| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu Wyczynowego w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2014 r. zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)), w związku z § 2 ust. 2 i 3 wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Komisję oceniającą do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu Wyczynowego w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2014 r. zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu i Turystyki, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja opiniuje wnioski złożone na podstawie przepisów decyzji nr 9 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2014.

§ 2.
W skład Komisji wchodzą:

1) Adam Soroko – Przewodniczący;

2) Paweł Słomiński – Zastępca Przewodniczącego;

3) Katarzyna Antkiewicz – Sekretarz;

4) Renata Dutkiewicz-Wiśniewska – Członek;

5) Angelika Głowienka – Członek;

6) Katarzyna Kochaniak – Członek;

7) Agata Murzyn – Członek;

8) Jan Pośnik – Członek;

9) Marta Przeździecka – Członek.

§ 3.
1. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji” stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór protokołu oceny wniosku dotyczącego dofinansowania zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce, stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu prac Komisji.

3. Wzór protokołu zbiorczego z oceny Komisji stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu prac Komisji.

§ 4.
Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
§ 5.
1. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

§ 6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014 r. poz. 223 i 498).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Regulamin prac Komisji

§ 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Prowadzenie dokumentacji z prac Komisji nadzoruje jej Sekretarz. Z prac Komisji Sekretarz sporządza protokół zbiorczy, z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania. Po zakończeniu prac Komisji, Sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu Wyczynowego.

4. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2014 r. z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w formie protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania zadań, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję w oparciu o pozytywną ocenę wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, zawartą w protokole oceny wniosku podczas posiedzenia Komisji.

3. Wartość merytoryczna wniosków oceniana jest na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów:

1) Znaczenie projektu dla promocji sportu polskiego: popularność i zasięg sportu w kraju oraz poziom reprezentacji Polski w rankingach światowych w danym sporcie (od 0 do 30 pkt);

2) Zasoby rzeczowe wskazujące na możliwość realizacji zadania: standard dostępnych obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej oraz uwarunkowania komunikacyjne (od 0 do 20 pkt);

3) Różnorodność i wartość źródeł finansowania zadania: udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł (od 0 do 10 pkt);

4) Różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność i efektywność a także promocja zawodów w TV, na portalach internetowych i w innych mediach informacyjnych (od 0 do 10 pkt);

5) Ilościowy udział wolontariuszy i zakres działań powołanego wolontariatu (od 0 do 10 pkt);

6) Program dodatkowych działań promujących sport skierowany do szerokich grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób niepełnosprawnych (od 0 do 10 pkt);

7) Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania (od 0 do 10 pkt).

4. Warunkiem pozytywnego zaopiniowania wniosku jest uzyskanie w protokole oceny wniosku minimum 60 punktów.

5. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

6. Wzór protokołu oceny wniosku określa załącznik nr 1 do regulaminu prac Komisji.

7. Wzór protokołu zbiorczego określa załącznik nr 2 do regulaminu prac Komisji.

8. Komisja proponuje wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wspierania promocji sportu, kierując się ocenami zawartymi w protokołach oceny wniosku oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

9. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokości dofinansowania dokonuje Minister Sportu i Turystyki.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu prac Komisji oceniającej

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2
do Regulaminu prac Komisji oceniającej
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu Wyczynowego

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »