| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 2015-2016.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępniania w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących jednocześnie przebywać w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia
Ministra Środowiska
z dnia 12 lutego 2015 r. (poz. 22)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenie wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zanikanie siedlisk ptaków wodno-błotnych wywołane ekspansją trzciny i krzewów

Koszenie trzcinowisk z usuwaniem biomasy

2

Ekspansja norki amerykańskiej (Neovison vison), jako gatunku obcego, stanowiącego zagrożenie dla trwałości populacji gatunków fauny

1. Eliminacja gatunku obcego.

2. Prowadzenie monitoringu populacji norki amerykańskiej (Neovison vison) oraz identyfikowanych negatywnych jej oddziaływań na zagrożone gatunki fauny

3

Zanikanie roślinności łąkowo-pastwiskowej w następstwie zaniechania tradycyjnych, ekstensywnych form użytkowania krajobrazu przyrodniczego

1. Koszenie łąk.

2. Wypas bydła, koni

4

Zarastanie trzciną i krzewami ekosystemów nieleśnych

1. Koszenie mechaniczne trzcinowisk i turzycowisk.

2. Wycinanie ręczne krzewów ograniczające ich sukcesję

5

Brak akceptacji społecznej dla potrzeby prowadzenia zabiegów ochronnych na gruntach niebędących własnością Skarbu Państwa, położonych w granicach Parku

1. Wykup gruntów.

2. Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych

II. Zagrożenie wewnętrzne potencjalne

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

Występowanie pożarów

1. Współpraca ze strażą pożarną.

2. Patrolowanie terenu

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Pogarszanie się jakości wody w rzece Narew (obniżanie się zawartość tlenu, zwiększanie ilości biogenów i toksyn wydzielanych przez sinice) w wyniku zrzutu wód ze zbiornika Siemianówka w okresie zakwitów glonów

1. Współpraca z zarządem zbiornika Siemianówka odnośnie potrzeby określania precyzyjnych terminów zrzutu wód w oparciu o analizy ich stanu fizyko-chemicznego i biologicznego.

2. Okresowa kontrola i ustalanie optymalnych wielkości zrzutów wody do rzeki Narew

2

Zmiana naturalnego przepływu wód w rzece Narew w wyniku niewłaściwego funkcjonowania progu (jazu stałego)

Współpraca z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz rolnikami w zakresie funkcjonowania progu (jazu stałego) na rzece Narew w km 259+610, działka nr 328, obręb Pańki, szczególnie w odniesieniu do potrzeby dokonania nowych ustaleń do pozwoleń wodno-prawnych uwzględniających potrzeby właściwej gospodarki wodnej na obszarze Parku

3.

Negatywne oddziaływanie wahań poziomu wody oraz jej niezadawalającej jakości (powodowanej eutrofizującym charakterem wód zbiornika Siemianówka na ichtiofaunę ryb drapieżnych (zwłaszcza szczupaka (Esox lucius)) przyczyniające się do nadmiernej śmiertelności ryb w pierwszym okresie ich życia

1. Wspomaganie populacji ryb drapieżnych oraz regulacja jej struktury wiekowej przez zarybianie – zgodnie z opracowaniem i zaleceniami Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

2. Podejmowanie działań na rzecz regulacji właściwych stosunków wodnych w rzece Narew i poprawy parametrów jakościowych wód we współpracy z podmiotem zarządzającym zbiornikiem retencyjnym Siemianówka

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Niestabilny poziom wód powierzchniowych i gruntowych

Egzekwowanie wytycznych pozwolenia wodno-prawnego oraz kontrola piętrzeń wody na jazie w Rzędzianach

2

Zagrożenie pożarowe

Współpraca ze strażą pożarną

3

Nielegalne składowiska odpadów

Współpraca z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie edukacji i przestrzegania obowiązujących przepisów gospodarki odpadami

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1),2)

1

1. Koszenie łąk z wywożeniem biomasy.

2. Wypas łąk z wykorzystaniem bydła

52,97 ha

Wieś Kurowo, działki o numerach – 3/1, 4/3, 6/28, 6/2.
Miasto Suraż, działki o numerach – 85/3, 112/3, 123/1, 126/1, 143/1, 155/1, 158/2, 159/1, 173, 175, 179/3, 199/17, 274/1, 276/1, 278/1, 279/1, 288/3, 288/4, 369/1, 431/1, 474/5, 474/6, 484/1, 576-578, 580/1, 581/1, 665/1, 667/1, 669/1, 671/1, 682/1, 696/4, 716, 750, 751, 758, 792/1, 860, 880

2

Koszenie łąk, usuwanie podrostu drzew i krzewów (odkrzaczanie) ze zbiorem biomasy w ramach 5-letniej umowy dzierżawy gruntów

104,9 ha

1. Wieś Uhowo, działki o numerach – 344/4, 345/4, 345/5, 346/2-346/4, 347/1-347/5, 348/1-348/3, 349/3, 349/4, 350, 357/1, 357/2, 357/4, 358/1, 359/3, 359/4, 360/6, 362/1, 362/2, 371/6, 373/4, 375/3, 760, 761/1, 762/1, 763/1, 765/1, 766, 767/2, 769/1, 770/1, 777/1, 778/1, 780-782, 784, 785, 788-791, 793, 795, 796, 800-802, 804, 806/1, 808/1, 809/1, 813/1, 814/2, 817/1, 819/1, 821/2, 823/1,826/1, 829/1, 830/1, 833/1, 834, 835/2, 837/1, 838/1, 848/2, 849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853/1, 854, 864-866, 869, 871-875, 877, 879, 882, 884, 885, 887, 889, 892, 897, 901, 902/1, 903-905, 906/1, 913, 916, 917.

2. Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach – 28, 36, 39-41, 42/1, 45, 48, 51,58, 60, 61, 63-65,67/1, 71, 77, 78, 89, 90, 94, 103, 107, 108, 110, 113-116, 120, 136-138, 142, 148-150, 152, 153, 160, 161, 169, 172, 175, 181, 182, 185, 457, 461/1, 464, 465, 472/1

3

Ręczne koszenie i odkrzaczanie w siedliskach:

1) zarośla wierzby rokity (Betulo-Salicetum repentis),

2) szuwar turzycy nitkowej (Caricetum lasiocarpae),

3) torfowiska przejściowe i trzęsawiska na niżu i łąki trzęślicowe (Molinietum caeruleae),

4) zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

45,1 ha

1. Wieś Uhowo, działki o numerach – 344/3, 351, 352, 353/1-353/3, 354/1, 354/2, 354/3, 355, 356, 363, 366, 367, 369/4, 369/5, 370/1, 370/2, 371/3, 372/1-372/4, 373/1, 373/3, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/5-376/11, 377/2, 377/3, 378/1-378/3, 379/3, 771/1, 772/1, 773/1, 774, 775/1.

2. Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach – 123, 128, 131, 133, 135, 140

4

Mechaniczne koszenie łąk, usuwanie podrostu drzew i krzewów (odkrzaczanie) z wywożeniem biomasy w ramach 5-letniej umowy dzierżawy

72,48 ha

1. Wieś Kruszewo, działki o numerach - 318/1, 398/5, 403/1-403/5, 403/10, 403/11, 404, 551-554, 556, 569, 584, 586, 593.

2. Wieś Pańki, działki o numerach – 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 2/9-2/12, 3/2, 3/4, 3/5, 3/8, 3/9, 4/1-4/4, 5/9, 5/12-5/15, 6/8, 7/2, 7/8-7/10, 8/7, 8/10, 8/15-8/17, 8/20, 8/27, 8/30, 8/33, 8/37-8/40, 8/42-8/46, 8/6, 9/1, 9/2, 9/20-9/22, 10/1, 10/3, 11/1, 12/5, 21/21, 21/28, 21/29,22/10,24/17, 24/18, 25/1,26/1,331,332, 334, 336, 339, 342, 344, 345, 347-349, 353-357, 362

5

Koszenie z usuwaniem biomasy

721,95 ha

1. Wieś Kruszewo, działki o numerach – 154/1, 154/2, 154/3, 156/1, 156/3, 156/4, 156/6, 159/2, 160/4, 162/1, 162/2, 162/3, 163/10, 163/4, 163/8, 163/9, 164/5, 164/6, 164/7, 168/1, 168/10, 168/11, 168/13, 168/14, 168/15, 168/24, 168/26, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9, 171/1, 171/2, 171/6, 171/7, 171/8, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 176/1, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 177/5, 178/12, 178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 178/17, 178/18, 178/19, 178/5, 178/6, 179/1, 179/6, 183/5, 185/2, 185/3, 185/4, 185/6, 185/7, 188/1, 188/3, 188/4, 188/5, 194/1, 203/17, 204/4, 204/5, 204/6, 209/10, 210/2, 211/17, 211/20, 211/23, 211/24, 211/25, 211/26, 211/27, 211/7, 212/14, 212/18, 212/22, 212/25, 212/29, 212/6, 212/9, 216/1, 216/2, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/10, 229/2, 229/3, 229/4, 229/8, 229/9, 230/4, 230/5, 230/6, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 234/1, 234/2, 234/3, 239/1, 239/2, 239/3,347/1, 347/2, 347/3, 347/4, 347/5, 355/2, 356/2, 357/7, 357/8, 357/9, 359/10, 359/11, 359/12, 359/13, 359/17, 359/6, 359/7, 360/6, 363/1, 366/5, 378/3, 384/2, 385/1, 385/2, 385/3, 389/16, 389/17, 389/18, 389/25, 389/26, 389/27, 392/6, 394/1,691, 692, 693, 694, 704, 711, 712, 713, 714, 715, 726, 727, 728, 734, 735, 736, 737, 738, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 785, 795, 817, 818, 819, 820, 821, 829, 832, 833, 835, 837, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 852, 853, 854, 855, 856, 858, 863, 866.

2. Wieś Izbiszcze, działki o numerach – 83/4, 241/4, 243/5, 245/3, 251/3, 252/4, 252/5, 252/6, 253/3, 253/4, 258/3, 298/1, 310/12, 310/6, 311/1, 311/3, 312/3, 312/4, 314/2, 317/1, 317/3, 317/4, 319/1, 319/11, 319/14, 320/1, 320/12, 320/7, 320/9, 322/1, 322/8, 325/1, 325/11, 325/15, 325/16, 325/2, 325/5, 325/6, 325/8, 327/1, 327/2, 327/3, 327/5, 327/6, 327/8, 327/9, 329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 330/5, 332/1, 332/2, 332/32, 332/5, 333/12, 333/6, 334/6, 334/7, 335/6, 335/7, 337/8, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 338/7, 338/8, 339/1, 339/2, 342/1, 342/3, 342/5, 342/7, 343/3, 343/4, 344/1, 344/3, 344/4, 344/5, 345/1, 345/3, 345/4, 345/4, 345/5, 346/3, 346/7, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 348/8, 349/1, 349/2, 349/5, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 353/3, 353/4, 353/5, 353/6, 353/7, 354/2, 355/2, 355/4, 355/6, 357/5, 357/6, 358/1, 358/2, 358/3, 358/4, 364/1, 369/1, 369/11, 369/15, 369/19, 369/2, 369/20, 369/21, 369/3, 369/4, 369/6, 369/8, 370/4, 370/5, 371/12, 371/13, 371/14, 371/4, 371/5, 372/2, 372/5, 372/7, 372/8, 373/11, 373/7, 373/9, 374/1, 374/15, 374/17, 374/21, 374/4, 377/1, 377/11, 377/12, 377/5, 378/2, 379/1, 379/10, 379/3, 379/5, 379/7, 379/9, 380/2, 380/5, 380/8, 380/9, 381/1, 381/2, 381/5, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 384/1, 384/3, 384/5, 384/7, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 389/3, 391/2, 391/3, 392/3, 393/1, 393/3, 393/5, 393/6, 393/7, 396, 397/3, 399/3, 400/1, 400/14, 401/2, 404/4, 405/3.

3. Wieś Uhowo, działki o numerach – 382, 389, 392, 395, 396, 401, 403, 406, 408, 417, 432, 442, 452, 459, 466, 477, 383/1, 384/1, 384/3, 385/1, 386/1, 386/2, 386/3, 387/1, 387/2, 388/1, 388/4, 388/5, 398/1, 399/1, 399/2, 399/3, 400/1, 405/2, 407/2, 409/2, 410/2, 411/1, 411/2, 412/2, 413/1, 413/5, 413/6, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 415/2, 415/3, 415/4, 418/10, 418/7, 418/8, 420/1, 420/3, 421/1, 421/6, 421/7, 422/2, 423/3, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 425/3, 426/10, 426/11, 426/12, 426/13, 426/3, 426/5, 426/6, 426/7, 426/8, 427/3, 427/5, 428/2, 430/2, 435/2, 438/2, 438/3, 438/4, 440/1, 440/2, 443/1, 443/4, 444/1, 445/2, 445/3, 446/1, 446/2, 448/2, 449/1, 453/1, 453/4, 454/1, 457/1, 460/2, 460/3, 461/2, 462/1, 462/2, 463/1, 463/3, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 467/3, 468/1, 468/10, 468/6, 469/2, 470/1, 470/2, 470/4, 470/5, 471/2, 471/3, 472/1, 474/2, 474/3, 474/4, 474/5, 474/6, 475/2, 476/6, 478/2, 478/3, 478/4, 479/1, 479/2,480/5, 481/4, 483/2, 484/1, 484/3, 484/6, 485/1, 486/2, 487/3, 487/6, 488/4, 489/3, 490/4, 490/5, 490/8, 491a/3, 491a/4, 491a/5, 491a/6, 492/2, 493/4, 493/5, 494/1, 494a/5, 494a/8, 495/1, 495/2, 496/3, 496/6, 496/8, 497/2, 497/3, 497/4, 498/3, 498/4, 499/1, 501/2, 501/3, 501/4, 501/5, 501/6, 501/7, 501/8, 502/1, 502/2, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 505/3, 506/1, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6, 507/7, 508/2, 508/5, 508/6, 508/7, 509/3, 509/4, 509/5, 509/6, 509/7, 510/5, 510/7, 513/1, 513/2, 514/1, 514/3, 515/1, 515/3, 515/4, 516/2, 516/4, 518/10, 518/12, 518/13, 518/8, 518/9, 519/1, 519/10, 519/2, 519/3, 519/4, 519/5, 519/7, 519/8, 519/9, 520/1, 520/2, 520/3, 520/4, 521/4, 521/7, 522/4, 522/7, 522/8, 523/2, 525/3, 526/5, 527/2, 527/4, 528/1, 532/1, 533/1, 533/2, 533/3, 533/4, 534/3, 536/1, 536/3, 537/2, 537/4, 539/2.

4. Wieś Baciuty, działki o numerach – 1055, 1082, 1083, 1084, 1131, 974, 959, 1175, 930, 931, 960, 961, 996, 1164, 1117, 872, 879, 897, 803, 804, 808, 831, 837, 844, 845, 832, 820, 816, 815, 826, 777, 924, 918, 917, 915, 909, 907,953, 1157, 1143, 1110, 988, 1189, 1190, 1137, 862, 1176, 1186, 952, 977, 759, 976, 978, 1090, 1091, 981, 1064,761, 1044, 1045, 1046, 1047, 827, 984, 1196, 922, 983, 861, 857, 1172, 1125,1126, 1183, 1184, 1182, 1180, 1128, 1130, 1144, 875, 891, 833, 801, 813, 814, 829, 836, 825, 796, 964, 1107, 1132, 1146, 1118, 1165, 991, 1112, 1159, 935, 939, 989, 1158, 919, 776, 778, 779, 843, 765, 903, 763, 772, 1063, 1201, 1198, 1206, 1145, 864, 798, 646, 762, 767, 768, 792, 793, 794, 800, 834, 990, 1038, 1108, 1109, 1111, 1173, 628, 629, 630, 633, 635, 637, 643, 647, 649, 662, 666, 668, 669, 673, 696, 997, 998, 1036, 1037, 1039, 645, 651, 652, 943, 1178, 962, 722/1.

5. Wieś Wólka Waniewska, działki o numerach – 20, 21, 27/1, 27/2, 35, 47, 53, 67, 73/1.

6. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach – 90, 100, 111, 213, 223.

7. Wieś Mojsiki Borzyska, działki o numerach – 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97.

8. Wieś Jeńki, działki o numerach – 268/2, 296, 319, 385/2.

9. Wieś Waniewo, działka o numerze 441.

10. Wieś Mojsiki, działka o numerze 10

6

Wykaszanie, usuwanie podrostu drzew i krzewów (odkrzaczanie) ze zbiorem biomasy

163 ha

1. Wieś Radule, działki o numerach – 21/18, 26/16, 26/19, 26/20, 49/6, 49/7, 73/1, 73/2, 74/4, 74/5, 77/1, 81, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 82, 83, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 89/1, 90/1, 90/2, 91, 92/1, 92/2, 92/4, 92/5, 93, 94, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109/4, 109/5, 110/3, 110/4, 111/1, 111/2, 113/2, 113/3, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 119/2, 119/3, 120/1, 120/2, 121, 122/2, 122/3, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1,126/2127/5, 127/6, 128/2, 128/3, 129/4, 129/5, 130/4, 130/5, 131/1, 131/2, 132/2, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 134/2, 134/3, 134/5, 135/1, 135/3, 135/5, 135/7, 135/9, 136/1, 136/6, 136/5, 137/1, 137/7, 138/1, 138/2.

2. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach – 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201

7

Koszenie ze zbiorem biomasy – przewidziane na okres kolejnych 3 lat

212,98 ha

1. Wieś Kruszewo, działki o numerach – 402/3,197/12, 366/4, 359/14, 359/15, 212/26, 212/27, 212/30, 212/31, 698, 560, 588, 860, 191/4, 191/5, 160/1, 110/10, 338, 364/4, 377/1, 585, 568, 576, 567, 578, 170/3, 315, 190/4, 190/5, 174/7, 173/6, 331/2, 110/8, 102/18, 152/2, 203/24, 357/3, 574, 212/10, 212/15, 212/19, 212/23, 359/8, 212/11, 212/16, 212/20, 212/24, 359/3, 359/9, 824, 110/9, 110/11, 110/12, 110/13, 190/1, 190/2, 190/3, 191/1, 191/2, 191/3, 377/2, 377/3, 364/2, 364/3, 695, 696, 697, 790, 792, 366/2, 366/3, 203/20, 203/21, 203/22, 203/23, 215/3, 357/1, 357/2, 110/4, 110/5, 110/6, 110/7, 102/12, 102/13, 102/16, 170/1, 167/1, 167/2, 224/1, 762, 763, 764, 765, 766, 109/2, 199, 389/14, 389/15, 389/20, 389/21, 164/4, 355/5, 587, 551, 553, 387/7, 387/8, 395/1, 395/2, 810, 187/3, 187/4, 187/5, 217/2, 217/3, 217/4, 325, 352/5, 352/6, 352/7, 352/8, 371/4, 371/5, 371/6, 161/2,161/4, 161/5, 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 749, 751, 240/1, 240/2, 382/1, 382/2, 382/3, 210/1, 210/3, 210/4, 210/5, 218/6, 218/7, 219/5, 219/6, 368/1, 368/2, 368/4, 369/4.

2. Wieś Izbiszcze, działki o numerach – 324/7, 324/8, 324/9, 310/1, 310/2, 310/8, 310/9, 320/2, 320/10, 320/11, 323/8, 323/14, 323/16, 325/3, 310/3, 310/7, 317/2, 336/3, 336/5, 340/1, 340/5, 341/3, 341/4, 341/5, 326/3, 326/4, 326/5, 314/1, 314/3, 319/12, 319/13, 323/1, 323/17, 324/10, 310/4, 321/7, 392/8, 400/13, 239/5, 331/1, 331/2, 331/3, 331/4, 320/8, 359/3, 359/4, 367/1, 367/2, 367/3, 367/4, 405/1, 405/2, 357/1, 357/3, 389/1, 389/4, 368/6, 368/9, 368/10, 363/2, 363/4, 364/4, 364/5, 248/4, 318/2, 318/3, 318/6, 374/23.

3. Wieś Pańki, działki o numerach – 338, 340, 341, 11/4, 12/2, 32/4, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 39/2, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/16, 39/21, 39/22, 15/1, 15/6, 15/26, 15/27, 352, 45/15, 45/24, 45/25, 45/26, 45/27, 361, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 12/8.

4. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach – 78,81.

5. Wieś Topilec, działki o numerach – 100, 238, 439/1, 449, 490, 458, 207, 208, 216, 217, 218, 219, 224, 225, 226, 262, 265, 423, 425, 427, 429, 430/1, 432, 444, 466, 484, 494, 550, 169, 562.

6. Wieś Zawady, działki o numerach – 117, 121/2, 119/2, 123/1

8.

Usuwanie podrostu drzew i krzewów z siedlisk:

1) suche wrzosowiska Calluno-Genistion, Pholio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion (zespół Pholio-Callunion),

2) górskie i niżowe murawy bliźniczkowe Nardion (zespół Calluno-Nardetumstrictae),

3) górskie i nizinne torfowiska zasadowe Caricetum paniceo-lepidocarpae, Calamagrostietum neglectae, Caricetum rostratae

112,22 ha

1. Wieś Uhowo, działki o numerach – 343/1, 343/2, 344/3, 344/4, 348/1, 349/3, 349/4, 350, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 354/3, 355, 356, 357/1, 363, 366, 367, 369/4, 369/5, 370/1, 370/2, 371/3, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 373/1, 373/3, 373/4, 374/2, 375/2, 375/3, 376/1, 376/5, 376/6, 376/7, 376/8, 376/9, 376/11, 377/2, 377/3, 378/1, 378/2, 378/3, 379/3, 744, 775/1, 904.

2. Wieś Bokiny, działka o numerze – 335/2.

3. Wieś Kruszewo, działki o numerach – 174/7, 325, 338, 694, 698.

4. Wieś Pańki, działki o numerach – 3/5, 4/2, 5/12, 6/8, 52/16, 53/29.

5. Wieś Bojary, działki o numerach – 217, 223, 224, 228, 229, 230, 231, 235, 236, 244, 250, 252, 256, 257, 258, 259, 512.

6. Wieś Topilec, działka o numerze – 246.

7. Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach – 128, 135, 136, 137, 138, 140.

8. Wieś Baciuty, działki o numerach – 668, 669

9

Wykaszanie z wywozem biomasy na siedliskach:

1) górskie i nizinne torfowiska zasadowe Caricetum paniceo-lepidocarpae, Calamagrostietum neglectae, Caricetum rostratae,

2) murawy bliźniczkowe Nardion, (zespół Calluno-Nardetum strictae),

3) zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinon) Molinietum caeruleae

110,96 ha

1. Wieś Uhowo, działki o numerach – 343/1, 343/2, 344/3, 344/4, 348/1, 349/3, 349/4, 350, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 354/3, 355, 356, 357/1, 363, 366, 367, 369/4, 369/5, 370/1, 370/2, 371/3, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 373/1, 373/3, 373/4, 374/2, 375/2, 375/3, 376/1, 376/5, 376/6, 376/7, 376/8, 376/9, 376/11,377/2,377/3, 378/1, 378/2, 378/3, 379/3, 744, 775/1, 904.

2. Wieś Bokiny, działka o numerze – 335/2.

3. Wieś Kruszewo, działki o numerach – 174/7, 325, 338, 694, 698.

4. Wieś Pańki, działki o numerach – 3/5, 4/2, 5/12, 6/8, 52/16, 53/29.

5. Wieś Bojary, działki o numerach – 217, 223, 224, 228, 229, 230, 231, 235, 236, 244, 250, 252, 256, 257, 258, 259, 512.

6. Wieś Topilec, działka o numerze – 246.

7. Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach – 128, 135, 136, 137, 138, 140.

8. Wieś Baciuty, działki o numerach – 668, 669

10

Usuwanie sztucznie nasadzonych drzewostanów, w szczególności sosnowych, w celu przywrócenia roślinności murawowej

6,17 ha

Wieś Topilec, działki o numerach – 200, 201/1

11

Usuwanie derenia rozłogowego (Cornus sericea) i klonu jesionolistnego (Acer negundo) na stanowiskach z obecnością tych gatunków

64,48 ha

1. Wieś Pańki, działki o numerach –310/5, 310/6, 310/7, 310/8, 328, 34/9, 35/46, 35/48, 35/49, 38/10, 39/21, 4/2, 40/24, 41/10, 42/11, 43/22, 45/24, 47/11, 47/9, 56/6, 6/8, 64/3, 64/4, 65/5, 65/6, 69/1, 7/2.

2. Wieś Kurowo, działki o numerach – 4/2, 4/3

B. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

Wykaszanie szuwaru trzcinowego pod powierzchnią wody rzeki Narew

7220 m

1. Wieś Izbiszcze, działka numer 488.

2. Wieś Uhowo, działka numer 942.

3. Wieś Wólka Waniewska, działka numer 531

2

Zarybianie jesiennym narybkiem:

1) suma (Silurus glanis),

2) szczupaka (Esom lucius),

3) bolenia (Leuciscus aspius)

1. 3000 sztuk suma (Silurus glanis).

2. 120 kg szczupaka (Esom lucius).

3. 3000 sztuk bolenia (Leuciscus aspius)

1. Miasto Suraż, działka numer 856.

2. Miasto Łapy, działki o numerach 1002, 486, 484.

3. Wieś Turośń Kościelna, działka numer 483.

4. Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach – 1082, 1084, 26.

5. Wieś Uhowo, działka numer 942.

6. Wieś Bokiny, działka numer 53.

7. Wieś Wólka Waniewska, działka numer 531.

8. Wieś Izbiszcze, działka numer 177/1.

9. Wieś Kurowo, działki o numerach 15,132, 251.

10. Wieś Kruszewo, działki o numerach – 876/2, 876/3.

11. Wieś Pańki, działka numer 328

3

Odłowy kontrolne i badanie kondycji ichtiofauny o charakterystycznych dla nich warunkach bytowania (z uwzględnieniem zróżnicowania wymagań gatunków)

W trzech obszarach rzeki Narew w granicach Parku

Obszar Parku – siedliska typowe dla ekosystemów wodnych Parku

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej

Inne według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja3),4)

1

Ochrona siedlisk i gatunków fauny przez wykupy gruntów prywatnych w granicach Parku dla realizacji zabiegów ochrony czynnej (koszenia, usuwania krzewów i drzew z wywożeniem biomasy)

163 ha

1. Wieś Radule, działki o numerach – 18/2, 18/3, 20/3, 21/8-21/10, 26/16-26/20, 49/6, 49/7, 73/1, 73/2, 74/4, 74/5, 77/1, 79/1-79/4, 80/1, 80/2, 81-83, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/1/, 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/4, 89/1, 90/1, 90/2, 91, 92/1-92/5, 93, 94, 95/1-95/4, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100, 101/, 101/2, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109/4, 109/5, 110/3, 110/4, 111/1, 111/2, 113/2, 114/1-114/3, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 119/2, 119/3, 120/1, 120/2, 121, 112/2, 122/3, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 127/5, 127/6, 128/2, 128/3, 129/4, 129/5, 130/4, 130/5, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 133/1-133/4, 135/2-135/1, 135/3, 135/5, 135/7, 135/9, 136/1-135/5, 137/1, 137/7, 138/1, 138/2, 148/1, 148/2, 192/2, 193/3, 193/4, 194/9/, 194/12, 195/13, 196/4, 197/15, 197/16, 198/6-198/8, 199/5, 239, 258/1, 258/2, 259.

2. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach – 15, 71-83, 84/1-84/3, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 91-99, 101/1, 102/1, 103-110, 112-118, 120-126, 128, 129, 132-135, 186-196, 198-201, 203-206, 207/1, 207/2, 208-212, 214-222, 224

2

Odtwarzanie siedlisk i ograniczanie sukcesji roślinności na siedliskach gatunków poprzez wykupy gruntów prywatnych dla realizacji działań ochronnych (koszenia, usuwanie krzewów i drzew z wywożeniem biomasy)

80 ha

1. Wieś Kruszewo, działki o numerach – 405, 406/1, 406/3, 407/2, 490, 408/1, 408/2, 315, 316/3, 317, 319, 320, 314/1, 314/2, 313/2, 312/1, 311, 310/1, 309/1, 308/1, 306, 395/1, 395/3, 396, 551, 553, 386/4-386/10, 387/1-387/8, 388/1-388/6, 389/19-389/24, 389/1-389/6, 389/28-389/31, 389/13-389/15, 390/17, 390/19-390/25, 391/1-391/3, 392/4, 392/1, 393/3, 392/8, 397/1-397/4, 398/2-398/4, 322/1, 322/2, 323/1, 323/2, 429, 324/3, 325-329, 330/1, 331/1, 331/2, 332/1, 332/2, 333, 334/1, 334/2, 471, 336/1, 335, 337-339, 341-343, 344/2, 344/1, 345/4, 384/1, 384/3-384/5, 381/1-383/3, 382/1-382/3, 382/5, 381/1-381/3, 380/1-380/3, 379/1-379/3, 550, 378/7, 378/10, 378/4, 378/5, 336/2, 378/6, 377/1, 377/2, 377/4-377/6, 376/2, 378/3, 375/1-375/4, 374/1, 374/2, 340/1-340/3, 373/1, 373/6-373/9,372/1-372/3, 371/1-371/6, 345/1-345/3, 370/4-370/8, 396/1-396/4, 368/1, 368/2, 368/4, 368/5, 367/1-367/4, 366/1, 366/3, 366/4, 365/1-365/9, 364/1-364/4, 363/2, 363/3, 362/1-362/3, 361/1-361/3, 360/1,360/2, 360/4, 359/3, 359/9, 358/1, 358/5, 357/6, 357/1, 355/8, 354/2, 354/3, 359/3, 358/2, 394/1, 353/9, 352/5, 352/1, 351/1, 350/4, 350/1, 349/1, 347/11, 346/1, 359/18-359/20, 359/14, 359/15, 354/5-357/7, 355/9, 357/3, 355/7, 353/10-353/12, 352/6, 352/2, 352/3, 352/7, 351/2-351/4, 350/5, 350/6, 350/2, 350/3, 349/2, 349/3, 348/2, 347/7, 347/12, 499/1, 414/3, 1/3, 1/2, 240/1, 238/1-238/3, 240/2, 237/1-237/6, 236/1-236/5, 235/4-235/9, 233/8, 233/6, 233/10, 232/1, 232/2, 231/1-231/5, 227/1-227/3, 226/1-226/3, 225/1-225/4, 453, 224/1-224/3, 223/4, 223/5, 223/1, 223/2, 222/8, 222/5, 222/9, 223/10, 222/1, 222/2, 222/4, 221/9, 221/7, 221/8, 221/11, 221/5, 221/1, 221/4, 221/3, 220/1,220/2,219/5,219/6, 218/6, 218/7, 217/4, 217/1-217/4, 215/1-215/4, 454-457, 214/1-214/9, 213/1-213/4,211/8,211/13, 211/18, 211/21,211/22, 2111/12, 211/15, 455/1, 212/15, 212/16, 212/19, 212/20, 212/23, 212/24, 212/26, 212/27, 212/30, 212/31, 212/10, 212/11, 210/5, 209/2, 210/1, 210/3210/4, 209/3, 209/9, 209/11, 209/6, 209/5-209/8, 208/2-208/5, 208/7-208/10, 208/12, 207/1-207/3, 206/6-206/10, 205/6-205/9, 203/11-203/15, 203/20-203/24, 202/1-202/12, 201/2-201/4, 201/6, 200/1-200/4, 197/9-197/16, 198, 199, 546, 102/16, 102/17, 102/20, 102/13, 102/12, 102/18, 102/19, 196/7-196/11, 196/2, 196/4-195/6, 196/1, 195/1-195/6, 194/2-194/9, 193/1-193/6, 192/1-192/12, 191/1-191/5, 190/1-190/5, 189/1-189/5, 104/5, 188/7, 188/8, 188/5, 187/1-181/5, 186/1-186/5, 185/1, 185/5, 184/1-184/10, 183/1-183/4, 183/6-183/11, 105/8-105/16, 106/20, 182/1-182/7, 181/1-181/5, 181/7-181/13, 181/17-181/30, 180/8, 180/1, 180/2, 180/4-180/14, 108/1-108/6, 109/1-109/8, 110/4-110/13, 179/2-179/5, 176/14, 177/5, 176/16-176/18, 175/1-175/3, 175/6-175/9, 174/5-174/7, 174/3, 173/2-173/6, 172/7-172/12, 171/3-171/5, 170/1-170/3, 113/8-113/10, 169/4, 169/5,313/13, 168/12, 167/1-167/3, 166/1-166/12, 165/1-165/3, 164/1-164/4, 163/5-163/7, 161/2-161/5, 160/1-160/3, 159/1-159/3, 157/6-157/8, 157/1-157/3, 156/5, 152/1, 152/2, 153/5-153/10, 153/1, 655-658, 660-668, 670-690, 695-703, 705-710, 716-725, 729-733,739-751,762-766, 774, 777-779, 786-794, 796-816, 780, 822-831, 132, 859-862.

2. Wieś Izbiszcze, działki o numerach – 238/5, 238/7, 239/5, 239/6, 239/9, 240/8, 240/10, 243/3, 243/6,243/7, 245/4-245/6, 246/1-246/4, 247/2-247/5, 246/3, 248/4-248/6, 249/2, 250/3, 251/4, 254/5, 254/11, 255/3, 255/4, 255/11, 255/12, 257/1, 257/2, 259/3, 323/15-323/17, 323/5, 324/7, 324/9, 324/10, 324/4, 324/1, 325/3, 325/4, 325/6-325/11, 326/2-326/5, 325/15, 325/16, 328/1, 328/2, 447, 448, 333/11, 334/5, 327/2, 327/3, 331/1-331/4, 332/4, 333/4, 333/10, 336/1-336/7, 337/1, 337/2, 337/3, 337/5, 337/7, 338/1, 338/2, 339/1-339/3, 340/1, 340/4, 340/5, 341/1-341/3, 341/8, 342/2, 342/4, 342/6, 343/1-343/4, 344/2, 345/2, 346/10, 346/9, 346/4, 347/5-347/7, 347/3, 388/6, 350/1, 350/3, 350/4, 351/1, 351/3, 354/2-354/6, 356/3, 357/1, 357/3, 357/7, 434, 358/3, 359/1-359/5, 359/7-359/9, 360/1, 360/2, 360/6, 360/7, 361/1-361/4, 451, 362/1, 362/3, 361/4, 363/4, 364/4, 364/5, 365/1-365/4, 367/1-367/3, 366/1-366/3, 368/6-368/11, 368/1-368/4, 368/13, 433/1, 369/5, 369/93, 369/7, 369/10, 369/14, 371/15, 371/11, 371/6, 371/3, 371/16-371/18, 432/2, 373/4, 453, 454, 372/6, 372/3, 372/4, 373//5, 373/6, 373/8, 373/10, 374/3, 374/8, 374/13, 374/19, 374/22, 374/23, 375/5, 376/1-376/5, 377/2, 377/9, 377/10, 379/2, 379/4, 379/11, 380/1, 380/3, 380/4, 380/6, 380/7, 382/2, 382/5, 384/2, 384/4, 384/8, 385/1, 385/4-385/8, 386/1-386/11, 388/1, 388/2, 389/1, 398/2, 389/4, 390/1, 390/2, 391/1, 391/4-391/6, 392/1, 392/2, 392/4-392/8, 392/10, 392/11, 394/1, 395/3, 397/5, 398/2, 399/1, 399/2, 402/2, 400/4, 400/8-400/12, 401/1, 401/3, 402/1, 402/2, 403/1-403/3, 404/1, 404/5, 405/1 405/2, 406/1, 406/2, 434, 470/3, 472-476, 477, 479-483, 499.

3. Wieś Pańki, działki o numerach – 66/1, 67/2, 66/2, 63/3, 62/3, 61/1, 60/1, 59/4, 70/3, 70/5, 68/8, 68/6, 68/467/4, 68/5, 63/4, 62/4, 61/2, 60/3, 60/2, 60/4, 61/5, 60/7, 59/3, 58/3, 51/34, 57/42, 57/41, 57/40, 54/22, 54/20, 53/28, 51/10, 50/28, 51/2, 50/36, 48/11, 57/33, 57/32, 58/4, 57/38, 57/37, 57/36, 57/39, 54/21, 52/1, 51/1, 50/35, 49/1, 48/3, 48/2, 48/1, 45/16, 44/23, 44/21, 43/16, 39/20, 39/18, 70/6, 69/2, 68/9, 67/5, 68/8, 64/3, 62/5, 61/6, 60/6, 59/5, 58/6, 78/7, 77/6, 76/8, 75/1, 75/8, 74/21, 74/22, 74/31, 74/34, 73/2, 72/15, 72/16, 74/10, 73/3, 72/13, 72/14, 71/26, 71/2, 71/8, 57/19, 74/38, 73/4, 72/11, 72/12, 71/27, 71/3, 73/5, 72/9, 72/10, 73/6, 72/7, 72/8, 71/28, 71/4, 71/9, 57/18, 57/18, 57/17, 57/16, 55/16, 53/19, 74/39, 73/7, 72/5, 76/6, 71/29, 71/5, 74/41,73/8, 72/3, 72/4, 74/43, 73/9, 72/1, 72/2, 71/25, 71/17 71/6, 71/11, 57/3, 57/2, 57/1, 55/20, 57/15, 57/14, 57/13, 57/9, 56/10, 57/6, 55/18, 55/19, 53/13, 52/12, 55/8, 53/33, 52/11, 51/9, 51/8, 51/7, 49/6, 52/8, 53/12, 53/11, 52/7, 52/6, 51/6, 53/10, 52/5, 51/5, 55/15, 53/30, 51/4, 51/11, 50/29, 49/12, 48/8, 48/7, 48/29, 48/81, 48/45, 48/9, 48/14, 48/12-48/17, 49/5, 45/27, 45/8, 44/16, 49/6, 49/13, 48/28, 48/25, 48/22, 48/19, 48/18, 46/4, 47/9, 46/3, 46/2, 46/1, 45/14, 44/8, 44/15, 43/4, 43/2, 43/6, 44/14, 44/13, 44/7, 44/6, 45/6, 45/26, 44/12, 44/10, 44/5, 45/4, 44/25, 45/24, 45/17, 44/24, 44/28, 43/30, 43/10, 43/8, 39/21, 39/19, 38/11, 39/2, 39/10, 39/22, 39/4, 39/11, 38/2, 39/5, 39/15, 39/14, 39/6, 39/7, 39/12, 38/3, 40/32, 39/8, 39/13, 38/4, 37/27, 36/6, 35/52, 35/18, 35/10, 37/21-37/26, 36/2-36/5, 36/7, 35/50-35/53, 35/30, 35/32, 35/44, 35/37, 37/3, 35/43, 35/36, 35/28, 35/21, 35/35, 35/27, 35/41, 35/34, 35/20, 35/40, 35/33, 35/25, 35/15, 35/47, 35/12, 35/11, 35/10, 34/19-34/22, 34/13, 34/13-34/17, 33/13, 33/2, 33/3-33/5, 33/1, 34/18, 33/15-33/18, 32/1-32/10, 31/4-31/7, 29/10, 29/9, 29/4, 29/8, 28/3, 29/3, 29/7, 28/4, 27/2, 27/1, 28/6, 28/5, 29/6, 29/5, 29/2, 29/1, 30/4, 30/5, 31/6, 25/4, 28/2, 28/1, 27/4, 21/26, 21/30, 21/1, 20/2-20/4, 19/9-19/13, 21/2, 20/30, 20/29, 18/11, 21/31, 21/3, 20/28, 21/4, 20/26, 20/25, 18/10, 21/32, 21/33, 21/5, 20/32, 21/6, 20/22, 20/21, 19/13, 18/8, 18/9, 15/26-15/29, 14/11-14/14, 11/2-11/4, 12/8, 12/9, 12/2, 18/12, 18/13, 19/8, 20/1, 358-361, 350-354, 337-345, 335, 333, 9/17, 9/18, 9/5, 9/4, 7/1, 7/6, 7/3, 5/1, 5/2, 3/1, 3/3, 3/6, 3/7, 1/5, 1/6.

4. Wieś Wólka Waniewska, działki o numerach – 1, 2, 3, 3/3, 3/4, 4, 5, 6/1, 6/4, 6/5, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 15-17, 18/4, 19, 22, 23/3, 24-26, 28/1, 28/2, 29-31, 32/3, 33, 34/3, 36/1, 36/2, 37/1, 38-40, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 45, 46, 48, 49, 50/1, 50/2, 51,52/1,52/2,54-57, 58/1, 60/1, 60/2, 61, 62/1, 62/2, 63-66, 68-70, 71/1, 71/2, 72, 73/2, 73/3, 74-77, 78/1, 78/2, 79, 80/3, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83-86, 87/2, 88, 89, 90/1-90/3, 91-93, 94/1, 94/2, 95/2, 96/1, 96/2, 97, 98, 99/1, 99/2, 100, 103, 105, 106/1, 108/3, 109, 110/1, 110/2, 111-116, 117/1-117/4, 118, 119/3, 119/4, 120/1, 120/3-120/5121/1-121/4, 122/3, 123/1-123/3, 124/1, 124/2, 125, 126/1, 126/2, 127, 128/1, 128/2, 129, 130/1, 131/1, 131/2, 132/-132/3, 133, 134, 135/1, 135/2, 136-140, 141/1, 141/3, 141/4, 142/4, 143-146, 147/1, 147/2, 148-154, 155/1, 155/2, 156, 157, 158, 159, 160/1, 162, 163/1, 163/2, 164-167, 169/1, 169/2, 170, 171/1, 172, 173, 174, 175/1, 177/1, 180, 181/3, 181/4, 182/1, 183, 184, 186/1, 186/2, 187, 189, 190, 192/1, 192/3, 193, 194, 195, 196, 198/2, 200-206, 207/4, 207/5, 209/1, 209/2, 210, 211/1-211/3, 212, 213/2, 214, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219/1-219/3, 220, 221/1, 221, 2, 224-227, 228/1, 228/2, 229/1-229/3, 230, 231/1, 231/4, 232/3, 232/4, 233/1, 233/3, 233/4, 234/1, 234/2, 235/1-235/3, 236/1, 236/2, 237, 238, 240, 242, 244, 245, 247-263, 256/1, 256/2, 266/1, 266/2, 267/1, 268, 269, 270/1, 270/2, 271, 272, 275/1, 276-279, 280/1-280-3, 283/1, 284/4, 284/6, 285, 286/3, 286/4, 289/, 291/2, 292/1, 292/2, 293/1-293/4, 294, 297, 298, 299/1-299/4, 330, 393/6, 484, 529-531, 554-559, 562-564, 627, 628.

5. Wieś Jeńki, działki o numerach – 246, 247, 248/1-248/4, 249/1-249/3, 250/1, 250/2, 251/1-251/5, 252/1-252/5, 253/1253/3, 254, 255, 256/1-256/3, 257, 258/1-258/7, 259/2-259/5, 260/1-260/5, 261-263, 264/264/3, 265, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 267/3-267/6, 268/1, 268/3, 269/1-269/4, 292/2, 293/1, 293/3, -293/5, 294/1, 294/2, 295/1, 295/2, 297/1, 297/2, 297/3, 298/2, 299, 300/1, 300/2, 301, 302/1-302/5, 303/1-303/3, 304, 305/1, 305/2, 306/1, 306/2, 307, 308/1-308/6, 309/309/3, 310/1-310/3, 311/1, 311/2, 312/1-312/5, 314/1-314/3, 315/1-315/3, 316/1-316/3, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2, 320, 321, 322, 323/1, 323/2, 324, 325/, 325/2, 326, 327/1-327/4, 328, 329, 340-345, 346/, 346/2, 347, 348/1, 348/2, 349/1, 349/2, 350/2, 351/1-351/4, 352/-352/3, 353/1-353/3, 354/2, 354/7-354/11355/1-355/3, 356/1, 356/2, 357/1-357/4, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 360/2, 361/1, 361/3361/5, 361/6, 362/1, 362/5, 363/1-363/8, 363/10, 363/14, 363/16, 364/1-364/5, 365/1, 365/2, 366/1-366/3, 367/1, 367/2, 368/1-368/4, 369, 370/1-70/3, 371, 372/1-372-4, 373/1, 373/3, 373/4, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2, 377/2-377/4, 378/1-378/4, 379/2, 380/1, 380/2, 380/5, 380/6, 381/2, 382/2, 383/1, 383/2, 384/2, 385/1, 385/3, 386/2, 387/2, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 390/1, 390/2, 391, 391/2, 391/3, 391/4, 392/2, 393/2, 393/3, 394/1-394/4, 395/1-395/10, 395/18, 395/20, 396-398, 399/1-399/3, 399/6, 399/9, 400/1-400/3, 401/1-401/5, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 407/1, 407/2, 409/1, 409/2,410/1, 10/2, 411/1-411/4, 412/2, 412/3, 414/3, 415/1-415/4, 416/3, 417/3, 418/2, 419/2, 420/2, 421/1, 421/, 422/1, 422/3, 423/1-423/3, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 426, 427/1, 427/2, 439-442, 473, 493, 495 537/1-537/3, 538-544, 545/1, 545/2, 546548, 549/1, 549/2, 550, 551, 552a/1, 552b/2, 553, 554/1, 554/2, 555-558, 559/1, 559/2, 560-566, 582, 587, 589, 590-594, 596, 598, 600, 632, 633, 663, 664.

6. Wieś Topilec, działki o numerach – 418, 419, 421, 422, 435, 436/1, 436/2,437, 438, 439/2, 440, 434, 431, 445, 446, 503, 441, 442, 443, 433, 445, 446, 447, 448, 487, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 481, 478, 479, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 495, 496, 99, 101, 106, 109, 110, 111, 121/1, 112/2, 115, 116, 117, 120, 122, 124, 198, 197, 199, 205, 209, 210, 211, 212, 214, 215.

7. Wieś Kowalewszczyzna, działki o numerach – 172, 174/1, 174/2, 232, 234, 175/1, 175/3, 175/4, 176/1, 176/2, 177-180, 181/3-181/7, 227, 183/1-183/6, 184/1, 184/2, 185/1-185/3, 186-188, 189/1-189/3, 235, 190/1, 190/3, 190/5, 190/7, 191/1, 192/1, 192/2, 193/1-193/4, 194, 195, 196/1-196/3, 197/1-197/3, 198/1-198/3, 199/1-199/4, 200/1, 200/2, 201, 202, 203/1-203/3, 204/1-204/3, 205, 206, 207/1, 207/2, 208/1-208/6, 209/1-209/6, 210/1-210/3, 211, 212/1-212/3, 213/1-213/4, 214, 215/1, 215/3, 215/4, 216/1, 216/2, 217, 218/1, 218/2, 219, 220/1, 220/2, 221, 222

3

Ochrona siedlisk ichtiofauny realizowana przez wykup gruntów niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku, umożliwiający eliminowanie zastoisk wód powierzchniowych w wyniku zabiegu wykaszania trzcinowisk i uaktywniania przepływu wód w starorzeczach

25 ha

1. Wieś Uhowo, działki o numerach – 467/1, 467/2, 467/4, 467/5, 468/2, 468/9, 469/1, 469/3, 469/4, 471/4, 471/5, 472/2, 472/3, 473, 475/1, 480/3, 480/4, 481/1, 481/2, 481/3, 482/1, 483/1, 484/4, 484/5, 485/2, 485/3, 485/4, 486/1, 487/1, 487/2, 488/1, 488/2, 488/3, 488/5, 489/1.

2. Wieś Wólka Waniewska, działki o numerach – 209/1, 209/2, 210, 211/1, 211/2, 211/3, 212, 214, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 224, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 229/3, 230, 231/1, 231/4, 232/3, 232/4, 233/1, 233/3, 233/4, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 235/3.

3. Wieś Topilec, działki o numerach – 551, 552, 553.

4. Wieś Izbiszcze, działki o numerach – 238/7, 239/6, 239/9, 240/10, 240/8, 243/4, 243/6, 243/7, 245/5, 245/6, 246/1, 246/2, 246/3, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5, 248/5, 250/2, 250/3, 251/4, 254/5, 254/11, 255/3, 255/4, 255/11, 255/12, 256/3, 257/1, 257/2, 376/5, 377/10, 377/2, 377/9, 379/11, 379/2, 379/4, 380/1, 380/3, 380/4, 380/6, 380/7, 382/1, 382/2, 382/5, 384/2, 384/4, 384/6, 384/8, 385/1, 385/4, 385/5, 385/6, 385/7, 385/8, 386/1, 386/10, 386/11, 386/2, 386/3, 386/4, 386/5, 386/6, 386/8, 386/9, 388/1, 388/2, 389/2, 390/1, 390/2, 391/1, 391/4, 391/5, 391/6, 392/1, 392/10, 392/11, 392/2, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, 392/9, 394/1, 395/3, 397/5, 398/2, 399/1, 400/10, 400/11, 400/12, 400/2, 400/4, 400/8, 400/9, 401/1, 401/3, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 403/3, 404/1, 404/5, 406/1, 406/2

1) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: wsi Uhowo, gmina Łapy z 8 sierpnia1982 r.

2) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami: wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993; miasta Suraż z 1984 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; miasta Łapy „Łąki nad Narwią” z 1980 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r., wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna z dnia 10 października 1978 r., wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r., wsi Mojsiki Borzyska z dnia 13 października 1997 r., wsi Mojsiki z dnia 13 października 1997 r. gmina Sokoły wsi Kurowo Kolonia z dnia 4 września 2009 r. gmina Kobylin Borzymy.

3) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: miasta Suraż z 1984 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Płonka – Strumianka, gmina Łapy z dnia 8 maja 1980 r. ; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Topilec, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 1987 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Bojary, gmina Turośń Kościelna z 1979 r.

4) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Radule, gminna Tykocin, z dnia 30 listopada 1989 r.; wsi Jeńki, gmina Sokoły z 1958 r.; wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993; wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r.; wsi Kowalewszczyzna-Folwark, gmina Sokoły z 1993 r.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ZWIERZĄT

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobu ochrony

1

Wodniczka (Acrocephalus paludicola)

Ochrona i odtwarzanie siedlisk gatunku

Koszenie obszarów łąkowo-bagiennych w sezonie wegetacyjnym połączone z usuwaniem biomasy

2

Derkacz (Crex crex)

Ochrona i odtwarzanie siedlisk gatunku

1. Koszenie obszarów łąkowo-bagiennych w sezonie wegetacyjnym połączone z usuwaniem biomasy.

2. Usuwanie podrostu krzewów i drzew z sukcesji naturalnej

3

Płazy:

1) żaba moczarowa (Rana arvalis),

2) żaba trawna (Rana temporaria),

3) ropuchy (Bufo)

Zabezpieczenie dróg w okresie rozrodczym płazów

1. Przenoszenie płazów.

2. Montaż folii uniemożliwiającej wychodzenie płazów na drogę

4

Ptaki:

1) rybitwy (Laridae),

2) kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos),

3) łyska (Fulica atra),

4) zielonka (Porzana parva),

5) błotniak stawowy (Circus aeruginosus)

Ochrona ptasich lęgów

1. Określenie wpływu norki amerykańskiej (Neovison vison) jako gatunku obcego na obniżenie sukcesu lęgowego ptaków przez kontynuację badań naukowych w zakresie rozpoznania relacji drapieżnik-ofiara.

2. Prowadzenie systematycznych odłowów norki amerykańskiej (Neovison vison) w celu ograniczenia jej wpływu na populacje wymienionych gatunków ptaków.

3. Przekazywanie odławianych osobników do badań naukowych poza obszar Parku

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona czynna

Działki zgodnie z mapami ewidencyjnymi:

1) wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.,

2) wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.,

3) wsi Topilec, gmina Turośń Kościelna, z dnia 30 grudnia 1987 r.,

4) miasta Suraż z 1984 r.,

5) wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.,

6) wsi Płonka – Strumianka, gmina Łapy z 8 maja 1980 r.,

7) wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.,

8) wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r.,

9) wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.,

10) wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.,

11) wsi Bojary, gmina Turośń Kościelna, z 1979 r.,

12) wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.,

13) wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.,

14) wsi Zawady, gmina Turośń Kościelna z dnia 2 maja 1979 r.,

15) wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna z dnia 10 października z 1978 r.,

16) wsi Łapy – Dębowina, gmina Łapy z 1962 r.,

17) wsi Łapy – Szołajdy, gmina Łapy z dnia 19 lipca 1986 r.,

18) miasta Łapy „Łąki nad Narwią”, z 1980 r.,

19) wsi Łupianka Stara, gmina Łapy z dnia 25 czerwca 1979 r.,

20) wsi Łupianka Stara „Łąki nad Narwią”, gmina Łapy z 1962 r.,

21) wsi Jeńki, gmina Sokoły z 1958 r.,

22) wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r.,

23) wsi Kowalewszczyzna – Folwark, gmina Sokoły z 1933 r.,

24) majątku Borzyska, gmina Sokoły z 1958 r.,

25) wsi Pszczółczyn, gmina Kobylin Borzymy z 1952 r.,

26) wsi Rzędziany, gmina Tykocin z 1958 r.

2125,1748 ha

(grunty w użytkowaniu wieczystym Parku)

2

Ochrona krajobrazowa

Działki zgodnie z mapami ewidencyjnymi:

1) wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.,

2) wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.,

3) wsi Topilec, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 1987 r.,

4) miasta Suraż z 1984 r.,

5) wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.,

6) wsi Płonka – Strumianka, gmina Łapy z dnia 8 maja 1980 r.,

7) wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.,

8) wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r.,

9) wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.,

10) wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.,

11) wsi Bojary, gmina Turośń Kościelna z 1979 r.,

12) wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.,

13) wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.,

14) wsi Zawady, gmina Turośń Kościelna z dnia 2 maja 1979 r.,

15) wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna z dnia 10 października z 1978 r.,

16) wsi Łapy – Dębowina, gmina Łapy z 1962 r.,

17) wsi Łapy – Szołajdy, gmina Łapy z dnia 19 lipca 1986 r.,

18) miasta Łapy „Łąki nad Narwią” z 1980 r.,

19) wsi Łupianka Stara, gmina Łapy z dnia 25 czerwca 1979 r.,

20) wsi Łupianka Stara „Łąki nad Narwią”, gmina Łap, z 1962 r.,

21) wsi Jeńki, gmina Sokoły z 1958 r.,

22) wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r.,

23) wsi Kowalewszczyzna – Folwark, gmina Sokoły z 1933 r.,

24) majątku Borzyska, gmina Sokoły z 1958 r.,

25) wsi Pszczółczyn, gmina Kobylin Borzymy z 1952 r.,

26) wsi Rzędziany, gmina Tykocin z 1958 r.

4685,0552 ha

(grunty prywatne)

Razem

6810,23 ha

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Obszar całego Parku

Bez ograniczeń

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Siedziba Parku wraz z terenem przyległym wsi Kurowo, działki o numerach – 6/2, 5,12, 4/2, 4/3

1500

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Miejsca udostępniane2)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Wieże widokowe, działki o numerach – 46/2 we wsi Pańki, 201/1 we wsi Topilec, 111 we wsi Wólka Waniewska, 36/1 miasta Suraż, 468/10 i 380/1 we wsi Uhowo oraz 1620 we wsi Łapy Dębowina

15 osób na jednej wieży

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Miejsce udostępniane3)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Rzeka Narew w granicach Parku:

1) miasto Suraż, działka numer 856,

2) miasto Łapy, działki o numerach – 1002, 486, 484,

3) wieś Turośń Dolna, działka numer 483,

4) wieś Borowskie Żaki, działki o numerach – 1082, 1084, 26,

5) wieś Uhowo, działka numer 942,

6) wieś Bokiny, działka numer 53,

7) wieś Wólka Waniewska, działka numer 531,

8) wieś Izbiszcze, działka numer 177/1,

9) wieś Kurowo, działki o numerach – 15, 132, 251,

10) wieś Radule, działka numer 260/2,

11) wieś Kruszewo, działki o numerach – 876/2, 876/3,

12) wieś Pańki, działka numer 328

150 łącznie

V. Miejsca udostępniane w celu amatorskiego połowu ryb

Miejsce udostępniane3)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Rzeka Narew w granicach Parku:

1) miasto Suraż, działka numer 856,

2) miasto Łapy, działki o numerach – 1002, 486, 484,

3) wieś Turośń Dolna, działka numer 483,

4) wieś Borowskie Żaki, działki o numerach – 1082, 1084, 26,

5) wieś Uhowo, działka numer 942,

6) wieś Bokiny, działka numer 53,

7) wieś Wólka Waniewska, działka numer 531,

8) wieś Izbiszcze, działka numer 177/1,

9) wieś Kurowo, działki o numerach – 15, 132, 251,

10) wieś Radule działka numer 260/2,

11) wieś Kruszewo, działki o numerach – 876/2, 876/3,

12) wieś Pańki, działka numer 328

200

1) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.

2) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami: wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r. i wsi Topilec z, gmina Turośń Kościelna, z dnia 30 grudnia 1987 r.; miasta Suraż z 1984 r.; miasta Łapy „Łąki nad Narwią” z 1980 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r. wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r. wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Łapy Dębowina, gmina Łapy z 1962 r.

3) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: miasta Suraż z 1984 r.; miasta Łapy „Łąki nad Narwią” z 1980 r.; wsi Turośń Dolna, gmina Turośń Kościelna z dnia 24 marca 1986 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.; wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r., wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »