| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1935) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na rok 2016.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych i rekreacyjnych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia Ministra Środowiska
z dnia 12 stycznia 2016 r. (Poz. 7)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

1. Nieprawidłowy skład gatunkowy drzewostanów w stosunku do siedliska.

2. Nieprawidłowa struktura wiekowa i przestrzenna w drzewostanach sztucznego pochodzenia

1. Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów.

2. Stwarzanie warunków do powstania odnowienia naturalnego i sztucznego gatunków zgodnych z siedliskiem.

3. Produkcja sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na powierzchniach leśnych i w strefie ekotonu

2

Uszkodzenia upraw i młodników przez zwierzęta

1. Zabezpieczanie mechaniczne sadzonek drzew osłonami indywidualnymi.

2. Zabezpieczanie sadzonek środkami zapachowymi odstraszającymi zwierzęta (repelentami).

3. Ograniczenie liczebności jelenia (Cervuselaphus), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.).

4. Grodzenie upraw leśnych i młodników

3

Zanikanie cennych siedlisk i gatunków w ekosystemach nieleśnych w wyniku sukcesji naturalnej

Stosowanie włókowania, koszenia, odkrzaczania oraz wypasu

4

Zanikanie lasotwórczych gatunków drzew – jodły (Abies alba), jaworu (Acerpseudoplatanus) i jesionu (Fraxinusexcelsior), spowodowane przez konkurencję międzygatunkową oraz grzyby i owady

Optymalizowanie warunków wzrostu i rozwoju upraw i młodników zawierających w swoim składzie drzewa z gatunków – jodła (Abies alba), jawor (Acerpseudoplatanus) i jesion (Fraxinusexcelsior)

5

Zanikanie roślinności mającej znaczenie kulturowe przy dawnych siedliskach ludzkich w tym starych odmian drzew owocowych

1. Usuwanie ekspansywnych gatunków roślin w celu utrzymania siedlisk i roślin charakterystycznych dla siedlisk ludzkich.

2. Odsłanianie zarastających drzew owocowych i szczepienie ginących odmian

6

Niszczenie lęgów rzadkich ptaków gniazdujących na ziemi: derkacza (Crexcrex), przepiórki (Coturnixcoturnix) i słonki (Scolopaxrusticola) przez jenoty {Nyctereutesprocyonoides) i lisy (Vulpesvulpes)

Ograniczenie liczebności lisów (Vulpesvulpes) i jenotów({Nyctereutesprocyonoides), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

7

Zanik stanowisk nadobnicy alpejskiej (Rosaliaalpina)

1. Pozostawianie pewnej liczby martwych buków (Fagussylvatica) oraz specjalnie przygotowanych pryzm drewna bukowego na terenie Parku do naturalnego rozkładu jako bazy lęgowej dla nadobnicy alpejskiej (Rosaliaalpina).

2. Przenoszenie części materiału lęgowego w miejsca, gdzie gatunek jest nieliczny

8

Zanikanie istniejących śladów po obiektach dawnej kultury materialnej

Odsłanianie śladów po dawnych obiektach przez wykaszanie roślin na starych cmentarzach i przy kapliczkach przydrożnych

9

Prowadzenie działalności gospodarczej przez właścicieli nieruchomości niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku, a położonych w obszarze Parku

Nabywanie w drodze pierwokupu, wykupu lub zamiany nieruchomości położonych w granicach Parku

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Okresowe wysychanie oraz zanikanie zbiorników wodnych zasiedlonych przez płazy

1. Całoroczne utrzymanie wody w zbiornikach przez ich pogłębienie.

2. Odtwarzanie zniekształconych siedlisk, tworzenie nowych oczek wodnych

2

Zagrożenie pożarowe młodników sąsiadujących z łąkami

1. Wykaszanie roślin na łąkach przylegających do drzewostanów pasami na szerokość do 100 m.

2. Patrolowanie obszarów zagrożonych pożarami

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

 

1

Nieograniczony wjazd samochodów w okresie sobotnio-niedzielnym w część centralną masywu Magury Wątkowskiej

Działania na rzecz przywrócenia statusu leśnej drogi zakładowej w miejscowości Folusz (od Ośrodka Zarybieniowego Polskiego Związku Wędkarskiego w głąb Parku)

 

2

Nadmierny ruch turystyczny w okresie sobotnio-niedzielnym w ostoi wilka (Canislupus) i rysia (Lynxlynx) na obszarze ochrony ścisłej „Magura Wątkowska”

Korekta przebiegu czarnego szlaku turystycznego

 

3

Zabijanie migrujących płazów przez samochody w rejonie drogi wojewódzkiej Jasło – Krempna

1. Zabezpieczenie drogi przecinającej trasę migracji płazów siatką ochronną i przenoszenie schwytanych płazów na drugą stronę drogi w kierunku zbiorników wodnych.

2. Edukacja społeczeństwa

 

4

Zanieczyszczanie powierzchni Parku odpadami

1. Zbieranie i wywożenie odpadów stałych.

2. Edukacja społeczeństwa

 

5

Zmniejszanie w otulinie powierzchni łowisk dla ptaków drapieżnych (orła przedniego (Aquilachrysaetos), orlika krzykliwego (Aquilapomarina), myszołowa (Buteobuteo), puszczyka uralskiego (Strixuralensis)) w wyniku rozproszenia zabudowy

Edukacja ludności oraz pracowników urzędów gmin o zagrożeniach dla ptaków drapieżnych w związku ze zmniejszeniem łowisk

6

Kradzieże drewna i innych pożytków leśnych

1. Współpraca z policją.

2. Odnawianie granic i punktów granicznych Parku.

3. Kontrolne obchody granicy zewnętrznej Parku

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Nieuprawnione i nadmierne wchodzenie na obszary leśnych przez ludność (w poszukiwaniu grzybów oraz zrzutów jelenich) powodujące płoszenie zwierząt leśnych oraz ptaków gniazdujących na ziemi

Sprawowanie wzmożonego nadzoru terenu w okresie nasilania się zagrożenia, w szczególności nad obszarami wyłączonymi ze zbioru grzybów w okresie ich wysypu

2

Niekontrolowany ruch turystyczny wzdłuż udostępnionych miejsc i tras, powodująca erozję gleb i rozdeptywanie poboczy szlaków

Ukierunkowanie ruchu turystycznego wzdłuż udostępnionych tras przez utrzymanie ich we właściwym stanie – bieżące konserwacje i remonty szlaków turystycznych oraz infrastruktury turystycznej

3

Prowadzony na Słowacji odstrzał zwierząt będących pod całkowitą ochroną w Polsce:

1) wilka (Canislupus),

2) niedźwiedzia (Ursus arctos)

Współpraca z partnerami ze Słowacji w zakresie ujednolicenia statusu prawnego rzadkich gatunków zwierząt w rejonie przygranicznym Słowacji

1) Zagrożenia uporządkowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony ścisłej

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1. Konserwacja i naprawa dróg i szlaków oraz infrastruktury turystycznej.

Według potrzeb

Na obszarach ochrony ścisłej wzdłuż udostępnionych dróg, szlaków turystycznych i w miejscach udostępnionych

2. Zabezpieczanie lub obalanie, z pozostawieniem w ekosystemie do naturalnego rozkładu, drzew stanowiących zagrożenie dla osób poruszających się po udostępnionych trasach lub przebywających w udostępnionych miejscach.

3. Uzupełnienie małej infrastruktury turystycznej wzdłuż udostępnionych tras

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Usunięcie części drzew w drzewostanach sosnowo-brzozowych na gruntach porolnych, w celu odsłonięcia buka (Fagussilvatica), jodły (Abies alba) i jaworu (Acerpseudoplatanus) (przebudowa drzewostanów)

709,68 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 41f, 58a, 61b,d, 65d, 74b, 83a, 84b, 96a, 132b, 162b, 170d, 171d, 183i, 185b, 194a, 195a, 201a, 203c, 204b, 205c.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 21b, 32a, 36c, 39d, 52c, 66c, 67d, 68g, 98c, 134a, 135a, 136a, 138a, 141h, 145a, 155b, 166d, 265f, 266b, 293b, 295a

2

Stopniowe przerzedzanie drzewostanu w celu stworzenia prawidłowych warunków do rozwoju i wzrostu jodły (Abies alba) w drzewostanach mieszanych

907,86 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 18a, 41a, 84c, 119a, 193a, 200c, 203a, 204a, 215a, 216a, 218b,c,d.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 12a, 13a, 14f, 36a, 40c, 41b,c, 42c, 57b, 58a, 59a, 64b, 67b, 68i,m, 75d, 76b, 90a, 99b, 107a, 112a, 181b, 183a,c, 184b, 185b,c, 188a, 190a, 191d, 196a, 201d, 285b, 293a, 295f

3

Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna)

25,61 ha

Obręb Ochronny Krempna – 9a, 57f

4

Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna)

316,84 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 5a, 6a, 17f, 47a, 63c, 69a, 85a.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 65b, 185a, 258b, 265d, 270a, 276b, 278f, 280a,c

5

Zbiór nasion domieszkowych gatunków drzew i krzewów

11833 ha

Obszar ochrony czynnej Parku

6

Hodowla materiału sadzeniowego (sadzonek drzew i krzewów) w szkółkach leśnych niezbędnych do przebudowy przedplonowych sośnin porastających siedlisko buczyn karpackich oraz do kształtowania strefy ekotonu

0,05 ha

Obręb Ochronny Żmigród – 1m

7

Pielęgnowanie upraw leśnych poprzez wykaszanie roślinności zielnej

17,2 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 1a, 57a, 65d, 93b,124b.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 61c, 67a, 73a, 74d, 77a, 112c, 138a, 145a, 188c, 284a

8

Regulacja zagęszczenia i składu gatunkowego drzew w młodnikach (czyszczenia późne)

9,7 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 12c.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 88f, 180d, 183a, 185c, 188a

9

Ochrona upraw leśnych i młodników przez ich zabezpieczenie przed zwierzyną płową środkami zapachowymi (repelentami) oraz naprawę istniejących ogrodzeń

229,11 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 1a, 10a, 11a, 12c, 57a,c, 58a, 65d, 86a, 93b, 97g, 100b, 101a, 102a, 123c, 124b, 129d, 131b, 143a, 144b, 152a, 153a, 154b, 155a, 158a, 159a, 160a, 164a, 165f, 166d, 167b, 168a, 169a, 170d, 173c, 174a, 176b, 177a, 178a, 191j, 198b,d, 199b, 200a,b,c, 201a,b, 204b, 205c, 206g,h, 208b, 209d, 212a, 213b, 218a,b,d.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 5g, 49b, 50b, 54a, 57a, 58a, 59a, 60a, 61c, 63a, 64b, 66a,c, 67a,c, 69a, 70b, 73a, 74d, 79a, 81a, 112c, 133b, 136a, 138a, 142a,b, 143a, 145a, 146a, 155b, 161c, 163a, 164c,f, 165a, 166a,d, 167a, 176a, 188c, 189a, 190a, 284a, 293a, 295a,f

10

Regulacja liczebności jelenia (Cervuselaphus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie

Do 80 sztuk

Na obszarach ochrony czynnej z wyłączeniem uroczyska „Ciechania” określonego w Obrębie Ochronnym Krempna w oddziałach 47-55, 74, 78-81, 114-128

11

Zapobieganie erozji gleby i zwiększanie jej retencyjności poprzez odprowadzenie skumulowanego spływu wód opadowych ze stromych szlaków i dróg leśnych za pomocą poprzecznych drewnianych sączków

Według potrzeb

Na obszarze ochrony czynnej wzdłuż szlaków i dróg leśnych

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Koszenie mechaniczne i ręczne łąk z usunięciem biomasy lub wypas, włókowanie

531,43 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 1f,j, 2a,g,t, 3d,f,g,h, 7c,j, 53m, 54a,b, 55a,b, 56b, 69c, 78a,i,j,l,n,o, 105g,i,j, 108d,f, 109c,d, 110d, 114a,d, 115a,f,g, 116a,b,c, 118b,c, 122d, 127b,c, 153c,d, 161b,c,d,f,g,h,i, 165a,b,c,d, 183b,c,d,h, 185a,c, 186b,i,j,k,l,n,o,p, 187b,d,g, 191b,i, 133/8, 205/1, 283/1, 286/2, 286/4.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 77c,f, 132b,c, 133c, 141f,n,i, 142d, 161a,b, 169c, 294c,f,g,h, 296c,g,k,m,o

2

Usuwanie siewek drzew i krzewów naturalnego pochodzenia

0,08 ha

Obręb Ochronny Krempna – 1j, 3h, f, 54a,b, 55a,b, 69c, 122d, 127b,c

3

Wzbogacenie gatunkowe strefy ekotonu na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych

Pas długości 10 km i szerokości 10 m

Wzdłuż granicy polno-leśnej w kompleksach łąkowych Żydowskie, Rostajne, Wilsznia

 

C. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ręczne wykaszanie roślin zielnych – zadanie wykonywane raz w roku

5 cmentarzy, kapliczki

1. Obręb Ochronny Krempna – 3f, 116a, 172d, 186f,g.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 135a, 173f

2

1. Konserwacja i naprawa dróg i szlaków oraz infrastruktury turystycznej.

2. Zabezpieczanie lub usuwanie drzew stwarzających zagrożenie dla osób poruszających się po udostępnionych trasach i przebywających w udostępnionych miejscach.

3. Uzupełnienie małej infrastruktury turystycznej wzdłuż udostępnionych tras

Według potrzeb

Na obszarze ochrony czynnej wzdłuż udostępnionych tras i miejsc

 

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej

W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Utrzymanie gruntów rolnych w dotychczasowym użytkowaniu

55,64 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 12a,b, 32l,m, 130d,f, 206i,j,k,l.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 1a,b,c,d,f,g,h,i,j,p,r,s,t,w,x,y,z,ax,bx,cx,dx,kx,lx,m, 5a,b,c, 14a,b,c,d, 44c,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,r, 68a, 80a,d,f,g,h,i,j,k,l, 86d,f,g,h,i,j,k, 141a,b,c,d,f,g,j,k,l,m,o,p, 164a, 178a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,l, 242a,b,c,d,f, g, 265a,b

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej

A. Czynna ochrona gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań
ochronnych

Opis sposobów ochrony1)

1

Storczyk męski
(Orchismascula)

Ochrona populacji gatunku

Ręczne lub mechaniczne wykoszenie na powierzchni 0,7 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 56b, 108d

2

Storczyca kulista
(Traunsteineraglobosa)

 

Ręczne lub mechaniczne wykoszenie na powierzchni 1,9 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 2g, 28c, 41d, 125a, b

3

Ozorka zielona
(Dactylorhizaviridis)

 

Ręczne lub mechaniczne wykoszenie na powierzchni 0,1 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 78i

4

Mieczyk dachówkowaty
(Gladiolus imbicatus)

 

Ręczne lub mechaniczne wykoszenie na powierzchni 1,6 ha w Obrębie Ochronnym Żmigród – 135a, 173a,b,c, 190a,b, 195b,c

5

Kosaciec syberyjski
(Irys sibirica)

 

Ręczne lub mechaniczne wykoszenie na powierzchni 0,4 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 174d

6

Goryczka wąskolistna
(Gentianapneumonanthe)

 

Ręczne lub mechaniczne wykoszenie na powierzchni 0,20 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 100b, 101a

7

Zimowit jesienny
(Colchicumautumnale)

 

Wykaszanie mechaniczne i ręczne łąk na powierzchni 0,32 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 23d, 31b

8

Odmiany drzew owocowych z pierwszej połowy XX wieku

1. Zabiegi pielęgnacyjne młodych drzewek owocowych i starych sadów.

Wykoszenie roślinności zielnej w istniejących nasadzeniach oraz starych sadach na powierzchni 4 ha w obrębach ochronnych:

1) Krempna – 2i,g, 3d,f, 8b, 31f, 50a, 69c, 74a, 78i,o,j, 108d,f, 115d, 118b,c,d, 153f,i, 172a,b,c,d, 173h,d 186b, 187a, 191b, 282/5, 283/1,

2) Żmigród – 120a, 122b, 134a, 138a, 161a, 291d, 294c, 296o

 

 

2. Produkcja i wysadzenie z zabezpieczeniem młodych drzewek owocowych

1. Produkcja drzewek owocowych, wysadzenia podkładek, pobieranie materiału ze starych drzew z terenu Parku i otuliny.

2. Wysadzenie i wykonanie zabezpieczeń 20 sztuk młodych drzewek owocowych w obrębach ochronnych:

1) Krempna – 50a,

2) Żmigród – 122b, 138a, 291d

 

 

3. Zabiegi pielęgnacyjne w starych sadach

Prześwietlenie 10 sztuk starych drzew w kompleksach dawnych wsi Żydowskie, Rostajne, Wilsznia, Ciechania, Nieznajowa, Świerzowa Ruska (według potrzeb)

9

1. Gatunki objęte ochroną ścisłą:

1) paprotnik Brauna
(Polystichumbraunii),

2) lilia złotogłów
(Liliummartagon).

2. Gatunki objęte ochroną częściową:

1) wawrzynek wilczełyko
(Daphnemezereum),

2) zimowit jesienny
(Colchicumautumnale),

3) czosnek niedźwiedzi
(Alliumursinum),

4) dziewięćsił bezłodygowy
(Carlinaacaulis),

5) lulecznica kraińska
(Scopoliacarniolica),

6) parzydło leśne
(Aruncusdioicus),

7) pierwiosnka wyniosła
(Primulaelatior).

3. Gatunki niepodlegające ochronie

Ochrona ex situ w ogrodzie dydaktycznym

Pozyskanie całych roślin, części roślin lub ich nasion z terenu Parku w celu wysadzenia lub wysiania na terenie ogrodu dydaktycznego

 

B. Czynna ochrona gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony1)

1

Nadobnica alpejska (Rosaliaalpina)

1. Utrzymanie miejsc rozrodu w martwym drewnie bukowym.

Pozostawienie stosów drewna bukowego na wytypowanych, nasłonecznionych miejscach

2. Wsparcie stanowisk, gdzie populacja jest mało liczna i zagrożona

Wyłożenie stosów drewna bukowego na stanowiskach z liczną populacją z przeznaczeniem do przemieszczenia ich po zasiedleniu (przez 3 lata) w inne rejony Parku

2

1. Ropucha szara (Bufo bufo).

2. Żaba trawna (Rana temporaria)

Zabezpieczenie szlaku migracji do miejsc rozrodu

1. Instalacja siatki ochronnej wraz z pojemnikami pułapkowymi.

2. Przenoszenie schwytanych osobników na drugą stronę drogi w Obrębie Ochronnym Żmigród

3

1. Orzeł przedni
(Aquilachrysaetos).

2. Orlik krzykliwy (Clangapomarina).

3. Trzmielojad
(Pernisapivorus).

4. Myszołów zwyczajny
(Buteobuteo).

5. Puszczyk uralski
(Strixuralensis).

6. Derkacz (Crexcrex).

7. Przepiórka (Coturnixcoturnix)

Wykaszanie łąk dla zapewnienia odpowiednich warunków żerowiskowych i gniazdowych dla ptaków

Terminy i metody koszenia będą uwzględniały biologię gatunków. Zadanie realizowane w obrębach ochronnych:

1) Krempna – 110c,d, 118c, 132d, 133a,b, 183b,c,f,g,

2) Żmigród – 4b, 5g, 44c

4

Orlik krzykliwy (Clangapomarina)

Zdjęcie nadajnika telemetrycznego w końcowej fazie funkcjonowania wewnętrznej baterii

Odłowienie dorosłego osobnika w celu zdjęcia nadajnika telemetrycznego

5

Drobne ssaki

Odłów osobników na potrzeby monitoringu populacji

Odłów gatunków drobnych ssaków w pułapki żywołowne rozmieszczone na transektach, oznaczenie gatunkowe i ich wypuszczenie. Prace wykonywane w terminach od 15.04 do 31.05 oraz od 01.09 do 31.10.

6

1. Derkacz (Crexcrex).

2. Przepiórka
(Coturnixcoturnix).

3. Słonka (Scolopaxrusticola)

Redukcja liczebności lisa (Vulpesvulpes) oraz jenota (Nyctereutesprocyonoides) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo Łowieckie

1. Odstrzały redukcyjne do 20 osobników lisa (Vulpesvulpes) z wyłączeniem uroczyska „Ciechania”, w Obrębie Ochronnym Krempna – 47-55, 74, 78-81, 114-128.

2. Odstrzały redukcyjne wszystkich zauważonych osobników jenota jenota (Nyctereutesprocyonoides)

7

Poczwarówka zwężona (Vertigoangustior)

Wykaszanie łąk wilgotnych dla zapewnienia odpowiednich warunków siedliska dla populacji gatunku

Terminy i metody koszenia będą uwzględniały biologię gatunków. Zadanie realizowane na powierzchni 0,10 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 8a

8

Niepylak mnemozyna (Parnassiusmnemosyne)

Wykaszanie polan śródleśnych dla zapewnienia odpowiednich warunków siedliska dla populacji gatunku

Terminy i metody koszenia będą uwzględniały biologię gatunków. Zadanie realizowane na powierzchni 0,30 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 30a

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia
ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

1. Obręb Ochronny Krempna – 63c,d,f,g,h, 64b,c, 65f,g, h, 66-68, 69b,d,f,g, 70, 71, 72, 73a,b,d, 74d,f, 75, 76, 77a, b, 87-90, 101b,c, 102b, c, 103.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 21d,f,g,h, 22d,f, g, 23-27, 28b, 29d, 32c,d, 33, 34, 38, 39a, b, 40a, 41a, 42a, 211-215, 216a, c, 217-223, 224a,b,d,f, 225, 226a,c, 227a,b,c,f, 228a,c,d, 229, 230b,c,d, 231, 232b,c, d, 233-235, 238a, 239-241, 248-253, 271, 272, 274, 275

2408

2

Ochrona czynna

1. Obręb Ochronny Krempna:

1) oddziały – 1-11, 12c-32a,b,c,d,e,f,g,h,i,j, k, 33-62, 63a,b, 64a, 65a,b,c,d, 69a,c, 73c, 74a,b, c, 77c, 78-86, 91-100, 101a, 102a, 104-130c, 131-205, 206a,b,c,d,f,g, h, 207-218,

2) działki ewidencyjne nr – 66, 67, 282/5, 283/1, 286/2, 286/4, 324/1, 324/2, 324/3, 390.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 1k,l,m,n, o, 2-4, 5d-13, 14f-20, 21a,b,c, 22a,b,c, 28a, 29a,b,c, 30, 31, 32a, b, 35-37, 39c,d, 40b,c, 41b,c,d, 42b,c,d,f,g, 43, 44a,b, d, 45-79, 80b, c, 81-86c, 87-140, 141h,i,n, r, 142-177, 178m,n, o, 179-210, 216b, 224c, 226b, 227d, 228b, 230a, 232a, 236, 237, 238b, 242h, i, 243-247, 254-264, 265c,d,f, g, 266-270, 273, 276-296

16 936,36

3

Ochrona krajobrazowa

1. Obręb Ochronny Krempna – 12a,b, 32l,m, 130d,f, 206i,j,k,l.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 1a,b,c,d,f,g,h,i,j,p,r,s,t,w,x,y,z,ax,bx,cx,dx,kx,lx,m, 5a,b,c, 14a,b,c,d, 44c,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,r, 68a, 80a,d,f,g,h,i,j,k,l, 86d,f,g,h,i,j,k, 141a,b,c,d,f,g,j ,k,l,m,o,p, 164a, 178a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,l, 242a,b,c,d,f, g, 265a,b

55,64

Razem

 

19400

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa ta przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I REKREACYJNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I REKREACYJNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących
przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały obszar Parku

5

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących
przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

„Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum Magurskiego Parku Narodowego” w Krempnej, Obręb Ochronny Żmigród – 80g,h

200

2

Terenowa Stacja Edukacyjna – Polany, Obręb Ochronny Krempna – 31g

10

3

Terenowa Stacja Edukacyjna – Żydowskie, Obręb Ochronny Krempna – 187a

20

4

Terenowa Stacja Edukacyjna – Ciechania, Obręb Ochronny Krempna – 118c

5

5

Cmentarz – Rostajne, Obręb Ochronny Krempna – 172d

20

6

Cmentarz – Żydowskie, Obręb Ochronny Krempna – 186f,g

20

7

Cmentarz – Świerzowa Ruska, Obręb Ochronny Żmigród – 135a

20

8

Cmentarz – Ciechania, Obręb Ochronny Krempna – 116a

20

9

Cmentarz – Wilsznia, Obręb Ochronny Krempna – 3f

20

10

Kapliczka w Świątkowej Wielkiej, Obręb Ochronny Żmigród – 173f

100

11

„Mogiła Żydowska” na przełęczy Hałbów, Obręb Ochronny Żmigród – 75c

100

12

„Pomnik Papieski” na Magurze, Obręb Ochronny Żmigród – 218b

100

 

III. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących
przebywać jednocześnie w danym miejscu

Budynek mieszkalny – Grab 1, Obręb Ochronny Krempna – 205k

10

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa ta przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »