| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 maja 2015 r.

w sprawie wewnętrznego regulaminu Komisji do spraw mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2015 r. poz. 277) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Komisji do spraw mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych nadaje się wewnętrzny regulamin, określający sposób funkcjonowania, strukturę organizacyjną oraz tryb jej pracy, który stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

Załącznik 1. [WEWNĘTRZNY REGULAMIN KOMISJI DO SPRAW MIKROORGANIZMÓW I ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH]

Załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska
z dnia 11 maja 2015 r.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN KOMISJI DO SPRAW MIKROORGANIZMÓW I ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH

§ 1. 1. W ramach Komisji do spraw mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zwanej dalej „Komisją”, działa Prezydium Komisji.

2. W skład Prezydium Komisji, zwanego dalej „Prezydium”, wchodzi Przewodniczący Komisji, dwóch zastępców Przewodniczącego, Sekretarz Komisji, a także dwóch członków Komisji, wybranych przez Komisję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 2. 1. Do zadań Prezydium należy:

1) opracowywanie projektów planów prac Komisji;

2) ustalanie terminów i projektów porządku posiedzeń Komisji;

3) wyznaczanie recenzentów w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 5d ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Z posiedzeń Prezydium sporządzany jest protokół zawierający:

1) określenie porządku dziennego;

2) listę obecności członków Prezydium;

3) treść podjętych stanowisk.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, podpisuje Przewodniczący Komisji.

4. Posiedzenie Prezydium zwołuje Przewodniczący Komisji z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej dwóch członków Prezydium.

§ 3. 1. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

1) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;

2) zwoływanie posiedzeń Prezydium;

3) zwoływanie posiedzeń Komisji;

4) przewodniczenie obradom i przeprowadzanie głosowań Komisji;

5) sprawowanie nadzoru nad pracami Komisji oraz koordynowanie działań związanych z realizacją ustawowych zadań Komisji.

2. Przewodniczącego Komisji w zakresie przez niego określonym zastępują zastępcy Przewodniczącego Komisji.

§ 4. Do zadań Sekretarza Komisji należy:

1) przygotowanie wniosków, uchwał, opinii i stanowisk Komisji w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach plenarnych;

2) przygotowywanie protokołów z posiedzeń prezydium Komisji;

3) współpraca z komórką organizacyjną Ministerstwa Środowiska odpowiedzialną za obsługę kancelaryjno-biurową oraz finansową Komisji.

§ 5. 1. Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych, posiedzeniach zespołów roboczych oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. Wnioski, uchwały, opinie i stanowiska są przyjmowane na posiedzeniach plenarnych Komisji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

3. W przypadku równej liczby głosów, wynik głosowania rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji albo głos osoby upoważnionej przez niego do przewodniczenia posiedzeniu plenarnemu Komisji.

4. Członek Komisji nie może uczestniczyć w głosowaniu, w przypadku gdy jest autorem wniosku rozpatrywanego przez Komisję.

5. Członek Komisji, który nie zgadza się z wynikiem głosowania, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.

6. Przepisy ust. 2–5 stosuje się odpowiednio do posiedzeń zespołów roboczych Komisji oraz głosowań przeprowadzonych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 6. W pracach Komisji może brać udział, bez prawa udziału w głosowaniu, osoba zaproszona przez ministra właściwego do spraw środowiska lub Przewodniczącego Komisji.

§ 7. 1. Posiedzenia plenarne Komisji, posiedzenia jej zespołów roboczych oraz obrady prowadzone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zwołuje Przewodniczący Komisji, z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra właściwego do spraw środowiska;

2) co najmniej sześciu członków Komisji.

2. O terminie posiedzenia plenarnego Komisji, posiedzenia jej zespołu roboczego lub obrad prowadzonych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powiadamia się odpowiednio członków Komisji lub członków zespołu roboczego co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

3. Posiedzenia plenarne Komisji odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§ 8. 1. Przewodniczący Komisji może powoływać spośród członków Komisji posiadających dorobek naukowy w dziedzinie nauki właściwej dla przygotowania recenzji do wniosku, recenzenta lub zespoły recenzentów do przygotowania wstępnej opinii w sprawach określonych w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy.

2. Przewodniczący Komisji powołując zespół recenzentów wyznacza jego przewodniczącego.

3. Przewodniczący zespołu recenzentów odpowiada za organizację pracy zespołu oraz terminowe wykonanie recenzji.

§ 9. 1. Z posiedzeń plenarnych Komisji, zespołu roboczego lub z posiedzeń prowadzonych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej sporządza się protokół zawierający co najmniej:

1) określenie porządku obrad lub zakres zagadnień poddanych obradom;

2) listę obecności członków Komisji lub zespołu roboczego;

3) ilość oddanych głosów w poszczególnych głosowaniach;

4) treść przyjętych uchwał, opinii i stanowisk.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisuje odpowiednio:

1) Przewodniczący Komisji;

2) przewodniczący zespołu roboczego.

3. Członkowie Komisji otrzymują protokół z posiedzenia Komisji w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia.

§ 10. Obsługę kancelaryjno-biurową oraz finansową Komisji zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Środowiska właściwa do spraw związanych z mikroorganizmami i organizmami zmodyfikowanymi genetycznie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »