| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2016 rok.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia Ministra Środowiska
z dnia 21 grudnia 2015 r. (poz. 85)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków

1

Zagrożenie przyrody spowodowane przez działania właścicieli nieruchomości niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku, a położonych w obszarze Parku

1. Nabywanie nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku.

2. Działanie na rzecz wykluczenia inwestycji takich jak:

1) napowietrzne linie przesyłowe,

2) siłownie wiatrowe,

3) maszty przekaźnikowe,

4) obiekty wysokościowe,

5) obiekty wielkokubaturowe

2

Obniżenie poziomu wód gruntowych

1. Budowa i konserwacja zastawek i przetamowań na ciekach wodnych należących do Parku.

2. Zasypywanie ujściowych odcinków rowów odwadniających.

3. Budowa grobli ograniczających spływ wód powierzchniowych.

4. Współpraca z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie regulacji stanu wód w głównych ciekach Parku.

5. Realizacja projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”NAT/PL/000084”

3

Niekontrolowana penetracja obszaru Parku

Ukierunkowanie ruchu turystycznego przez:

1) zaprojektowanie, budowę, modernizację i konserwację infrastruktury turystycznej,

2) jednolite i czytelne oznakowanie granicy zewnętrznej Parku,

3) konserwację szlaków pieszych (według potrzeb),

 

 

 

4) korekty przebiegu szlaków pieszych (według potrzeb),

5) wymianę słupów i drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,

6) konserwację szlaków rowerowych,

7) wytyczenie i oznakowanie w terenie szlaków turystyki konnej,

8) konserwację istniejących oraz zaprojektowanie i wykonanie nowych ścieżek dydaktycznych,

9) konserwację szlabanów metalowych,

10) instalowanie nowych szlabanów w celu uniemożliwienia wjazdu pojazdów na tereny chronione,

11) budowę zapór (z żerdzi, kłód, gałęzi) u podnóża wydm i w miejscach nielegalnej penetracji (w szczególności na ścieżkach i wjazdach),

12) ustawianie tablic informacyjnych, map ,tablic z regulaminem Parku, piktogramów,

13) wyznaczenie i oznakowanie tras spacerowych

4

Występowanie pożarów

1. Wykonanie pasów przeciwpożarowych.

2. Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności.

3. Usuwanie materiałów łatwopalnych.

4. Usuwanie krzewów i drzew pod liniami energetycznymi oraz wokół transformatorów.

5. Oczyszczanie punktów czerpania wody.

6. Remont i wymiana słupów, tablic informujących i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu.

7. Gaszenie pożarów.

8. Ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasów.

9. Obserwacja terenów leśnych.

10. Dyżury przeciwpożarowe Służby Ochrony Przeciwpożarowej Parku (SOPP) i w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD).

11. Modernizacja systemu łączności

5

Opanowywanie siedlisk przez ekspansywne gatunki obcego pochodzenia, zagrażające gatunkom rodzimym

1. Usuwanie mechaniczne drzew i krzewów obcego pochodzenia oraz roślin zielnych zagrażających rodzimym gatunkom.

2. Wspomaganie usuwania mechanicznego drzew i krzewów oraz roślin zielnych obcego pochodzenia preparatami chemicznymi i biologicznymi w przypadku najbardziej ekspansywnych (czeremcha amerykańska (Prunus serotina), klon jesionolistny (Acer negundo), dąb czerwony (Quercus rubra), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia))

6

Niezgodność składu gatunkowego części drzewostanów z siedliskiem

1. Regulacja struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów.

2. Dolesianie wybranych luk i przerzedzeń.

3. Produkcja sadzonek drzew i krzewów do odnowień i zalesień w Gospodarstwie Szkółkarskim w Julinku.

4. Pielęgnacja upraw.

5. Utrzymywanie odpowiedniej struktury zbiorowiska leśnego.

6. Wykonywanie cięć pielęgnacyjno-hodowlanych i ochronnych.

7. Odnowienie lasu w drodze siewu (naturalnego, sztucznego) lub sadzenia.

8. Przebudowa drzewostanów.

9. W razie konieczności:

1) wykonywanie poprawek i uzupełnień,

2) porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia,

3) wprowadzanie podszytów zgodnych z siedliskiem

 

7

Zanieczyszczenie wód

1. Działania na rzecz rozbudowy systemu oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wsi.

2. Wprowadzenie systemu oczyszczania wód opadowych.

3. Zabudowa biologiczna rzek, strumieni oraz terenów wokół zbiorników wodnych.

4. Przeciwdziałanie przekształcaniu łąk na grunty rolne.

5. Ograniczenie stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w miejscach położonych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych.

6. Wprowadzanie do układu hydrograficznego Parku wód pościekowych o parametrach:

1) BZT5 (mgO2/m3) 8 i poniżej,

2) zawiesiny (mg/l) 30 i poniżej,

3) CHZT cr (mg/l) 70 i poniżej,

4) azot ogólny (mg N/l) 10 i poniżej,

5) fosfor ogólny (mg P/l) 0,25 i poniżej.

7. Działanie na rzecz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (tylko w przypadku zabudowy rozproszonej).

8. Działania na rzecz wymiany lub budowy zbiorników na nieczystości płynne w budynkach będących własnością Parku lub wykonywanie przyłączy do zbiorczej sieci kanalizacyjnej

8

Zanieczyszczenie powietrza

1. Termomodernizacja budynków Parku oraz działanie na rzecz termomodernizacji budynków niebędących własnością Parku.

2. Zastosowanie lub wymiana izolacji termicznej budynków Parku oraz działanie na rzecz zastosowania lub wymiany izolacji termicznej budynków niebędących własnością Parku.

3. Modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej w budynkach Parku oraz działanie na rzecz modernizacji lub wymiany instalacji grzewczej w budynkach niebędących własnością Parku.

4. Działanie na rzecz wymiany kotłów na nowe, bardziej przyjazne środowisku, a w przypadku nieruchomości stanowiących własność Parku ich wymiana.

5. Działanie na rzecz zmiany paliwa wysokoemisyjnego na niskoemisyjne lub ewentualnego zastosowania energii odnawialnej

9

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi

1. Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów.

2. Likwidacja starych składowisk odpadów.

3. Działanie na rzecz systematycznej likwidacji eternitowych pokryć dachowych i ich utylizacja.

4. Rekultywacja terenu

10

Zagrożenia drzewostanów przez owady

1. Prognozowanie występowania owadów przez:

1) wykładanie pułapek feromonowych,

2) wykonanie jesiennych poszukiwań owadów w ściółce i glebie.

2. Ograniczanie liczebności owadów przez:

1) wyszukiwanie i usuwanie zasiedlonych drzew stojących,

2) usuwanie części drzew przewróconych lub złamanych w wyniku działania czynników abiotycznych,

3) mechaniczne rozdrabnianie gałęzi i resztek po wyróbce drewna, z pozostawieniem ich na powierzchni,

4) korowanie surowca drzewnego,

5) chwytanie owadów w pułapki

11

Zagrożenia sadzonek hodowanych na szkółce przez owady i pasożytnicze grzyby

1. Prognozowanie występowania owadów przez poszukiwanie owadów w glebie.

2. Zwalczanie owadów oraz chorób grzybowych w szkółce (mechanicznie, chemicznie, biologicznie)

 

12

Szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne w ekosystemach leśnych i nieleśnych

1. Zabezpieczanie upraw leśnych i odnowień przed zgryzaniem przez bieżące naprawianie uszkodzonych ogrodzeń.

2. Zabezpieczanie upraw rolnych przez grodzenie i stosowanie repelentów.

3. Regulacja liczebności populacji zwierząt łownych zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.)

13

Zarastanie drzewami i krzewami zbiorowisk nieleśnych

1. Koszenie łąk i usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej na łąkach, murawach napiaskowych, wrzosowiskach, wraz z usunięciem biomasy.

2. Utrzymanie i powiększanie wybranych luk w drzewostanie oraz eliminacja podrostu i podszytu (według potrzeb).

3. Wspieranie rolnictwa ekologicznego i pakietów przyrodniczych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

14

Zmniejszanie się liczebności niektórych rodzimych gatunków roślin

1. Eliminacja nadmiernej konkurencji gatunków osobników ekspansywnych, w szczególności obcych.

2. Prowadzenie działań zmierzających do przywrócenia i utrzymania właściwych stosunków wodnych.

3. Zachowanie gospodarki ekstensywnej i przyjaznych środowisku naturalnemu sposobów użytkowania terenów przeznaczonych pod rolnictwo.

4. Ochrona gatunków zagrożonych in situ (monitoring oraz ewentualne zastosowanie ochrony czynnej, np. odsłanianie terenów otwartych) oraz ex situ (kolekcja wybranych gatunków w Gospodarstwie Szkółkarskim w Julinku)

15

Zanikanie i przekształcanie siedlisk gatunków zwierząt

1. Zachowanie różnorodności, powierzchni i właściwego środowiska życia zwierząt.

2. Sterowanie zagęszczeniem, strukturą gatunkową, wiekową i przestrzenną populacji zwierząt

16

Rozprzestrzenianie się obcych gatunków zwierząt

Ograniczanie liczebności gatunków obcych (w szczególności norki amerykańskiej (Mustela vision), szopa pracza (Procyon lotor) i jenota (Nyctereutes procyonoides), stanowiących zagrożenie dla gatunków rodzimych, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

17

Ginięcie rodzimych gatunków zwierząt

1. Przywracanie gatunków zwierząt, które dawniej występowały na terenie Parku.

2. Zasilanie grup zwierząt nowymi osobnikami.

3. Prowadzenie zamkniętej hodowli zachowawczej żubrów (Bison bonasus).

4. Ograniczanie liczebności gatunków stanowiących niebezpieczeństwo dla istnienia gatunków zagrożonych.

5. Dokarmianie zwierząt w okresie zalegania wysokiej pokrywy śnieżnej i ekstremalnie niskich temperatur.

6. Pogłębianie i odladzanie wodopojów

18

Zagrożenie zwierząt kłusownictwem

1. Patrolowanie Parku przez służby terenowe i straż Parku – zdejmowanie wnyków i innych pułapek na obszarze Parku, zapobieganie niszczeniu gniazd ptaków szponiastych.

2. Współpraca z policją

19

Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ulegają zwierzęta

1. Odpowiednie oznakowanie dróg przecinających korytarze ekologiczne.

2. Budowa przejść dla zwierząt nad lub pod drogami

 

20

Zagrożenie wścieklizną

1. Ograniczenie liczebności lisa (Vulpes vulpes), szopa pracza (Procyon lotor) i jenota (Nyctereutes procyonoides) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

2. Wykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie

21

Zużycie techniczne zabytków budownictwa i architektury

Prace konserwacyjne i rewaloryzacyjne

22

Zniekształcenie krajobrazu kulturowego

Prace rekonstrukcyjne, w tym przycinanie gałęzi wierzb przydrożnych (ogławianie) oraz kształtowanie zadrzewień

23

Antropogenna erozja gleb na wydmach

1. Odgrodzenie fragmentów wydm narażonych na nadmierną antropopresję i erozję wodną.

2. Wykonanie zabezpieczeń przeciwerozyjnych (według potrzeb)

24

Zbyt mała ilość martwego drewna w niektórych drzewostanach, zapewniająca szansę przeżycia gatunków saproksylicznych

1. Pozostawianie martwego drewna w lasach w różnej postaci, zarówno wydzielonego w trakcie naturalnych procesów zachodzących w drzewostanie (przechodzenie faz rozwojowych), jak i w wyniku zdarzeń losowych.

2. Pozostawienie martwego drewna wycinanego podczas zabezpieczenia szlaków turystycznych

25

Niekontrolowana działalność ludzka wynikająca ze zbyt wysokiego stanu wód powierzchniowych, zmierzająca do przyspieszenia ich odpływu

1. Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną na danym terenie.

2. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki wodnej.

3. Działania techniczne ograniczające podnoszenie poziomu wody przez bobra europejskiego (Castor fiber) w rejonach konfliktowych

26

Niszczenie rzadkich gatunków roślin i ich stanowisk przez zwierzęta (w szczególności przez zgryzanie i buchtowanie)

1. Regulacja populacji zwierząt.

2. Ewentualne wzmacnianie populacji zagrożonych roślin.

3. Techniczne zabezpieczanie stanowisk roślin.

4. Ochrona roślin ex situ

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków

1

Degradacja gleb i degeneracja roślinności pod wpływem obniżonego melioracyjnie poziomu wód gruntowych

1. Kontynuacja nabywania gruntów prywatnych.

2. Renaturyzacja stosunków wodnych w małych zlewniach hydrologicznych zgodnie z projektem Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084”

2

Pojawianie się:

1) nowych, obcych gatunków roślin i zwierząt, w szczególności inwazyjnych,

2) innych organizmów zagrażających istnieniu populacji rodzimych roślin i grzybów

1. Monitoring organizmów zagrażających.

2. Zwalczanie organizmów zagrażających rodzimym gatunkom roślin i zwierząt oraz skutków ich pojawiania się

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków

1

1. Presja urbanizacji na terenie otuliny Parku.

2. Zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód

Działania na rzecz wprowadzenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zapisów ograniczających presję urbanizacyjną na terenie otuliny Parku oraz opiniowanie inwestycji

2

Przerwanie powiązań przyrodniczych Parku z otoczeniem, w szczególności z doliną Wisły, a w konsekwencji doprowadzenie do zubożenia genetycznego i gatunkowego roślin i zwierząt Parku

Działania na rzecz wprowadzenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zapisów zapobiegających przerwaniu powiązań przyrodniczych Parku z otoczeniem

3

Opanowywanie siedlisk Parku przez ekspansywne gatunki obcego pochodzenia zagrażające gatunkom rodzimym

1. Propagowanie hodowli rodzimych gatunków roślin wśród mieszkańców otuliny Parku.

2. Prowadzenie edukacji ekologicznej.

3. Produkcja i sprzedaż gatunków rodzimych do ogrodów przydomowych i zadrzewień

4

Obniżanie poziomu wód gruntowych oraz ich zanieczyszczanie

1. Ograniczenie liczby ujęć wody.

2. Zaniechanie prowadzenia prac powodujących obniżanie poziomu wód w Parku.

3. Badanie czystości wód.

4. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną w celu wypracowania rozwiązań uwzględniających potrzeby przyrody parku i społeczności

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków

1

Utrzymywanie się wysokiego zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych w Parku i otulinie

Opiniowanie inwestycji mających wpływ na stan wód, w szczególności:

1) gminnych sieci wodociągowych,

2) sieci kanalizacyjnych

2

Antropogeniczne przekształcenia gleb

Wspieranie tradycyjnego rolnictwa (ekologicznego) i agroturystyki

3

Pojawianie się:

1) nowych obcych gatunków roślin i zwierząt, (zwłaszcza inwazyjnych),

2) innych organizmów zagrażających istnieniu populacji rodzimych roślin i grzybów

1. Prowadzenie monitoringu.

2. Zwalczanie organizmów zagrażających rodzimej faunie i florze oraz skutków ich pojawienia

4

Zmiana warunków siedliskowych na skutek nieprzewidywalnych zmian pogodowych oraz zjawisk o charakterze katastrof

1. Prowadzenie monitoringu.

2. Podejmowanie działań mających na celu zachowanie trwałości istnienia populacji rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimej fauny i flory

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony ścisłej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ograniczanie penetracji terenu przez ludzi – bariery wzdłuż granic i na drogach dojazdowych do obszarów ochrony ścisłej

Według potrzeb

Obszar Parku

2

1. Naprawa i wymiana:

1) tablic informujących o nazwie i celach utworzenia obszarów ochrony ścisłej,

2) słupków granicznych obszarów ochrony ścisłej.

2. Konserwacja oznakowania szlaków turystycznych.

3. Bieżące naprawy infrastruktury turystycznej

Według potrzeb

Obszar Parku

3

Ścinanie pojedynczych drzew zagrażających turystom przy szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, drogach (z pozostawieniem ich na gruncie)

Według potrzeb

Obszar Parku

4

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny (Pinus sylvestris) na stałych partiach kontrolnych, do oceny zagrożenia przez szkodniki liściożerne, w szczególności takich gatunków jak:

1) strzygonia choinówka (Panolis flammea),

2) poproch cetyniak (Bupalus piniaria),

3) zawisak borowiec (Hyloicus pinastri),

4) barczatka sosnówka (Dendrolimus pini),

5) osnuja gwiaździsta (Acantholyda posticalis),

6) gatunków z rodziny borecznikowatych (Diprionidae)

7 prób

Obszar Parku

5

Usuwanie gatunku obcego inwazyjnego czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina) wyrywanie

11,91 ha

Obszar ochrony ścisłej „Przyćmień”, Obwód Ochronny Przyćmień, oddział 217 d,f,g,h

6

Ochrona przeciwpożarowa przez:

1) utrzymanie przejezdności 27 dojazdów pożarowych, łącznie z ich oznakowaniem,

2,5 km

Obszar Parku

 

2) stabilizacja dojazdów pożarowych – zasypywanie dołów kruszywem naturalnym,

0,6 km

1. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 215a-c.

2. Obręb Ochronny Laski, oddział 148a,d,i

 

3) utwardzenie płytami typu Yomb dojazdów pożarowych na wydmach,

0,38 km

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 146b, 147c, 183i

 

4) prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych w obrębach i obwodach ochronnych (patrole)

Według potrzeb

Obszar Parku

7

Konserwacja słupków granicznych

Według potrzeb

Obszar Parku

8

Modernizacja grobli przeciwpowodziowej we wsi Sadowa w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084”

Około 900 m

Obręb Ochronny Laski, oddziały – 34, 35, 36

9

Budowa schodów i platformy/pomostu przy wczesnośredniowiecznym grodzisku w Zamczysku

1 obiekt

Obręb Ochronny Kampinos, oddział 165g

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ograniczanie penetracji terenu przez ludzi – bariery wzdłuż granic i na drogach dojazdowych do obszarów ochrony ścisłej

Według potrzeb

Obszar Parku

2

1. Naprawa i wymiana:

1) tablic informujących o nazwie i celach utworzenia obszarów ochrony ścisłej,

2) słupków granicznych obszarów ochrony ścisłej.

2. Konserwacja oznakowania szlaków turystycznych

Według potrzeb

Obszar Parku

3

Ścinanie pojedynczych drzew zagrażających turystom przy szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, drogach (z pozostawieniem ich na gruncie)

Według potrzeb

Obszar Parku

4

Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych w obrębach i obwodach ochronnych (ochrona przeciwpożarowa)

Według potrzeb

Obszar Parku

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Modernizacja przepustów na kanale Kacapskim w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084”

2 sztuki

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 241, 242

2

Modernizacja grobli przeciwpowodziowej we wsi Sadowa wraz z przepustem jednostronnym umożliwiającym dopływ wód do Obszaru Ochrony Ścisłej Sieraków w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084”

Około 900 m

Obręb Ochronny Laski, oddziały – 33, 34, 35, 36, 301, 302

3

Wykonanie brodu kamiennego z drewnianą ścianką szczelną celu spowolnienia odpływu wód w Wilczej Strudze w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084”

1 sztuka

Obręb Ochronny Laski, oddziały – 35,36

4

Wykonanie przepustu piętrzącego i umocnienie grobli w celu spowolnienia odpływu wód na prawym dopływie do Wilczej Strugi, w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084”

1 sztuka

Obręb Ochronny Laski, oddziały – 30,31

5

Wykonanie zastawki drewnianej wraz ze ścianką szczelną z możliwością regulacji piętrzenia na Wilczej Strudze w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084”

1 sztuka

Obręb Ochronny Laski, oddziały 59

6

Wykonanie przekopu umożliwiającego przepływ wody z K. Łasica do naturalnego obniżenia Obszaru Ochrony Ścisłej Żurawiowe w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084”

1 sztuka

Obręb Ochronny Kampinos, oddział 13

7

Przebudowa przepustu na rowie odprowadzającym wody z Obszaru Ochrony Ścisłej Żurawiowe w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084”

1 sztuka

Obręb Ochronny Kampinos, oddział 17

 

D. Inne, według specyfikacji Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Opieka nad Mogiłą Powstańców z 1863 r.

1 obiekt

Obręb Ochronny Laski, oddział 234c

2

Konserwacja i ochrona kapliczek, krzyży przydrożnych, tablic pamiątkowych i pomników

Według potrzeb

Obszar Parku

3

Naprawa, konserwacja i budowa infrastruktury edukacyjno-turystycznej, w szczególności:

1) oznakowań,

2) drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,

3) tablic edukacyjno-informacyjnych,

4) szlaków turystycznych,

5) ścieżek edukacyjnych

Według potrzeb

Szlaki turystyczne i obiekty przy szlakach turystycznych

4

Prowadzenie inwentaryzacji gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz monitoringu przyrodniczego środowiska abiotycznego, gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem chronionych w ramach sieci Natura 2000, a także procesów ekologicznych zachodzących w środowisku

Według potrzeb

Obszar Parku

5

Prowadzenie monitoringu skutków działań ochronnych

Według potrzeb

Obszar Parku

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (cięcia o charakterze trzebieży), w celu zwiększenia odporności drzewostanów na czynniki biotyczne i abiotyczne:

544,2 ha

 

 

1) cięcia w drzewostanach młodszych klas wieku (II klasa wieku),

100,31 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 172Aa, 173g, 173h, 255f, 276a, 276f, 298ox, 298xx, 308d, 367a, 373o, 374c, 382b, 382i, 382p, 382r.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 36d, 128n, 130b, 269gx, 270a, 274t, 280p, 287b, 287f, 287k, 291h, 311p, 322f, 322h, 339o, 351g, 351j, 351k, 351l, 351w, 373r, 389i, 390t, 396c, 420d, 420f.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 111Ag, 115i, 253g, 253h, 254k, 268s, 276j, 289c, 308b, 308g, 308k, 325f, 325g, 333fx, 333ix, 333jx, 333kx, 336o, 336r

 

2) cięcia w drzewostanach starszych klas wieku (III i starsze klasy wieku)

443,89 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 69d, 69j, 69o, 108c, 110c, 114c, 134c, 136c, 189b, 195c, 204f, 204h, 205c, 225b, 260a, 354o, 385/Dz/61, 386k, 413m.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 20r, 36a, 36b, 36f, 36g, 36k, 41b, 103b, 103c, 113f, 127b, 128h, 168a, 174a, 205c, 225i, 227wx, 229f, 269z, 270b, 271g, 274i, 274w, 339l, 339r, 358h, 358i, 401c, 420g, 420h, 420k.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 10d, 10k, 11a, 11d, 11f, 11g, 18b, 32c, 90a, 90c, 90d, 91a, 91b, 91c, 111Ac, 111Ad, 111Af, 115g, 122a, 122c, 170f, 170g, 179a, 181b, 181c, 182a, 182b, 202d, 207a, 207c, 207f, 215a, 215b, 215c, 215d, 229r, 259b, 267g, 326r, 326w, 333b, 353a, 353g, 369g

2

Poprawa warunków wzrostu młodego pokolenia (cięcia odsłaniające)

17,55 ha

1. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 117c, 117d.

2. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 80a, 80b, 80c

3

Usuwanie części drzew opanowanych przez owady lub grzyby, których masowe występowanie zagraża w znaczący sposób trwałości drzewostanów oraz drzew wywróconych i złamanych przy drogach, szlakach turystycznych, w szczególności w pobliżu zabudowań, obiektów turystycznych, linii energetycznych, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia

Zgodnie z oceną Zespołu Ochrony Lasu (według potrzeb)

Obszar Parku

 

4

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach i młodnikach (o charakterze czyszczeń):

86,49 ha

 

 

1) zabiegi w uprawach (o charakterze czyszczeń wczesnych),

40,05ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 108d, 109a,d, 113a, 114a, 189i,h, 190f, 191a, 192c,d,i, 196c, 197g, 198a, 199b,g, 201a, 204g, 262a.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 149d, 339m, 369j, 372a, wieś Famułki Królewskie dz. nr 73, 77, 78, wieś Kromnów dz nr 230, 231/1, 241, wieś Śladów dz nr 7541, wieś Miszory dz nr 83, 85

 

2) zabiegi w młodnikach
(o charakterze czyszczeń późnych)

46,44ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 135d, 158s 382h, 383z, 336g, 386k,l,o, 406w, wieś Korfowe dz. nr 61.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 101f, 280o, 301a,g,i, 342a,x, 351g, 361mx, 364i, 367y, 367hx, 368g, 371b, 373o,p, 374a, 373r, 376h, 377p,r, 389i, 390t, wieś Kromnów dz nr 2321, wieś Śladów dz nr 7542, wieś Miszory dz 108.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 278a, 283m,n,p, 336s, 353i, 368a,b

5

Zalesienia nabytych gruntów rolnych (zalesienia na gruntach porolnych)

1,29ha

1. Obręb Ochronny Kampinos wieś Łubiec dz nr 74/2.

2. Obręb Ochronny Kromnów wieś Rybitew dz nr 201,wieś Miszory dz nr 156/3, wieś Famułki Królewskie dz nr 34, 35

6

Dosadzanie pożądanych dla danego siedliska gatunków drzew (dolesienia luk)

0,60 ha

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 217c, 272m,xx,by

7

Podsadzenia hodowlane luk w drzewostanach po usunięciu czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina) i dębu czerwonego (Quercus rubra)

5 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 108d, 192c.

2. Obręb Ochronny Laski, oddział – 2i

8

Dosadzanie pożądanych gatunków drzew w uprawach leśnych i młodnikach (poprawki i uzupełnienia)

0,6 ha

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 221b, 351gx, wieś Rybitew działka nr 158,

9

Przygotowanie gleby pod obsiew naturalny sosny

0,25 ha

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 221k

10

Użytkowanie istniejących plantacji świerkowych (Picea abies)

2,71 ha

1. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 77w, wieś Kromnów dz. nr 279.

2. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 26f,j, 37b

11

Wzbogacanie składu gatunkowego granicy polno-leśnej

0,03 ha

Obręb Ochronny Laski, oddział – 9n

 

12

Zabezpieczanie mechaniczne modrzewia (Larix decidua), cisa (Taxus baccata) i cennych gatunków liściastych, w celu ograniczenia szkód powodowanych przez zwierzęta łowne przez palikowanie

1213 sztuk

Obszar Parku

13

Konserwacja ogrodzeń zabezpieczających uprawy i odnowienia leśne przed jeleniowatymi

Według potrzeb

Obszar Parku

14

Zbiór nasion i owoców z rodzimych drzew i krzewów

Według potrzeb

Obszar Parku

15

Wykaszanie roślin zielnych na powierzchni upraw leśnych

15,95 ha

Obszar Parku

16

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny (Pinus sylvestris) na stałych partiach kontrolnych, w celu oceny zagrożenia spowodowanego przez szkodniki liściożerne, w szczególności:

1) strzygonia choinówka (Panolis flammea),

2) poproch cetyniak (Bupalus piniaria),

3) zawisak borowiec (Hyloicus pinastri),

4) barczatka sosnówka (Dendrolimus pini),

5) osnuja gwiaździsta (Acantholyda posticalis),

6) gatunków z rodziny borecznikowatych (Diprionidae)

501 prób

Obszar Parku

17

Prognozowanie występowania brudnicy mniszki (Lymantria monacha) wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych)

51 sztuk

Obszar Parku

18

Wycinanie, wyrywanie, a w wyjątkowych przypadkach zwalczanie chemiczne obcych gatunków roślin:

1) czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina),

2) robinii akacjowej (Robinia psudoacacja),

3) dębu czerwonego (Quercus rubra),

4) klonu jesionolistnego (Acer negundo),

5) sosny Banksa (Pinus banksiana)

6) rdestowca japońskiego
(Reynoutria japonica)

Około 1136,08 ha

Obszar Parku

19

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku sarna (Capreolus capreolus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych

100 sztuk, w tym

45 kozłów,

40 kóz,

15 koźlaków

Obszar Parku

20

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku jeleń (Cervus elpahus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych

40 sztuk, w tym

15 byków,

15 łań,

10 cielaków

Obszar Parku

21

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku dzik (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych

500 sztuk –struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku

Obszar Parku

22

Ochrona ptaków i drobnych ssaków, przez ograniczenie liczebności osobników lisa (Vulpes vulpes), jenota (Nyctereutes pryconoides), norki amerykańskiej (Mustela vision), szopa pracza (Procyon lotor) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

Bez ograniczeń

Obszar Parku

23

Łagodzenie wpływu ekstremalnych warunków pogodowych na zwierzynę przez:

1) wykładanie lizawek dla zwierząt,

2) pogłębianie i odladzanie wodopojów na ciekach i zbiornikach wodnych,

3) udostępnianie runa – częściowe usunięcie pokrywy śnieżnej,

4) dokarmianie w skrajnie trudnych warunkach zimowych w przypadku masowego zagrożenia życia zwierząt,

5) oczyszczanie poboczy dróg w celu poprawienia widoczności wybiegającej zwierzyny

Według potrzeb

Obszar Parku

24

Konserwacja słupków granicznych

Według potrzeb

Obszar Parku

25

Ochrona przeciwpożarowa przez:

1) konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja),

5,57 km

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały –297m,304y, 308d, 316x, 334t,372o, 373dx, 41 lc, 419a.

2. Obręb Ochronny Laski, oddziały 111Am, 134As,
306a, y, lx, mx, ox, sx, tx, wx, 307cx, 308k, bx, kx, tx, 309cx, 310i, n, w, x, y, cx, dx, gx, kx, nx, rx, wx, xx, zx 311m, l, o, 312d, g, h, k, n, 313c,d,f,g,
314g, 333w,dx,gx,ix,339a,b,m,341 d, i, l, m

 

2) konserwacja punktów czerpania wody,

2 punkty

1. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 323i.

2. Obręb Ochronny Laski, oddział 26k

 

3) utrzymanie przejezdności 88 dojazdów pożarowych –konserwacja,

52,2 km

Obszar Parku

 

4) stabilizacja dojazdów pożarowych – zasypywanie dołów kruszywem naturalnym,

31,1 km

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 65g, 66g, 69w, 70r,s, 71k,l, 72s,w, 80c,d,f,g, 84f, 85a,b, 86a, 87a,g, 88a, 89a,c,d, 90a,d, 91a,c,d. 92j,k, 93c, 94a, 104, 112, 118b, 123d, 127f, 128a,b, 133a, 134c, 135a,f, 147a, 155c, 156a, 157a,b, 158b, 174a, 186b, 187b,i, 190a,b,d, 191a, 193i, 194a,f,i,h, 195a, 196a, 218, 219, 254b,g,k,m, 255a,c, 259a, 252i,j, 370m, 372, 373, 374, 378k,l,m, 382, 386a,z,x, 387j,gx,rx, 387 dz. 30,31,33, 388a,c, 412j,z,x, 413d, 414g,j, 415r,t,w,x,dx,fx,gx, 416m,ax, 417b,c, 418d,m,o,p, 419a,b,g,h,l, 421a,c.

 

 

 

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 62c, 63a, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 132, 174, 175, 177, 195f,g,h, 215, 367,368.

 

 

 

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 11o, 26g, 41a, 194a,b,d,l, 195k, 196a,b,c,f, 197g,h, 234a,b, 255a,b, 255Aa, 255Bb, 258a,c, 259a,b, 260j, 261f,g, 287, 288, 289

 

5) utwardzenie płytami typu Yomb dojazdów pożarowych na wydmach

15,427 km

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 80d, 81a, 141a, 149a, 156a,b, 158a, 175a, 176a, 179a, 187j,l, 192d,f, 232a, 234d, 235a, 237a, 330r,s,t, 370f,p,t,x, 374m, 375a,g,j, 376a,c, 384f, 385 dz. 64, 65, 387cx, 413a,b.

 

 

 

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 24, 39, 59a, 61b, 78d,g, 79b, 84a,b, 124a, 150a, 160i, 168a, 176a, 188f, 189a,c,d, 212b, 370.

 

 

 

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 75a, 76d,f,i,j, 78c,d, 811, 103b, 105b, 106, 107c, 111Ag, 124a, 127d, 128b,d, 129b,c,d, 137a, 138a, 142a,b, 143a,b, 144a,b, 150a, 155a, 159d,h,j, 165a, 170b, 1781,m,n, 179a, 180a,f, 234b, 235a,b, 236a,b, 238a,b, 239a,b,c,d, 255a,b, 255Aa, 255Bb, 260j, 313g,h,s,t,z, 314f,i

 

6) porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych,

49,88 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 69o, 134c, 136c, 172Aa, 189b, 225b, 260a, 298xx, 354o, 374c, 382b,i.

 

 

 

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 20r, 36a,b,f,g, 127b, 128n, 130b, 205c, 229f, 3391, 351g,j,k,l,w, 358h, 373r, 396c, 401c.

3. 3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 10k, 11a,d,f, 32c, 80a,c, 90a,c, 91a,b,c, 111Ac, d, f, g, 115g, 122a, 170g, 182b, 207a, 325f,g, 253h, 254k, 259b, 268s, 333b,j, 353a, 369g

7) usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej spod linii energetycznych i wokół transformatorów,

Według potrzeb

Obszar Parku

8) naprawa i wymiana słupów, tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu,

Według potrzeb

Obszar Parku

9) oznakowanie dojazdów pożarowych,

Według potrzeb

Obszar Parku

10) ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu,

Według potrzeb

Obszar Parku

11) prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku

7 wież, zależnie od zagrożenia

Obszar Parku

26

Naprawa nawierzchni dróg gospodarczych

Według potrzeb

Obszar Parku

27

Ochrona dąbrowy świetlistej i gatunków z nią związanych przez usuwanie podrostu drzew i krzewów, w tym gatunków obcych, w szczególności czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina)

2,5 ha

1. Obręb Ochronny Kromnów, oddział – 192h.

2. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 149c, 199f,h,i, 229f,k

28

Odkrzaczanie wrzosowiska

10 ha

Obręb Ochronny Laski, oddziały – 107c, 108a,b, 109c, 110d

29

Odkrzaczanie i tworzenie luk w drzewostanach w celu ochrony buławnika czerwonego (Cephalanthera rubra)

0,5 ha

Obręb Ochronny Laski, oddziały – 103g,f,l,n, 122a,f

30

Ochrona gatunku rzadkiego, chronionego – piaskowca trawiastego (Arenaria graminifolia), przez usuwanie odrostów czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina)

1 ha

Obręb Ochronny Laski, oddział 111Ad,j,k

31

Ochrona muraw napiaskowych przez usuwanie podrostu drzew i krzewów, w szczególności siedlisk przyrodniczych:

1) wydm śródlądowych z murawami szczotlichowymi,

2) ciepłolubnych muraw napiaskowych i gatunków roślin z nimi związanych, w szczególności leńca bezpodkwiatkowego (Thesium ebracteatum Hayne)

5,55 ha

1. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 331bx, 332n, 111Ab, c, d, g, 199 h, i, 282a,k,j, 227f, 334r.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 188i, 280m

32

Ochrona muraw napiaskowych przez koszenie ręczne, w szczególności siedlisk przyrodniczych:

1) wydm śródlądowych z murawami szczotlichowymi,

2) ciepłolubnych muraw napiaskowych i gatunków roślin z nimi związanych, w szczególności leńca bezpodkwiatkowego (Thesium ebracteatum Hayne)

2,40 ha

Obręb Ochronny Laski, oddziały – 282a,k,j, 227f, 334r

33

Ochrona stanowisk gatunków roślin światłolubnych przez grodzenie dzwonecznika wonnego (Adenophora liliifolia)

0,20 ha ogrodzenie stanowiska siatką

Obręb Ochronny Laski, oddział 229f,k

34

Koszenie powierzchni muraw w celu ochrony gatunków restytuowanych –orlika pospolitego (Aquilegia vulgaris) i naparstnicy zwyczajnej (Digitalis grandiflora)

0,1 ha

Obręb Ochronny Laski, oddział 115

35

Odkrzaczanie powierzchni muraw w szczególności ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych i gatunków z nimi związanych, w szczególności:

1) leńca bezpodkwiatkowego (Thesium ebracteatum Hayne),

2) sasanki otwartej (Pulsatilla patens)

3) lepnicy wąskopłatkowej (Silene otites),

4) goździka piaskowego (Dianthus arenarius),

5) sasanki łąkowej (Pulsatilla pratensis),

6) orlika pospolitego (Aquilegia vulgaris),

7) naparstnicy zwyczajnej (Digitalis grandiflora)

1,9 ha

1. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 115, 227, 334.

2. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 360, 355.

3. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 280

36

Odkrzaczanie powierzchni dąbrów świetlistych i gatunków z nimi związanych, w tym dzwonecznika wonnego (Adenophora liliofolia)

0,5 ha

Obręb Ochronny Laski, oddział 229

37

Poszerzanie i utrzymywanie luk w drzewostanach w celu ochrony dąbrów świetlistych i gatunków z nimi związanych

1 ha

1. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 199, 223A, 255.

2. Obręb Ochronny Kampinos, oddział 192

38

Poszerzanie i utrzymywanie luk w drzewostanach w celu ochrony muraw, w szczególności wydm śródlądowych z murawami napisakowymi, ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych i gatunków z nimi związanych, w szczególności leńca bezpodkwiatkowego (Thesium ebracteatum Hayne), goździka piaskowego (Dianthus arenariusL.), sasanki łąkowej (Pulsatilla pratensis), wężymordu stepowego (Scorzonera purpurea)

0,5 ha

1. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 111A, 227, 334

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 188

39

Ochrona in situ gatunków i siedlisk zgodnie z formularzem SDF dla obszaru Natura 2000 PCL140001 Puszcza Kampinoska

Według potrzeb i możliwości

Obszar Parku

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ochrona cennych płatów siedlisk dogodnych dla rozwoju rzadkich gatunków motyli oraz derkacza (Crex crexs) i żurawia (Grus grus) przez:

1) wykaszanie łąk,

2) odkrzaczanie łąk,

2) usuwanie pokosu, w ramach realizacji zadań projektu „Czynna ochrona podmokłych łąk – siedlisk rzadkich gatunków motyli i ptaków oraz aktywna ochrona nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Koszenie –

90 ha

Odkrzaczanie – 2 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddział 420d,f,

2) wieś Wiejca dz. ew. 2, 3, 5, 172/1,

3) wieś Aleksandrów dz. ew. 49, 50, 108,

4) wieś Famułki Brochowskie dz. ew. 216.

2. Obręb Ochronny Laski:

1) oddziały – 115d,k, 198k, 227f, 228h, 134Ag, 135j, n, 309k, 334k, m,

2) wieś Sieraków dz. ew. 312/3, 316/3, 318, 314/1, 473.

3. Obręb Ochronny Kromnów:

1) wieś Aleksandrów dz. ew. 26, 27,

2) wieś Dąbrówka, dz. ew. 38–42, 44, 46–48, 87–90, 98/1, 100, 103,

3) wieś Sowia Wola, dz. ew. 4, 16, 17, 18/1, 19, 20, 28/1, 30, 31–37, 47, 50–53, 58, 59,

4) wieś Górki dz. ew. 196, 200, 201, 203, 204

2

Odkrzaczanie i koszenie łąk oraz usuwanie pokosu w celu ochrony cennych płatów łąk świeżych wilgotnych i zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych oraz gatunków z nimi związanych

8,8 ha koszenie,

w tym 3,7 ha odkrzaczanie

Obręb Ochronny Laski:

1) oddziały – 294a, i, 284a, 376b,

2) dz. ewid. 62/2, 227f

3

Zapobieganie naturalnemu pojawianiu się niepożądanych gatunków roślin (sukcesji) przez wykaszanie krzewów i odrośli

2,32 ha

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 204t, 204r, 389a

4

Koszenie łąk przez miejscowych rolników, na terenach bezpośrednio przyległych do użytkowanych przez nich gruntów w ramach zbioru traw

16,32 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddział 275cx, 355s,

2) wieś Aleksandrów – dz. nr 45,

2. Obręb Ochronny Kromnów:

1) oddziały – 19h,i,j,k,l, 302j,

2) wieś Zamość dz. nr 52.

3. Obręb Ochronny Laski:

1) oddział 306nx,zx, 307b,w,x,y,bx,dx,gx,fx,d,w, 308dx, 309w,y, gx, 310p

5

Użytkowanie gruntów rolnych przez miejscowych rolników w ramach umów dzierżawy

126,59 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddziały – 170g, 219i,fj, 288b, 298b,t,dx,dy, 304x, y,bx,cx,fx,kx, 325l,o,s,x,y,z,

2) wieś Górki – część dz. nr 368/2,

3) wieś Famułki Brochowskie – cz. dz. 283,

4) wieś Roztoka – cz. dz. 21/1.

2. Obręb Ochronny Kromnów:

1) oddziały – 20j,k, 77c, 216a,b,c,f,l, 266d, 273n, 291ax,cx, 292d,o, 296i,j,k, 297l, 299c,d,fx, 300c,d, 301a,c, 302c,f,g,i,l, 303d, 304g, 305h, 306a, 312jx, 325cx,gx, 355dx,fx, 379d, 410l, 412b,c,d,f,g,h,i,j, 419c,k,

2) wieś Cisowe – cz. dz. 7, 23, 56, 81,

3) wieś Dąbrówka – dz. 18,

4) wieś Górki – cz. dz. nr 61, 63, 73, 109, 145, 172, 319, 194, 273, 275, 284, 294,

5) wieś Kromnów – dz. 283/1,

6) Miszory – cz. dz. 322/2, 326.

3. Obręb Ochronny Laski:

1) oddziały – 115c, 306bx, 307d, 310w,hx,by, 312c,i,j, 313i,l, 323g,t,ax,bx, 324t,y,lx,mx,ox, 325t,w,x,y,cx,mx,rx,tx, 327c, 332x, 345c,

2) Sieraków – dz. 604/5, cz. dz. 604/6,

3) Wiersze – cz. dz. 54

6

Zachowanie ekosystemów otwartych w ramach dzierżaw rolnośrodowiskowych przez:

1) usuwanie krzewów,

2) koszenie,

3) usuwanie pokosu

828,02 ha

Tereny łąkowe przeznaczone pod wieloletnią dzierżawę (do 5 lat) – w ramach umów dzierżaw dla dzierżawców uczestniczących w pakietach służących ochronie zagrożonych gatunków zwierząt i siedlisk przyrodniczych:

1) Obręb Ochronny Kampinos:

a) oddziały – 59a,b, 170h, 212c, 245d,f, 267d, 275b,o,ax,cx,dx,fx, 277n, 278a,b, 284a,b, 287c,d,g,i,j,k,l, 288a,b,c,h,i, 290a,k,n, 295c,g,i, 310a,b, 31 lj, 312b,c,d,f,g, 313a,b,c, 314a,b,c, 317a, 320a, 322h, 324g,h,i,j,l,m,n, 325c, d, f, g, h, i, k, l, m, n, p, r, w, ax, 326a,b,c,d,f,g,h, 328c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, 331a,b, 333a,b,c, 334a,b,c,d,o, 335a,b,c,d,f,h,k, 336a,b,c,f, 342a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,l, 343a,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m, 361c,d,f, 362c,f,g,h, 364c,i,j,k, 366m, 368w, 390a,b,c, 391a, 392a, 393a,b,g,h,i, 394a, 396l,i,k, 398p, 399i, 400a,d,i,k,o, 401c,g, 402d, 403c,f, 404d, 405b,j,k,l,p, 406d,r,x,cx,dx,fx,hx, 407f, 408b,i,p, 409b,d,i,m,n, 425b,c, 452d,g,h,

b) Aleksandrów – cz. dz. 39/2, 45, 47,

c) wieś Górki – cz. dz. nr 339, 340, 342, 381/3,

d) wieś Famułki Brochowskie – dz. nr 60, 68, 72, 73, 78, 81, 83, 84 cz., 90, 98, 101, 102, 110, 112, 113, 152, 157 cz., 159 cz., 160, 161, 162, 165, 181 cz., 182, 192, cz. 283, 376 cz.,

e) wieś Granica – cz. dz. 67,

f) wieś Kampinos – cz. dz. 392/1, 455/1,

g) wieś Kiścinne – Krogulec – cz. dz. nr 86, 88/2,

h) wieś Lasocin – dz. 342, 354, cz. dz. nr 247, 341,

i) wieś Roztoka – cz. dz. 6/1, 9, 23, 116/2, 117,

j) wieś Zaborówek – dz. 455, cz. dz. nr 331, 333, 334, 335, 337, 339, 344, 355, 362, 366, 393, 396, 398, 422, 424,

2) Obręb Ochronny Kromnów:

a) oddziały – 291s,y, 292k,d, 300m,n,o,r,s,t,y,bx 302l, 303a, 304g,i,k,l, 322n,p, 323g,i, 324o, 325i,r,y,z,cx,gx,hx, 326o,r,s,ax,bx, 327d,f,g,h,i, 328m,o,p, 330b,g,h,i,k,l,m, 335a, 369r,ax, 370gx, 372j, 381y,z, 382m,o,r,s,w, 383j,o,p, 384d, f,g,h,i,m,n,o,p,r,t, 385c, i, 387a, 393a, b,c,g,f,i,j,l,m,o,p,s,t, 398l,m,n,o,

b) Aleksandrów – dz. nr 9, 10, 12, 20,

c) wieś Dąbrówka– dz. nr: 9, 12, 14, 20/3,

d) wieś Famułki Brochowskie – dz. nr 2 cz., 4 cz., 13 cz., 19, 22, 24, cz., 25 cz., 30 cz., 40, 47 cz., 50, 52, 53,

e) wieś Famułki Królewskie cz. dz. nr 196, 197, 223, 224, 207, 254,

f) Nowa Dąbrowa – dz. nr 2/2 cz., 3 cz., 4 cz., 9 cz., 13 cz., 15/1 cz., 27 cz., 32 cz., 33 cz., 34/2 cz., 41 cz., 48, 50/1 cz., 60/1, 62, 63/1, 67/1, 69, 70/1, 160/1 cz., 168, 170/1 cz., 180/1 cz., 182 cz.,

g) Stara Dąbrowa – cz. dz. 65,

h) wieś Władysławów cz. dz. nr 67, 79,

i) wieś Górki – cz. dz.: 121, 125, 128, 149, 154/1, 288,

3) Obręb Ochronny Laski:

a) oddziały – 307b,d,w,x,ax,bx, 309g,ax, 310b,c,j,

b) wieś Brzozówka – dz. nr 350,

c) wieś Janówek dz. nr 35, 84,

d) wieś Truskawka– cz. dz. 11/1, 15

7

Koszenie powierzchni łąk i muraw, w szczególności zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, ekstensywnie użytkowanych niżowych łąk świeżych i gatunków z nimi związanych:

1) goździka pysznego (Dianthus superbus),

2) goryczki wąskolistnej (Gentiana pneumonanthe),

3) nasiężrzała pospolitego (phioglossum vulgatum),

4) kukułki szerokolistnej (Dactylorhiza majalis),

5) pełnika europejskiego (Trollius europaeus),

6) kukułki krwistej (Dactylorhiza incarnata),

7) kruszczyka błotnego (Epipactis palustris),

8) czarcikęsika Kluka(Succisella inflexa (Kluk))

9,1 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddział – 420

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały: 102 i 103, 287, nr ewid. 81/1 Sowia Wola Folwarczna

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 274, 275, 282, 294, 376, nr ewid. 62/2 Mariew

8

Odkrzaczanie powierzchni łąk, w szczególności zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, ekstensywnie użytkowanych niżowych łąk świeżych i gatunków z nimi związanych:

1) goździka pysznego (Dianthus superbus),

2) goryczki wąskolistnej (Gentiana pneumonanthe),

3) nasiężrzała pospolitego (Ophioglossum vulgatum),

4) kukułki szerokolistnej (Dactylorhiza majalis),

5) pełnika europejskiego (Trollius europaeus),

6) kukułki krwistej (Dactylorhiza incarnata),

7) kruszczyka błotnego (Epipactis palustris),

8) czarcikęsika Kluka(Succisella inflexa (Kluk))

20 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 172A, 358, 359, 360, 361, 364, 389, 391, 392, 393, 394, 420

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 102 i 103, 287, nr ewid. 81/1 Sowia Wola Folwarczna

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 227, 284

9

Ochrona muraw i dąbrów świetlistych, w szczególności wydm śródlądowych z murawami napisakowymi, ciepłolubnych, śródlądowych muraw napisakowych, ciepłolubnych dąbrów i gatunków z nimi związanych przez usuwanie gatunków obcych:

1) czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina),

2) dębu czerwonego (Quercus rubra),

3) robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia),

4) kolczurki klapownej (Echinocystis lobata),

5) rdestowców (Reynoutria),

6) nawłoci (Solidago),

7) niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera)

24,05 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddział 192

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 188

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 111A, 199, 274, 275, nr ewid 62/2 Mariew

4. Obszar Parku – wokół powierzchni objętych innymi zabiegami

10

Nabywanie gruntów leśnych niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku ze środków pozyskanych z funduszu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych

Według potrzeb

Obszar Parku

11

1. Ograniczenie liczebności osobników z gatunku dzik (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych.

2. Zabezpieczanie pól środkami zapachowymi.

3. Grodzenie

500 sztuk, struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku

Obszar Parku

12

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku sarna (Capreolus capreolus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych

100 sztuk, w tym 45 kozłów, 40 kóz, 15 koźlaków

Obszar Parku

13

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku jeleń (Cervus elpahus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych

40 sztuk, w tym 15 byków, 15 łań, 10 cielaków

Obszar Parku

14

Ochrona ptaków i drobnych ssaków, przez ograniczenie liczebności osobników lisa (Vulpes vulpes), jenota (Nyctereutes pryconoides), norki amerykańskiej (Mustela vision), szopa pracza (Procyon lotor) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

 

Obszar Parku

15

Renaturyzacja lub rekultywacja obiektu powojskowego w Laskach K7215 i poprawa warunków siedlisk dla nietoperzy(Chiroptera)

Według możliwości (pozyskanych środków)

Obręb Ochronny Laski, działka ewidencyjna 2497 i 2498, oddział 86a, 85c

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Spowalnianie odpływu wód powierzchniowych.

2. Zwiększanie małej retencji.

3. Zasypywanie zbędnych odcinków rowów melioracyjnych.

4. Uzupełnienie wypłukanej przez wodę ziemi (z przetamowań i wałów ziemnych).

5. Remont drewnianych przegród.

6. Naprawa innych uszkodzeń w istniejących przetamowaniach

Według potrzeb

Obszar Parku

2

Przyspieszanie odpływu wód powierzchniowych w przypadku wyjątkowo wysokich, długo utrzymujących się stanów wysokich wód powodujących zagrożenie dla ludzi i mienia

Według potrzeb

Obszar Parku

3

Wykonanie brodu kamiennego z drewnianą ścianką szczelną oraz lokalne naprawy grobli

1 sztuka

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 388, 386, 397

4

Wykonanie brodu kamiennego z drewnianą ścianką szczelną na Kanale Kacapskim

1 sztuka

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 394, 396

5

Wykonanie brodu kamiennego z drewnianą ścianką szczelną na Kanale Kacapskim

1 sztuka

Obręb Ochronny Kromnów, 381

6

Wykonanie niskiego progu na rowie dochodzącym do Kanału Łasica od południa

1 sztuka

Obręb Ochronny Kampinos, oddział 323

7

Nadsypanie i zagęszczenie grobli

Około 650 m

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 322, 331

8

Wykonanie progu piętrzącego

1 sztuka

Obręb Ochronny Kampinos, oddział 53

9

Wykonanie brodu kamiennego z drewniana ścianką szczelną

1 sztuka

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 314, 311

10

Wykonanie brodu kamiennego z drewniana ścianką szczelną

1 sztuka

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 310, 313

11

Wykonanie progów piętrzących na ciekach mających ujście do Kanału Łasica

2 sztuki

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 247, 248

12

Wykonanie przepustu

1 sztuka

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 296, 297

13

Wykonanie progu piętrzącego

1 sztuka

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 243, 245

14

Wykonanie podłużnego przetamowania

1 sztuka

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 292, 299

15

Wykonanie progu piętrzącego

1 sztuka

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 279, 287

16

Wykonanie przepustów

2 sztuki

Obręb Ochronny Laski, oddziały – 67, 318

17

Wykonanie podłużnego przetamowania z podwójnego płotka faszynowego wraz z zastawką z ruchomym poziomem piętrzenia

1 sztuka

Obręb Ochronny Laski, oddział 41

18

Wykonanie zastawki drewnianej na Wilczej Strudze

1 sztuka

Obręb Ochronny Laski, oddział 40

19

Wykonanie brodu kamiennego z drewnianą ścianką szczelną na Wilczej Strudze

1 sztuka

Obręb Ochronny Laski, oddziały – 7,21

20

Wykonanie przepustu umożliwiającego piętrzenie wody

1 sztuka

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 18,

292

21

Wykonanie przepustu umożliwiającego piętrzenie wody

1 sztuka

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 76,

301, 302

22

Wykonanie przepustu umożliwiającego piętrzenie wody

1 sztuka

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 301, 302

 

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Przeciwdziałanie osuwaniu się wydm

Naprawa 30 drewnianych płotków przeciwerozyjnych

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały –136–138, 178–183, 184–188

2

Ochrona i kształtowanie walorów widokowych – sadzenie zrzezów wierzbowych

50 sztuk

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały 398m,n

3

Ochrona obszarów Parku przed nadmierną penetracją ludzką:

1) konserwacja istniejących szlabanów,

2) ustawianie ogrodzeń i barier

Według potrzeb

Obszar Parku

4

1. Ochrona obszarów Parku przed nadmiernym ruchem turystycznym.

2. Bieżąca naprawa, konserwacja, modernizacja, odbudowa i budowa infrastruktury turystycznej

Według potrzeb

Obszar Parku

5

Konserwacja leśnych mogił z okresu II Wojny Światowej

Według potrzeb

Obszar Parku

6

Konserwacja cmentarzy z okresu II Wojny Światowej

Według potrzeb

1. Cmentarz – Mauzoleum i Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry, oddział –123a.

2. Cmentarze wojenne w:

1) Wierszach, dz. ew. nr 118,

2) Laskach, oddział 210c,

3) Granicy, oddział 173f,

4) Wiktorowie, oddział 298g

7

Konserwacja miejsca pochówku Żydów

Według potrzeb

Obręb Ochronny Kampinos, oddział – 354ox

8

1. Porządkowanie cmentarza kolonistów niemieckich, konserwacja i opieka nad cmentarzem.

2. Odkrzaczenie oraz inne czynności według wskazań Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Według potrzeb

Obręb Ochronny Laski, oddział 2f

9

Ochrona obszarów Parku przed nadmierną penetracją ludzką przez wytyczenie i oznakowanie szlaków turystyki konnej

Według potrzeb

Obszar Parku

10

Konserwacja i ochrona na terenie wykupionych nieruchomości:

1) kapliczek,

2) krzyży przydrożnych,

3) tablic pamiątkowych,

4) pomników

Według potrzeb

Obszar Parku

11

Opieka nad cmentarzami kolonistów „olenderskich”:

1) budowa i konserwacja ogrodzeń,

2) usunięcie krzewów,

3) ustawianie tablic informacyjnych

Według potrzeb

1. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 367dx, 39Im.

2. Obręb Ochronny Kampinos działka nr 2 we wsi Karolinów

12

Opieka nad Sosną Powstańców 1863 r.

Według potrzeb

Obręb Ochronny Kampinos, oddział –82d

13

Budowa i modernizacja ścieżek edukacyjnych

Według potrzeb

Obszar Parku

14

Modernizacja i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ścieżki edukacyjnej „Puszczańską Ścieżką do Leśnego Ogródka Botanicznego”

Według potrzeb

Obszar Parku

15

Monitoring ruchu turystycznego

Według potrzeb

Obszar Parku

16

Prowadzenie inwentaryzacji gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz monitoringu przyrodniczego środowiska abiotycznego, gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem chronionych w ramach sieci Natura 2000, a także procesów ekologicznych zachodzących w środowisku

Według potrzeb

Obszar Parku

17

Prowadzenie monitoringu skutków działań ochronnych

Według potrzeb

Obszar Parku

18

Monitoring stanów wód powierzchniowych i podziemnych

56 piezometrów,
20 punktów wodowskazowych

Obszar Parku

19

Monitoring wpływu działań podjętych w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084”

Według potrzeb

Obszar Parku

20

Likwidacja dzikich składowisk odpadów

Według potrzeb

Obszar Parku

 

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Nabywanie nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku

Według możliwości

Obszar Parku

2

Produkcja materiału sadzeniowego

3,08 ha

Gospodarstwo Szkółkarskie w Julinku

3

Propagowanie sadzenia gatunków rodzimych drzew i krzewów przy gospodarstwach prywatnych

Według możliwości

Obszar Parku

4

Zwalczanie chemiczne i biologiczne chorób grzybowych materiału sadzeniowego

0,63 ha

Gospodarstwo Szkółkarskie w Julinku

5

Kontrolne poszukiwania owadów w glebie

Według potrzeb

Grunty rolne do zalesień i Gospodarstwo Szkółkarskie w Julinku

6

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku sarna (Capreolus capreolus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych

100 sztuk, w tym 45 kozłów, 40 kóz, 15 koźlaków

Obszar Parku

7

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku jeleń (Cervus elaphus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych

40 sztuk, w tym 15 byków, 15 łań, 10 cielaków

Obszar Parku

8

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku dzik (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych

500 sztuk – struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku

Obszar Parku

9

Ochrona ptaków i drobnych ssaków, przez ograniczenie liczebności osobników lisa (Vulpes vulpes), jenota (Nyctereutes pryconoides), norki amerykańskiej (Mustela vision), szopa pracza (Procyon lotor) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

Bez ograniczeń

Obszar Parku

10

Ochrona przeciwpożarowa:

1) konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja),

2,72 km

1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddziały – 152a, 157h, 172Ar, 253p, 366f, 368h,

2) wieś Korfowe działka nr 77.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 84k, 180f.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 81b, 194f,g,i,j

2) konserwacja punktów czerpania wody,

1 punkt

Obręb Ochronny Laski, oddział – 369b

3) porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych,

4,8 ha

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 173h, 204f,h

4) utrzymanie przejezdności 20 dojazdów pożarowych – konserwacja,

2,5 km

Obszar Parku

5) stabilizacja dojazdów pożarowych – zasypywanie dołów kruszywem naturalnym

0,3 km

Obręb Ochronny Kampinos: oddziały – 199g, 204c,f,l, 43 6b

6) usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej pod liniami energetycznymi i wokół transformatorów,

7) usuwanie zbędnych przewodów energetycznych, słupów energetycznych i telekomunikacyjnych,

8) naprawa i wymiana słupów, tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu,

9) oznakowanie dojazdów pożarowych,

10) ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu,

11) prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku

Według potrzeb

Obszar Parku

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Nabywanie nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku

Według możliwości

Obszar Parku

2

1. Ograniczenie liczebności osobników z gatunku dzik (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych.

2. Zabezpieczanie pól środkami zapachowymi oraz przez grodzenie

500 sztuk – struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku

Obszar Parku

 

 

Według potrzeb

Obszar Parku

3

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku sarna (Capreolus capreolus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych

100 sztuk, w tym 45 kozłów, 40 kóz, 15 koźlaków

Obszar Parku

4

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku jeleń (Cervus elpahus)zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych

40 sztuk, w tym 15 byków, 15 łań, 10 cielaków

Obszar Parku

5

Ograniczenie liczebności lisa (Vulpes vulpes), jenota (Nyctereutes procyonoides), norki amerykańskiej (Mustela vision), szopa pracza (Procyon lotor), bażanta (Phasianus colchicus) w celu ochrony ptaków i drobnych ssaków, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

Bez ograniczeń

Obszar Parku

6

Użytkowanie terenów rolnych

20,48 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddział 219f,

2) wieś Lasocin działki nr 21, 22.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 419k.

3. Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach (OHŻ), oddział 1a, 3b,c,d, f, g, h, i, j

7

Wykup gruntów w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084”

125 ha

Grunty wsi – Brochów Łąki, Famułki Brochowskie, Bieliny, Łubiec, Kępiaste

8

Koszenie inicjujące łąk w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084”

Około 56 ha w ciągu 3 lat

Obszary Ochrony Krajobrazowej Brochów i Łubiec Kępiaste

9

Dwukrotne koszenie roślinności zielnej i usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej (VI-X) wewnątrz oraz na zewnątrz ogródka meteorologicznego

Około 3 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, Obwód Ochronny Kampinos, oddział 172Af.

2. Obręb Ochronny Kromnów oddział 377.

3. Obręb Ochronny Laski, oddział 206

10

Odkrzaczanie powierzchni obniżenia bagiennego w celu ochrony stanowiska salwinii pływającej (Salvinia natans)

1,3 ha

Obręb Ochronny Kromnów, obszar poligonu wojskowego

11

Wykaszanie z pozyskaniem siana

55,03 ha

Obręb Ochronny Laski, działki ewidencyjne 1/3, 2, 3/1, 5 w Truskawce, 423/2 w Małocicach

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Utrzymanie ziemnego zbiornika retencyjno-infiltrującego, pełniącego również funkcję gromadzenia części oczyszczonych wód pościekowych z oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki”

1,71 ha

Obręb Ochronny Laski, oddział 222a

2

Zarybianie materiałem rodzimym zgodnie z technikami aquakultury zbiornika retencyjno-infiltrującego wody pościekowe z oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki”

Według potrzeb

Obręb Ochronny Laski, oddział 222a

3

Odcinkowe uzupełnienie odsypu na prawym brzegu Kanału Łasica w najniższych miejscach brzegu, wykonanie 12 przepustów z klapą zwrotną oraz jeden przepust z zastawką

Około 2,7 km

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 207, 328, 426, 425

4

Odcinkowe uzupełnienie odsypu na lewym brzegu Kanału Łasica w lokalnych obniżeniach terenu oraz wykonania 11-stu przepustów z klapą zwrotną oraz jednego, ręcznie regulowanego, przepustu z zastawką.

Około 1,4 km

Obręb Ochronny Kampinos, oddział 207, Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 393, 399

5

Wykonanie przekopu przez odsyp Łasicy umożliwiający uzupełnianie wody w naturalnym obniżeniu.

1 sztuka

Obręb Ochronny Kromnów, oddział 399

6

Wykonanie przekopów w istniejących groblach w naturalnym obniżeniu

1 sztuka

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 391, 392, 399

7

Wykonanie progów piętrzących na kanale Kacapskim oraz usypanie i zagęszczenie grobli w miejscach rozmycia

Około 230 m

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 378, 380

8

Zasypanie końcowego odcinka rowu

Długość około 4 m

Obszar Ochrony Krajobrazowej Łubiec-Kępiaste

9

Zasypanie końcowych odcinków 4 rowów melioracyjnych

Długość około 4 m

Obszar Ochrony Krajobrazowej Łubiec-Kępiaste

 

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Konserwacja i ochrona cmentarzy z okresu II Wojny Światowej

Według potrzeb

1. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 210c, 298g, działka nr 118.

2. Obręb Ochronny Kampinos, oddział 173f

2

Konserwacja i ochrona kapliczek, krzyży przydrożnych, tablic pamiątkowych i pomników

Według potrzeb

Obszar Parku

3

Ochrona obszarów Parku przed nadmierną antropopresją:

1) bieżąca konserwacja, modernizacja, naprawa, odbudowa i budowa infrastruktury turystycznej, odnowienie oznakowania szlaków turystycznych, zmiana przebiegu szlaków, wytyczenie szlaków łącznikowych, tras spacerowych,

Według potrzeb

Obszar Parku

2) modernizacja i remont parkingów, budowa i konserwacja infrastruktury towarzyszącej,

10 obiektów

1. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 21, 3d, 9f, 10f, 135t, 227b, 326n.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 67b, 84k

3. Obręb Ochronny Kampinos, oddział 152a

3) wytyczenie i wyznakowanie szlaków turystyki konnej,

do 370 km

Obszar Parku

4) wytyczenie i wyznakowanie szlaku do Zbiornika Mokre Łąki

1 obiekt

Obręb Ochronny Laski, oddziały – 223, 224, 225

4

1. Aleja III Tysiąclecia – konserwacja i utrzymanie obiektu.

2. Sadzenie kolejnych dębów

1 obiekt

Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny w Granicy

5

1. Kompleksowa modernizacja i adaptacja do celów edukacji i turystyki kompleksu budynków na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy, w tym budynków zabytkowych (siedziba Obrębu Ochronnego Kampinos, leśniczówka i Muzeum Puszczy Kampinoskiej) wraz z utworzeniem zaplecza administracyjno-technicznego.

2. Edukacyjne i turystyczne zagospodarowanie terenu

6

Przeniesienie na teren Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego stylowej gajówki i przystosowanie jej do obsługi ruchu turystycznego

1 obiekt

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy

7

1. Upowszechnianie wiedzy o Parku, wiedzy przyrodniczej, ekologicznej i zasad zrównoważonego rozwoju przez działania edukacyjne i informacyjne:

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych, ośrodków edukacyjnych i punktów informacyjnych,

2) organizację wydarzeń edukacyjnych (festiwale, szkolenia, warsztaty, konkursy, wernisaże, wystawy, festyny, kampanie informacyjne i promocyjne).

2. Działalność wydawnicza.

3. Komunikacja społeczna.

4. Sympozja.

5. Seminaria, konferencje

Według potrzeb

1. Centrum Edukacji w Izabelinie.

2. Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy.

3.OHŻ.

4. Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrody „Kampinos” w Granicy.

5. Obszar Parku

8

1. Ochrona elementów dawnych fortyfikacji.

2. Zabezpieczenie przed niekontrolowaną antropopresją

4 obiekty

1. Fort V Dębina.

2. Fort VII Cybulice.

3. Prochownie Generała Zajączka.

4. Grochalskie Piachy

9

1. Prowadzenie Muzeum Puszczy Kampinoskiej.

2. Uzupełnienie i konserwacja zbiorów

1 obiekt

Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny w Granicy

10

1. Prowadzenie Centrum Edukacji w Izabelinie.

2. Uzupełnienie i konserwacja zbiorów ekspozycji stałej „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej”

1 obiekt

Centrum Edukacji w Izabelinie

11

Rozbudowa infrastruktury terenowej przez zagospodarowanie modelu wydmy, urządzenie ogródka roślinności puszczańskiej i budowę wiaty edukacyjnej

1 obiekt, według potrzeb

Centrum Edukacji w Izabelinie, Obręb Ochronny Laski, oddział – 209d, 209f

12

Modernizacja ścieżki edukacyjnej Puszczańską ścieżką do Leśnego Ogródka Botanicznego wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

1 obiekt

Obręb Ochronny Laski, Obwód Ochronny Sieraków oddz.: 205, 206, 208, 209

13

1. Budowa parku zwierząt w Julinku.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej

1 obiekt

Obwód Ochronny Rózin

14

Usuwanie wyrobów zawierających azbest przez:

1) likwidację nielegalnych składowisk,

2) wymianę pokryć dachowych na nowe w obiektach stanowiących własność Parku

Według możliwości

Obszar Parku

15

1. Wykonanie audytów energetycznych.

2. Remont, modernizacja i termomodernizacja budynków mieszkalnych i gospodarczych Parku

Według możliwości

Obszar Parku

16

Rozbiórka obiektów budowlanych stanowiących własność Parku, zbędnych dla realizacji zadań ochronnych

Według możliwości

Obszar Parku

17

Renaturyzacja zdegradowanych terenów powojskowych w obszarze Parku

Według możliwości

Obręb Ochronny Laski, Obwód Ochronny Sieraków, oddział – 85c, działka nr 2498, oddział – 86a, działka nr 2497

18

Rozbiórka masztów o konstrukcji stalowej, zbędnych do realizacji zadań ochronnych

Według możliwości

1. Famułki oddział – 204l.

2. Truskaw oddział – 268l.

3. Rybitew oddział – 6p

19

Budowa i modernizacja parkingów turystycznych – leśnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej

7 sztuk

1. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 21, 135t, 188i, 208h, 227b.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 67b, 84k

20

Prowadzenie Stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

1 obiekt

Stacja Bazowa „Kampinos”

21

Realizacja programu monitoringowego „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego”

Według potrzeb

Obszar Parku

22

Wymiana mostka drewnianego, budowa nowego z materiałów recyklingowych lub kompozytów

1 obiekt

Obręb Ochronny Kampinos, oddział 184a,b

23

Sprzątanie i wywóz odpadów

Według potrzeb

Obszar Parku

24

Naprawa i konserwacja 13 masztów łączności radiowej i 7 wież obserwacyjnych

20 sztuk

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 106b,132i, 172g, 205f, 275p, 367b.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 19g, 77s, 132a, 137d, 276a, 406o, 410m.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 26h, 63o, 114c, 168c, 199h, 248a, 309b

25

Zakup stalowego ocynkowanego przenośnego zbiornika na wodę przeciwpożarową o pojemności 5 m3

1 sztuka

Obszar Parku

26

Prowadzenie inwentaryzacji gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz monitoringu przyrodniczego środowiska abiotycznego, gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem chronionych w ramach sieci Natura 2000, a także procesów ekologicznych zachodzących w środowisku

Według potrzeb

Obszar Parku

27

Prowadzenie monitoringu skutków działań ochronnych

Według potrzeb

Obszar Parku

28

Prowadzenie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych

1 punkt pomiarowy (piezometr)

Obręb Ochronny Kromnów, oddział 420

29

Opracowanie projektów budowlanych wraz z pozyskaniem pozwoleń na budowę przetamowań i grobli oraz uzyskanie nowych pozwoleń wodnoprawnych dla jazów na Łasicy podjętych w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084”

4 obszary

Obszar Parku

30

Monitoring wpływu działań podjętych w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084”:

1) fitosocjologiczny,

2) glebowy,

3) stanu ekologicznego wód,

4) hydrologiczny,

5) chemizmu wody,

6) ornitofauny

Według potrzeb

Obszar Parku

31

Inwentaryzacja populacji bobra (Castor fiber) podjętych w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084”

Według potrzeb

Obszar Parku

32

Monitoring ruchu turystycznego

Według potrzeb

Obszar Parku

33

Wprowadzenie i konserwacja monitoringu telewizyjnego na obszarach udostępnianych, jako narzędzia ochrony przed dewastacją i zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym i turystom

Według potrzeb

Obszar Parku

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów, Ośrodka Hodowli Żubrów Smardzewice sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt na obszarach objętych ochroną czynną

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis)

Ochrona ex situ

1. Utrzymanie hodowli gatunków w Gospodarstwie Szkółkarskim w Julinku.

2. Zbiór nasion i wzbogacenie kolekcji o kolejne wybrane gatunki

2

Zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris)

3

Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris)

4

Szałwia łąkowa (Sylvia pratensis)

5

Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora)

6

Inne szczególnie cenne gatunki roślin

7

1. Goździk pyszny (Dianthus superbus).

2. Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe).

3. Nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum).

4. Kukułka szerokolistna (Dactylorhi za majalis).

5. Pełnik europejski (Trollius europaeus).

6. Kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata).

7. Kruszczyk błotny (Epipactis palustris).

8. Czarcikęsik Kluka (Succisella inflexa (Kluk))

Ochrona in situ

Koszenie powierzchni łąk i muraw

8

Restytuowane gatunki roślin – orlik pospolity (Aquilegia vulgaris) i naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora)

Ochrona in situ

Koszenie powierzchni muraw

9

1. Goździk pyszny (Dianthus superbus).

2. Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe).

3. Nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum).

4. Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis).

5. Pełnik europejski (Trollius europaeus).

6. Kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata).

7. Kruszczyk błotny (Epipactis palustris).

8. Czarcikęsik Kluka (Succisella inflexa (Kluk))

Ochrona in situ

Odkrzaczanie powierzchni łąk

10

1. Leniec bezpodkwiatkowy (Thesi um ebracteatum Hayne).

2. Sasanka otwarta (Pulsatilla patens).

3. Lepnica wąskopłatkowa (Silene otites).

4. Goździk piaskowy (Dianthus arenariuS).

5. Sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis).

6. Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris).

7. Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora)

Ochrona in situ

Odkrzaczanie powierzchni muraw

11

1. Dzwonecznik wonny (Adenophora liliifolia).

2. Podkolan biały (Platanthera bifolia).

3. Lilia złotogłów (Lilium martagon)

Ochrona in situ

Odkrzaczanie powierzchni dąbrów świetlistych

 

12

Salwinia pływająca (Salvinia natans)

Ochrona in situ

Odkrzaczanie powierzchni obniżenia bagiennego

 

13

1. Kruszczyk rdzawoczerwony (Epipactis atrorubens).

2. Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine).

3. Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflorA)

Ochrona in situ

Poszerzanie i utrzymywanie luk w drzewostanach

 

14

1. Leniec bezpodkwiatkowy (Thesi um ebracteatum Hayne).

2. Goździk piaskowy (Dianthus arenarius).

3. Sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis).

4. Wężymord stepowy (Scorzonera purpurea)

Ochrona in situ

Poszerzanie i utrzymywanie luk w drzewostanach

 

15

1. Leniec bezpodkwiatkowy (Thesi um ebracteatum Hayne).

2. Goździk piaskowy (Dianthus arenarius).

3. Sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis).

4. Piaskowiec trawiasty (Arenaria graminifolia).

5. Wężymord stepowy (Scorzonera purpurea).

6. Kruszczyk rdzawoczerwony (Epipac tis atrorubens)

Ochrona in situ

Usuwanie gatunków obcych

 

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Bezkręgowce chronione na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

2. Gatunki ptaków objęte ochroną

Zachowanie miejsc bytowania i rozrodu

1. Zachowanie siedlisk przez koszenie i odkrzaczanie łąk.

2. Zapobieganie sukcesji na wrzosowiskach.

3. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód w zbiornikach.

4. Pozostawianie drzew z dziuplami, próchniejących i martwych.

5. Poprawa stanu siedlisk przez wykup i renaturyzację gruntów

2

1. Przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia).

2. Przeplatka diamina (Melitaea diamina).

3. Przeplatka cinxia (Melitaea cinxia).

4. Modraszek alkon (Phrngaris alcon).

5. Modraszek telejus (Phengaris telejus).

6. Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar).

7. Rojnik morfeusz (Heteropterus morphaeus).

8. Derkacz (Crex crexs).

9. Żuraw (Grus grus)

Czynna ochrona siedlisk w ramach realizacji zadań projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czynna ochrona podmokłych łąk – siedlisk rzadkich gatunków motyli i ptaków oraz aktywna ochrona nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym”

1. Odkrzaczanie łąk.

2. Wykaszanie łąk.

3. Odkrzaczanie wrzosowisk

3

1. Bocian czarny (Ciconia nigra).

2. Bielik (Haliaeetus albicilla).

3. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

Ochrona miejsc gniazdowania

Wyznaczanie stref ochronnych wokół gniazd i przestrzeganie zaleceń ochronnych z nimi związanych

4

1. Nietoperze (Chiroptera).

2. Ptaki (w szczególności mieszkające w dziuplach).

3. Bezkręgowce

1. Zachowanie miejsc rozrodu, miejsc lęgowych i bazy pokarmowej zwierząt.

2. Czynna ochrona siedlisk nietoperzy w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czynna ochrona podmokłych łąk – siedlisk rzadkich gatunków motyli i ptaków oraz aktywna ochrona nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym”

Pozostawianie drzew z dziuplami i martwych

5

1. Nietoperze (Chiroptera).

2. Inne drobne ssaki

3. Owady

1. Ochrona nisz bytowania

cennych gatunków zwierząt.

2. Czynna ochrona siedlisk nietoperzy w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czynna ochrona podmokłych łąk – siedlisk rzadkich gatunków motyli i ptaków oraz aktywna ochrona nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym”

Pozostawianie odpowiednio urządzonych piwnic oraz budynków drewnianych lub rekonstrukcja ich części

6

Żubr (Bison bonasus)

Hodowla zamknięta w OHŻ

1. Zapewnienie właściwych warunków bytowych zwierząt hodowanych.

2. Opieka weterynaryjna.

3. Sterowanie rozmnażaniem (księgi rodowodowe)

7

Ryś (Lynx lynx)

Program reintrodukcji gatunku rozpoczęty w 1992 r.

1. Siedzenie zachowań rysia (Lynx lynx) w naturze.

2. Odłów i leczenie osobników chorych lub osłabionych i ponowne ich uwalnianie.

3. Dopuszczenie kolejnych osobników w celu wzbogacenia puli genowej

8

Bóbr (Castor fiber)

1. Ochrona gatunku reintrodukowanego w 1980 r.

2. Działanie mające na celu zmniejszenie szkód wyrządzanych przez bobra (Castor fiber) na gruntach niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

1. Ochrona tam i żeremi.

2. Budowa urządzeń i wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom w uprawach rolnych na gruntach niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

9

Ssaki kopytne

Łagodzenie wpływu ekstremalnie warunków pogodowych

1. Wyłożenie lizawek dla zwierząt w ilości 34 sztuk.

2. Pogłębianie i odladzanie wodopojów na ciekach i zbiornikach wodnych.

3. Udostępnianie runa przez częściowe usunięcie pokrywy śnieżnej oraz dokarmianie w skrajnie trudnych warunkach zimowych w przypadkach masowego zagrożenia życia zwierząt

10

1. Łoś (Alces alces).

2. Jeleń (Cervus elaphus).

3. Sarna (Capreolus capreolus).

4. Dzik (Sus scrofa).

Monitorowanie liczebności populacji

1. Inwentaryzacja łosia (Alces alces) metodą cichych pędzeń.

2. Inwentaryzacja stanu zwierząt leśnych metodą całorocznej obserwacji

 

 

5. Ryś (Lynx lynx).

6. Lis (Vulpes vulpes).

7. Borsuk (Meles meles).

8. Kuna leśna (Martes martes).

9. Jenot (Nyctereutes procyonoides).

10. Zając szarak (Lepus europaeus).

11. Bóbr (Castor fiber).

12. Wydra (Lutra lutra).

13. Bażant (Phasianus colchicus).

14. Kuropatwa (Perdix perdix)

 

 

11

1. Sarna (Capreolus capreolus).

2. Jeleń (Cervus elaphus).

3. Dzik (Sus scrofa)

Utrzymanie liczebności na poziomie niezagrażającym środowisku

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

12

1. Lis (Vulpes vulpes).

2. Jenot (Nyctereutes procyonoides).

3. Norka amerykańska (Mustela vision).

4. Szop pracz (Procyon lotor).

5. Bażant (Phasianus colchicus)

Obniżenie pogłowia lisa (Vulpesvulpes) i redukcja gatunków obcych

Ograniczenie liczebności osobników zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

13

Lis (Vulpes vulpes)

Ochrona populacji przed wścieklizną

Wykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie

 

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków zwierząt na obszarach ochrony krajobrazowej

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Ssaki i ptaki

Łagodzenie wpływu ekstremalnych warunków pogodowych

1. Pogłębianie i odladzanie wodopojów na ciekach i zbiornikach wodnych.

2. Udostępnianie runa przez częściowe usunięcie pokrywy śnieżnej.

3. Dokarmianie w skrajnie trudnych warunkach zimowych w przypadkach masowego zagrożenia życia zwierząt

Monitorowanie liczebności populacji

1. Inwentaryzacja łosia (Alces alces) metodą cichych pędzeń.

2. Inwentaryzacja stanu zwierząt leśnych metodą całorocznej obserwacji:

1) łoś (Alces alces),

2) jeleń (Cervus elaphus),

3) sarna (Capreolus capreolus),

4) dzik (Sus scrofa),

5) ryś (Lynx lynx),

6) lis (Vulpes vulpes),

7) borsuk (Meles meles),

8) kuna leśna (Martes martes),

9) jenot (Nyctereutes procyonoides),

10) zając szarak (Lepus europaeus),

11) bóbr (Castor fiber),

12) wydra (Lutra lutra),

13) bażant (Phasianus colchicus),

14) kuropatwa (Perdix perdix)

2

1. Sarna (Capreolus capreolus).

2. Jeleń (Cervus elaphus). 3. Dzik (Sus scrofa)

Regulacja liczebności

Ograniczenie liczebności osobników zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

3

Ryś (Lynx lynx)

Program reintrodukcji rysia (Lynx lynx) rozpoczęty w 1992 r.

1. Śledzenie zachowań osobników w naturze.

2. Odłów.

3. Leczenie osobników chorych lub osłabionych i ponowne ich uwalnianie.

4. Dopuszczenie kolejnych osobników w celu wzbogacenia puli genowej

4

Bóbr (Castor fiber)

1. Ochrona gatunku reintrodukowanego w 1980 r.

2. Zmniejszanie szkód na gruntach stanowiących własność prywatną

1. Ochrona tam i żeremi.

2. Ograniczenie zabiegów udrażniania cieków wodnych.

3. Budowa urządzeń i wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom w uprawach rolnych na gruntach niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

5

1. Jenot (Nyctereutes procyonoides).

2. Norka amerykańska (Mustela vision).

3. Lis (Vulpes vulpes).

4. Bażant (Phasianus colchicus)

Regulacja liczebności

Ograniczenie liczebności osobników zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

6

Lis (Vuples vuples)

Ochrona populacji przed wścieklizną

Wykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie

7

1. Nietoperze (Chiroptera).

2. Inne drobne ssaki.

3. Owady

Ochrona nisz bytowania

Pozostawianie odpowiednio urządzonych piwnic oraz budynków drewnianych lub rekonstrukcje ich części

8

1. Bocian czarny (Ciconia nigra).

2. Bielik (Haliaeetus albicilla).

3. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

Ochrona miejsc gniazdowania

Wyznaczanie stref ochronnych wokół gniazd i przestrzeganie obowiązujących w nich zaleceń

9

Ptaki (Aves)

1. Zachowanie siedlisk.

2. Wzbogacenie bazy pokarmowej w okresie zimowym

1. Zachowanie terenów otwartych

2. Wykup gruntów

Wykładanie karmy dla ptaków w okresie mroźnej zimy (według potrzeb)

 

10

1. Nietoperze (Chiroptera).

2. Ptaki (w szczególności mieszkające w dziuplach).

3. Bezkręgowce

Zachowanie miejsc rozrodu, miejsc lęgowych i bazy pokarmowej

Pozostawianie drzew z dziuplami i martwych

11

1. Bezkręgowce chronione na podstawie dyrektywy 92/43/EWG.

2. Gatunki ptaków chronione na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WEz dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

Zachowanie miejsc bytowania i rozrodu

1. Koszenia i odkrzaczania łąk.

2. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód w zbiornikach.

3. Pozostawiane drzew z dziuplami, próchniejących i martwych – głównie dąb (Quercus) i lipa (Tilia).

4. Poprawa stanu siedlisk poprzez wykup i renaturyzację gruntów

 

Załącznik 4. [OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia
ogółem w ha

1

Obszary ochrony ścisłej

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały o numerach – 4–9, 13–17, 18a,b, 70a–n, 71a–j, 72a–m,o,p, 73a–g, 74a–h, 92m, 93f,g, 94b–j, 137b,c, 138c, 142c,f, 143b–d, 144, 145, 151f–h,j, 161c,f, 162, 165d–g, 166, 167a–n, 168, 169, 170a,b, 171, 172a,b, 181k,m, 210, 211, 215a–c, 216a–j, m–o,s, 217, 238–240, 242, 243a,c,d, 244, 245a–c, 246–248, 249a–c,f,g, 250a–c, 251a,c.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały o numerach – 3A, 4, 4A, 5l,m,n, 6n,o, 9–12, 14c,d,f, 15a–i,k, 16a–g, 17a–h, 18a–j, 19a, 25a, 26a–c, 27a–c,f, 47c,d, 48a–f, 95, 96, 97a–d, 140j,k, 141d–j, 142d,–j, 143g–k, 144c–i, 145f,g,i,j, 146b,d,g,i, 147, 161f–j, 162d–j, 163f–j, 164j, 182c, 183–186, 193g–n, 194m–p, 195i–o, 196c–k, 197d–j, 198–202, 203a,h,i, 204f, 206b, 208d, 214c, 215a–c, 232–260.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały o numerach – 10l–t, 11h,k,m,n,p–s, 17f–i, 24b–d, 25a,b,f–p, 27a–j, 28a–i, 29–31, 32a,b,d–g, 33f,h–j, 34c–f, 35, 36, 37a,i–n, 38i–k, 48a–j, 49–57, 58d–l, 59c–j, 67–74, 75g,h, 77b–fj,k, 92–101, 102a,d,i–n, 114a,d,f, 116a–g, 117–121, 132b, 133a–c, 134a–c, 135a–h,k,m, 136a–i,l,p, 147c–f,i–l, 148a,d,f,g,i–k, 160d–g, 161f,g, 171a–d,g, 172a–h,j–l, 173a–c,j, 232–234, 269, 270l,p–t, 271

4 636

2

Obszary ochrony czynnej

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały o numerach – 1–3, 10–12, 18c–k, 19–69, 70o–s, 71k–m, 72n,r–w, 73h–j, 74i–o, 75–91, 92a–l, 93a–d, 94a, 95–131, 132a–h, j, 133–136, 137 a, 138a,b, 139–141, 142a,b,d, 143a, 146–150, 151a–d,i, 152b–f, 153–156, 157a–g,i,j, 158a–y,ax–cx, 159–160, 161a,b, 163, 164, 165a–c, 166, 170c–j, 172Aa,b,l,n–p, 173a–d, 174–178, 178Aa–m, 179, 180, 181a–j,l, 182, 183, 184a–t, 185–191, 192a–h, 193a–d, 194–197, 200, 201a–j,k–p, 202, 203, 207a–d, 212, 214, 215d, 216k,l,p,r,t,w, 218, 219a–d,h–j, 220, 221a–d,g–k, 222b–i, 223–237, 241, 243b,f, 245d,f, 249d,h, 250d–j, 251b,d, 252, 253a–o, 254a–d,g–m, 255, 256a,b,d–i, 257–261, 263–269, 270a–kx, 271a–i,k–s, 272a–p, 273a–j,l–n, 275a–o,r–hx, 276–289, 290a–i,k–s, 291–293, 294a–m,o,p–fx 295, 296, 297a–ax,cx–wx, 298a–xx,zx–fy, 299a–t, 300–303, 304a–fx,hx–px, 305, 306, 307a–c,f–cx, 308, 309, 310–314, 315a–gx,ix–px, 316a–z,ax–hx,ix,jx, 317–332, 333a–m, 334a–t,y,z, 335–343, 344a,c–k,m, 345–353, 354a–dx,gx–wx,yx–ay, 355a,b,d–p,s–ix, 356–359, 360a–o,ax–cx,fx–mx, 361a–f,h–n,p–cx, 362a–j,l–w,y–bx,dx,fx,hx–jx, 363a–bx, 364, 365a–d, 366h,m–r, 367a,c–z, 368a–g,i–y, 369, 370, 371, 372a–p,s–x, 373a–p,s–x,z–fx, 374, 375–381, 382a–x, 383–393, 394a–d, 395a–d, 396a–f, 397a, 398a–ay, 399, 400a–d,g–t, 401–405, 406a–s, w–hx, 407–410, 411, 412–414, 415a–h,j–z,ax–jx, 416a–hx, 417, 418a–s, 419a–i,k,l, 420–424, 430, 431a, 432b–p, 436, 437f–o, 438, 439, 440a–i,l, 446, 452.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały o numerach – 1–3, 5a–k,o, 6a–m,r, 7–8, 13, 14a–c,g–m, 15j,l–o, 16h–j, 17i–1, 18k–m, 19b–f,h,j–r, 20a,f–y, 21–24, 25b–g, 26d–h, 27d,g–i, 28–46, 47a,b,f,g, 48g, 49–66, 67a,c–j, 68–76, 77a–h,j–n,p,r,t–dx,gx–rx, 78–94, 97f, 98–133, 134a–c,g–i, 135–139, 140a–i,l–p, 141a–c, 142a–c, 143a–f, 144a,b, 145a–d,h, 146a,c,f, 148–160, 161a–d, 162a–c, 163a–d, 164a–i,k, 165–179, 180a–d,g,h, 181, 182a,b,d–g, 187–192, 193a–f, 194a–l, 195a–h, 196a,b, 197a–c, 203b–g, 204a–d,g,h,k,m–t, 205, 206a,c–k, 207, 208a–c,f,g, 209–213, 214a,b,d, 215d,f, 216a–c,f–r, 216A, 217, 218, 219a–f, 219A–223, 225–227, 229, 261–265, 266a–c,f,h–k, 267, 268, 269a,d–cx,gx–ix, 270a–j,l–jx, 271, 272, 273a–o,r–z, 274, 275, 276b–s, 277, 279–283, 284a–f,h–m, 285–290, 291a–p,s–y,ax–hx, 292a,b,d–w, 293a,c–h, 294, 295, 296a–h,j,l–s, 297, 298, 299c–f,h–dx,gx,hx, 300, 301a,c–j, 302a–g,i–j,l, 303, 304a–i,k–n, 305, 306a,b,d–t, 307, 308a–g,i–p, 309–314, 315, 316, 317–320, 321a–i, 322–324, 325a–dx,gx,hx 326, 327–335, 336a–n,p, 337, 338a–h,j–n, 339a–r,t–hx, 340, 341–347, 348a–ax,bx, 349, 350a–gx, 351–364, 365a–f,k–s, 366a–dx,gx, 367a–ix,kx–mx, 368a–hx,jx–px, 369a–f,h–bx, 370a–dx, gx–jx, 371, 372, 373a–c,f–r, 374a–h,l–w, 375, 376, 377a–f,h–fx, 378a–g,i–fx, 379, 380, 381, 382–384, 385a–g,i–ix, 386–403, 407z,ax–dx, 408, 415b, 419a,c,f–j.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały o numerach – 1, 2b–d,g–j,l, 3a–c,f–i, 4–8, 9a–d,g–i,k–o, 10a–d,g–k, 11a–g,i,j,l,o,t, 12, 13a,c–h, 14a,b,d–g, 15, 16, 17a–d, 18–23, 24a, 25c,d, 26a,b,d–g,i–s, 27k, 28j,k, 32c, 33a–d,g, 34a,b, 37b–g,o, 38a–h, 39–47, 48k,l, 58a–c, 59a,b, 60–66, 75a–f, 76, 77a,g–i,l–o, 78–80, 81a,c–l, 82–84, fragment 85a,86a – bez byłej jednostki wojskowej, 85b–c, 86b–d, 87–91, 102b,c,f–h, 103–113, 115a–k, 116h, 122, 123a,c,d, 124–130, 131a–g, 132a,c–g, 133d–g, 134d,f, 134Aa–l,o,s–w, 135i,j,n–r, 136j,k,m–o, 137–146, 147a,b,g,h, 148b,c,h, 149–159, 160a–c, 161a–d, 162–170, 171f,h,i, 172i,m,173d–i, 174–184, 186, 187, 188a–h,j–p, 189–193, 194a–d,h,k,l,o, 195, 196a–c,f–k, 197, 198, 199a–l, 200–204, 205a–d,g, 206a–s, 207, 208a–f,i,j, 209a,c,h–k, 210a,b,d,g–o,r–x, 211a,b,d–i, 212a–d,i,k,l,n, 213–215, 219g–fx, 220, 221a–m, 223–226, 227c–n, 228–233, 234a,b,d–f, 235–247, 248b–r, 249–253, 254a,b,f–l, 255–267, 268a–k,m–w,y,z, 270a–k,m–o, 272, 273, 274a,c–f,i–ax, 275a–n,p,r,t–bx, 276–282, 283a–s, 284–289, 290, 291, 292, 293, 294–297, 298a–f, 298Aa–k, 299, 300–302, 303, 304–306, 307a–gx,jx, 308a–px,sx–wx, 309a,c–hx,jx–mx,ox, 310a–dx,gx–kx,mx–zx,by, 311a–m,o,p, 312–314, 315a–f, 16a–x,z,ax, 317–322, 323a–w,y,ax,bx, 324a–hx,jx,lx–nx, 325a–dx,gx–jx,lx,mx,px,rx,tx,xx–ay,cy, 326b–i,k–m,o–x, 327a–c,f,h–t, 328a,b,d–h,j–m, 329–331, 332a–bx, 333a–g,i–lx,334a–d,g–s, 335a–s, 336a–px, 337–344, 345a,c–f, 346a–g,i–z, 347, 348a,b,d–o, 349, 350, 351a–j,l–n, 352a–i, 353, 354, 355a–g, 357, 363, 364, 367, 368, 369a,d–g.

4. Ośrodek Hodowli Żubrów, oddział o numerze 2

27 488

3

Obszary ochrony krajobrazowej

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały o numerach –132i, 152a, 157h, 158z, 172c–g, 172Ac,f–k,m,r,t,w,x, 173f–l, 178An,o, 184w, 192i–l, 193f–h, 198, 199, 204, 205, 207f,g, 219f,g, 221f, 222a, 253p, 254f, 256c, 262, 270lx,mx,nx,ox, 271j, 272r, 273k, 275p, 280a, 290j, 294n, 297bx, 298yx, 304,gx, 307d, 315hx, 333n, 334x, 344b,i,l,n, 354fx,xx, 355c,r, 360dx, 361g,o, 362k,x,cx,gx, 363cx, 365 f–j, 366a–g, i–l, 367b, 368h, 373r,y, 382y, 389Aa, 394f–m, 395f–l, 396g–l, 397b, 398by, 400f, 406ix, 415i, 419j, 425–429, 431, 432a,r,s, 433, 434a, 437a–d, 440j–k, 442, 444, 448–450, 451a.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały o numerach – 6p, 19g,i,h,k 20b–d, 67b, 77i,o,s,fx, 134f, 180f, 204i,l, 216d, 224, 266d,g, 269b,c,dx,fx, 270k, 273p, 276a, 284g,n, 291r,z, 292c, 293b, 296i,k, 299a,b,g,fx, 30lb, 302h,k, 304j, 306c, 308h, 321j, 325fx, 336o, 338i, 339s, 348bx, 350hx–kx, 364a,b, 366fx, 367jx,lx, 368ix,rx, 369g, 370fx, 373d, 374i–k, 377g, 378h, 385h, 404–406, 407a–y, 409–412, 414– 418, 419b,d,k,l, 420.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały o numerach – 2a,f,k, 3d, 9f,j, 10f, 13b, 14c, 26a–c,h,j, 37h, 81b, fragment 85a,86a–była jednostka wojskowa, 114b,c, 115l, 123b,f, 134Am,n,p,r, 135l,s,t, 185, 188i,r, 194f,g,i,j,m,n, 196d, 199m, 205f, 206t,w,z,x,y, 208g,h, 209c–g,k–n, 210c,f,p, 211c, 212f–h,j,m, 216–219, 221n, 222a, 227a,b, 234c, 248a, 254c,d, 268l,x, 274b,g,h, 275o,s, 283t, 298g, 298A1, 307hx,ix, 308rx, 309b,ix,nx, 310fx,lx,ay,cy, 311n, 315g, 316y, 323x,z, 324ix,kx,ox, 325fx,kx,nx,ox,sx,wx,by,dy,fy, 326a,j,n, 327d,g, 328c,i, 332cx, 333h, 334f, 335t–cx, 336rx, 345b, 346h, 347r, 348c, 351k, 352j, 355h, 359, 360–362, 365, 366, 369b,c,h, i, 370–376.

4. Ośrodek Hodowli Żubrów, oddziały o numerach –1,3

6 420, w tym grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Parku, grunty do wykupów oraz grunty prywatne nieprzeznaczone do wykupu

Razem

38 544

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Stanica Naukowa w Famułkach Królewskich, Obręb Ochronny Kromnów, oddział – 370 dx

20

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Polany wypoczynkowe:

 

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały:

 

a) 114b i 115a,

50

b) 134Am,n,

100

c) 188i,

500

d) 194f,g,ij,

2 000

e) 209c,d,f,

2 500

f) 227b,

300

g) 268x,

100

h) 334f,

3 500

i) 360a,b.

100

2) Obręb Ochronny Kampinos, oddziały:

 

a) 152a,

500

b) 157h,

100

c) 172Aw,

1000

d) 173i,k,l,

2 000

e) 253p,

100

f) 366i.

100

3) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały:

 

a) 67b,

150

b) 266d,g

150

2

Centrum Edukacji w Izabelinie, Obręb Ochronny Laski, oddział 209g

500

3

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy Obrębu Ochronnego Kampinos, oddział – 172g

1. Ośrodek– 1 000

2. Muzeum – 50

 

4

Zagroda pokazowa żubrów OHŻ w Smardzewicach, oddział 2

60

5

Biblioteka – budynek dyrekcji Parku, Izabelin, Obręb Ochronny Laski, oddział 209g

10

6

Gospodarstwo Szkółkarskie w Julinku, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 199a

50

7

Leśny Ogródek Botaniczny w Obrębie Ochronnym Laski, oddział 205d

50

8

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Zamczysku, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 165g

50

9

Mogiła Powstańców 1863 r., Obręb Ochronny Laski, oddział 234c

Bez limitu

10

Skansen budownictwa puszczańskiego – teren Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172Ar

100

11

Chata Kampinoska, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 173j

100

12

Muzeum Puszczy Kampinoskiej, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172g

50

13

Kapliczki, krzyże przydrożne, tablice pamiątkowe, pomniki i tym podobne obiekty – obszar Parku

Bez limitu

14

Pozostałości cmentarzy kolonistów „olenderskich”:

1) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 367dx, 391m, 388ll,

2) Obręb Ochronny Kampinos, działka nr 2 we wsi Karolinów

 

15

Miejsce Pamięci Palmiry, Obręb Ochronny Laski, oddział 123a

Bez limitu

16

Cmentarze wojenne z okresu II wojny światowej w:

1) Wierszach, Obręb Ochronny Laski, działka nr 118,

2) Laskach Obręb Ochronny Laski, oddział 210c,

3) Granicy, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 173f,

4) Wiktorowie, Obręb Ochronny Laski, oddział 298g

Bez limitu

17

Cmentarz kolonistów niemieckich, Obręb Ochronny Laski, oddział 2f

Bez limitu

18

Miejsce straceń Żydów Obręb Ochronny Kampinos, oddział 354ox

Bez limitu

19

Mogiły żołnierskie – obszar Parku

Bez limitu

20

Aleja III Tysiąclecia, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172Af

200

21

Współczesne miejsca kultu religijnego:

1) kościół w Górkach, Obręb Ochronny Kromnów, działka nr 255,

2) kościół w Wierszach, Obręb Ochronny Kampinos, działka nr 64

Bez limitu

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Parkingi:

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały – 21, 3d, 9f, 10f, 123a, 135t, 188i, 208h, 209g, 227b, 326n, 360a,

2) Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 152a, 172Aw,x,

3) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 67b, 84k, 180f

8 000

2

Polany wypoczynkowe:

 

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały:

 

a)114b i 115a,

50

b)134Am,n,

100

c) 188i,

500

d)194f,g,i,j,

2 000

e)209c,d,f,

2 500

f) 227b,

300

g) 268x,

100

h) 334f,

3 500

i) 360a,b.

100

2) Obręb Ochronny Kampinos, oddziały:

 

a) 152a,

500

b)157h,

100

c) 172Aw,

1000

d) 173i,k,l,

2 000

e) 253p,

100

f) 366i.

100

3) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały:

 

a) 67b,

150

b) 266d,g

150

3

Centrum edukacji w Izabelinie, Obręb Ochronny Laski, oddział 209g

500

4

Skansen w Obrębie Ochronnym Kampinos, oddział 172Ar

100

5

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172g

1. Ośrodek – 1000

2. Muzeum – 50

6

Skansen budownictwa puszczańskiego – teren Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172Ar

100

7

Chata Kampinoska, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 173j

100

8

Aleja III Tysiąclecia, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172Af

200

9

Zagroda pokazowa żubrów w OHZ w Smardzewicach, oddział 2z

60

10

Stacja końcowa turystycznej kolejki wąskotorowej linii Sochaczew – Wilcze Tułowskie

300

 

11

Stanica Turystyczna Borek Tułowicki, Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 134b, 134f

500

12

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Zamczysku, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 165g

50

13

Leśny Ogródek Botaniczny w Obrębie Ochronnym Laski, oddział 205d

50

14

Mogiła Powstańców 1863 r., Obręb Ochronny Laski, oddział 234c

Bez limitu

15

Bunkry Fortu V, Obręb Ochronny Kromnów, oddział 224

20

16

Kapliczki, krzyże przydrożne, tablice pamiątkowe, pomniki i tym podobne obiekty – obszar Parku

Bez limitu

17

Pozostałości cmentarzy kolonistów „olenderskich”:

1) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 367dx, 391m, 388ll,

2) Obręb Ochronny Kampinos, działka nr 2 we wsi Karolinów

Bez limitu

18

Miejsce Pamięci Palmiry, Obręb Ochronny Laski, oddział 123a

Bez limitu

19

Cmentarze wojenne z okresu II wojny światowej w:

1) Wierszach, Obręb Ochronny Laski, działka nr 118,

2) Laskach Obręb Ochronny Laski, oddział 210c,

3) Granicy, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 173f,

4) Wiktorowie, Obręb Ochronny Laski, oddział 298g

Bez limitu

20

Cmentarz kolonistów niemieckich, Obręb Ochronny Laski, oddział 2f

Bez limitu

21

Miejsce straceń Żydów Obręb Ochronny Kampinos, oddział 354ox

Bez limitu

22

Mogiły żołnierskie – obszar Parku

Bez limitu

23

Współczesne miejsca kultu religijnego:

1) kościół w Górkach, Obręb Ochronny Kromnów, działka nr 255,

2) kościół w Wierszach, Obręb Ochronny Kampinos, działka nr 64

Bez limitu

 

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych i sportowych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Boisko w Obrębie Ochronnym Laski, oddział 345b

500

2

Bunkry Fortu V, Obręb Ochronny Kromnów, oddział 224

20

3

Zbiornik retencyjno-infiltrujący przy oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Obrębie Ochronnym Laski, oddział 222a

10

4

Zbiornik wodny Mariew, Obręb Ochronny Laski, oddział 369b

5

5

Polany wypoczynkowe:

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały:

 

a) 114b i 115a,

50

 

b) 134Am,n,

100

 

c) 188i,

500

 

d) 194f,g,ij,

2 000

 

e) 209c,d,f,

2 500

 

f) 227b,

300

 

g) 268x,

100

 

h) 334f,

3 500

 

i) 360a,b,

100

 

2)0bręb Ochronny Kampinos, oddziały:

a) 152a,

500

 

b)157h,

100

 

c) 172Aw,

1 000

 

d)173i,k,l,

2 000

 

e)253p,

100

 

f) 366i,

100

 

3) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały:

a) 67b,

150

 

b) 266d,g

150

6

Stanica turystyczna Borek Tułowicki, Obręb Kromnów, oddziały –134a,b,c,f

300

7

Bór Kazuński, Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 216–220,222

200

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »