| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2013 r. zadań z zakresu promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski

Na podstawie zarządzenia Nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski, w związku z § 2 ust. 2 i 3 Wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2013 r. zadań z zakresu promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu i Turystyki, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja opiniuje oferty złożone na podstawie przepisów zarządzenia Nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący – Dariusz Buza, zastępca dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich;

2) Zastępca Przewodniczącego – Katarzyna Kochaniak, Biuro Ministra;

3) Sekretarz – Tadeusz Rożej, Departament Sportu dla Wszystkich;

4) Członek – Małgorzata Szukalska-Wrona, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

5) Członek – Paweł Słomiński, Departament Sportu Wyczynowego;

6) Członek – Wojciech Kudlik, zastępca dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich.

§ 3.

1. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji Konkursowej” stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór protokołu oceny oferty dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Sportu i Turystyki

 

Joanna Mucha

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15 Ministra Sportu
i Turystyki z dnia 6 czerwca 2013 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1. 1. Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

§ 2. 1. Komisja w formie Protokołu Zbiorczego opracowuje propozycje dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2013 r. z zakresu promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski.

2. Propozycja dofinansowania zadań, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych – pod względem formalnym i merytorycznym – Protokołów Ocen oferty sporządzonych przez Członków Komisji.

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Protokół Oceny oferty jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.

5. Zaopiniowana pozytywnie pod względem merytorycznym jest oferta, która otrzymała w Protokole Oceny oferty, co najmniej 60 punktów.

6. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu promocji sportu, kierując się w szczególności ocenami zawartymi w Protokołach Oceny oferty oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 4 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja Konkursowa przekazuje Protokół Zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca Protokół Zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych przekazuje Protokół Zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z podmiotami zgodnie z zatwierdzonym Protokołem Zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji zamieszcza się na stronie internetowej www.msport.gov.pl.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY OFERTY KONKURSOWEJ NA ROK 2013 DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU "PROMOCJI SPORTU POPRZEZ WSPIERANIE ORGANIZACJI ZAWODÓW MIĘDZYNARODOWYCH NA TERENIE POLSKI", ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik Nr 2

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY KONKURSOWEJ na rok 2013
dofinansowanie zadań z zakresu „promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski”, ze środków budżetu państwa

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »