| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 7
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw opiniowania wniosków o wspieranie procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich Soczi 2014 i Rio de Janeiro 2016

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2)) oraz art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.3)), w związku z § 2 ust. 2 załącznika do Zarządzenia nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję o charakterze opiniodawczo-doradczym do spraw opiniowania wniosków o wspieranie procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich Soczi 2014 i Rio de Janeiro 2016, zwaną dalej „Komisją".

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Wojciech Wasiak – Przewodniczący;

2) Kajetan Broniewski – Zastępca Przewodniczącego;

3) Katarzyna Antkiewicz – Sekretarz;

4) Tomasz Marcinkowski – Członek;

5) Jan Pośnik – Członek.

§ 2.

Zadaniem Komisji jest:

1) ocena formalna i merytoryczna wniosków;

2) prowadzenie negocjacji z organizacjami spoza sektora finansów publicznych o zasięgu ogólnopolskim, powołanymi dla prowadzenia działalności metodyczno-szkoleniowej w zakresie sportu.

§ 3.

Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji", stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.

§ 5.

1. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Wykonywanie zadań w Zespole traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

§ 6.

Komisja ulega rozwiązaniu po rozpatrzeniu wniosków o wspieranie procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich Soczi 2014 i Rio de Janeiro 2016, nie później jednak niż z dniem 31 grudnia 2013 r.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRACY KOMISJI]

Załącznik do Zarządzenia Nr 7 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 5 marca 2013 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI

§ 1. Komisja zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów składających wnioski.

§ 2. 1. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego członek Komisji.

2. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji prac Komisji. Z prac Komisji Sekretarz sporządza protokół zbiorczy, z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania.

Po zakończeniu prac Komisji, Sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu Wyczynowego.

3. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności przez pisemnie upoważnionego przez Przewodniczącego członka Komisji, w zależności od potrzeb związanych z liczbą składanych wniosków.

§ 3. 1. Komisja ocenia pod względem formalnym i merytorycznym złożone wnioski.

2. Wartość merytoryczna wniosków oceniana jest na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych (1–6 pkt):

1) spełnienie wymogów formalnych;

2) zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru;

3) zasięg działania wnioskodawcy;

4) stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;

5) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ocena oparta będzie na danych zawartych w ofercie, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań);

6) udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł;

7) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;

8) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adoptowania i rozszerzania projektu na inne środowiska;

9) rzetelność i terminowość rozliczeń realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

3. Komisja sporządza protokół zbiorczy z rekomendowaną wysokością dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2013 r. Wzór protokołu zbiorczego określa załącznik do Regulaminu.

4. Ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze wniosków oraz o wysokości dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki.

5. Po przyznaniu przez Ministra Sportu i Turystyki kwoty dofinansowania, Komisja prowadzi z Wnioskodawcą negocjacje zakresu rzeczowego nowego wniosku, zaktualizowanego przez Wnioskodawcę do wysokości przyznanego dofinansowania.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie pracy Komisji zastosowanie ma Zarządzenie Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.


Załącznik 2.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 5 marca 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »