| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Zasobów Kopalin

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Zasobów Kopalin (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 48 oraz z 2013 poz. 63), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zakresu działania Komisji należy przygotowywanie dla ministra właściwego do spraw środowiska opinii w zakresie:

1) merytorycznej formalnoprawnej oceny prawidłowości sporządzenia:

a) projektów robót geologicznych,

b) dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, w tym posiadania prawa do wykorzystania informacji geologicznej, na podstawie której ją sporządzono oraz czy informacja ta jest wystarczająca do udokumentowania zasobów w danej kategorii;

c) dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, w tym posiadania prawa do wykorzystania informacji geologicznej, na podstawie której ją sporządzono oraz czy informacja ta jest wystarczająca do udokumentowania zasobów w danej kategorii;

2) oceny poprawności określania zasobów przemysłowych z punktu widzenia ich optymalnego wykorzystania oraz oceny wykorzystania i ochrony zasobów kopalin likwidowanych zakładów górniczych;

3) oceny zakresu merytorycznego prac geologicznych przewidzianych do wykonania na zamówienie ministra właściwego do spraw środowiska;

4) oceny projektów, dokumentacji i opracowań geologicznych zamawianych przez ministra właściwego do spraw środowiska innych niż wymienione w pkt 1–3, dotyczących złóż kopalin;

5) analizy metod prowadzenia prac geologicznych związanych z badaniem złóż kopalin, opiniowania przepisów dotyczących projektowania i wykonywania prac geologicznych oraz dokumentowania złóż kopalin; opiniowania innych opracowań związanych z dokumentowaniem i gospodarowaniem złożami kopalin.”;

2) w § 3:

a) uchyla się ust. 3,

b) ust. 4–8 otrzymują brzmienie:

„4. Obsługę Komisji zapewnia Departament Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

5. Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska wyznacza pracowników departamentu do pełnienia funkcji sekretarza Komisji.

6. Do zadań sekretarza Komisji należy obsługa posiedzeń zespołów oraz posiedzeń plenarnych Komisji, w tym zawiadamianie członków Komisji oraz osób wymienionych w § 1 ust. 2, § 2 ust. 2 i § 6 ust. 1 Regulaminu prac Komisji o terminie posiedzenia, pomoc w redagowaniu opinii w toku posiedzenia, a także wykonywanie wszelkich innych prac biurowych związanych z działaniem Komisji lub poszczególnych zespołów.”;

7. Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane z budżetu Ministerstwa Środowiska, w części będącej w dyspozycji Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska, przeznaczonej na wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością organów pomocniczych ministra właściwego do spraw środowiska.

8. Przewodniczącemu Komisji, zastępcom przewodniczącego Komisji i członkom Komisji oraz pełniącym funkcje sekretarza komisji, a także osobom niewchodzącym w skład Komisji, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 ust. 2 Regulaminu prac Komisji, przysługuje prawo do diet oraz zwrotu kosztów przejazdów i noclegów, na zasadach i w wysokości określonej przepisami o zasadach ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.”;

3) Załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 1267).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRACY KOMISJI ZASOBÓW KOPALIN]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Środowiska (Poz. 75)
z dnia 26 października 2015 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI ZASOBÓW KOPALIN

§ 1. 1. Przewodniczący Komisji Zasobów Kopalin, zwanej dalej „Komisją”, kieruje pracami Komisji, zwołuje posiedzenia zespołów, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz składa ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie z działalności Komisji za dany rok do dnia 31 marca roku następnego.

2. Przewodniczący Komisji może powołać biegłego spośród członków Komisji albo osób niewchodzących w jej skład, który opracowuje opinię (koreferat) dotyczącą sprawy skierowanej do rozpatrzenia i przedstawia tę opinię zespołom, o których mowa w § 2 ust. 1, na posiedzeniu.

3. Przewodniczący Komisji po zapoznaniu się z opinią (koreferatem) może odstąpić od zwołania posiedzenia zespołu. W takiej sytuacji opinia (koreferat) wraz z opinią przewodniczącego Komisji stanowią opinię, ocenę, analizę lub propozycję dla ministra właściwego do spraw środowiska, o których mowa w § 2 ust. 1 Zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie powołania Komisji Zasobów Kopalin z dnia 26 października 2015 r., zwanego dalej „Zarządzeniem”.

§ 2. 1. Komisja rozpatruje sprawy, o których mowa w § 2 ust.1 Zarządzenia podczas posiedzeń zespołów powołanych przez przewodniczącego Komisji, zwanych dalej „zespołami”.

2. Zespoły, o których mowa w ust. 1, składają się z przewodniczącego zespołu, którym jest przewodniczący Komisji lub jego zastępca, i co najmniej 2 członków Komisji. W uzasadnionym przypadku, przewodniczący Komisji lub zastępca przewodniczącego Komisji może wyznaczyć na przewodniczącego zespołu innego członka Komisji po poinformowaniu dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

3. Przewodniczący Komisji może powołać w skład zespołu specjalistę niebędącego członkiem Komisji, po poinformowaniu dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

4. W skład zespołu nie mogą wchodzić osoby wymienione w § 6 ust. 1.

5. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej zespół może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w § 3.

§ 3. Sprawy szczególnie skomplikowane rozpatrują zespoły w rozszerzonym składzie, na polecenie przewodniczącego Komisji, dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska lub na pisemny wniosek 1/3 liczby członków komisji. W skład poszerzonego zespołu wchodzą inni członkowie Komisji lub inne osoby powołane zgodnie z § 2 ust. 3.

§ 4. Minister właściwy do spraw środowiska może zwołać posiedzenie plenarne całego składu Komisji.

§ 5. Członkowie Komisji lub zespołu oraz osoby powołane zgodnie z § 2 ust. 3 powinni być zawiadamiani o terminie i porządku posiedzenia plenarnego Komisji lub posiedzenia zespołu na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem, drogą pisemną, mailową lub telefoniczną.

§ 6. 1. Na posiedzenie plenarne Komisji lub na posiedzenie zespołu powinni być na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem zaproszeni:

1) przedkładający projekt robót geologicznych, dokumentację geologiczną złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów lub inne opracowanie;

2) osoba, która sporządziła projekt robót geologicznych, dokumentację geologiczną złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów lub inne opracowanie;

3) osoba, która sporządziła opinię (koreferat) w rozpatrywanej sprawie;

4) przedstawiciel Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

2. Przewodniczący Komisji lub zespołu może w razie potrzeby zaprosić na posiedzenie także inne osoby niewymienione w ust. 1.

3. Nieobecność na posiedzeniu osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.

§ 7. 1. Przewodniczący zespołu otwiera posiedzenie, przedstawiając temat posiedzenia i członków zespołu oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniu.

2. Autorzy albo przedkładający opracowania (projekty, dokumentacje) w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 1 Zarządzenia, prezentują cel wykonania, zakres i wyniki prac przeprowadzonych i udokumentowanych w przedłożonym opracowaniu.

3. Osoby biorące udział w posiedzeniu mogą zgłaszać pytania do autorów opracowań lub przedkładających opracowanie, którzy następnie udzielają odpowiedzi.

4. Osoba, o której mowa w § 1 ust. 2, przedstawia sporządzoną przez siebie opinię (koreferat).

5. Prowadzi się ogólną dyskusję, w której biorą udział wszyscy zaproszeni na posiedzenie.

6. Członkowie zespołu prowadzą naradę, w której udział biorą przewodniczący, członkowie zespołu, osoba sporządzająca opinię (koreferat), przedstawiciel Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska. Narada odbywa się na wniosek co najmniej jednej z tych osób i toczy się bez udziału autorów oraz przedkładających opracowania, o których mowa w ust. 2.

7. Po naradzie odbywa się jawne głosowanie nad przyjęciem danego opracowania. Dokonując oceny opracowania zespół ocenia prawidłowość jego sporządzenia kierując się zarówno własnym doświadczeniem zawodowym, jak i przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 i 1272) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W głosowaniu biorą udział przewodniczący i członkowie zespołu. Rozstrzygnięcia zespołu zapadają większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego.

8. Każdy z członków zespołu sporządza na piśmie opinię ocenę, w której zgłasza uwagi i zastrzeżenia dotyczące opracowania będącego przedmiotem posiedzenia.

9. Sporządza się na piśmie wspólną opinię z posiedzenia Komisji, zawierającą ocenę, analizę lub propozycję, w sprawach o których mowa w § 2 ust. 1 Zarządzenia, na temat opracowania będącego przedmiotem posiedzenia.

10. Opinia, ocena, analiza lub propozycja powinna w szczególności zawierać oznaczenie miejsca i daty posiedzenia, tematu rozpatrywanej sprawy oraz stanowisko zespołu wraz z uzasadnieniem, oraz zostać podpisana przez przewodniczącego i członków zespołu.

11. Przewodniczący zespołu przedstawia opinię, ocenę, analizę lub propozycję ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

§ 8. Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio do posiedzeń plenarnych Komisji oraz posiedzeń zespołu w rozszerzonym składzie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »