| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 9 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw systemu informacyjnego Geoinfonet

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W celu zbudowania i wdrożenia systemu informacyjnego Geoinfonet, o którym mowa w art. 162 i następne ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), powołuje się Zespół do spraw sytemu informacyjnego Geoinfonet, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Środowiska.

§ 2.
Do zakresu działania Zespołu należy:

1) zdefiniowanie podstawowych i strategicznych wymagań interesariuszy odnośnie systemu informacyjnego Geoinfonet;

2) opracowanie dokumentu „Założenia Projektu systemu informacyjnego Geoinfonet” (w oparciu o metodykę PRINCE2), zawierającego opracowanie zakresu danych, które powinny być gromadzone i udostępniane w systemie informacyjnym Geoinfonet;

3) opracowanie procedur postępowania z informacjami geologicznymi przekazanymi przez podmioty do czasu wdrożenia systemu informacyjnego Geoinfonet.

§ 3.
1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Barbara Malinowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Geologicznego w Ministerstwie Środowiska , zwanym dalej „MŚ”;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Andrzej Przybycin – Dyrektor ds. państwowej służby geologicznej – Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, zwanego dalej „PIG-PIB”;

3) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Marek Haliniak – radca generalny w Departamencie Nadzoru Geologicznego w MŚ;

4) członkowie Zespołu:

a) Tomasz Ceranka – specjalista w Wydziale Węglowodorów w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych w MŚ,

b) Sebastian Baranowski – specjalista w Wydziale ds. Informacji Geologicznej w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych w MŚ,

c) Joanna Kijek-Baryś – specjalista w Wydziale Nadzoru Koncesji Węglowodorowych w Departamencie Nadzoru Geologicznego w MŚ,

d) Michał Sokołowski – Zastępca kierownika Narodowego Archiwum Geologicznego – przedstawiciel PIG-PIB,

e) Jarosław Kaczmarski – Kierownik Zakładu Rozwoju Systemów Informatycznych – przedstawiciel PIG-PIB,

f) Waldemar Grądzki – Kierownik projektu systemu informacyjnego Geoinfonet – przedstawiciel PIG-PIB,

g) Paweł Lewandowski – Lider podzespołu ds. koncesji geologicznych projektu Geoinfonet – przedstawiciel PIG-PIB,

h) Magdalena Sidorczuk – Lider podzespołu informacyjnego projektu Geoinfonet – przedstawiciel PIG-PIB,

i) Dariusz Brzeziński – Lider podzespołu ds. parametrów wydobycia węglowodorów ze złoża projektu Geoinfonet – przedstawiciel PIG-PIB.

5) Sekretarz Zespołu – Paulina Kamińska – przedstawiciel PIG-PIB.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu z głosem doradczym inne osoby, w tym pracowników MŚ i PIG-PIB, a także przedstawicieli innych organów administracji rządowej i samorządowej oraz środowisk naukowych.

§ 4.
1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, w szczególności ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez osoby wchodzące w skład Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu i powiadamianie członków Zespołu o terminie posiedzenia drogą elektroniczną co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem;

3) tworzenie, w zależności od potrzeb, grup zadaniowych do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu;

4) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

5) bieżące informowanie Głównego Geologa Kraju i Dyrektora PIG-PIB o postępach prac Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu posiedzeniom Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Zespołu wskazany przez Przewodniczącego.

§ 5.
1. Do zadań osób wchodzących w skład Zespołu należy realizacja działań określonych w § 2, w tym uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu, zgodnie z harmonogramem prac ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Osobom wchodzącym w skład Zespołu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu.

§ 6.
1. Decyzje Zespołu w formie uchwał podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu. Decyzje podejmowane przez Zespół są dokumentowane w protokołach z posiedzeń Zespołu, sporządzanych po każdym posiedzeniu przez Sekretarza Zespołu.

2. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego Zespołu lub w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, przez Zastępcę Przewodniczącego Zespołu i przekazywany do wiadomości osobom wchodzącym w skład Zespołu.

3. W uzasadnionych przypadkach Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym, drogą elektroniczną. Poczynione ustalenia są włączane do protokołu z kolejnego posiedzenia Zespołu.

4. Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień prowadzona jest drogą elektroniczną.

§ 7.
1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie MŚ albo w siedzibie PIG-PIB.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.

3. Koszty związane z wykonywaniem zadań przez osoby wchodzące w skład Zespołu są ponoszone przez ich jednostki macierzyste.

§ 8.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Zespół Obsługi Sekretariatów Dyrekcji PIG-PIB.
§ 9.
1. W terminie do dnia 4 grudnia 2015 r. Zespół przedłoży Ministrowi Środowiska sprawozdanie z realizacji działań określonych w § 2.

2. Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą akceptacji przez Ministra Środowiska sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »