| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2015 r.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazania obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych oraz maksymalnej liczby osób mogących jednocześnie przebywać w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 stycznia 2015 r. (poz. 16)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków

1

Skład gatunkowy drzewostanów niezgodny z siedliskiem

1. Regulacja składu gatunkowego i struktury drzewostanów w celu doprowadzenia ich do składu zgodnego z lokalnymi warunkami siedliskowymi.

2. Zbiór nasion i hodowla sadzonek do odnowień drzewostanów.

3. Odnowienia sztuczne – sadzenia i podsiewy gatunkami drzew odpowiednimi do lokalnych warunków siedliskowych.

4. Cięcia związane z przebudową drzewostanów, inicjujące i odsłaniające odnowienia naturalne o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem

2

Podatność drzewostanów świerkowych pochodzenia sztucznego na gwałtowane zamieranie

1. Wspomaganie procesu przebudowy drzewostanów przez ograniczenie czynników mogących doprowadzić do gwałtownego rozpadu świerczyn sztucznego pochodzenia – usuwanie posuszu czynnego.

2. Usuwanie części wiatrowałów świerkowych stanowiących bazę pokarmową kornika drukarza (Ips typographus) i rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus).

3. Ograniczenie liczebności kornika drukarza (Ips typographus) i rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus) przez odłowy owadów do pułapek feromonowych.

4. Ograniczenie liczebności kornika drukarza (Ips typographus) – korowanie drzew zasiedlonych.

5. Wzbogacanie różnorodności biologicznej przez utrzymywanie i tworzenie powierzchni biocenotycznych z pozostawieniem do mineralizacji wiatrołomów, posuszu czynnego, drzew martwych.

6. Monitorowanie występowania owadów zagrażających drzewostanom świerkowym w razie ich zwiększonego pojawiania się, w szczególności zasnui (Cephalcia sp.), kornika drukarza (Ips typographus), rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus), brudnicy mniszki (Lymantria monacha).

7. Monitorowanie występowania grzybów pasożytniczych –opieńki (Armillaria sp.), korzeniowca wieloletniego (Heterobasidion annosum)

3

Uszkodzenia odnowień i młodników przez jeleniowate

1. Zabezpieczanie sadzonek w uprawach i odnowieniach naturalnych indywidualnymi środkami mechanicznymi.

2. Utrzymanie i konserwacja ogrodzeń wybranych upraw i młodników poza miejscami występowania głuszca (Tetrao urogallus) i cietrzewia (Tetrao tetrix).

3. Ograniczenie liczebności jeleni (Cereus elaphus) i ich koncentracji w uprawach i młodnikach

4

Zanikanie zbiorowisk roślinnych typowych dla polan reglowych z powodu zaprzestania ich użytkowania

1. Wypas lub wykaszanie łąk z usuwaniem biomasy z ekosystemu, usuwanie samosiewów drzew i krzewów, nawożenie organiczne.

2. Odtworzenie struktury zbiorowisk łąkowych.

3. Wykup nieużytkowanych łąk reglowych

5

Zakłócanie ciszy i drapieżnictwo w ostojach głuszca (Tetrao urogallus) i cietrzewia (Tetrao tetrix)

1. Wyznaczanie stref ochronnych.

2. Patrole inwentaryzacyjno-ochronne.

3. Promowanie ścieżki edukacyjnej „Mokry Kozub” celem odciążenia szlaków turystycznych przebiegających przez główny kompleks Parku.

4. Monitoring liczebności drapieżników – lisa (Vulpes vulpes) i kuny leśnej (Martes martes) oraz rozpoznanie uwarunkowań ekologicznych pod względem relacji drapieżnik – ofiara dla optymalizacji działań ochronnych w stosunku do głuszca (Tetrao urogallus) i cietrzewia (Tetrao tetrix).

5. Współpraca z kołami łowieckimi w zakresie zwiększenia redukcji populacji lisa (Vulpes vulpes) na obszarach przyległych do granicy Parku w celu ograniczenia presji drapieżnika w ostojach głuszca (Tetrao urogallus) i cietrzewia (Tetrao tetrix)

6

Niewystarczająca ilość miejsc lęgowych i żerowych dzięciołów i sów w wyniku prowadzonej w minionym okresie gospodarki leśnej na obszarach leśnych

1. Tworzenie i utrzymywanie powierzchni biocenotycznych.

2. Pozostawienie do mineralizacji drzew obumierających i obumarłych we fragmentach lasu, gdzie nie ma zagrożenia gwałtownego rozpadu drzewostanów

7

Erozja nawierzchni szlaków turystycznych i terenów sąsiadujących ze szlakami turystycznymi

1. Utrzymanie we właściwym stanie nawierzchni szlaków turystycznych (konserwacja, remonty, modernizacja, naprawy bieżące).

2. Czyszczenie przepustów i sączków.

3. Ustawianie i konserwacja tablic informacyjnych.

4. Udrażnianie szlaków w piętrze kosodrzewiny, przez przycięcie pędów.

5. Usuwanie wiatrołomów ze szlaków turystycznych i drzew bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu turystów.

6. Utrzymywanie drewnianych barierek w miejscach koncentracji ruchu turystycznego.

7. Edukacja zwiedzających w zakresie związanym z ochroną przyrody oraz zasadami udostępnienia Parku.

8. Konserwacja, naprawa, uzupełnienie drewnianych tyczek na szlakach graniowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa turystów

8

Niszczenie infrastruktury turystycznej spowodowane przez czynniki atmosferyczne i niewłaściwe postępowanie zwiedzających

1. Konserwacja, remonty i bieżące naprawy infrastruktury turystycznej.

2. Edukacja zwiedzających w zakresie ochrony przyrody i zasad udostępnienia Parku.

3. Patrolowanie terenu

9

Nieprzestrzeganie przez zwiedzających zasad ochrony przyrody w szczególności:

1) zaśmiecenie i zanieczyszczanie terenu,

2) zakłócanie ciszy,

3) uszkadzanie roślin oraz grzybów

1. Podnoszenie świadomości ekologicznej zwiedzających z wykorzystaniem Wystawy Stałej, Ogrodu Roślin Babiogórskich, Ogrodu Zmysłów, ścieżek edukacyjnych oraz punktów informacji przyrodniczej i turystycznej.

2. Usuwanie odpadów z obszaru Parku, systematyczne opróżnianie koszy na odpady przy głównych wejściach do Parku.

3. Ustawienie i bieżąca obsługa kabin sanitarnych przy ważniejszych wejściach do Parku.

4. Patrolowanie obszaru Parku

10

Duży ruch turystyczny na następujących szlakach:

1) Czerwonym – Krowiarki – Diablak – Przełęcz Brona – Markowe Szczawiny,

2) Żółtym – Markowe Szczawiny – Diablak,

3) Zielonym – Zawoja Markowa – Markowe Szczawiny,

4) Niebieskim – Krowiarki – Markowe Szczawiny

1. Utrzymanie we właściwym stanie nawierzchni szlaków turystycznych.

2. Utrzymanie opłat za wstęp do Parku.

3. Edukacja ekologiczna turystów przy Punktach Informacji Turystycznej i Przyrodniczej

11

Duża koncentracja zwiedzających na Krowiarkach, Sokolicy, Diablaku, Przełęczy Brona, Markowych Szczawinach

1. Patrolowanie miejsc o dużej koncentracji zwiedzających.

2. Utrzymywanie drewnianych barierek na Krowiarkach, Markowych Szczawinach, Sokolicy, Kępie, Przełęczy Brona

12

Degradacja gleb siedlisk bagiennej olszyny górskiej oraz dolnoreglowego boru świerkowego na torfie na skutek funkcjonowania rowów odwadniających

Wykonanie zastawek w rowach odwadniających

13

Zanikanie miejsc bytowania płazów

1. Oczyszczenie istniejących oczek wodnych na terenie ochrony czynnej i krajobrazowej z materii organicznej.

2. Likwidacja pułapek ekologicznych (koleiny na drogach leśnych) z jednoczesnym stworzeniem nowych miejsc rozrodu.

3. Stworzenie dla płazów miejsc rozrodu (uformowanie małych oczek wodnych), schronień, kryjówek i zimowania

14

Brak warunków lokalowych na prowadzenie działalności edukacyjnej

Działania na rzecz:

1) budowy ośrodka dokumentacyjno-edukacyjnego,

2) rozbudowy istniejącej bazy edukacyjnej

15

Gospodarcze użytkowanie borów górnoreglowych przez wspólnotę gruntową i leśną oraz osoby fizyczne

Wykup gruntów leśnych lub wymiana na inne grunty

16

Penetracja terenu podczas poboru drewna na opał przez osoby uprawnione do serwitutu opałowego

Wykup lub wymiana serwitutu opałowego

17

Niska wrażliwość ekologiczna społeczeństwa

1. Edukacja przyrodnicza.

2. Dokarmianie ptaków w okresie mroźnych i śnieżnych zim w rejonie osad mieszkaniowych.

3. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zagrożenie niektórych gatunków ptaków wynikające z ograniczonej ilości miejsc lęgowych

1. Pozostawianie drzew starych, z dziuplami.

2. Tworzenie i utrzymywanie powierzchni biocenotycznych

2

Zagrożenie niektórych gatunków ssaków wynikające z ograniczonej ilości miejsc rozrodu oraz braku dostatecznej bazy pokarmowej

1. Ochrona siedlisk, gniazd i nor.

2. Pozostawianie starych i obumarłych drzew

3

Zagrożenie pożarowe

1. Utrzymanie dróg pożarowych zapewniające możliwości dojazdu pojazdami gaśniczymi.

2. Utrzymanie punktów poboru wody.

3. Utrzymywanie baz sprzętu przeciwpożarowego

4

Ulewne deszcze, powodzie

1. Utrzymanie we właściwym stanie infrastruktury technicznej odprowadzającej wodę ze szlaków turystycznych, dróg leśnych.

2. Odbudowa zniszczonych przez powodzie elementów infrastruktury technicznej, w tym mostków i urządzeń do monitoringu wód

5

Uszkadzanie drzewostanów i infrastruktury parku przez czynniki abiotyczne lub biotyczne o szczególnie silnym natężeniu (w szczególności wiatr, śnieg, skrajne temperatury)

1. Usuwanie części powalonych i martwych drzew w wyniku oddziaływania czynników abiotycznych i biotycznych, w celu umożliwienia prowadzenia działań ochronnych w ekosystemach leśnych i nieleśnych.

2. Zapewnienia funkcjonowania infrastruktury technicznej.

3. Pozostawienie do mineralizacji części wiatrołomów, wiatrowałów, złomów i zamarłych drzew.

4. Usuwanie uszkodzeń infrastruktury technicznej spowodowanych przez czynniki abiotyczne

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

Pojawianie się gatunków obcych roślin zielnych inwazyjnych

Usuwanie gatunków obcych roślin zielnych inwazyjnych

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

Zanik kultywowania tradycji regionalnych i tradycyjnych form gospodarowania

Promowanie dziedzictwa kulturowego, w szczególności organizowanie wystaw, imprez plenerowych, konkursów, przeglądów, o tematyce kulturowej oraz propagującej wspieranie tradycyjnych form gospodarki (w szczególności gospodarka leśna, pasterska, budownictwo regionalne)

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony ścisłej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Monitorowanie liczebności zasnui (Cephalcia sp.) w ściółce i glebie

Według potrzeb

Miejsca żerowania zasnui (Cephalcia sp.) na obszarze ochrony ścisłej

2

Monitorowanie liczebności kornika drukarza (Ips typographus) i rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus) przy pomocy pułapek feromonowych

Do 24 pułapek1)

Obszar ochrony ścisłej

 

B. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

Rozbiórka kamiennych murków wznoszonych przez turystów na kopule szczytowej Babiej Góry

Według potrzeb

28a, 28f

2

Bieżąca konserwacja i naprawa nawierzchni szlaków turystycznych, infrastruktury turystycznej, obiektów kulturowych

Według potrzeb

Obszar ochrony ścisłej

3

Usuwanie powalonych drzew ze szlaków turystycznych

Według potrzeb

Obszar ochrony ścisłej

4

Usuwanie odpadów

Według potrzeb

Obszar ochrony ścisłej

5

Utrzymywanie drewnianych barierek w miejscach udostępnionych dla celów turystycznych narażonych na wydeptywanie (miejsca koncentracji ruchu turystycznego), budowa drewnianych barierek

Według potrzeb

Obszar ochrony ścisłej

6

Modernizacja nawierzchni szlaku niebieskiego „Górny Płaj”

4 300m1)

19, 20, 21, 22, 23

7

Utrzymanie infrastruktury technicznej do obsługi monitoringu przyrodniczego

Według potrzeb

Obszar ochrony ścisłej

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

Wspomaganie procesu przebudowy drzewostanów przez ograniczenie czynników mogących doprowadzić do gwałtownego rozpadu drzewostanów świerkowych – usuwanie posuszu czynnego i wiatrowałów

Według potrzeb

Drzewostany świerkowe sztucznego pochodzenia na obszarach ochrony czynnej

2

Korowanie drzew zasiedlonych przez korniki, (Scolytinae) pozostawienie do mineralizacji części ściętych drzew

Według potrzeb

Drzewostany świerkowe sztucznego pochodzenia na obszarach ochrony czynnej

3

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach, odnowieniach naturalnych i młodnikach (czyszczenia wczesne i późne) według zasad określonych indywidualnie dla każdego wydzielenia

5,22 ha1)

53a, 54a, 78b, 78c

4

Regulacja składu gatunkowego i struktury drzewostanów (trzebieże) według zasad określonych indywidualnie dla każdego wydzielenia

Do 46,90ha1)

53a, 54b, 54c, 54d, 55a, 76a

5

Odnowienia luk i przerzedzeń przez sadzenie jodły (Abies alba)

Do 1,44 ha1)

13a, 90d, 93b

6

Wykaszanie niepożądanych roślin w uprawach leśnych

Do 15,37 ha1)

Obszar ochrony czynnej

7

Zabezpieczanie przed zgryzaniem przez jelenie (Cervus elaphus) i sarny (Capreolus capreolus) sadzonek na uprawach i odnowieniach naturalnych przez stosowanie środków mechanicznych

Do 39,95 ha1)

Obszar ochrony czynnej

8

Zabezpieczanie upraw i odnowień (Capreolus capreolus) naturalnych przed zgryzaniem przez jelenie (Cervus elaphus), sarny (Capreolus capreolus) przez utrzymanie, remont i konserwację istniejących ogrodzeń

16,98 ha

5b, 8a, 8b, 9b, 10c, 11b, 15a, 37a, 39a, 40a, 45c, 51d, 54c, 66c, 69c, 69h, 78b, 78c, 79c, 80a, 81b, 81c

9

Ograniczenie koncentracji jeleni (Cervus elaphus) w rejonie upraw i odnowień naturalnych przez zmniejszenie ich liczebności

Do 40 osobników

Obszar ochrony czynnej

10

Odłowy kornika drukarza (Ips typographus) i rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus) do pułapek feromonowych

186 pułapek1)

Obszar ochrony czynnej

11

Kontrola występowania brudnicy mniszki (Lymantria monacha) przy wykorzystaniu pułapek feromonowych

10 pułapek1)

Obszar ochrony czynnej

12

Wykładanie pułapek klasycznych na kornika drukarza (Ips typographus)

63 pułapek

Obszar ochrony czynnej

13

Kontrolne poszukiwanie zasnui (Cephalcia sp.) w ściółce i glebie

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

14

Usuwanie z ekosystemów gatunków obcych roślin inwazyjnych – niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera), niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora) i rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica)

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

15

Wykonanie zastawek w rowach odwadniających na siedliskach bagiennej olszyny górskiej i dolnoreglowego boru świerkowego na torfie

Do 9001)

42a, 45a, 45b, 55c, 67h, 67j, 70b, 72c,75a, 76d, 97c, 97d, 97f

16

Utrzymywanie i tworzenie nowych powierzchni biocenotycznych przez pozostawienie do mineralizacji posuszu czynnego, jałowego i wiatrowałów

Do 10 ha

60a, 93b, 93c, 94b, 94c, 98b, 98c

17

Utrzymanie infrastruktury technicznej do monitoringu wód płynących i gruntowych

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

18

Usuwanie części powalonych i martwych drzew w wyniku oddziaływania czynników abiotycznych i biotycznych o szczególnie silnym natężeniu, w celu umożliwienia prowadzenia działań ochronnych ekosystemów leśnych i nieleśnych oraz zapewnienia funkcjonowania infrastruktury technicznej oraz pozostawienie do mineralizacji części powalonych i martwych drzew

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

 

B. W lądowych ekosystemach nieleśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

1. Wypas lub wykaszanie łąk i pastwisk z usunięciem biomasy.

2. Usunięcie pojedynczych drzew.

3. Odkrzaczanie

Do 8 ha

43a, 43c, 53d, 72h, 101d

2

Usuwanie z ekosystemów gatunków obcych roślin inwazyjnych – niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera), niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora) i rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica)

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

3

1. Porządkowanie polany – przycięcie niektórych pniaków, usunięcie gałęzi, zebranie kamieni i ułożenie ich w kopczyki, usuwanie roślin drzewiastych.

2. Przywracanie zbiorowisk łąkowych – wykaszanie, usuwanie borówki, dwukrotne koszenie roślinności zrębowej (w szczególności maliny (Rubus L.)) wprowadzenie nasion roślin łąkowych występujących w Parku przez rozrzucenie biomasy.

3. Monitoring efektywności prowadzonych zabiegów

Do 2,83 ha1)

11 Aa-d

 

C. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

Wykaszanie roślinności na terenie stacji meteorologicznej na Markowych Szczawinach

0,01 ha

12c

2

Usuwanie odpadów z potoków i ich bezpośredniego sąsiedztwa oraz z terenów przy granicy Parku

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

3

Utrzymanie, modernizacja, konserwacja i remont dróg leśnych

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

4

Naprawa istniejących i budowa nowych urządzeń odwadniających drogi (sączki, przepusty, rowy)

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

5

Naprawa i odbudowa mostków

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

6

Wykonanie nawierzchni szlaków zrywkowych z żerdzi (dylówka)

Do 400 m1)

Obszar ochrony czynnej

7

Wykaszanie roślinności z poboczy i rowów głównych dróg leśnych

1,6 km

59, 60, 61, 62, 63

8

Bieżące utrzymanie punktów poboru wody dla celów przeciwpożarowych

8 punktów

44a, 60a, 62a, 69a, 72a, 96b, 15, 71

9

Czyszczenie ujęć wody pitnej na potrzeby mieszkańców budynków Parku

4 obiekty

54a, 57g, 90f, 99a

10

Utrzymanie rogatek, konserwacja tablic urzędowych oraz informacyjnych

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

11

Utrzymanie infrastruktury technicznej do obsługi monitoringu przyrodniczego

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

12

Utrzymanie, modernizacja, konserwacja i remont dróg leśnych

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

13

Naprawa istniejących i budowa nowych urządzeń odwadniających drogi (sączki, przepusty, rowy)

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

14

Naprawa i odbudowa mostków

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

15

Wykonanie nawierzchni szlaków zrywkowych z żerdzi (dylówka)

Do 400 m1)

Obszar ochrony czynnej

16

Wykaszanie roślinności z poboczy i rowów głównych dróg leśnych

1,6 km

59, 60, 61, 62, 63

17

Bieżące utrzymanie punktów poboru wody dla celów przeciwpożarowych

8 punktów

44a, 60a, 62a, 69a, 72a, 96b, 15, 71

18

Czyszczenie ujęć wody pitnej na potrzeby mieszkańców budynków Parku

4 obiekty

54a, 57g, 90f, 99a

19

Utrzymanie rogatek, konserwacja tablic urzędowych oraz informacyjnych

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

 

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

Wspomaganie procesu przebudowy drzewostanów przez ograniczenie czynników mogących doprowadzić do gwałtownego rozpadu drzewostanów świerkowych usuwanie posuszu czynnego i wiatrowałów

Według potrzeb

Drzewostany świerkowe sztucznego pochodzenia w obszarze ochrony krajobrazowej

2

Korowanie drzew zasiedlonych przez kornika drukarza (Ips typographus)

Według potrzeb

Drzewostany świerkowe sztucznego pochodzenia w obszarze ochrony krajobrazowej

3

Pozostawienie do mineralizacji części ściętych drzew

Według potrzeb

Drzewostany świerkowe sztucznego pochodzenia w obszarze ochrony krajobrazowej

4

Nadzór nad lasami niepaństwowymi, wyznaczanie drzew do wycięcia według oceny stanu lasu

102,33 ha

11Af, 11Ah, 11Aj, 21Aa, 24Aa-c, 24Af-m

5

Kontrolne poszukiwanie zasnui (Cephalcia sp.) w ściółce i glebie

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

6

Wykaszanie niepożądanych roślin w uprawach leśnych

Do 0,30 ha1)

88a

7

Zabezpieczanie przed zwierzyną upraw przez stosowanie środków mechanicznych

0,80 ha1)

88a

8

Hodowla materiału sadzeniowego – prace szkółkarskie

0,86 ha

69d

9

Usuwanie z ekosystemów gatunków obcych roślin inwazyjnych – niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera), niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora) i rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica)

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

10

Utrzymanie infrastruktury technicznej do monitoringu wód płynących

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

11

Usuwanie części powalonych i zamarłych drzew w wyniku oddziaływania czynników abiotycznych i biotycznych o szczególnie silnym natężeniu, w celu umożliwienia prowadzenia działań ochronnych ekosystemów leśnych i nieleśnych oraz zapewnienia funkcjonowania infrastruktury technicznej oraz pozostawienie do mineralizacji części powalonych i zamarłych drzew

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

1. Wypasanie lub wykaszanie łąk i pastwisk.

2. Usunięcie pojedynczych drzew.

3. Odkrzaczanie z usunięciem biomasy.

4. Nawożenie organiczne

Do 8 ha

1b, 1c, 72d, 90c

2

Usuwanie z ekosystemów gatunków obcych roślin inwazyjnych – niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera), niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora) i rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica)

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

 

C. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

Bieżąca konserwacja i naprawy szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych, infrastruktury turystycznej

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

2

Usuwanie drzew powalonych na szlaki turystyczne

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

3

Usuwanie odpadów

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

4

Zainstalowanie i obsługa (w okresie maj – październik) kabin sanitarnych z własnym pojemnikiem na nieczystości

4 obiekty

69d, 72g

5

Pielęgnacja roślin, utrzymanie ścieżek i infrastruktury w Ogrodzie Zmysłów

0,26 ha1)

1k

6

Całościowa modernizacja Ogrodu Roślin Babiogórskich – reorganizacja kwater, wymiana nasadzeń, remont infrastruktury towarzyszącej (ścieżki, ujęcia wody)

0,26 ha1)

1k

7

Wykaszanie na terenach przystankowych ścieżki edukacyjnej „Mokry Kozub”

Według potrzeb

11-o, 72b

8

Utworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Do 0,20 ha1)

72d

9

Remonty, modernizacja, konserwacja, bieżące utrzymanie dróg oraz urządzeń odwadniających drogi (mosty, sączki, przepusty, rowy)

Do 14,5 km1)

Obszar objęty ochroną krajobrazową

10

Wykaszanie roślinności z poboczy i rowów wzdłuż dróg

Według potrzeb

Według potrzeb

11

Modernizacja nawierzchni dróg

Do 2 km1)

95a, 96a, 99g, 101f, 99A

12

Utrzymanie i remonty składnic drewna

18 sztuk1)

Obszar objęty ochroną krajobrazową

13

Remont zbiornika przeciwpożarowego

1 obiekt

99d

14

Utrzymanie rogatek, konserwacja tablic urzędów i informacyjnych

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną krajobrazową

15

Utrzymanie infrastruktury technicznej do obsługi monitoringu przyrodniczego

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną krajobrazową

 

1) Realizacja zadania uzależniona jest od posiadania środków finansowych.

2) Obszary obejmujące ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz pododdziały oznaczone znakami oddziału i małymi literami.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach ochrony ścisłej

A. Ochrona gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Okrzyn jeleni (Laserpitiumar changelica).

Inwentaryzacja i monitoring stanowisk oraz zabezpieczenie przed ich zniszczeniem

1. Kontrola stanowisk w terenie.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

2. Rogownica alpejska (Cerastium alpinus).

3. Tocja karpacka (Tozzia alpinasubsp. Carpatica)

2

Rośliny chronione, rzadkie, osobliwe, inne niż wymienione w lp. 1

Rejestracja stanowisk

1. Rejestracja stanowisk roślin i ich siedlisk.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

 

B .Ochrona gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

 

1

Sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens)

Monitoring znanych stanowisk

1. Obserwacje w terenie.

 

2. Patrole ochronne stanowisk w czasie rójki.

 

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

 

2

Płazy:

Inwentaryzacja gatunków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

 

1) traszka karpacka (Triturus Montandowi),

2. Kontrola miejsc rozrodu.

 

3. Dokumentacja fotograficzna

 

2) kumak górski (Bombina variegata),

 

3) traszka zwyczajna (Triturus vulgaris),

 

4) traszka górska (Triturus alpestris),

 

5) ropucha szara (Bufo bufo)

 

3

Głuszec (Tetrao urogallus)

1. Ochrona osobników i ich lęgów.

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

 

2. Rejestracja tokowisk.

 

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

 

2. Monitoring gatunku.

 

4. Zbiór piór i odchodów.

 

3. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

5. Patrole ochronne.

 

6. Wyznaczenie w razie potrzeby stref ochrony.

7. Zmniejszenie ruchu turystycznego na szlakach przebiegających w rejonie ostoi głuszca przez promocję ścieżki edukacyjnej „Mokry Kozub”.

8. Schwytanie 2 osobników głuszca i założenie im nadajników telemetrycznych.

9. Monitoring za pomocą fotopułapek

4

Cietrzew (Tetraotetrix)

1. Ochrona osobników i ich lęgów.

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja tokowisk.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

2. Monitoring gatunku.

4. Zbiór piór i odchodów.

3. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

5. Patrole ochronne.

6. Wyznaczenie w razie potrzeby stref ochrony.

7. Zmniejszenie ruchu turystycznego na szlakach przebiegających w rejonie ostoi cietrzewia przez promocję ścieżki edukacyjnej „Mokry Kozub”

5

Dzięcioły:

Inwentaryzacja i monitoring ptaków oraz ich miejsc bytowania

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

1) białogrzbiety (Dendrocopos leucotos),

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

2) duży (Dendrocopos major),

3. Patrole inwentaryzacyjne

3) czarny (Dryocopus martius),

4) średni (Dendrocopos medius),

5) trójpalczasty (Picoides tridactylus),

6) zielonosiwy (Picuscanus),

7) dzięciołek (Dendrocopos minor),

8) zielony (Picusviridis),

9) krętogłów (Jynxtorquilla)

6

Sowy:

Inwentaryzacja i monitoring ptaków oraz ich miejsc bytowania

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

1) puszczyk uralski (Strixuralensis),

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

2) puszczyk zwyczajny (Strix aluco),

3. Patrole ochronne.

3) sóweczka (Glaucidium passerinum),

4. Wyznaczenie stref ochrony dla sóweczki (Glaucidium passerinum), i włochatki (Aegolius funereus)

4) włochatka (Aegolius funereus)

7

Pilchowate:

Inwentaryzacja gatunków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

1) Popielica (Glisglis),

2. Kontrola naturalnych schronień.

2) Orzesznica (Muscardinus avellanarius),

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

3) Koszatka (Dryomys nitedula),

4. Monitoring za pomocą fotopułapek

4) żołędnica (Eliomys quercinus)

8

Lis (Vulpes vulpes)

Przeciwdziałanie zachorowaniu na wściekliznę, monitoring gatunku

1. Wykładanie szczepionek przeciwko wściekliźnie.

2. Inwentaryzacja lisa (Vulpes vulpes)

9

Jeleniowate:

Inwentaryzacja i monitoring gatunków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

1) jeleń europejski (Cervus elaphus),

2. Liczenie bezpośrednie na powierzchniach próbnych.

2) sarna (Capreolus capreolus)

3. Inwentaryzacja babrzysk.

4. Inwentaryzacja jeleni na rykowiskach

10

Duże drapieżniki:

Inwentaryzacja i monitoring gatunków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

1) niedźwiedź (Ursus artos),

2. Kontrola miejsc rozrodu i zimowania.

3. Inwentaryzacja wilków (Canis lupus) przez stymulację głosową.

2) wilk (Canis lupus),

3) ryś (Lynx lynx)

4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

5. Zbiór sierści i odchodów niedźwiedzi (Ursus artos).

6. Monitoring za pomocą fotopułapek

11

Zwierzęta chronione, rzadkie, osobliwe, niewymienione w lp. 1–10

Rejestracja osobników i oznak ich bytowania

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja oznak bytowania.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

 

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarze ochrony czynnej

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Tocja karpacka (Tozzia alpinasubsp. Carpatica)

Inwentaryzacja i monitoring stanowisk

1. Kontrola stanowisk w terenie.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

2

Rośliny chronione, rzadkie, osobliwe, niewymienione w lp. 1

Rejestracja stanowisk

1. Rejestracja stanowisk roślin i ich siedlisk.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens)

Monitoring znanych stanowisk

1. Obserwacje w terenie.

2. Patrole ochronne stanowisk w czasie rójki.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

2

Płazy:

Utrzymanie małych oczek wodnych

Utrzymanie we właściwym stanie oczek wodnych w miejscach zabagnionych, stanowiących miejsce rozrodu płazów – do 7 oczek o powierzchni do 5 m2 i głębokości do 1 m

1) traszka karpacka (Triturus montandoni),

2) kumak górski (Bombina variegata),

3) traszka górska (Triturus alpestris),

Likwidacja pułapek ekologicznych w wybranych obszarach

Likwidacja pułapek ekologicznych z jednoczesnym stworzeniem w ich rejonie nowych miejsc rozrodu

4) traszka zwyczajna (Triturus vulgaris),

5) ropucha szara (Bufo bufo)

Kontrola i monitoring miejsc schronień, kryjówek oraz miejsc zimowania

1. Monitoring do 5 miejsc schronień i kryjówek oraz miejsc zimowania.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

3

Głuszec (Tetra ourogallus)

Ochrona osobników i ich lęgów

1. Monitoring liczebności drapieżników – lisa (Vulpes vulpes) i kuny leśnej (Martes martes) oraz rozpoznanie uwarunkowań ekologicznych pod względem relacji drapieżnik – ofiara w celu optymalizacji działań ochronnych.

4

Cietrzew (Tetra otetrix)

5

Jarząbek (Bonasa bonasia)

2. Współpraca z kołami łowieckimi w zakresie potrzeby zwiększenia redukcji populacji lisa (Vulpes vulpes) na obszarach przyległych do granicy Parku w celu ograniczenia presji drapieżnika w ostojach głuszca (Tetrao urogallus), cietrzewia (Tetrao tetrix) i jarząbka (Bonasa bonasia)

6

Dzięcioły:

Ochrona osobników i miejsc ich bytowania

1. Utrzymywanie powierzchni biocenotycznych.

1) białogrzbiety (Dendrocopos leucotos),

2. Pozostawienie do mineralizacji części stojącego posuszu stanowiącego potencjalne miejsca żerowania i miejsca lęgowe

2) duży (Dendrocopos major),

3) czarny (Dryocopo smartius),

4) średni (Dendrocopos medius),

 

5) trójpalczasty (Picoides tridactylus),

 

 

6) zielonosiwy (Picuscanus),

7) dzięciołek (Dendrocopos minor),

8) krętogłów (Jynxtorquilla)

7

Sowy:

Ochrona osobników i miejsc ich bytowania

1. Utrzymywanie powierzchni biocenotycznych.

1) puszczyk uralski (Strix uralensis),

2. Pozostawienie do mineralizacji części stojącego posuszu stanowiącego potencjalne miejsca żerowania i miejsca lęgowe

2) puszczyk zwyczajny (Strixaluco),

3) sóweczka (Glaucidium passerinum),

4) włochatka (Aegolius funereus)

8

Kowalik (Sitta europaea)

Ochrona osobników i ich lęgów

Utrzymanie istniejących budek lęgowych dla ptaków, ich kontrola i czyszczenie

9

Pełzacz (Certhia familiaris)

10

Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)

11

Krętogłów (Jynx torquilla)

12

Derkacz (Crex crex)

1. Ochrona osobników i ich lęgów.

1. Utrzymanie polan śródleśnych i dostosowanie sposobu ochrony polan do biologii derkacza (Crex erex).

2. Monitoring tokowisk

2. Prowadzenie obserwacji w terenie.

3. Rejestracja tokowisk.

4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

13

Pilchowate:

Inwentaryzacja gatunków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

1) popielica (Glisglis),

2) orzesznica (Muscardinus avellanarius),

2. Kontrola naturalnych schronień i rozwieszonych budek lęgowych dla ptaków w celu określenia stopnia ich wykorzystania przez pilchowate.

3) koszatka (Dryomys nitedula),

4) żołędnica (Eliomys quercinus)

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

4. Monitoring za pomocą fotopułapek

14

Lis (Vulpes vulpes)

Przeciwdziałanie zachorowaniu na wściekliznę, monitoring drapieżników

1. Wykładanie szczepionek przeciwko wściekliźnie.

2. Inwentaryzacja lisa (Vulpes vulpes)

15

Jeleniowate:

Inwentaryzacja i monitoring gatunków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

1) jeleń europejski (Cervus elaphus),

2. Liczenie bezpośrednie na powierzchniach próbnych.

2) sarna (Capreolus capreolus)

3. Inwentaryzacja babrzysk.

4. Inwentaryzacja jeleni na rykowiskach

16

Duże drapieżniki:

Inwentaryzacja i monitoring gatunków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

1) niedźwiedź (Ursus artos),

2) wilk (Canis lupus),

2. Kontrola miejsc rozrodu i zimowania.

3) ryś (Lynx lynx)

3. Inwentaryzacja wilków (Canis lupus) przez stymulację głosową.

4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

5. Zbiór sierści i odchodów niedźwiedzi (Ursus artos).

6. Monitoring za pomocą fotopułapek

17

Zwierzęta chronione, rzadkie, osobliwe, niewymienione w lp. 1-16

Rejestracja osobników i oznak ich bytowania

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja oznak bytowania.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

4. Monitoring za pomocą fotopułapek

 

III. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarze ochrony krajobrazowej

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Tocja karpacka (Tozzia alpinasubsp. Carpatica)

Inwentaryzacja i monitoring stanowisk

1. Kontrola stanowisk w terenie.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

2

Rośliny chronione, rzadkie, osobliwe, niewymienione w lp.1

Rejestracja stanowisk

1. Rejestracja stanowisk roślin i ich siedlisk.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Puszczyk (Strix aluco)

Ochrona osobników i ich lęgów

Kontrola i czyszczenie budek lęgowych

2

Zwierzęta chronione, rzadkie, osobliwe

Rejestracja osobników i oznak ich bytowania

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja oznak bytowania.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

3

Ptaki

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

Wykładanie karmy dla ptaków w okresie mroźnej zimy w osadach Parku

 

1) Realizacja zadania uzależniona jest od posiadania środków finansowych.

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

6d, 7, 9d, 10f, g, 11c, 12d, 12f, 12g, 12h, 14c, 16a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 73, 74a, 74b

1125,82

2

Ochrona czynna

2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6f, 8, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 10d, 11a, 11b, 11d, 11Aa, 11Ab, 11Ac, 11 Ad, 12a, 12b, 12c, 13, 14a, 14b, 15, 16b, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37a, 38a, 39a, 39b, 39c, 40, 41, 42a, 42b, 43, 44a, 44c, 44d, 44f, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53a, 53b, 53c, 53d, 54a, 54b, 54c, 54d, 55a, 55b, 55c, 55d, 56, 57a, 57g, 58a, 59, 60, 61, 62, 63a, 63b, 64, 65, 66, 67, 68, 69a, 69c, 69f, 69g, 69h, 70, 71, 72a, 72c, 72h, 72j, 72l, 74c, 75, 76a, 76b, 76d, 76f, 77, 78, 79a, 79b, 79c, 79f, 80, 81, 82a, 82b, 82d, 89, 90c, 90d, 90f, 90g, 90h, 91, 92, 93, 94, 95, 96b, 96d, 96f, 96g, 96i, 96j, 97, 98, 99a, 99b, 99h, 99i, 100,101a, 101b, 101c, 101d

2086,34

3

Ochrona krajobrazowa

1a-g, 1i-o, 37b, 38b, 39d, 42c, 44b, 53f, 53g, 54f, 55f, 57b, 57c, 57d, 57f, 58b, 63c, 69b, 69d, 72b, 72d, 72f, 72g, 72i, 72k, 76c, 79d, 82c, 88, 90a, 90b, 96a, 96c, 96h, 99c, 99d, 99f, 99g, 99j, 10lf, 10lg, 10lh, 8A, 9A, 11Af, 11 Ag, 11Ah, 11Ai, 11Aj, 21A, 24A, 43A, 72A, 88A, 97A, 99A

182,16

Razem

3 394,32

 

1) Obszar Parku jest podzielony na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz pododdziały oznaczone znakami oddziału i małymi literami.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsca udostępniane

Maksymalna liczba osób
mogących przebywać jednocześnie
w danym miejscu

Cały obszar Parku

Do 30 (w grupach do 10 osób)

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób
mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Wystawa Stała, 1j

25

2

Ogród Roślin Babiogórskich i Ogród Zmysłów, 1k

60 w dwóch grupach

3

Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Przywarówce, 101h

100 przy każdym punkcie

4

Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Krowiarkach, 3c

5

Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Markowej, 72g

6

Krąg edukacyjny przy drodze na SulowąCyrhel, 60a

30

7

Krąg edukacyjny w Zawoi Markowej, 72b

50

8

Krąg edukacyjny Markowe Rówienki, 77a

30

9

Krąg edukacyjny przy Hali Śmietanowej, 90c

50

10

Krąg edukacyjny na Gubernasówce, 101d

50

11

Krąg edukacyjny na Przywarówce, 101h

100

12

Miejsce, w którym znajduje się kapliczka Najświętszej Maryi Panny pod Diablakiem, tablica pamiątkowa, 22f

150

13

Miejsce, w którym znajduje się obelisk na Diablaku, 28f

400

14

Miejsce, w którym znajduje się Krzyż Czterech Narciarzy na południowym stoku Babiej Góry, 28a

50

15

Ślady po schronisku Beskidenverin pod Diablakiem na południowym stoku, 28g

50

16

Miejsce położenia krzyża przy schronisku na Markowych Szczawinach, 11Ah

500

17

Miejsce, w którym znajduje się symboliczna płyta nagrobna poświęcona pamięci profesora Z. Klemensiewicza, Polana Krowiarki, 3c

100

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób
mogących przebywać
jednocześnie w danym miejscu

1

Teren przy schronisku turystycznym PTTK im. Hugona Zapałowicza na Markowych Szczawinach, 11Ah, 11Ai

500

2

Schron turystyczny w Zawoi Markowej, 72b

50

3

Schron turystyczny na „Polu Biwakowym” w Zawoi Policzne, 44b

50

4

Schron turystyczny na Przywarówce, 101h

100

5

Schron turystyczny przy Hali Śmietanowej, 90c

50

6

„Pole Biwakowe” w Zawoi Policzne, 44b (przy drodze wojewódzkiej)

50

 

1) Obszar Parku jest podzielony na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz pododdziały oznaczone znakami oddziału i małymi literami.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »