| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2013 r. zadań z zakresu promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski

Na podstawie zarządzenia Nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski, w związku z § 2 ust. 2 i 3 Wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2013 r. zadań z zakresu promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu i Turystyki, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja opiniuje oferty złożone na podstawie przepisów zarządzenia Nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący – Dariusz Buza, zastępca dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich;

2) Zastępca Przewodniczącego – Katarzyna Kochaniak, Biuro Ministra;

3) Sekretarz – Tadeusz Rożej, Departament Sportu dla Wszystkich;

4) Członek – Małgorzata Szukalska-Wrona, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

5) Członek – Paweł Słomiński, Departament Sportu Wyczynowego;

6) Członek – Wojciech Kudlik, zastępca dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich.

§ 3.

1. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji Konkursowej” stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór protokołu oceny oferty dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Sportu i Turystyki

 

Joanna Mucha

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15 Ministra Sportu
i Turystyki z dnia 6 czerwca 2013 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1. 1. Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

§ 2. 1. Komisja w formie Protokołu Zbiorczego opracowuje propozycje dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2013 r. z zakresu promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski.

2. Propozycja dofinansowania zadań, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych – pod względem formalnym i merytorycznym – Protokołów Ocen oferty sporządzonych przez Członków Komisji.

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Protokół Oceny oferty jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.

5. Zaopiniowana pozytywnie pod względem merytorycznym jest oferta, która otrzymała w Protokole Oceny oferty, co najmniej 60 punktów.

6. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu promocji sportu, kierując się w szczególności ocenami zawartymi w Protokołach Oceny oferty oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 4 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja Konkursowa przekazuje Protokół Zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca Protokół Zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych przekazuje Protokół Zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z podmiotami zgodnie z zatwierdzonym Protokołem Zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji zamieszcza się na stronie internetowej www.msport.gov.pl.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY OFERTY KONKURSOWEJ NA ROK 2013 DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU "PROMOCJI SPORTU POPRZEZ WSPIERANIE ORGANIZACJI ZAWODÓW MIĘDZYNARODOWYCH NA TERENIE POLSKI", ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik Nr 2

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY KONKURSOWEJ na rok 2013
dofinansowanie zadań z zakresu „promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski”, ze środków budżetu państwa

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »