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

7

Monitorowanie liczebności wybranych gatunków kambio- i foliofagów posiadających skłonność do masowego pojawiania się (kornik drukarz (Ips typographus), kornik modrzewiowiec (Ips cembrae), jodłowiec krzywozębny (Pityokteines curvidens), zwójka zieloneczka (Tortrix viridiana)i krobik modrzewiowiec (Coleophora laricella)), przez wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) i analiza odłowionego materiału (w tym fauny towarzyszącej)

42 sztuki

Oddziały – A-1b, f, j, A-3c, h, i, 17f, 23i, 24d, f, 54a, 72c, 76b, c, 79b, 88a, 99a„ 147h, 171f, 176b, 183b, 188a, 191b, 194b, 202c, 203c, 209b, 238c, 239d, 241a, 249a, 251f, 256c, 257b, 258a, 266b

8

Monitorowanie nasilenia występowania foliofagów sosny (Pinus sylvestris) przez kontrolne poszukiwania owadów w ściółce leśnej zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

7 prób

Oddziały – 5c, 12a, 46c, 62g, 211a, 247b, 267a

9

Monitorowanie (prognozowanie) nasilenia występowania zwójek (Tortricidae)związanych z jodłą (Abies alba), przez wypłaszanie larw i postaci dojrzałych w fotoeklektorach, z pobranych prób gałęzi jodłowych (Abies alba)

15 prób obejmujących 3–5 gałęzi każda

Oddziały – 67a, 91d, 98a, 105b, 164b, 172d, 177a, 184b, 194b, 202b, c, f, 204a, 208b, 209b

10

Naprawa uszkodzonych rowów granicznych w wyniku zdarzeń losowych

Według potrzeb

Obwody ochronne – Święty Krzyż, Dębno, Dąbrowa, Podgórze, Jastrzębi Dół, Święta Katarzyna, Klonów, Góra Chełmowa

11

Likwidacja zbędnych wjazdów do lasu przez wykopanie rowów poprzecznych

290 m

Obwody ochronne – Święty Krzyż, Dębno, Dąbrowa, Podgórze, Jastrzębi Dół, Święta Katarzyna, Klonów, Góra Chełmowa

12

Na szlakach turystycznych:

1) profilowanie szlaków,

2) uzupełnianie ubytków poerozyjnych,

3) naprawa rowów odpływowych i przepustów,

4) wykonanie rowków odpływowych kierujących wodę do wnętrza lasu na ich stromych odcinkach

Łącznie na długości 35 km

Oddziały – 173c, d, 147a, b, c, d, f, g, j, C-2h, i, 170b, 167b, 164b, 163c, 188b, d, g, 182f, g, h, j, 181b, f, 180d, 179c, d, f, 178a, b, c, 177d, 176c, 175b, c, d, 119f, g, h, i, l, 204a, b, 203a, b, c, d, f, g, 202k, n, o, 148k, m, n, s, t, 111b, g, j, 110f, g, h, i, j, k, l, 109a, b, c, f, g, 73i, 72c, d, k, 59a, c, j, p, 44j, 43a, c, d, h, 25a, b, 15a, c, 10d, f, 9a, b, d, f, 8a, 197a, b, c, d, f, g, 112c, 75c, f, 196s, 229a, 228a, b, 219a, 218a, 225a, 224a, 216b, c, 215a, b, c, 214a, c, 213i, k, l, m, n, 212b, c, 211d,f, 227a, b, 226a, b, A-3a, f, i, k, A-1a, b, d, f, h, i, 116fl, gl, 199a, 200al, bl, c, dl

13

Na szlakach turystycznych:

1) wdrożenie Parkowego Systemu Informacji zgodnie z odrębnym projektem przez:

a) budowę i remont urządzeń turystycznych,

b) wykonanie zabezpieczeń technicznych – ograniczników zapobiegających rozdeptywaniu szlaków oraz progów spowalniających erozję na szlakach,

c) ustawienie tablic informacyjnych i edukacyjnych,

2) urządzanie miejsc odpoczynku i obserwacji przyrody

Łącznie na długości 35 km

Oddziały – 173c, d, 147a, b, c, d, f, g, j, C-2h, i, 170b, 167b, 164b, 163c, 188b, d, g, 182f, g, h, j, 181b, f, 180d, 179c, d, f, 178a, b, c, 177d, 176c, 175b, c, d, 119f, g, h, i, l, 204a, b, 203a, b, c, d, f, g, 202k, n, o, 148k, m, n, s, t, 111b, g, j, 110f, g, h, i, j, k, l, 109a, b, c, f, g, 73i, 72c, d, k, 59a, c, j, p, 44j, 43a, c, d, h, 25a, b, 15a, c, 10d, f, 9a, b, d, f, 8a, 197a, b, c, d, f, g, 112c, 75c, f, 196s, 229a, 228a, b, 219a, 218a, 225a, 224a, 216b, c, 215a, b, c, 214a, c, 213i, k, l, m, n, 212b, c, 211d, f, 227a, b, 226a, b, A-3a, f, i, k, A-1a, b, d, f, h, i, 116fl, gl, 199a, 200al, bl, c, dl

14

Ręczne wykaszanie roślinności, pielęgnacja zadrzewień i zakrzewień oraz usuwane zagrożeń i utrzymanie porządku wokół mogił i pomników w miejscach pamięci narodowej

15 obiektów

Obwody ochronne – Święty Krzyż, Święta Katarzyna, Klonów, Dębno, Dąbrowa

15

1. Inwentaryzacja miejsc występowania wybranych gatunków roślin, zwierząt i grzybów na terenie Parku.

2. Monitoring liczebności i stanu ochrony wybranych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

3. Prowadzenie rejestru obserwacji i gromadzenie materiałów dokumentacyjnych

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

16

1. Systematyczne patrolowanie terenu pod kątem szkodnictwa.

2. Monitorowanie kamerami rejestrującymi i alarmującymi za pośrednictwem sieci GSM (fotopułapkami) miejsc szczególnie narażonych na szkodnictwo.

3. Montaż szlabanów uniemożliwiających wjazd do lasu.

4. Wzmożenie kontroli miejsc szczególnie narażonych na kradzieże drewna, w tym złomów, wywrotów i posuszu stojącego przez Służbę Parku.

5. Umieszczanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

17

Utrzymanie dróg dojazdowych do osad służbowych oraz dróg wykorzystywanych przy realizacji ochrony zasobów Parku

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykaszanie łąk śródleśnych wraz z wywozem ściętej biomasy

19,74 ha

Oddziały – 11k, 22h, i, 40h, 44c, i, j, k, 45b, f, h, i, 54d, 55c, 56j, 61c, 62a, 115j, 248g, 249b, 256b, 257j

2

1. Inwentaryzacja miejsc występowania wybranych gatunków roślin, zwierząt i grzybów na terenie Parku.

2. Monitoring liczebności i stanu ochrony wybranych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

3. Prowadzenie rejestru obserwacji i gromadzenie materiałów dokumentacyjnych

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

3

1. Systematyczne patrolowanie terenu pod kątem szkodnictwa.

2. Monitorowanie miejsc szczególnie narażonych na szkodnictwo kamerami rejestrującymi i alarmującymi za pośrednictwem sieci GSM (fotopułapkami).

3. Montaż szlabanów uniemożliwiających wjazd do lasu.

4. Wzmożenie kontroli miejsc szczególnie narażonych na kradzieże drewna, w tym złomów, wywrotów i posuszu stojącego przez Służbę Parku.

5. Umieszczanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

4

Wycinanie drzew i krzewów w pasie linii elektroenergetycznej WN Różki-Niziny

1,76 ha

5b

 

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej

W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykaszanie łąk śródleśnych wraz z wywozem ściętej biomasy

6,50 ha

Oddziały – 11h, 54h, 239a, c, f, g, 248d, f, g, h, i, l, 2Ph

2

Utrzymanie terenów ćwiczeń edukacyjnych

8,37 ha

Oddział 8A

3

Na szlakach turystycznych:

1) profilowanie szlaków,

2) uzupełnianie ubytków poerozyjnych,

3) naprawa rowów odpływowych i przepustów,

4) wykonanie rowków odpływowych kierujących wodę do wnętrza lasu na ich stromych odcinkach

Łącznie na długości 2 km

Oddziały – 148r,115ax, bx, cx, 115P

4

Na szlakach turystycznych:

1) wdrożenie Parkowego Systemu Informacji zgodnie z odrębnym projektem przez:

a) budowę i remont urządzeń turystycznych,

b) wykonanie zabezpieczeń technicznych - ograniczników zapobiegających rozdeptywaniu szlaków oraz progów spowalniających erozję na szlakach,

c) ustawienie tablic informacyjnych i edukacyjnych,

2) urządzanie miejsc odpoczynku i obserwacji przyrody

Łącznie na długości 2 km

Oddziały – 148r, 115ax, bx, cx, 115P

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą gospodarczą Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie w skali 1:5000, według stanu na dzień 1.01.1997 r., arkusze numer 1–19. Podział na obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.1997 r. Mapy znajdują się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w miejscowości Bodzentyn.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

1. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach ochrony czynnej

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobu ochrony

1

Cis pospolity (Taxus baccata)

Ochrona stanowisk i osobników

1. Usunięcie drzew i krzewów zakłócających wzrost.

2. Ręczne odchwaszczenie gleby w miejscach pielęgnacji cisa pospolitego (Taxus baccata)

2

Pełnik europejski (Trollius europaeus)

Ochrona stanowisk

1. Zapobieganie pojawianiu się niepożądanych gatunków roślin (sukcesji) przez ich wykaszanie na stanowiskach i wokół stanowisk roślin chronionych.

2. Wywiezienie pokosu

3

Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)

Ochrona stanowisk

1. Zapobieganie pojawianiu się niepożądanych gatunków roślin (w wyniku sukcesji) pogarszających warunki świetlne i edaficzne przez ich wykaszanie.

2. Usunięcie biomasy na stanowiskach i wokół stanowisk rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia)

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobu ochrony

1

Przeplatka aurinia (Euphydras aurinia)

Ochrona stanowisk

1. Zapobieganie pojawianiu się niepożądanych gatunków roślin - drzew i krzewów (sukcesji) przez ręczne wykaszanie łąk i usuwanie z nich zakrzaczeń w nieregularnych płatach z wyłączeniem płatów z dużym udziałem czarcikęsu łąkowego (Succisa pratensis) rośliny żywicielskiej przeplatki aurinii (Euphydras aurinia).

2. Usunięcie biomasy

2.

Poczwarówka zwężona (Vertigo angustior)

Ochrona stanowiska

1. Usuniecie młodego pokolenia sukcesji naturalnej w miejscu występowania gatunku.

2. Ręczne wykoszenie powierzchni w postaci pasów o szerokości 10–20 m.

3. Wywiezienie biomasy

 

2. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach ochrony krajobrazowej

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobu ochrony

1

Cis pospolity (Taxus baccata)

Ochrona stanowisk i osobników

1. Usunięcie drzew i krzewów zakłócających wzrost cisa pospolitego (Taxus baccata).

2. Ręczne odchwaszczenie gleby w miejscach pielęgnacji gatunku

2

Pełnik europejski (Trollius europaeus)

Ochrona stanowisk

1. Zapobieganie pojawianiu się niepożądanych gatunków roślin (sukcesji) przez ich wykaszanie na stanowiskach i wokół stanowisk roślin chronionych.

2. Wywiezienie pokosu

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobu ochrony

1065 Przeplatka aurinia (Euphydras aurinia)

Ochrona stanowisk

1. Zapobieganie pojawianiu się niepożądanych gatunków roślin – drzew i krzewów (sukcesji) przez ręczne wykaszanie łąk i usuwanie z nich zakrzaczeń w nieregularnych płatach z wyłączeniem płatów z dużym udziałem czarcikęsu łąkowego (Succisa pratensis) rośliny żywicielskiej przeplatki aurinii (Euphydras aurinia).

2. Usunięcie biomasy

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

Oddziały – A-2i, j, A-4a, B-1, B-2, C-1, C-2a-g, j-p, 30h-l, 42m, p-a', 63a-c, 114, 115a-i, p-y, 116a-g, 117, 118, 123-146, 149-162, 163a, 164a, 165a-i, 166a-d, 167a, 168a, 169a, b, 170a, c, d, 171a, b, 172a, b, 199b-d, 200a, b, d-j, 201a-f, 205, 206

1715,23

2

Ochrona czynna

Oddziały – A-1, A-2a-h, A-3, A-4b, c, f, h, A-5a-d, g, l, C-2h, i, 1-10, 11i-p, 12a, c-f, 13, 14a, b, i-n, 15-18, 19f, g, m, n, p-y, 20-25, 26a-d, h, i, I-o, 27-29, 30a-g, 31-37, 38a-f, 39-41, 42a-l, n, o, 43-53, 54a-g, i, k, n, 55-61, 62a-c, g-o, 63d, f, o, 64a-c, f, g, p, 65-79, 80a-c, 81-84, 85j, k, 86d, k, l, 87-90, 91a, c, d, 92, 93, 94d, i, r-a', 95-113, 115j, o, 115 pl, tl, z, 116 fl, gl, 119a-k, 120-122, 147, 148f, k-n, s-w, 163b, c, 164b-f, 165j,k, 166f, 167b-k, 168b-h, 169c-i, 170b, f-k, 171c-g, 172c-i, 173a-g, 174, 175a-d, 176-180, 181a-f, 182-184, 185a-d, o, r-t, 186-188, 189a-f, h, j, 190-194, 195a-j, 196s-w, 197, 198, 199a, 200al, bl, c, dl, 201al, bl, 202, 203a-h, 204, 207-212, 213h-p, 214-228, 229a-d, 230h, l-n, 231-235, 236a-f, i-k, 237-268

5588,38

3

Ochrona krajobrazowa

1. Oddziały – A-4d, g, i, j, A-5f, h-k, m-x, 8A, 11a-h, 12b, g-l, 14c-h, 19a-d, h-1, o, 26f, g, j, k, 38g, 54h, j, l, m, o, 62d, f, 63g-n, p-w, 64d, h-o, r-a', 80d-n, 85a-i, 86a-c, f-j, 91b, 94a-c, f-h, k-p, 115k-n, a'-c', 119l, 148a-d, g-j, o-r, 173h, 175f-m, 181g-m, 185f-n, p, 189g, i, k-m, 195k-f', 196a-r, 203i-m, 213a-g, 229f-l, 230a-g, i-k, 236g, h, 2P, 11P, 12P, 13P, 14P, 20P, 23P, 24P, 26P, 30P, 39P, 40P, 41P, 42P, 43P, 44P, 45P, 56P, 57P, 59P, 60P, 61P, 62P, 64P, 71P, 72P, 73P, 115P, 148P, 189P, 198P, 202P, 239P, 240P, 246P, 248P, 251P, A8S, 230S, 240S, 115S, A5S, 181S, 196S.

2. Działki o numerach 506, 509, 4037, 4038, 505, 427, 4014, 508, 4024, 4152, 4246, 176, 4302, 507, 503, 175, 4030/2, 202/2, 4029, 4255, 171

322,84

Razem

7626,45

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą gospodarczą Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Warszawie w skali 1:5000, według stanu na dzień 1.01.1997 r., arkusze numer 1–19. Mapy znajdują się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w miejscowości Bodzentyn.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Obszar Parku

100

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Tereny ćwiczeń edukacyjnych w oddziale 8A

200

2

Teren wystawy na Łysej Górze w oddziale 115ax

150

3

Galeria widokowa na gołoborzu na Świętym Krzyżu w oddziale 116f

200

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Parking, oddział 196j

50

Podczas imprez gminnych – bez ograniczeń

2

Kompleks „leśniczówka Nowa Słupia” położony w miejscowości Nowa Słupia przy ul. Świętokrzyskiej, działki ewidencyjne o numerach – 1193/1, 1194/1, 1195/1, 1206/1, 1207/1, 1208/1, 1213/3

2000

3

Teren schroniska Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Jodełka”, oddział 148P

300

4

Plac przed budynkiem muzeum na Świętym Krzyżu, oddziały – 115 ax, bx, cx, 115P

5000

5

Teren zabytkowego zespołu klasztornego na Łysej Górze w oddziałach – 113g, 115P, 115l, n, ax, bx, cx,

5000

Podczas uroczystości religijnych – bez ograniczeń

6

Teren pomnika „Krzyże Katyńskie” w Hucie Szklanej w oddziale 119l

50

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą gospodarczą Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Warszawie w skali 1:5000, według stanu na dzień 1.01.1997 r., arkusze numer 1–19. Mapy znajdują się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w miejscowości Bodzentyn.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »